hieuluat

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 25/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Đông
  Ngày ban hành: 08/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÀ NAM
  -------

  Số: 25/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nam, ngày 08 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HÀ NAM

  ----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Quyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản s 133/TTHĐND-KTNS ngày 25 tháng 7 năm 2019 về chủ trương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản của tỉnh Hà Nam;

  Theo đnghị của Giám đốc Sở Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

  1. Phạm vi điều chỉnh

  - Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tnh Hà Nam (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

  - Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này.

  2. Đối tượng áp dụng

  Cơ quan nhà nước; cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư), Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

  Điều 2. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam như sau: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

  1. Phụ lục 1: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

  2. Phụ lục 2: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

  3. Phụ lục 3: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các trường trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Các đơn vị không có trong tiêu chuẩn, định mức là không có nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này và các văn bản quy định hiện hành.

  2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nam và các cơ quan có liên quan theo chức năng, thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thực hiện kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 01/11/2017; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài chính;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND t
  nh;
  - Như Điều 5 (thực hiện)
  ;
  - VPUB: LĐVP, TH (A);
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Cổng thông tin điện tử t
  nh;
  - Lưu: VT, KT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Xuân Đông

   

  PHỤ LỤC I

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam)

   

  STT

  Tên cơ quan, đơn vị

  Tên, chủng loại máy móc, thiết bị

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

   

  I

  Sở Giao thông vận tải

   

   

  1

  Máy in thẻ chuyên nghiệp phục vụ công tác cấp đổi GPLX theo công nghệ mới

  02 Cái

   

  2

  Máy in phủ chuyên nghiệp phục vụ công tác cấp đổi GPLX theo công nghệ mới

  02 Cái

   

  3

  Màn hình hiển thị hệ thống giám sát hành trình

  02 Cái

   

  4

  Hệ thống máy chủ (quản lý dữ liệu giấy phép lái xe)

  01 hệ thống

   

  5

  Máy quay phim cầm tay

  02 Cái

   

  6

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  02 Cái

   

  II

  Thanh tra Sở Giao thông vận tải

   

   

  1

  Cân ô tô xách tay/01 đội

  01 Bộ

   

  2

  Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

  01 Cái

   

  3

  Máy quay phim cầm tay/01 đội

  02 Cái

   

  4

  Bộ cân lưu động kèm theo hệ thống thiết bị và máy phát điện

  01 Bộ

   

  B

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

   

   

  1

  Súng bắn bê tông điện tử hiện số

  2 Cái

   

  2

  Máy toàn đạc điện tử

  3 Cái

   

  3

  Bộ dụng cụ kim tra kích thước hình học

  4 Bộ

   

  4

  Bộ dụng cụ kiểm tra độ sụt của vữa

  1 B

   

  5

  Máy kinh vĩ điện tử

  4 Cái

   

  6

  Máy tính cấu hình cao

  4 Bộ

   

  7

  Máy thủy bình điện tử (trọn bộ)

  4 Cái

   

  C

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

   

  I

  Bảo tàng tỉnh

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng

  02 Cái

   

  2

  Camera vác vai HD

  02 Bộ

   

  3

  Tủ chống ẩm chuyên dụng (300 lít)

  10 Cái

   

  4

  Máy định vị vệ tinh cầm tay GPS

  01 Cái

   

  5

  Máy ghi âm kỹ thuật số

  02 Cái

   

  6

  Máy tính xách tay

  02 Cái

   

  7

  Tivi 43inch chiếu phim

  06 Cái

   

  8

  Máy chiếu

  01 Bộ

   

  9

  Bộ tăng âm, loa phục vụ triển lãm

  01 B

   

  10

  Bộ máy vi tính cấu hình cao chuyên dụng (để dựng phim)

  01 Bộ

   

  11

  Máy Scan khổ A3

  01 Cái

   

  II

  Trung tâm Xúc tiến du lịch

   

   

  1

  Máy quay Camera vác vai HD

  01 Cái

   

  III

  Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

   

   

  1

  Loa ca nhạc

  04 Bộ

   

  2

  Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

  02 Cái

   

  3

  Bộ xử lý tín hiệu Driverack

  02 Cái

   

  4

  Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số 24 kênh

  02 Cái

   

  5

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  05 Cái

   

  6

  Bàn điều khiển ánh sáng

  02 Cái

   

  7

  Đèn kỹ xảo

  15 Cái

   

  8

  Đèn par led full màu ngoài trời

  30 Cái

   

  9

  Vỏ đèn par 64 vỏ nhôm

  10 Cái

   

  10

  Bóng đúc 1000W

  10 Cái

   

  11

  Tủ chứa Mixer chuyên dụng TF rack

  01 Cái

   

  12

  Chân đèn có tay quay

  02 Cái

   

   

  Đoàn nghệ thuật chèo

   

   

  1

  Đàn kỹ thuật số

  01 Bộ

   

  2

  Bộ trống da

  01 Bộ

   

  3

  Bộ tăng âm

  01 Bộ

   

  4

  Đàn organ

  02 Chiếc

   

  5

  Bộ khuếch đại công suất 4 kênh cho hệ thống loa

  01 Chiếc

   

  6

  Thiết bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số

  03 Cái

   

  7

  Đèn led chiếu sáng 3Wx54 bóng cao cấp

  10 Dàn

   

  8

  Đèn bạt

  10 Cái

   

  9

  Đàn Ghita bass

  02 Chiếc

   

  10

  Khung treo đèn sân khấu loại treo 6 đèn

  05 Bộ

   

  11

  Loa toàn giải

  06 Chiếc

   

  12

  Thiết bị tạo âm thanh

  01 Chiếc

   

  13

  Đèn Moving 200w

  06 Chiếc

   

  IV

  Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT

   

   

  1

  Dụng cụ đấm bốc lật đật

  02 Bộ

   

  2

  Bộ giàn tạ đa năng

  02 Bộ

   

  3

  Giàn treo bao cát

  01 Bộ

   

  4

  Thảm tập

  01 Bộ

   

  5

  Bao cát

  05 Bao

   

  6

  Bộ ghế tập tạ

  02 Bộ

   

  D

  SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

   

   

  I

  SKhoa học và Công nghệ

   

   

  1

  Máy đo suất liều bức xạ

  01 Cái

   

  2

  Liều kế cá nhân điện tử

  03 Cái

   

  3

  Bộ thiết bị bảo hộ ATBX

  10 Bộ

   

  4

  Tay gắp nguồn dài 2m

  02 Cái

   

  5

  Bình chì chứa nguồn phóng xạ

  01 Cái

   

  6

  Máy quay phim tư liệu KTS

  01 Cái

   

  7

  Cân điện tử 60 kg phục vụ thanh tra hàng đóng gói sẵn d= 2g

  01 Cái

   

  8

  Bình chuẩn kim loại hạng 2 loại 20 lít

  01 Bộ

   

  9

  Bộ quả cân cấp E2

  01 Bộ

   

  10

  Máy đo liều bức xạ cầm tay độ nhạy cao

  01 Chiếc

   

  11

  Bộ thiết bị lấy mẫu xăng dầu

  01 Bộ

   

  12

  Thiết bị kiểm tra mã số, mã vạch

  01 chiếc

   

  13

  Máy vi tính xách tay phục vụ thanh tra, kiểm tra

  01 Bộ

   

  II

  Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

   

   

  1

  Cân điện tử 30kg

  01 Chiếc

   

  2

  Bộ quả cân chuẩn E2 (1 mg ÷ 500 g)

  01 Bộ

   

  3

  Cân điện tử Max 6100 g/0.1 g

  01 Cái

   

  4

  Cân điện tử Max 60 kg/5 g

  01 Cái

   

  5

  Cân điện tử Max 4200 g/0.01 g

  01 Cái

   

  6

  Chuẩn dung tích hạng II 1l

  01 Cái

   

  7

  Chuẩn dung tích hạng II 2l

  01 Cái

   

  8

  Chuẩn dung tích hạng II 5l

  01 Cái

   

  9

  Chuẩn dung tích hạng II 10l

  01 Cái

   

  10

  Chuẩn dung tích hạng II 20l

  01 Cái

   

  11

  Chuẩn dung tích hạng II 50l

  01 Cái

   

  12

  Chuẩn dung tích hạng II 100l

  01 Cái

   

  13

  Bộ quả chuẩn INOX F1 từ 100 g ÷ 5 kg

  01 Bộ

   

  14

  Bộ quả chuẩn F1 (1 g ÷ 500 g)

  01 Bộ

   

  15

  Bộ quả chuẩn M2 (1g ÷ 500 g)

  01 Bộ

   

  16

  Bộ quả chuẩn M2 (1g ÷ 10kg)

  01 Bộ

   

  17

  Thiết bị kiểm định kiểm tra đồng hồ nước lưu động

  01 Bộ

   

  19

  Máy vi tính cấu hình cao

  01 bộ

   

  III

  Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN và kiểm định, kiểm nghiệm

   

   

  1

  Bàn kiểm công tơ 3 pha

  01 Cái

   

  2

  Bàn kiểm công tơ tự động 3 pha, kỹ thuật số 12 chỗ

  01 Cái

   

  3

  Máy đo đa năng dùng để kiểm tra các thông số KV, thời gian, mA, mAs, HVL, dạng sóng, liều và suất liều cho máy X-quang thông thường, X-quang tăng sáng.

  01 Máy

   

  4

  Máy đo Quang

  01 Cái

   

  5

  Bộ thiết bị kiểm định

  01 Bộ

   

  6

  Máy phân tích nước

  01 Bộ

   

  7

  Máy kéo uốn thép đến D60 1000kN hiển thị và phân tích kết quả bằng máy tính

  01 Bộ

   

  8

  Máy tách nhựa bằng phương pháp ly tâm

  01 Cái

   

  9

  Thiết bị phân tích khí thải

  01 Bộ

   

  10

  Máy đo đa năng dùng để kiểm tra các thông số KV, thời gian, mA, mAs, HVL, dạng sóng, liều và suất liều cho máy X-quang thông thường, X-quang tăng sáng.

  01 Máy

   

  11

  Bình chuẩn kim loại hạng II: 2l

  01 Cái

   

  12

  Bình chuẩn kim loại hạng II: 10l

  01 Cái

   

  13

  Bình chuẩn kim loại hạng II: 20l

  01 Cái

   

  14

  Chuẩn dung tích hạng II 1l

  01 Cái

   

  15

  Chuẩn dung tích hạng II 5l

  01 Cái

   

  16

  Chuẩn dung tích hạng II 50l

  01 Cái

   

  17

  Chuẩn dung tích hạng II 100l

  01 Cái

   

  18

  Máy vi tính cấu hình cao

  02 bộ

   

  19

  Máy siêu âm bê tông

  01 Chiếc

   

  20

  Bộ đo võng áo đường mền - cần Benkennam

  01 bộ

   

  21

  Thiết bị chuẩn nhiệt độ kiểu khô Italia

  01 Chiếc

   

  22

  Thiết bị đo nhiệt độ Anh

  01 Chiếc

   

  23

  Thiết bị kiểm định máy nén

  01 Bộ

   

  24

  Thiết bị kiểm tra cách điện

  01 Chiếc

   

  25

  Thiết bị chuẩn áp suất

  01 Chiếc

   

  26

  Máy phân tích công suất hiệu số SEF RA MM W

  01 Chiếc

   

  27

  Cân kiểm chuẩn 60 kg có chia vạch 1 g bộ chở thiết bị điện tử

  01 Chiếc

   

  28

  Bộ quả chuẩn hạng FII 1g-1kg

  01 Bộ

   

  29

  Bộ quả chuẩn Inox FII 0,5g - 20kg

  01 Bộ

   

  30

  Bộ quả chuẩn F1 1g-500g

  01 Bộ

   

  31

  Bộ quả cân chuẩn F1 1mmg-500mg

  01 Bộ

   

  32

  Bộ quả chuẩn E2 từ 1 mg - 500g

  01 Bộ

   

  33

  Cân cấp chính xác cao 33kg

  01 Cái

   

  34

  Máy cất nước

  01 Cái

   

  35

  Tủ sấy

  01 Chiếc

   

  36

  Nồi hấp khử trùng 18 lít

  01 Chiếc

   

  37

  Lò nung

  01 Chiếc

   

  38

  Súng thử bê tông

  01 Chiếc

   

  39

  Tủ hóa nghiệm

  01 Bộ

   

  40

  Sàng Biblock (3 cái)

  01 Cái

   

  41

  Cân điện tử

  01 Cái

   

  42

  Máy định vị vệ tinh

  01 Cái

   

  43

  Máy nén bê tông 2.000 KN

  01 Cái

   

  44

  Máy nén, uốn xi măng, uốn gạch

  01 Bộ

   

  45

  Bàn kiểm công tơ 1 pha 6 vị trí

  01 Cái

   

  46

  Bàn kiểm công tơ 1 pha 12 vị trí

  01 Chiếc

   

  47

  Máy nén khí

  01 Cái

   

  48

  Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn X quang

  01 Cái

   

  49

  Máy trộn vữa xi măng

  01 Cái

   

  50

  Máy sàng lắc

  01 Cái

   

  51

  Máy nén đất

  01 Cái

   

  52

  Bàn rung tạo mẫu bê tông khuôn

  01 Cái

   

  53

  Côn thử độ sụt bê tông

  01 Cái

   

  54

  Máy xác định tiêu chuẩn CBR của đất

  01 Cái

   

  55

  Máy cắt phẳng

  01 Cái

   

  56

  Thiết bị phân tích BOD và các phụ kiện

  01 Cái

   

  57

  Thiết bị phân tích COD

  01 Cái

   

  58

  Bình hút ẩm có clorua em xi

  01 Cái

   

  59

  Máy khoan lấy mẫu bê tông

  01 Cái

   

  60

  Thiết bị xác định độ nén đầu cọc bê tông

  01 Cái

   

  61

  Máy nén Marsban

  01 Cái

   

  62

  Máy mài mòn gạch

  01 Cái

   

  63

  Bàn dằn tự động

  01 Cái

   

  64

  Máy thử độ bền uốn xi măng

  01 Cái

   

  65

  Máy thử độ bền nén xi măng

  01 Cái

   

  66

  Máy mài mòn tăng quay

  01 Cái

   

  67

  Bơm hút chân không

  01 Cái

   

  68

  Máy siêu âm xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ đường kính cốt thép

  01 Cái

   

  69

  Bộ kiểm huyết áp kế đầu đọc điện tử

  01 Bộ

   

  70

  Bộ tách khí cho thiết bị kiểm định cột đo xăng dầu

  01 Bộ

   

  71

  Bộ Kiểm tra cách điện, điện trở, dây dẫn

  01 Bộ

   

  72

  Tủ dưỡng ẩm mẫu xi măng

  01 Cái

   

  73

  Xe nâng tay

  01 Cái

   

  74

  Máy thử thủy tĩnh

  01 Cái

   

  75

  Máy toàn đạc điện tử

  01 Cái

   

  76

  Máy nén khí

  01 Cái

   

  77

  Nguồn hiệu chuẩn AC/DC

  01 Cái

   

  78

  Hộp điện trở thập phân trị số lớn

  01 Cái

   

  79

  Hộp điện trở thập phân trị số nhỏ

  01 Cái

   

  80

  Thiết bị thử cao áp 1 chiều và điện trở cách điện lưu động 170 kw

  01 Cái

   

  81

  Máy đo liều phóng xạ dùng nguồn Inox hóa áp suất cao

  01 Cái

   

  82

  Bàn kiểm công tơ nước 5 vị trí (LS-4B 15 - 50)

  01 Cái

   

  83

  Thiết bị đo độ ồn

  01 Cái

   

  84

  Thiết bị đo ánh sáng

  01 Cái

   

  85

  Thiết bị đo khí đa năng

  01 Cái

   

  86

  Đồng hồ vạn năng điện tử cấp chính xác cao

  01 Bộ

   

  87

  Bđiều nhiệt có làm lnh

  01 Cái

   

  88

  Nguồn MV mô phỏng sức điện động của các loại cặp nhiệt điện

  01 Cái

   

  89

  Máy dò khuyết tật siêu âm

  01 Cái

   

  90

  Thiết bị kiểm định máy đo điện tim

  01 Cái

   

  91

  Bàn tạo áp suất

  01 Cái

   

  92

  Thiết bị kiểm định máy đo điện não

  01 Cái

   

  93

  Thiết bị đo độ rung

  01 Cái

   

  94

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  01 Cái

   

  95

  Máy trộn bê tông

  01 Cái

   

  96

  Bộ thiết bị đo môi trường đa năng (01 khí áp kế, 01 máy đo các thông số)

  01 Bộ

   

  97

  Lò nung thí nghiệm

  01 Cái

   

  98

  Thiết bị đo điện trở tiếp đất

  01 Cái

   

  99

  Cân phân tích điện tử 1

  01 Cái

   

  100

  Bộ lấy mẫu nước

  01 Cái

   

  101

  Thiết bị đếm vòng quay

  01 Cái

   

  102

  Máy cắt sắt

  01 Cái

   

  103

  Máy lấy mẫu khí

  01 Cái

   

  104

  Thiết bị phân tích bụi đa năng EDAM 5000

  01 Bộ

   

  105

  Máy đo chỉ tiêu hóa lý của nước

  01 Cái

   

  106

  Tủ hút khí độc trong phòng thí nghiệm

  01 Cái

   

  107

  Bộ kiểm tra hàm lượng Nitơ trong nước thải

  01 Bộ

   

  108

  Máy đo khí độc đa chỉ tiêu B

  01 Bộ

   

  109

  Máy lấy mẫu bụi hiện trường

  01 Bộ

   

  110

  Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay

  01 B

   

  111

  Bộ lấy mẫu nước

  01 B

   

  112

  Máy đo vi khí hậu

  01 B

   

  113

  Mẫu chun kim tra máy X-quang thường quy

  01 Mu

   

  114

  Thiết bị đo lưu lượng khí thải, thiết bị lấy mẫu khí (TESTO)

  01 Cái

   

  115

  Máy đo CH4 cầm tay điện tử hiện số

  01 Cái

   

  116

  Bom lấy mẫu khí

  01 Cái

   

  117

  Cân thủy tĩnh

  01 Cái

   

  118

  Bộ bàn tạo áp suất

  01 Cái

   

  119

  Đầu lấy mẫu bụi IOM (P109009A) kèm theo giấy lọc bụi đường kính 25 mm

  01 Cái

   

  120

  Thiết bị đếm khuẩn lạc

  01 Cái

   

  121

  Thiết bị đo độ ồn

  01 Cái

   

  122

  Tủ lạnh đi hiện trường

  01 Cái

   

  123

  Bộ pame hiện số: (01 panme hiện số dải đo 0-25mm, 01 Panme hiện số dải đo 25-50 mm, 01 Panme hiện dải đo 50- 75 mm, 01 Panme hiện dải đo 50-75 mm

  01 Bộ

   

  124

  Máy đo độ ồn có phân tích giải tần

  01 Bộ

   

  125

  Mê gôm mét đo điện trở cách điện chỉ thị kim

  01 Bộ

   

  126

  Bơm lấy mẫu khí

  01 Bộ

   

  127

  Cân sàn điện tử

  01 Bộ

   

  128

  Bơm lấy mẫu bụi sách tay thể tích lớn

  01 Bộ

   

  129

  Áp kế chuẩn điện tử chính xác cao

  03 Chiếc

   

  130

  Bộ đe chuẩn kiểm định súng bắn bê tông

  01 Bộ

   

  131

  Quả chuẩn M1 loại 20kg/quả tăng tải trọng của cân từ 120 tấn lên 150 tấn

  600 quả

   

  132

  Quả chuẩn M1 loại 5kg/quả tăng tải trọng của cân từ 120 tấn lên 150 tấn

  100 quả

   

  133

  Thiết bị kiểm định máy đo điện não

  01 Cái

   

  134

  Tủ lạnh dưỡng mẫu

  01 Cái

   

  135

  Thiết bị đo an toàn phòng X-quang

  01 Cái

   

  E

  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

   

  I

  Văn phòng Sở

   

   

  1

  Máy toàn đạc điện tử

  01 Bộ

   

  2

  Máy Theo 20B-300826 Đức

  01 B

   

  3

  Máy tính chuyên dùng cấu hình cao

  17 Bộ

   

   

  Phục vụ công tác đo vẽ và lưu trữ phần mềm quản lý khoáng sản tại 04 huyện: Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm và Duy Tiên

  04 Bộ

   

   

  Phục vụ quản lý và lưu trữ phần mềm đo đạc bản đồ và đăng ký đất đai

  06 Bộ

   

   

  Phục vụ CSDL về đất đai và cấp giấy chứng nhận cấp Sở quản lý

  04 Bộ

   

   

  Phục vụ CSDL về môi trường

  02 Bộ

   

   

  Phục vụ CSDL về quản lý tài nguyên nước

  01 B

   

  4

  Máy in chuyên dùng A3 - Phục vụ công tác đo đạc bản đồ

  03 Cái

   

  5

  Máy in màu

  01 Cái

   

  6

  Trạm biến áp

  01 Trạm

   

  7

  Máy bơm cứu hỏa

  02 Cái

   

  8

  Hệ thống báo cháy

  01 Bộ

   

  II

  Văn phòng Đăng ký đất đai (bao gồm cả Văn phòng đăng ký đất đai các huyện/thành ph)

   

   

  1

  Máy Scan mã vạch

  02 Bộ

   

  2

  Máy toàn đạc điện tử

  06 B

   

  3

  Máy đo GPS cầm tay

  07 Bộ

   

  4

  Máy đo GPS

  07 B

   

  5

  Máy tính để bàn cấu hình cao - Phục vụ công tác đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận và CSDL cho chi nhánh Văn phòng 6 huyện, thành phố và Văn phòng cấp tỉnh (mỗi đơn vị 01 bộ, để lưu trữ và tải phần mềm chuyên dụng)

  07 Bộ

   

  6

  Máy in A3

  14 Cái

   

  7

  Máy in A0

  07 Cái

   

  III

  Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

   

   

  a

  Thiết bị quan trắc hiện trường

   

  Theo Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017

  1

  Máy đo nồng độ bụi trong khí thải

  01 Cái

   

  2

  Máy TOA đo 6 chỉ tiêu

  01 Cái

   

  3

  Máy đo bụi

  01 Bộ

   

  4

  Bộ lấy mẫu bụi

  01 Bộ

   

  5

  Ống lấy mẫu nước

  01 Cái

   

  6

  Máy đo tiếng ồn

  02 cái

   

  7

  Bộ vi sinh dã ngoại

  01 Bộ

   

  8

  Máy đo độ rung nền đất

  01 B

   

  9

  Máy đo các chỉ tiêu trong đất

  01 B

   

  10

  Máy báo ngưỡng cháy nổ

  01 cái

   

  11

  Máy đo tiểu khí hậu

  01 Bộ

   

  12

  Máy lấy mẫu bụi trọng lượng

  01 Bộ

   

  13

  Thiết bị lấy mẫu khí

  05 B

   

  14

  Thiết bị đo oxy hòa tan cầm tay

  01 Chiếc

   

  15

  Máy đo độ đục cầm tay

  01 Chiếc

   

  16

  Máy đo độ dẫn

  01 Chiếc

   

  17

  Máy xác đnh nhanh chất lượng nước

  01 Bộ

   

  18

  Bộ phân tích chất lượng nước đi hiện trường

  01 Bộ

   

  19

  Thiết bị lấy mẫu nước

  01 B

   

  20

  Dụng cụ lấy mẫu bùn trm tích

  01 B

   

  21

  Vali đi hiện trường

  6 Chiếc

   

  22

  Trạm kiểm soát vi khí hậu

  01 Bộ

   

  23

  Thiết bị lấy mẫu bụi

  04 Máy

   

  24

  Máy đo độ rung 3 chiều

  01 Chiếc

   

  25

  Máy MSI compact phân tích khí độc kèm 1 đầu đo

  01 Chiếc

   

  26

  Máy MX 21 đo phân tích khí độc

  01 Chiếc

   

  27

  Máy đo Ph để bàn

  03 Chiếc

   

  28

  Thiết bị đo đa thông số

  03 Cái

   

  29

  Thiết bị phân tích khí thải

  03 Cái

   

  30

  Máy đo khí độc vô cơ và hợp chất hydrocarbons

  02 Chiếc

   

  31

  Bơm lấy mẫu khí

  01 Cái

   

  32

  Máy đo phóng xạ điện tử

  01 Cái

   

  33

  Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió

  02 Bộ

   

  34

  Thiết bị lấy mẫu khí môi trường xung quanh và lao động

  02 Máy

   

  35

  Thiết bị lấy mẫu VOC

  02 Máy

   

  36

  Máng đo lưu lượng dòng chảy kênh hở

  01 Bộ

   

  37

  Thiết bị đo nhanh pH, DO,TDS,EC, nhiệt độ

  01 Bộ

   

  38

  Thiết bị lấy mẫu hơi axit

  01 Bộ

   

  b

  Thiết bị, dụng cụ trong phòng thí nghiệm

   

  Theo Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017

  1

  Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

  03 Bộ

   

  2

  Hệ thống thiết bị phân tích kim loại nặng

  01 Bộ

   

  3

  Hệ thống sắc khí

  01 Bộ

   

  4

  Hệ thống thiết bị sắc khí phối phổ GC-MS

  01 Bộ

   

  5

  Bộ giải hấp hỗ trợ phân tích GC-MS

  01 Bộ

   

  6

  Máy sắc khí Ion IC-2 kênh

  01 Máy

   

  7

  Hệ thống phân tích TOC/TN

  01 Bộ

   

  8

  TBOD

  02 Cái

   

  9

  Máy DR 2010

  02 Bộ

   

  10

  Máy COD 206030

  03 B

   

  11

  Máy quang phổ ngoại vị khả biên

  02 Bộ

   

  12

  Máy cất nước 1 lần

  02 Bộ

   

  13

  Máy cất nước 2 lần

  02 B

   

  14

  Cân phân tích điện tử hiện số

  07 Cái

   

  15

  Hệ thống thiết bị phân tích tổng Coliform

  02 Bộ

   

  16

  Hệ thống lọc chân không

  02 B

   

  17

  Hệ thống phân tích BOD

  02 Bộ

   

  18

  Hệ thống phân tích COD

  02 Bộ

   

  19

  Hệ thống chưng cất đạm tự động

  02 B

   

  20

  Pipet số, Gilslon

  02 B

   

  21

  Bếp điện có máy khuấy từ

  05 B

   

  22

  Bếp điện không khuấy từ

  05 B

   

  23

  Tủ sấy

  04 B

   

  24

  Lò nung 1100 độ

  02 Chiếc

   

  25

  Bơm chân không

  02 Chiếc

   

  26

  Nồi hấp kh trùng

  02 Chiếc

   

  27

  Tủ ấm

  02 Chiếc

   

  28

  Tủ cấy vi sinh

  02 Chiếc

   

  29

  Tủ bảo quản mẫu

  02 Chiếc

   

  30

  Tủ hút phòng thí nghiệm

  02 Chiếc

   

  31

  Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

  02 Bộ

   

  32

  Tủ lạnh sâu chuyên dùng trong thí nghiệm

  01 Chiếc

   

  33

  Bộ vô cơ hóa mẫu bằng nguyên lý vi sóng

  01 Bộ

   

  34

  Thiết bị lọc nước siêu sạch

  01 Máy

   

  35

  Bộ chiết Soxhlet

  01 Máy

   

  36

  Hệ thống xử lý nước thải sau khi phân tích

  01 Bộ

   

  37

  Hệ thống xử lý khí thải chung cho các tủ hút

  01 Bộ

   

  38

  Bộ cất phenol

  01 Máy

   

  39

  Bộ cất Cyanua

  01 Máy

   

  c

  Thiết bị chuyên dùng khác

   

   

  1

  n áp chuyên dùng

  04 Chiếc

   

  2

  Máy chiếu đa phương tiện

  01 Bộ

   

  3

  Bộ máy tính cấu hình cao phục vụ kết nối dữ liệu, điều hành tại phòng thí nghiệm và mạng lưới quan trắc toàn tỉnh

  05 Bộ

   

  4

  Máy quay kỹ thuật số

  01 Chiếc

   

  IV

  Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường

   

   

  1

  Thiết bị tường lửa

  03 Bộ

   

  2

  Hệ thống chống sét

  01 Bộ

   

  3

  Máy photo copy A0

  01 Bộ

   

  4

  Máy in khổ lớn A0

  01 Bộ

   

  5

  Máy phô tô A3

  01 Bộ

   

  6

  Máy quét A3

  02 Bộ

   

  7

  Máy in A3

  03 Bộ

   

  8

  Máy quét A4

  04 Cái

   

  9

  Máy tính cấu hình cao phục vụ đăng nhập, cập nhật CSDL

  07 Bộ

   

  10

  Tủ chống ẩm

  01 Bộ

   

  11

  Hệ thống chống cháy

  01 Bộ

   

  12

  Hệ thống báo cháy

  01 Bộ

   

  V

  Trung tâm phát trin quỹ đất

   

   

  1

  Máy in khổ lớn A0

  01 Bộ

   

  2

  Máy phô tô A3

  01 Cái

   

  3

  Máy quét A3

  01 Cái

   

  4

  Máy in A3

  03 Cái

   

  5

  Máy toàn đạc

  01 Bộ

   

  VI

  Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

   

   

  1

  Máy in khổ lớn A0

  01 Bộ

   

  2

  Máy phô tô A3

  01 Cái

   

  3

  Máy quét A3

  01 Cái

   

  4

  Máy in A3

  03 Cái

   

  5

  Máy toàn đạc

  03 Bộ

   

  6

  Máy GPS

  03 Cái

   

  F

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

   

  I

  SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

   

  1

  Thiết bị lấy mẫu nước tầng đáy

  01 Chiếc

   

  2

  Thiết bị phòng thí nghiệm mini gồm:

   

   

   

  - Cân điện tử

  01 Chiếc

   

   

  - Máy đo COD đa chỉ tiêu (41 chỉ tiêu)

  01 Chiếc

   

   

  - Máy đo PH

  01 Chiếc

   

   

  - Tủ vật tư thí nghiệm

  01 Chiếc

   

  3

  Súng bắn bê tông

  01 Chiếc

  Phục vụ công tác kiểm tra công trình theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

  4

  Máy hồi âm đo sâu

  01 Chiếc

  5

  Máy đo khoảng cách cầm tay

  01 Chiếc

  6

  Thước đo dạng bánh xe

  01 Chiếc

  7

  Máy siêu âm bê tông

  01 Chiếc

  8

  Máy dò cốt thép trong bê tông

  01 Chiếc

  III

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y

   

   

  1

  Bàn mổ gia súc

  02 Chiếc

  Hướng dẫn s07/2003 ngày 06/01/2003 của Cục Thú y về việc chuẩn đoán bệnh động vật

  2

  Dụng cụ tiểu phẫu

  02 Chiếc

  Văn bản s 185/CĐ-TH ngày 16/10/2009 của Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương về việc danh mục trang thiết bị cho phòng chuẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật tại các Chi cục Thú y

  3

  Máy phân tích nước

  01 Chiếc

   

  4

  Máy đo khí độc

  01 Chiếc

   

  5

  Máy đo oxy hòa tan

  01 Chiếc

   

  6

  Máy lấy mẫu vi sinh không khí

  01 Chiếc

   

  7

  Máy đo PH

  01 Chiếc

   

  8

  Tủ hút khí độc

  01 Chiếc

   

  9

  Micropipet đơn kênh

  02 Chiếc

   

  10

  Micropipet đa kênh

  02 Chiếc

   

  11

  Bộ trợ pipet

  02 Chiếc

   

  12

  Bộ đầu tip

  02 Chiếc

   

  13

  Tủ bảo quản mẫu

  01 Chiếc

   

  14

  Kính hiển vi

  01 Chiếc

   

  15

  Vật tư làm ký sinh trùng

  01 Chiếc

   

  16

  Lò hấp tiệt trùng

  01 Chiếc

   

  17

  Cố thủy tinh, đũa thủy tinh, ống pancol

  02 Chiếc

   

  18

  Bộ khay đựng mẫu, hộp đựng mẫu

  02 Chiếc

   

  19

  Đèn tử ngoại

  02 Chiếc

   

  20

  Nồi hấp ướt

  02 Chiếc

   

