hieuluat

Quyết định 2127/QĐ-UBND Hải Phòng Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2127/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành:09/09/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/09/2019Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 2127/QĐ-UBND

  Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 05/12/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

  Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại các Tờ trình: số 853/TTr-STP ngày 03/6/2019; số 1264 ngày 20/8/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - VPCP; Bộ Tư pháp;
  - Cục KSTTHC - VPCP;
  - TTTU, TT HĐNDTP;
  - CT, các PCT UBND TP;
  - CVP, PCVP UBND TP;
  - Đài PT&THHP, Báo HP, Báo ANHP;
  - Cổng TTĐTTP;
  - Phòng: KSTTHC, KTGS&TĐKT;
  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Tùng

   

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (02 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

  Căn cứ pháp lý

  Sở Tư pháp

  UBND thành phố

   

   

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

  Dịch vụ bưu chính công ích

   

  Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

  1

  Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường; phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

  07 ngày làm việc

  15 ngày

  UBND thành phố

  Không

   

  Nộp hồ sơ

  - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

  - Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

  2

  Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

   

  07 ngày làm việc

  UBND thành phố

  Không

   

  Nộp hồ sơ

  - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

  - Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

   

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP (05 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

  Căn cứ pháp lý

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

  Dịch vụ bưu chính công ích

   

  I. Lĩnh vực trọng tài thương mại (03 thủ tục)

  1

  Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

  15 ngày

  Sở Tư pháp

  1.500.000 đồng

   

  Nộp hồ sơ

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

  2

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

  10 ngày làm việc

  Sở Tư pháp

  1.000.000 đồng

   

  Nộp hồ sơ

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

  3

  Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  10 ngày làm việc

  Sở Tư pháp

  5.000.000 đồng

   

  Nộp hồ sơ

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

  II. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý (02 thủ tục)

  1

  Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

  07 ngày làm việc

  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

  Không

  Mức độ 3

  Nộp hồ sơ

  - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

  - Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017;

  - Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

  2

  Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

  07 ngày làm việc

  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

  Không

  Mức độ 3

  Nộp hồ sơ

  - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

  - Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017;

  - Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

   

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (01 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

  Căn cứ pháp lý

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

  Dịch vụ bưu chính công ích

   

  Lĩnh vực nuôi con nuôi

  1

  Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

  30 ngày

  UBND cấp xã

  400.000đ (miễn lệ phí đối với TH cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; nhận các trẻ em sau làm con nuôi: trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AID; người có công với cách mạng nhận con nuôi)

   

   

  - Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

  - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

  - Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

  - Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011;

  - Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014;

  - Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016;

  - Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

   

   

   

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (02 thủ tục)

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính được thay thế

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

  Căn cứ pháp lý

  Sở Tư pháp

  UBND thành phố

   

   

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

  Dịch vụ bưu chính công ích

   

  Lĩnh vực nuôi con nuôi

  1

  - Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em;

  - Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với TH người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

  Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

  - Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em làm con nuôi: 30 ngày;

  - Cục Con nuôi kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi: 30 ngày;

  - Cục con nuôi thông báo cho Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú;

  - Sở Tư pháp trình UBND TP: 01 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Cục Con nuôi.

  - UBND TP có ý kiến để chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp giới thiệu trẻ em làm con nuôi: 10 ngày;

  - UBND TP ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 14 ngày.

  Sở Tư pháp

  - Lệ phí: 9.000.000 đồng/ trường hợp; TH nhận 2 trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí.

  - Chi phí: 50.000.000 đồng/ trường hợp;

  TH nhận trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo: thì được miễn nộp chi phí;

   

   

  - Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

  - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

  - Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

  - Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016;

  - Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011;

  - Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014;

  - Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012;

  - Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011;

  - Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

  2

  Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi

  Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

  - Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến, xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi: 50 ngày;

  - Cục Con nuôi kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi: 30 ngày;

  - Cục con nuôi thông báo cho Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú;

  - Sở Tư pháp trình UBND TP: 01 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Cục Con nuôi.

  UBND TP ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 14 ngày.

  Sở Tư pháp

  - Lệ phí: 4.500.000 đồng/ trường hợp; TH nhận 02 trẻ em trở lên là anh chị em ruột thì giảm 50% lệ phí đối với mỗi trẻ em.

  - Chi phí: miễn nộp chi phí.

   

   

  - Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

  - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

  - Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

  - Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016;

  - Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011;

  - Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014;

  - Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

   

   

  PHỤ LỤC III

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (02 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em

  Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ

  Nuôi con nuôi

  Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi), UBND thành phố, Sở Tư pháp

  2

  Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi và người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

  Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ

  Nuôi con nuôi

  Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi), UBND thành phố, Sở Tư pháp

   

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP (05 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  Trả lại tài sản

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  Sở Tư pháp

  2

  Chi trả tiền bồi thường

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  Sở Tư pháp

  3

  Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

  Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp

  Trợ giúp pháp lý

  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

  4

  Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

  Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp

  Trợ giúp pháp lý

  Sở Tư pháp

  5

  Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

  Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp

  Trợ giúp pháp lý

  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

   

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (03 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  Trả lại tài sản

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  UBND cấp huyện

  2

  Chi trả tiền bồi thường

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  UBND cấp huyện

  3

  Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  UBND cấp huyện

   

  D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (02 thủ tục)

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  Trả lại tài sản

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  UBND cấp xã

  2

  Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

  Bồi thường nhà nước

  UBND cấp xã

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 3339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
  Ban hành: 03/11/2020 Hiệu lực: 03/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2127/QĐ-UBND Hải Phòng Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng
  Số hiệu:2127/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:09/09/2019
  Hiệu lực:09/09/2019
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X