hieuluat

Quyết định 2127/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2127/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Ánh
  Ngày ban hành:04/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH CAO BẰNG

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 2127/QĐ-UBND

  Cao Bằng, ngày 04 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG

  ___________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BGT&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 110 TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

  Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính mới ban hành không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 1449/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 2284/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT;
  - Viễn thông Cao Bằng;
  - Lưu: VT, TTPVHCC(N).

  CHỦ TỊCH
  Hoàng Xuân Ánh

   

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG

  (Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

   

  A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Cách thức thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Ghi chú

   

  I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC)

   

   

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO (03 TTHC)

   

  1

  Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

  16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  Trong đó:

  + Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc

  + Tại UBND tỉnh: 04 ngày làm việc

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

  Địa chỉ: Tòa nhà Bưu điện, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

  Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

  - Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng;

  - Qua đường bưu điện;

  - Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

  Không

  Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

  Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

  2

  Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

  16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  Trong đó:

  + Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc.

  + Tại UBND tỉnh: 04 ngày làm việc.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

  Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

  - Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng;

  - Qua đường bưu điện;

  - Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

  Không

  Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

  Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

  3

  Xét, cấp học bổng chính sách

  16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  Trong đó:

  + Tại trường phổ thông dân tộc nội trú: 12 ngày;

  + Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 04 ngày làm việc.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

  Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

  - Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng;

  - Qua đường bưu điện;

  - Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

  Không

  Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

  Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

   

  LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH (01 TTHC)

   

  1

  Thủ tục đăng ký xét tuyển trình độ đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

  Theo lịch và thời gian tuyển sinh chung của Bộ GDĐT Quy định hằng năm.

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

  Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

  - Trực tuyến;

  - Trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cơ Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Theo Quy định hằng năm của Bộ GD&ĐT (năm 2020 chưa ban hành)

  Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

   

  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

   

  1

  Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

  16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  Trong đó:

  + Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc;

  + Tại UBND cấp huyện: 04 ngày làm việc.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

  - Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

  - Qua đường bưu điện;

  - Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

  Không

  Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

  Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

  2

  Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

  16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

  Trong đó:

  + Tại Phòng Giáo  dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc;

  + Tại UBND cấp huyện: 04 ngày làm việc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

  - Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

  - Qua đường bưu điện;

  - Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

  Không

  Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

  Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

   

   

  B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

  STT

  Quyết định công bố

  Tên thủ tục hành chính

  VBQPPL quy định nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

   

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

  1

  Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Bộ thủ tục hành thuộc chức năng Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  Xét, cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

  Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

   

  LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH

   

   

  1

  Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

  Thủ tục đăng ký xét tuyển đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

  Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

   

   

  Tổng số TTHC công bố: 08 TTHC

  Trong đó:

  - Danh mục TTHC mới ban hành: 06 TTHC

  + Cấp tỉnh: 04 TTHC

  + Cấp huyện: 02 TTHC

  - Danh mục TTHC bị bãi bỏ: 02 TTHC

  - Dịch vụ bưu chính công ích: 06 TTHC

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2127/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
  Số hiệu:2127/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/11/2020
  Hiệu lực:04/11/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hoàng Xuân Ánh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X