  21

  Tủ ấm thường

  01 Chiếc

   

  22

  Tủ lạnh âm 20 độ

  01 Chiếc

   

  23

  Tủ sy

  01 Chiếc

   

  24

  Tủ đựng dụng cụ

  05 Chiếc

   

  25

  Máy trộn

  02 Chiếc

   

  26

  Máy cất nước + khử ion

  01 Chiếc

   

  27

  Cân điện tử độ chính xác 0,001

  02 Chiếc

   

  28

  Máy kiểm tra độc tố Aplatoxcine

  01 Chiếc

   

  IV

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

   

   

  1

  Kính lúp 2 mắt soi nổi

  02 Chiếc

  Thông tư số 71/2010/TT-BNN&PTNT ngày 10/12/2010 và Thông tư s 35/2015/TT-BNN&PTNT ngày 14/10/2015 của BNông nghiệp & PTNT

  2

  Kính hiển vi

  02 Chiếc

  3

  Tủ định ôn

  02 Chiếc

  4

  Máy đo nhiệt độ, ẩm độ trong phòng

  01 Chiếc

  5

  Tủ sấy

  01 Chiếc

  6

  Kính lúp cầm tay

  10 Chiếc

  7

  Mặt nạ phòng độc

  03 Chiếc

  8

  Máy đo nồng độ thuốc khử trùng

  01 Chiếc

  V

  Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản

   

   

  1

  Kính hiển vi

  01 Chiếc

   

  2

  Bộ dụng cụ lấy mẫu đất

  01 Chiếc

   

  3

  Bộ dụng cụ lấy mẫu nước

  01 Chiếc

   

  4

  Máy li tâm

  01 Chiếc

   

  VI

  Chi cục Thủy lợi

   

   

  1

  Máy hồi âm

  06 Chiếc

   

  2

  Máy thủy bình

  02 Chiếc

   

  3

  Máy kinh vĩ

  01 Chiếc

   

  G

  ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH

   

   

  1

  Bộ dựng hình phi tuyến HD

  25 Bộ

   

  2

  Miccro phát thanh viên

  14 Cái

   

  3

  Camera xách tay và phụ kiện (trang bị cho 30 phóng viên)

  30 Bộ

   

  4

  ray cho camera

  03 Bộ

   

  5

  Máy quay Flycam

  03 Bộ

   

  6

  Tủ rack đặt thiết bị

  05 Cái

   

  7

  Bàn khống chế

  10 Cái

   

  8

  Monitor HD

  20 Cái

   

  9

  Ti vi kiểm tra HD

  10 Cái

   

  10

  Đèn máy quay

  30 Cái

   

  11

  Máy ảnh

  20 Cái

   

  12

  Máy ghi âm

  20 Cái

   

  13

  Lưu điện 14KW

  10 Cái

   

  14

  Bộ thu tín hiệu vệ tinh

  10 Bộ

   

  15

  Video Router

  10 Cái

   

  16

  Máy phát điện 03 pha

  01 Cái

   

  17

  Switch LAN quang 12port10GB BaseT và phụ kiện

  10 Bộ

   

  18

  Camera vác vai HD

  10 Bộ

   

  19

  Sever lưu trữ

  02 Hệ thống

   

  20

  Ánh sáng trường quay

  04 Hệ thống

   

  21

  Trang âm trường quay

  04 Hệ thống

   

  22

  Trường quay ảo

  03 Bộ

   

  23

  Máy phát hình digital

  02 Hệ thống

   

  24

  Máy phát thanh

  02 Hệ thống

   

  25

  Hệ thống cẩu cho camera

  02 Bộ

   

  26

  Mixer Video HD digital

  06 Bộ

   

  27

  Mixer Audio digital

  06 Bộ

   

  28

  Switch Lan 24 port và phụ kiện

  10 Cái

   

  29

  Bộ chạy chữ cho PTV dẫn chương trình

  04 Bộ

   

  30

  Bộ truyền, phát tín hiệu không dây

  05 Bộ

   

  31

  Bộ chuyển đổi, phân chia tín hiệu SD/HD

  06 Bộ

   

  32

  Bộ giám sát tín hiệu video

  05 Bộ

   

  33

  Bộ giám sát tín hiệu audio

  05 Bộ

   

  34

  Bộ server phát sóng truyền hình HD

  04 Bộ

   

  35

  Bộ sever phát sóng phát thanh

  02 Bộ

   

  36

  Camera trường quay và phụ kiện

  10 Bộ

   

  37

  Thiết bị truyền hình lưu động

  02 Bộ

   

  H

  BÁO HÀ NAM

   

   

  1

  Máy quét ảnh

  02 Cái

   

  2

  Máy ảnh kỹ thuật số cầm tay cho phóng viên tác nghiệp

  10 Bộ

   

  3

  Máy quay và phụ kiện cho phóng viên ghi hình

  05 Bộ

   

  4

  Máy in khổ A3

  02 Cái

   

  5

  Máy dựng Mixer video HD digital

  02 Bộ

   

  6

  Hệ thống trường quay ghi hình và phụ kiện

  01 Hệ thống

   

  7

  Máy quay Flycam

  02 Cái

   

  8

  Máy ghi âm cho phóng viên

  05 Cái

   

  9

  Mixer Audio digital

  02 Bộ

   

  10

  Máy chủ sever

  02 Bộ

   

  11

  Đèn máy quay

  05 Cái

   

  12

  Máy tính chuyên dùng cấu hình cao

  05 Bộ

   

  13

  Thiết bị truyền hình lưu động

  01 Bộ

   

  14

  Mixer Video digital

  02 Bộ

   

  15

  Hệ thống trường quay ảo

  01 Bộ

   

  16

  Bộ chạy chữ cho PTV dẫn chương trình

  02 Bộ

   

  17

  Bộ truyền phát tín hiệu không dây

  03 Bộ

   

  18

  Bộ chuyển đổi, phân chia tín hiệu SD/HD

  03 Bộ

   

  19

  Laptop chuyên dùng cấu hình cao

  05 Bộ

   

  20

  Video Router

  01 Cái

   

  I

  SỞ XÂY DỰNG

   

   

  I

  Trung tâm quy hoạch xây dựng

   

   

  1

  Máy toàn đạc điện tử

  01 Cái

   

  II

  Trung tâm giám định chất lượng xây dựng

   

   

  1

  Máy xác định độ thấm bê tông

  01 Chiếc

   

  2

  Kích thủy lực 100 tấn

  01 Chiếc

   

  3

  Bơm thủy lực bằng tay

  01 Chiếc

   

  4

  Bộ cần Benkenman

  01 Bộ

   

  5

  Kích ép cọc 200 tấn

  01 Chiếc

   

  6

  Máy dầm CBR/Proter tự động

  01 Chiếc

   

  7

  Bộ neo đất dùng đthử tải tĩnh cọc, nền đất đắp

  01 Bộ

   

  8

  Máy khoan bê tông chạy xăng tự hành

  01 Chiếc

   

  9

  Máy nén CBR 50 KN

  01 Chiếc

   

  10

  Máy thử độ mài mòn

  01 Chiếc

   

  11

  Máy nén đất tam niên

  01 Bộ

   

  12

  Máy cắt đất 2 tốc độ

  01 Bộ

   

  13

  Cân điện tử 300g x 0,001g

  01 Chiếc

   

  14

  Máy siêu âm bê tông

  01 Chiếc

   

  15

  Máy kéo nén thép đa năng

  01 Bộ

   

  16

  Máy nén bê tông điện tử hiển thị số 2000KN

  01 Chiếc

   

  17

  Bàn rung mẫu bê tông

  01 Chiếc

   

  18

  Thiết bị đo hàm lượng bọt khí bê tông

  01 Bộ

   

  19

  Máy nén, uống xi măng, uốn gạch loại 2 đồng hồ

  01 Chiếc

   

  20

  Máy cưa cắt mẫu bê tông

  01 Chiếc

   

  21

  Súng thử cường độ của bê tông

  01 Chiếc

   

  22

  Mũi khoan kim cương, đường kính 101,6mm

  01 Chiếc

   

  23

  Bộp xuyên tĩnh bằng tay

  01 Bộ

   

  24

  Bộ CBR hiện trường

  01 Bộ

   

