Quyết định 2375/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2375/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
  Ngày ban hành:04/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/06/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Hành chính, Lao động-Tiền lương
 • UỶ BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
  -------

  Số: 2375/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  -----------------------------------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 10483/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2018 và Tờ trình số 12116/TTr-SLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 46 thủ tục hành chính mới ban hành, 03 thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ 19 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2018.

  Bãi bỏ nội dung liên quan đến 19 thủ tục (theo danh mục đính kèm) đã được công bố tại Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ sở trợ giúp xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
  - TTUB: CT, PCT/VX;
  - TT Công báo, TT Tin học
  - Lưu: VT, (KSTT/L) TV.
  16

  CHỦ TCH
  Nguyễn Thành Phong

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

  A1. THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

  1

  Thủ tục thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  2

  Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  3

  Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  4

  Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  20 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  5

  Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  20 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  6

  Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  7

  Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  8

  Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  9

  Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  10

  Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  20 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  11

  Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

  20 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 0177/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  12

  Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  20 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  13

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

  40 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2016).

  14

  Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  55 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2016).

  15

  Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

  55 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

  16

  Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

  55 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  17

  Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  30 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  - Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2016).

  II. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

  1

  Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

  25 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017)

  - Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017).

  III. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

  1

  Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  5 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  2

  Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  5 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  3

  Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  4

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  5

  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

  15 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  A2. THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC (SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI)

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí
  (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

  I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

  1

  Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành

  15 ngày làm việc

  Các Sở, ban, ngành có liên quan

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  2

  Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành

  15 ngày làm việc

  Các Sở, ban, ngành có liên quan

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  3

  Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành

  15 ngày làm việc

  Các Sở, ban, ngành có liên quan

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  4

  Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  20 ngày làm việc

  Các Sở, ban, ngành có liên quan

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  5

  Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  20 ngày làm việc

  Các Sở, ban, ngành có liên quan

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

  1

  Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  35 ngày làm việc

  Sở Nội vụ (địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  2

  Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  40 ngày làm việc

  Sở Nội vụ (địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1)

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  3

  Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

  7 ngày làm việc

  Các cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  4

  Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện

  7 ngày làm việc

  Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  A3. THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí
  (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

  I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

  1

  Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  15 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  2

  Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  15 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể t ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  3

  Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  15 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  - Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015).

  - Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017).

  II. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

  1

  Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

  05 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  - Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017).

  - Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017).

  2

  Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

  25 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  - Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017).

  - Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017).

  III. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

  1

  Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  35 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  2

  Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  40 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  3

  Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  5 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  4

  Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  5 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  5

  Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  15 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  6

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  15 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  7

  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

  15 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  A4. THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  I.Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

  1

  Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

  05 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  Không

  - Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017).

  -Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017).

  II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

  1

  Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

  10 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

  B1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  TT

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Lĩnh vực An toàn lao động

  1

  Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  5 ngày làm việc

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3)

  Không

  - Luật An toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016);

  - Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

  - Thông tư số 16/2017/TT- BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017);

  B2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

  TT

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

  1

  Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

  32 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  Không

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017)

  2

  Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

  32 ngày làm việc

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  Không

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

  C1. THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  TT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Văn bản quy định việc bãi bỏ

  I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

  1

  T-HCM-
  272006-TT

  Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

  2

  T-HCM-
  272007-TT

  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

  3

  T-HCM-
  272008-TT

  Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

  4

  T-HCM-
  272009-TT

  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

  II. Lĩnh vực An toàn lao động

   

  T-HCM-
  272017-TT

  Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo sử dụng các đối tượng kiểm định và cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017) (được thay thế bởi thủ tục Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động)

  C2. THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC

  TT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Văn bản quy định việc bãi bỏ

  Lĩnh vực bảo trợ xã hội

  1

  T-HCM-
  272022-TT

  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

  2

  T-HCM-
  272023-TT

  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

  3

  T-HCM-
  272024-TT

  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân Thành phố

  4

  T-HCM-
  272025-TT

  Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân Thành phố

  C3. THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

  TT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Văn bản quy định việc bãi bỏ

  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

  1

  T-HCM-
  271045-TT

  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

  2

  T-HCM-

  271046-TT

  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

  3

  T-HCM-
  271047-TT

  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

  4

  T-HCM-
  271048-TT

  Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

  5

  T-HCM-
  271049-TT

  Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

  6

  T-HCM-
  272028-TT

  Tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

  7

  T-HCM-
  271050-TT

  Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

  8

  T-HCM-
  272029-TT

  Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

  9

  T-HCM-
  272030-TT

  Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi

  C4. THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

  TT

  Số hồ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Văn bản quy định việc bãi bỏ

  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

  1

  T-HCM-
  272032-TT

  Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (được thay thế bởi Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh và Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện)

   

   

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13
  Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
  Ban hành: 15/05/2015 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13
  Ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  Ban hành: 15/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
  Ban hành: 14/10/2016 Hiệu lực: 14/10/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng
  Ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực: 15/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp
  Ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực: 15/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
  Ban hành: 09/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
  Ban hành: 08/06/2017 Hiệu lực: 22/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
  Ban hành: 12/09/2017 Hiệu lực: 01/11/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Quyết định 5287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố
  Ban hành: 10/10/2016 Hiệu lực: 10/10/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  17
  Quyết định 3258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 02/08/2019 Hiệu lực: 02/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
  18
  Quyết định 5038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: 26/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần (05)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2375/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu:2375/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/06/2018
  Hiệu lực:04/06/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thành Phong
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu (11)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới