hieuluat

Quyết định 2576/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2576/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đình Nghị
  Ngày ban hành:22/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH NAM ĐỊNH

  ________

  Số: 2576/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Nam Định, ngày 22 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  ___________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 909/TTr-SVHTTBL ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBNB cấp huyện, UBND cấp xã.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - VPCP (Cục KSTTHC);
  - Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
  - Lưu: VP1, VP11.

  CHỦ TỊCH
  Phạm Đình Nghị

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH NAM ĐỊNH

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC

  Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  (Kèm theo Quyết định số: 2576/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

   

  A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  1

  Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm phục vụ hành chính công

  Không quy định

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

  - Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT- BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm phục vụ hành chính công

  Không quy định

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trung tâm phục vụ hành chính công

  Không quy định

   

  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

  STT

  Mã số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Căn cứ pháp lý

  1

  1.005439.000.00.00.H40

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019

   

  B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  1

  Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  Không quy định

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

  - Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  Không quy định

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

  Không quy định

   

  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

  STT

  Mã số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Căn cứ pháp lý

  1

  1.001723.000.00.00.H40

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

   

  C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

  I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  1

  Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận một cửa UBND cấp xã

  Không quy định

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

  - Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận một cửa UBND cấp xã

  Không quy định

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận một cửa UBND cấp xã

  Không quy định

   

  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

  STT

  Mã số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Căn cứ pháp lý

  1

  1.005440.000.00.00.H40

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Thư viện của Quốc hội, số 46/2019/QH14
  Ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
  Ban hành: 18/08/2020 Hiệu lực: 05/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2576/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  Số hiệu:2576/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:22/10/2020
  Hiệu lực:22/10/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Đình Nghị
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X