  25

  Máy lắc sàng dùng cho sàng tiêu chun D300mm

  01 Chiếc

   

  26

  Bộ xác định đương lượng cát

  01 Chiếc

   

  27

  Bơm chân không 650mmhg

  01 Bộ

   

  28

  Tủ sấy 300 độ C

  01 Chiếc

   

  29

  Máy mài mòn bê tông, gạch block, gạch bê tông tự chèn

  01 Chiếc

   

  30

  Dụng cụ VICA

  01 Chiếc

   

  31

  Thùng hấp mẫu xi măng

  01 Chiếc

   

  32

  Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn

  01 Chiếc

   

  33

  Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn

  01 Chiếc

   

  34

  Thiết bị thí nghiệm độ mịn xi măng bằng phương pháp tỷ điện

  01 Chiếc

   

  35

  Bộ dao vòng lấy mẫu đất

  01 Bộ

   

  36

  Máy đo điện trở đất 4105

  01 Chiếc

   

  37

  Bộ xuyên tiêu chuẩn SPT

  01 Chiếc

   

  38

  Cân điện tử 600g x 0,001g

  01 Chiếc

   

  39

  Cân điện tử 6kg x 0,1g

  01 Chiếc

   

  40

  Cân điện tử 15kg x 0,5g

  01 Chiếc

   

  41

  Cân điện tử 30kg x 1g

  01 Chiếc

   

  42

  Tủ sấy 300 độ C

  01 Chiếc

   

  43

  Khoan máy

  01 Chiếc

   

  44

  Máy thủy bình

  01 Chiếc

   

  45

  Máy kinh vĩ điện tử

  01 Chiếc

   

  46

  Máy siêu âm cốt thép

  01 Chiếc

   

  47

  Bộ gối uốn thép

  01 Bộ

   

  48

  Lò nung (1000-1100oC)

  01 Chiếc

   

  49

  Tủ hút (loại có quạt hút)

  01 Chiếc

   

  50

  Chén bạch kim (30ml)

  01 Chiếc

   

  51

  Thí nghiệm bê tông nhựa

  01 Bộ

   

  52

  Thí nghiệm sơn - vecni

  01 Bộ

   

  K

  SỞ TÀI CHÍNH

   

   

  1

  Máy tính chuyên dùng cấu hình cao phục vụ công tác lưu trữ, bảo mật.

  10 Bộ

   

  L

  BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

   

   

  1

  Máy in khổ A3

  02 Cái

   

  2

  Máy in kim

  01 Cái

   

  3

  Thiết bị lấy mẫu khí, nước, bụi

  03 Cái

   

  4

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  02 Cái

   

  5

  Máy đo nước, khí thải

  02 Cái

   

  6

  Máy đo đa chỉ tiêu nước

  01 Cái

   

  7

  Máy toàn đạc điện tử

  01 Bộ

   

  8

  Súng bắn bê tông

  01 Cái

   

  M

  SỞ NỘI VỤ

   

   

  I

  Chi cục văn thư - lưu trữ

   

   

  1

  Máy quét tài liệu khổ A3

  1 Cái

   

  2

  Máy khử axit tài liệu lưu trữ

  1 Cái

   

  3

  Tủ chống ẩm

  3 Cái

   

  4

  Thang máy chuyên dụng

  1 Bộ

   

  5

  Máy kiểm kê kho tài liệu

  1 Cái

   

  N

  SỞ CÔNG THƯƠNG

   

   

  1

  Máy định vị GPS cầm tay

  02 Cái

   

  2

  Thiết bị đo chn động và sóng không khí/tiếng n

  01 Bộ

   

  3

  Ống nhòm chuyên dùng

  01 Cái

   

  4

  Máy đo khoảng cách

  02 Cái

   

  5

  Máy camera flycam

  01 Cái

   

  6

  Thiết bị đo điện đa năng

  01 Cái

   

  7

  Thiết bị đo độ cao đường dây diện trung, cao cấp

  01 Cái

   

  8

  Ampe kìm

  01 Cái

   

  9

  Thiết bị đo nhiệt độ từ xa bằng tia hồng ngoại

  01 Cái

   

  10

  Thiết bị đo điện trở tiếp địa

  01 Cái

   

  11

  Súng thử cường độ bê tông

  01 Cái

   

  12

  Thiết bị đo cường độ điện trường

  01 Cái

   

  O

  SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

   

  I

  Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh nặng và điều dưỡng người có công

   

   

  1

  Máy giặt công nghiệp

  01 Cái

   

  2

  Máy điện tim 3 cần

  01 Cái

   

  3

  Máy sốc tim

  01 Cái

   

  4

  Bộ vali cấp cứu

  01 Bộ

   

  5

  Bộ hô hấp Ox-Dr

  01 Bộ

   

  6

  Ghế massage toàn thân

  03 Cái

   

  7

  Máy tập đa năng

  03 Bộ

   

  8

  Máy tập bộ chạy bằng điện

  03 Cái

   

  9

  Máy hút dịch

  01 Cái

   

  10

  Máy đạp xe chạy bằng cơ

  03 Cái

   

  II

  Trung tâm công tác xã hội

   

   

  1

  Máy chiếu

  01 Cái

   

  III

  Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần

   

   

  1

  Hệ thống xét nghiệm nhanh chất ma túy

  01 Hệ thống

   

  2

  Máy giặt công nghiệp

  02 Cái

   

  3

  Tủ nấu cơm công suất 70kg/lần nấu

  01 Cái

   

  4

  Máy nén khí

  01 Cái

   

  5

  Máy phát hàn

  01 Cái

   

  6

  Nồi hơi đốt than công suất 100kg/giờ DBJT 0.1/2.5

  01 Cái

   

  7

  Hệ thống Camera bằng tia hồng ngoại

  01 Bộ

   

  P

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

   

   

  1

  Hệ thống âm ly, loa, micro

  11 Bộ

   

  2

  Máy vi tính để bàn cấu hình cao

  05 Bộ

   

  3

  Máy vi tính xách tay cấu hình cao

  03 Bộ

   

  4

  Hệ thống máy chiếu + màn chiếu

  12 Bộ

   

  5

  Ti vi màn hình lớn khu hội trường + phòng hội thảo, phòng giao ban trực tuyến

  06 Cái

   

  Q

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

   

  I

  Văn phòng Sở

   

   

  1

  Máy thu tần số

  01 Cái

   

  2

  Máy đếm tần số

  01 Cái

   

  3

  Máy phân tích phổ tần số

  01 Cái

   

  4

  Máy an toàn bức xạ

  01 Cái

   

  5

  Máy định vị vệ tinh GPS

  01 Cái

   

  6

  Máy đo khoảng cách

  01 Cái

   

  7

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  02 Bộ

   

  II

  Trung tâm công nghệ Thông tin và truyền thông

   

   

  1

  Máy chiếu phục vụ tập huấn

  02 Bộ

   

  2

  Máy tính xách tay, để bàn phục vụ tập huấn

  30 Bộ

   

  3

  Máy ảnh kỹ thuật số

  05 Chiếc

   

  6

  Máy ghi âm

  05 Chiếc

   

   

  PHỤ LỤC 2

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh)

  STT

  Tên cơ quan, đơn vị

  Tên, chủng loại máy móc, thiết bị

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  I

  Trung tâm Văn hóa, thông tin

   

   

  1

  Máy quay Camera HD

  02 B

   

  2

  Hệ thống âm thanh giàn treo phục vụ hoạt động biểu diễn

  01 Hthống

   

  3

  Hệ thống ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn

  01 Hthống

   

  4

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  02 Cái

   

  5

  Máy phát thanh

  01 Cái

   

  6

  Máy phát hình tiếp sóng

  03 Cái

   

  II

  Phòng Tài nguyên và Môi trường

   

   

  1

  Máy định vị cầm tay GPS

  01 Cái

   

  2

  Máy in khổ A3

  01 Cái

   

  3

  Máy toàn đạc điện tử

  01 Cái

   

  III

  Phòng Quản lý đô thị/ Phòng Kinh tế Hạ tầng

   

   

  1

  Máy in khổ A3

  01 Cái

   

  IV

  Phòng Giáo dục và Đào tạo

   

   

  1

  Máy in siêu tốc phục vụ in sao đề thi

  01 Cái

   

