hieuluat

Quyết định 2176/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2176/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Xuân Định
  Ngày ban hành:07/08/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/08/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Hành chính
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  __________

  Số: 2176/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  ___________

  BỘ TRƯỞNG

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chánh Văn phòng Bộ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2020.

  Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng; Thủ tục cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu đã được công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí; Thủ tục cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí tại Quyết định số 3987/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Trung tâm Công nghệ Thông tin (để cập nhật);

  - Lưu: VT, VP, TĐC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Xuân Định

   
   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 2176/QĐ-BKHCN Ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  _____________

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1.  

  2.000212

  Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN1

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  1.  

  1.000449

  Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

   

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1.  

  2.000929

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng

  Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN2

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  1.  

  1.002107

   

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng

  Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  1.  

  1.002095

  Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu

  Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  1.  

  1.002362

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí

  Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  1.  

  1.002348

  Thủ tục cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí

  Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  1.  

  1.002285

  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí

  Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN

  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

   

   

   

  --------------------------

  1 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  2 Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam.

  --------------------------------------------

   

  PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

  a. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

  Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi cơ sở đăng ký trụ sở chính.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

  Bước 2: Xử lý hồ sơ

  - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:

  + Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

  + Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

  Bước 3: Trả kết quả

  Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

  b. Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

  - Số lượng hồ sơ: 02 bản1

  d. Thời hạn giải quyết:

  - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc.

  - Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo.2

  - Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.

  đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1 (nếu cơ sở sản xuất, nhập khẩu có nhu cầu công bố dấu định lượng đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1).

  - Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

  e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

  g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

  h. Lệ phí: Không 

  i. Tên mẫu đơn, tờ khai:

  Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu kèm theo).

  k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn

  Đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn

  1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

  2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  a) Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;

  b) Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu quy định.

  3. Có đủ nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quy định.

  4. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tắt là biện pháp kiểm soát về đo lường) để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  5. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (do cơ sở tự đánh giá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).3

  Đối với cơ sở nhập khẩu hàng đóng gói sẵn

  1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

  2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  l. Căn cứ pháp lý:

  -  Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

  -  Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

  -  Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

   

  -----------------------

  1 Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  2 Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  3 Điều 10 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

   

  Mẫu 1. CBDĐL

  21/2014/TT-BKHCN

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG
  TRÊN NHÃN HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

  Số: ………………

   

  Tên cơ sở sản xuất, nhập khẩu:

  Địa chỉ trụ sở chính:

  Điện thoại: ………………………; Fax: ……………………; Email: …………………….

  Địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có): ……………………………………………………..

  Địa chỉ nơi sản xuất (nếu khác với trụ sở chính) hoặc nơi nhập khẩu: ……...…...…………

  ………………………………………………………………………………………………

   

  CÔNG BỐ

   

  Sử dụng dấu định lượng “V” trên nhãn hàng đóng gói sẵn sau đây:

  TT

  Tên hàng đóng gói sẵn

  Lượng danh định (Qn)

  Khối lượng bao bì

   

   

   

   

   

   

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
  lượng tỉnh …….. đã tiếp nhận bản
  công bố. Lần tiếp nhận: ……………

  ……….., ngày ... tháng ... năm ...
  (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

   

  ……….., ngày ... tháng ... năm ...
  Người đứng đầu cơ sở sản xuất

  (nhập khẩu)
  (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

   

   

   

  Ghi chú: Bản công bố này gồm 02 bản, Cơ sở giữ 01 bản và Chi cục lưu 01 bản.

   

   

   

   

  2. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

  a. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

  Cơ sở sử dụng dấu định lượng khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố đã được tiếp nhận hoặc trường hợp bản công bố đã được tiếp nhận bị thất lạc, hư hỏng và cơ sở có nhu cầu tiếp nhận lại, cơ sở nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi cơ sở đăng ký trụ sở chính.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

  Bước 2: Xử lý hồ sơ

  - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:

  + Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

  + Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

  Bước 3: Trả kết quả

  Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

  b. Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

  - Số lượng hồ sơ: 02 bản1

  d. Thời hạn giải quyết:

  - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc.

  - Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo2.

  - Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.

  đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1 (nếu cơ sở sản xuất, nhập khẩu có nhu cầu công bố dấu định lượng đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1).

  - Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

  e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

  h. Lệ phí: Không 

  i. Tên mẫu đơn, tờ khai:

  Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu kèm theo).

  k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn:

  Đối với cơ sở sản xuất

  1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

  2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  a) Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;

  b) Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu quy định.

  3. Có đủ nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quy định.

  4. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tắt là biện pháp kiểm soát về đo lường) để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  5. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (do cơ sở tự đánh giá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).3

  Đối với cơ sở nhập khẩu

  1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

  2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  l. căn cứ pháp lý:

  -  Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

  -  Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

  -  Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

   

  -------------------

  1 Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  2 Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

  3 Điều 10 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói

   

  Mẫu 1. CBDĐL

  21/2014/TT-BKHCN

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG
  TRÊN NHÃN HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

  Số: ………………

   

  Tên cơ sở sản xuất, nhập khẩu:……………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………; Fax: ……………………; Email: …………………….

  Địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có): ……………………………………………………..

  Địa chỉ nơi sản xuất (nếu khác với trụ sở chính) hoặc nơi nhập khẩu: …………………….

  ………………………………………………………………………………………………

   

  CÔNG BỐ

   

  Sử dụng dấu định lượng “V” trên nhãn hàng đóng gói sẵn sau đây:

  TT

  Tên hàng đóng gói sẵn

  Lượng danh định (Qn)

  Khối lượng bao bì

   

   

   

   

   

   

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
  lượng tỉnh …….. đã tiếp nhận bản
  công bố. Lần tiếp nhận: ……………

  ……….., ngày ... tháng ... năm ...
  (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

   

  ……….., ngày ... tháng ... năm ...
  Người đứng đầu cơ sở sản xuất

  (nhập khẩu)
  (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

   

   

   

  Ghi chú: Bản công bố này gồm 02 bản, Cơ sở giữ 01 bản và Chi cục lưu 01 bản.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Đo lường của Quốc hội, số 04/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
  Ban hành: 19/10/2012 Hiệu lực: 15/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
  Ban hành: 15/07/2014 Hiệu lực: 30/08/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
  Ban hành: 14/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư 20/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
  Ban hành: 10/12/2019 Hiệu lực: 15/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 4098/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 31/12/2015 Hiệu lực: 31/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  12
  Quyết định 3987/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  Ban hành: 15/12/2016 Hiệu lực: 15/12/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2176/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:2176/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/08/2020
  Hiệu lực:07/08/2020
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Xuân Định
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X