hieuluat

Quyết định 2257/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2257/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành:03/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:03/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  __________

  Số: 2257/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Cãn cứ Quyết định số 1057/QD-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019, lĩnh vực: Nội vụ, Văn hóa và Thể Thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 12/TTr-SDL ngày 15 tháng 5 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

  Các thủ tục hành chính số: 02, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Phần I tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; thủ tục số 01 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

  Sở Du lịch rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy;

  - Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;

  - VP UBTP: CVP, PCVP L.T.Lực;

  các phòng: TKBT, KGVX, KSTTHC;

  - Trung tâm Tin học - Công báo TP;

  - Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;

  - Lưu: VT, SDL, KSTTHC.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Nguyễn Đức Chung

   

   

   

  Phụ lục
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
  CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

   

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Cách thức thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  01

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  09 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  02

  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  09 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  03

  Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

  09 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  04

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  09 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  05

  Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

  27 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  06

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  19 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  07

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  19 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Ha Nội.

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  08

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  19 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Ha Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  09

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  19 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

  10

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  19 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

  11

  Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Thành phố

  50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Ha Nội

  Lựa chọn một trong các cách thức:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

  - Trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

  - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Du lịch Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thề thao và Du lịch;

  - Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

         
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
  Ban hành: 15/12/2017 Hiệu lực: 01/02/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
  Ban hành: 31/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 3409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 04/07/2018 Hiệu lực: 04/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  09
  Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 24/01/2019 Hiệu lực: 24/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2257/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Thành phố Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:2257/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:03/06/2020
  Hiệu lực:03/06/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X