  2

  Máy photocopy siêu tốc chuyên dùng sử dụng sao in đề thi

  02 Cái

   

  3

  Máy quét (chấm) bài thi trắc nghiệm

  02 Cái

   

  4

  Máy photocopy (in sao đề đảo mặt chia bộ, A3, A4)

  03 Cái

   

  5

  Máy tính cấu hình cao chấm trắc nghiệm, máy in lazer A4, lưu điện

  02 Bộ

   

  6

  Máy in lazer A3

  02 Cái

   

  7

  Máy ghi đĩa CD (dùng thi ngoại ngữ)

  02 Cái

   

  8

  Màn hình điện tử Led

  10 m2

   

  9

  Thiết bị phục vụ công tác kiểm tra

   

   

  - Máy ghi âm

  01 Cái

   

  - Máy ghi hình

  01 Cái

   

  - Tủ bảo mật

  03 Cái

   

  V

  Phòng Văn hóa và Thông tin

   

   

  1

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  01 Cái

   

  3

  Máy quay Camera HD

  01 B

   

  VI

  Phòng Tài chính-Kế hoạch

   

   

  1

  Máy in siêu tốc phục vụ in quyết toán tài chính

  01 Cái

   

  2

  Máy chủ hệ điều hành quản lý ngân sách

  01 Bộ

   

  VII

  Đài truyền thanh

   

   

  1

  Máy phát sóng

  01 B

   

  2

  Máy quay Camera HD

  03 B

   

  3

  Máy ghi âm

  03 Chiếc

   

  4

  Phụ kiện máy quay

  01 B

   

  5

  Bộ dựng phát thanh, truyền hình

  01 B

   

  6

  Máy ghi âm số

  01 Chiếc

   

  7

  Tiêu sét cho phòng máy

  01 Hthống

   

  8

  Tiêu sét cho cột ăng ten

  01 Hthống

   

  VIII

  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên

   

   

  1

  Máy vi tính để bàn (dùng cho học viên)

  50 Bộ

   

  2

  Máy tính xách tay (dùng cho giáo viên)

  03 Bộ

   

  3

  Máy chiếu + máy tính xách tay

  04 Bộ

   

  4

  Máy may công nghiệp cơ

  106 Bộ

   

  5

  Máy may điện tử 1 kim

  30 Bộ

   

  6

  Máy may điện tử 2 kim

  01 Bộ

   

  7

  Máy vắt sổ

  04 Cái

   

  8

  Máy đính cúc

  04 Bộ

   

  9

  Máy thùa khuy

  02 Cái

   

  10

  Băng chuyền may

  04 Cái

   

  11

  Bàn dậy cắt may

  04 Cái

   

  12

  Bàn thực hành về động cơ không đồng bộ 1 pha

  02 Bộ

   

  13

  Bàn thực hành về khí cụ điện

  02 Bộ

   

  14

  Thiết bị đào tạo hệ thống điện lạnh cơ sở

  03 Bộ

   

  15

  Thiết bị dậy về kỹ thuật điều hòa 2 cực 1 chiều

  02 B

   

  16

  Thiết bị về kỹ thuật tủ lạnh không đóng tuyết

  02 Bộ

   

  17

  Bộ thực hành lắp đặt hệ thống điện nội thất

  04 B

   

  18

  Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống bảo vệ điện

  05 Bộ

   

  19

  Bộ thực hành về máy phát điện DC

  06 Bộ

   

  20

  Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thng chiếu sáng

  03 Bộ

   

  21

  Máy hiện Sóng

  02 Cái

   

  22

  Máy phát xung

  01 Cái

   

  23

  Mô hình dàn trải RADIO-CASSETTE

  03 Bộ

   

  24

  Mô hình dàn trải AMPLY

  03 Bộ

   

  25

  Mô hình dàn trải ti vi màu

  03 Bộ

   

  26

  Bộ thực hành về mạch điện tử cơ bản

  02 Bộ

   

  27

  Bộ thực hành về mạch khuếch đại dùng TRANSISTOR

  02 Bộ

   

  28

  Bộ thực hành về mạch khuếch đại công suất dùng TRANSISTOR

  02 Bộ

   

  29

  Bộ thực hành về linh kiện bán dẫn

  02 Bộ

   

  30

  Bộ thực hành về mạch điện xoay chiều

  02 Bộ

   

  31

  Bộ thực hành về khuếch đại thuật toán

  02 Bộ

   

  32

  Bộ thực hành về mạch điện 1 chiều

  02 Bộ

   

  33

  Bộ thực hành về mạch ổn áp DC

  02 Bộ

   

  34

  Máy chuẩn đoán thai gia súc

  01 Cái

   

   

  PHỤ LỤC 3

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh)

  STT

  Tên cơ quan, đơn vị

  Tên, chủng loại máy móc, thiết b

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ

  1

  Máy xúc bánh lốp

  01 Bộ

   

  2

  Máy phay vạn năng

  01 Chiếc

   

  3

  Mô hình trạm phân phối thuộc thiết bị thực hành để lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

  01 Chiếc

   

  4

  Máy mài 2 đá

  07 Chiếc

   

  5

  Máy uốn sắt

  01 Chiếc

   

  6

  Tủ sấy que hàn (dng để bàn)

  01 Chiếc

   

  7

  Máy tính xách tay

  2 Chiếc

   

  8

  Máy hàn Mig / mag

  01 Chiếc

   

  9

  Máy hàn xoay chiều WT 400A AC điều khiển tay quay

  04 Chiếc

   

  10

  Bộ thực hành quấn dây + dụng cụ

  01 Bộ

   

  11

  Bộ TN thực hành về mạch điện 1 chiều

  01 B

   

  12

  Bộ TN thực hành về mạch điện xoay chiều

  01 Bộ

   

  13

  Bộ TH hệ thống an toàn điện

  01 Bộ

   

  14

  Bộ TH kỹ năng lắp đặt HT điện gia dụng

  01 Bộ

   

  15

  Bộ TH lắp đặt hệ thống báo cháy

  01 B

   

  16

  Dụng cụ sửa chữa điện dân dụng

  02 Bộ

   

  17

  Bộ thực hành động cơ 1 pha

  01 Bộ

   

  18

  Bộ thực hành động cơ 3 pha

  01 Bộ

   

  19

  Bộ thực hành kỹ năng đo lường điện và máy điện

  01 Bộ

   

  20

  Bộ thực hành quạt bàn

  01 B

   

  21

  Bộ thực hành về máy bơm nước

  01 B

   

  22

  Bộ thực hành về nồi cơm điện

  01 B

   

  23

  Mô hình cắt bổ máy tắm nước nóng trực tiếp

  01 Bộ

   

  24

  Mô hình máy giặt dàn trải

  01 Bộ

   

  25

  Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt HT đèn chiếu sáng

  01 B

   

  26

  Mô hình nối dây

  01 B

   

  27

  Mô hình Survolter

  01 B

   

  28

  Máy may công nghiệp

  49 Chiếc

   

  29

  Máy tính để bàn

  25 Bộ

   

  30

  Bảng thử sơn bộ 50 miếng

  01 Chiếc

   

  31

  Bộ dàn máy pha sơn bằng vi tính

  01 Chiếc

   

  32

  Bộ dụng cụ cắt khoét lỗ kim loại chuyên cho sửa vỏ

  01 Chiếc

   

  33

  Bộ dụng cụ sửa chữa ống điều hòa

  01 Chiếc

   

  34

  Bộ kéo nn vỏ xe loại cơ bản công suất 12 tấn

  01 Chiếc

   

  35

  Cầu nâng 2 trụ

  01 Chiếc

   

  36

  Đèn kiểm tra sơn 2000 Lux (ánh sáng ban ngày)

  01 Chiếc

   

  37

  Đèn sấy sơn bng hồng ngoại cục bộ loại máng bong

  01 Chiếc

   

  38

  Máy chà nhám

  01 Chiếc

   

  39

  Máy đánh bông sơn dùng khí nén

  01 Chiếc

   

  40

  Máy sấy khô không khí dùng kết hp với máy nén khí trung tâm

  01 Chiếc

   

  41

  Thiết bị kiểm tra độ dầy của sơn

  01 Chiếc

   

  42

  Thiết bị kiểm tra rò rỉ ga điều hòa

  01 Chiếc

   

  43

  Thùng dụng cụ 127 chi tiết phục vụ tháo lắp

  01 Bộ

   

  44

  Máy hàn sửa vỏ cho hàn vật liệu tôn

  01 Chiếc

   

  45

  Máy nén khí Trung tâm

  01 Chiếc

   

  46

  Máy cắt lưỡi đĩa

  01 Chiếc

   

  47

  Học cụ hệ thống thủy lực trên máy xây dựng

  01 Chiếc

   

  48

  Học cụ tổng thành máy xây dựng

  01 Chiếc

   

  49

  Hệ thống máy hàn tự động dưới lớp thuốc máy hàn bán tự đng CO2

  01 Chiếc

   

  50

  Máy hàn tig

  02 Chiếc

   

  51

  Máy cắt con rùa

  01 Chiếc

   

  52

  Máy cắt Palasma

  01 Chiếc

   

  53

  Mô hình thang máy 4 tng

  01 Chiếc

   

  54

  Mô hình thực hành PLC nâng cao

  01 Chiếc

   

  55

  Bộ thc hành PLC

  01 Chiếc

   

  56

  Mô hình mạch điện tử

  01 Chiếc

   

  57

  Mô hình mạch điện máy công nghiệp

  01 Chiếc

   

  58

  Máy chiếu đa năng

  03 Chiếc

   

  59

  Bộ thực hành truyền động điện

  01 Bộ

   

  60

  Mô hình điều khiển động cơ servo

  01 Bộ

   

  61

  Mô hình điều khiển tốc độ động cơ AC bằng biến tần

  01 Bộ

   

  62

  mô hình thí nghiệm thủy lực

  01 Bộ

   

  63

  Mô hình hệ thống cung cấp điện phân xưởng công nghiệp

  01 Bộ

   

  64

  bộ thc hành PLC

  01 Bộ

   

  65

  Bàn máp

  01 Chiếc

   

  66

  Bộ cắm thí nghiệm đa năng

  63 Bộ

   

  67

  Bộ dụng cụ đo kiểm tra bộ thước cặp

  01 Bộ

   

  68

  Bộ đo thực hành đo lường và cảm biến

  01 Bộ

   

  69

  Bộ linh kiện điện t

  03 Bộ

   

  70

  Bộ mẫu vật liệu mô hình

  01 Bộ

   

  71

  Dụng cụ dưỡng đo bước ren

  06 Bộ

   

  72

  Dụng cụ đo kiểm tra khối D

  01 Bộ

   

  73

  Dụng cụ đo kiểm tra khối V

  01 Bộ

   

  74

  Dụng cụ gia công nguội dũa các loại

  01 Bộ

   

  75

  Dụng cụ gia công nguội đục bằng

  03 Bộ

   

  76

  Dụng cụ gia công nguội mũi chấm dấu

  01 Bộ

   

  77

  Dụng cụ gia công nguội mũi vạch

  03 Bộ

   

  78

  Dụng cụ gia công nguội ta rô bàn ren

  01 Bộ

   

  79

  Đài vạch

  01 Chiếc

   

  80

  Động cơ 1 chiều kích từ độc lập

  02 Chiếc

   

  81

  Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

  02 Bộ

   

  82

  Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

  02 Bộ

   

  83

  Mô hình thực hành máy tính dàn trải

  01 Bộ

   

  84

  Mô hình thực hành về điện khí nén

  01 Bộ

   

  85

  Động cơ điện 1 pha

  02 Chiếc

   

  86

  Mô hình bàn gá mối ghép

  01 Bộ

   

  87

  Mô hình bộ thí nghiệm điện tử

  02 B

   

  88

  Mô hình các khối cầu

  01 B

   

  89

  Mô hình các khối hình hình nón

  01 Bộ

   

  90

  Mô hình dàn trải cơ cấu đo các loại

  02 B

   

  91

  Mô hình mô phỏng điều khiển tự động

  01 B

   

  92

  Mô hình mối ghép chốt

  01 B

   

  93

  Mô hình mối ghép đinh tán

  01 B

   

  94

  Mô hình mối ghép hàn

  01 B

   

  95

  Mô hình mối ghép ren

  01 Bộ

   

  96

  Mô hình mối ghép then bằng

  01 Bộ

   

  97

  Mô hình mối ghép then hoa

  01 B

   

  98

  Mô hình các khối hình lăng trụ

  01 B

   

  99

  Thiết bị thực hành điện tử

  02 Bộ

   

  100

  Thiết bị thực hành kỹ thuật số

  01 Chiếc

   

  101

  Thước đo góc vạn năng

  01 Chiếc

   

  102

  Mô hình các khối hình trụ trơn

  01 Bộ

   

  103

  Mô hình các khối trụ bậc

  01 B

   

  104

  Camera thu vật thể

  01 Chiếc

   

  105

  Mô hình thiết bị thực hành kỹ thuật số

  02 Bộ

   

  106

  Mô hình mạch điện khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha

  03 Bộ

   

  107

  Bàn thực hành cảm biến

  03 Chiếc

   

  108

  Mô hình mạch điện hãm động cơ KĐB xoay chiều đồng bộ 3 pha

  03 Chiếc

   

  109

  Máy tiện vạn năng

  01 Chiếc

   

  110

  Trạm tay máy thuộc thiết bị thực hành để lắp đặt vận hành hệ thống cơ điện tử

  01 Bộ

   

  111

  Mô hình trạm phân loại sản phẩm thuộc thiết bị thực hành để lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

  01 Bộ

   

  112

  Mô hình trạm kiểm tra thuộc thiết bị thực hành để lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

  01 Bộ

   

  113

  Máy nén khí 3 HP thuộc thiết bị phụ trợ điều khiển hệ thống

  02 Chiếc

   

  114

  Máy vi tính thuộc thiết bị phụ trợ điều khiển hệ thống

  05 Chiếc

   

  115

  Máy cắt ống thuộc bộ dụng cụ cầm tay

  05 Chiếc

   

  B

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

  I

  Nghề điện công nghiệp

   

   

  1

  MH mạch điện khng chế các máy điện Công nghiệp HTTE-EC5011

  01 Bộ

   

  2

  MH băng tải điều khiển bằng PLC HTTE-EC5111

  01 Bộ

   

  3

  MH bàn chạy dao (xe vận chuyển) HTTE-EC5211

  02 B

   

  4

  MH đếm sản phẩm đóng gói điều khiển bằng PLC HTTE- DC5311

  01 Bộ

   

  5

  Các bộ khuếch đại điện tử công suất HTTE-EDT8011

  03 Bộ

   

  6

  MH điều khiển thang máy HTTE-EC5411

  01 B

   

  7

  MH lò nhiệt HTTE-EC5511

  01 Bộ

   

  8

  Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện

  02 Bộ

   

  9

  MH mô phỏng sự cố trên máy điện xoay chiều

  01 Bộ

   

  10

  MH mô phỏng sự cố trên máy điện một chiều

  01 Bộ

   

  11

  Bộ TH điện tcông suất (Các linh kiện điện tử công suất)

  05 Bộ

   

  12

  Trạm cấp phối điện khí nén

  02 Chiếc

   

  13

  Trạm phân loại dạng vật liệu theo mầu sắc và tính chất kim loại

  02 Chiếc

   

  14

  Trạm vận chuyển xếp kho 3 vị trí điện khí nén

  02 Chiếc

   

  15

  Trạm vận chuyển dạng đĩa 3 vị trí điện khí nén

  02 Chiếc

   

  16

  Trạm vận chuyển Khớp quay điện khí nén

  02 Chiếc

   

  17

  Trạm gia công khoan

  02 Chiếc

   

  18

  Trạm đo kiểm tra và phân loại sản phẩm

  02 Chiếc

   

  19

  Trạm xếp kho băng trượt 3 vị trí điện khí nén

  02 Chiếc

   

  20

  MH mô phỏng ứng dng cảm biến đo vn tốc vòng quay

  01 Bộ

   

  21

  Modul thí nghiệm cảm biến đo khoảng cách

  02 Modul

   

  22

  MH trộn - khuấy liệu (trộn 2 dung dịch mô phỏng bằng nước)

  01 MH