hieuluat

Quyết định 2579/QĐ-UBND thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2579/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Khánh
  Ngày ban hành:23/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:23/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH HÒA BÌNH

  _____________

  Số: 2579/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hòa Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  ________________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học; Quyết định số 2984/BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2329/TTr-SGD&ĐT-VP ngày 19/10/2020 và Tờ trình số 2376/TTr-SGD&ĐT-VP ngày 22/10/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (02 thủ tục); sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục) lĩnh vực Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình.

  Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được công bố tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

  (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

  Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký

  - Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

  + Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định;

  + Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 05/11/2020.

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử, trụ sở đơn vị; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo quy định.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

  - Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;

  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

  - Trung tâm TH&CB tỉnh;

  - Trung tâm PVHCC tỉnh;

  - Lưu: VT, KSTT (Ng.05b)

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Bùi Văn Khánh

   

   
   
   

  Phụ lục

  DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND DÂN CẤP HUYỆN TỈNH HÒA BÌNH

  (Kèm theo Quyết định số: 2579/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  __________________

   

  Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành cấp huyện, lĩnh vực Giáo dục mầm non

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm/cơ quan thực hiện

  Phí, lệ phí (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

  1

  Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

  24 ngày

  Bộ phận Một cửa/Một cửa liên thông cấp huyện, Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Không

  - Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

  - Quyết định số 2984/BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2

  Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

  17 ngày

  Bộ phận Một cửa/Một cửa liên thông cấp huyện, Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Không

  - Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

  - Quyết định số 2984/BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung, thay thế

  STT

  Số hồ sơ TTHC (1)

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm/cơ quan thực hiện

  Phí, lệ phí

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

  a) Lĩnh vực Giáo dục mầm non

  1

  1.001622.000.00.00.H28

  Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

  24 ngày

  Bộ phận Một cửa/Một cửa liên thông cấp huyện, Cơ sở giáo dục mầm       non,               Phòng

  Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Không

  - Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

  -    Quyết định số 2984/BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  b)

  Lĩnh vực Giáo dục Tiểu học

   

   

   

   

  2

  1.005099.000.00.00.H28

  Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

   

   

   

   

  1. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (Đối với học sinh tiểu học chuyển trường

  trong nước)

  09 ngày

  Cơ sở giáo dục nơi học sinh chuyển đến và nơi chuyển đi

  Không

  -  Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

  -    Quyết định số 2855/BGDĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước)

  10 ngày

  Cơ sở giáo dục nơi học sinh chuyển đến

   

   

  3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 do được sửa đổi, bổ sung)

  STT

  Số hồ sơ TTHC (1)

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  1

   

  Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

  - Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

  -  Quyết định số 2984/BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

   

  Phần II.

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  I. TTHC BAN HÀNH MỚI

  1. Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

  a) Trình tự thực hiện

  Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp;

  Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non;

  Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

  Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh sách trẻ em được hưởng trợ cấp;

  Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

  Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

  Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp.

  Phương thức thực hiện

  sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

  Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm;

  Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

  Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

  b) Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (khi nền tảng công nghệ cho phép), cụ thể:

  - Cha mẹ học sinh hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ sở giáo dục mầm non.

  - Cơ sở giáo dục mầm non nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (khi nền tảng công nghệ cho phép) đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện qua Bộ phận Một cửa/Một cửa liên thông cấp huyện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ

  Thành phần hồ sơ

  - Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác;

  - Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực ).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  d) Thời hạn giải quyết

  - Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa.

  - Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

  e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

  Cơ sở giáo dục mầm non, UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và đào tạo và cơ quan tài chính cấp huyện)

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  - Danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học theo quy định;

  - Trẻ em thuộc đối tượng được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

  h) Phí, lệ phí (nếu có)

  Không

  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

  Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

   
   
   

  Mẫu số 03

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp

  Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non……(1)

   

  Họ và tên.................................................. (2):

  Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân...................................... cấp ngày... tại...

  Đang công tác tại................................................................................... (3)

  Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của.......................................................... (4)

  Sinh ngày:................................................................ Hiện đang học tại............................ (5)

  Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số ...../2020/NĐ-CP ngày ..... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

  Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

   

   

  ...., ngày ..... tháng .... năm.....

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

   

   

  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM ĐANG CÔNG TÁC

   

  Tên đơn vị............................................................... (3)

  Xác nhận ông/bà:........................................................................... (2)... đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.

  Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.

  Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

   

   

  ...., ngày ..... tháng .... năm.....

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

   

   

  (1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học

  (2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.

  (3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ.

  (4) Họ và tên trẻ.

  (5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học (1).

   

   

  2. Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

  a) Trình tự thực hiện

  Tháng 8 hằng năm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định, trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến phòng giáo dục và đào tạo.

  Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách giáo viên được hưởng chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng chính sách và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non.

  Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách giáo viên được hưởng chính sách.

  Phương thức thực hiện

  Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên;

  Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm;

  Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

  Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

  b) Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (khi nền tảng công nghệ cho phép), cụ thể:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ sở giáo dục mầm non.

  - Cơ sở giáo dục mầm non nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (khi nền tảng công nghệ cho phép) đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện qua Bộ phận Một cửa/Một cửa liên thông cấp huyện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ

  Thành phần hồ sơ

  - Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).

  - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động của giáo viên được hưởng chính sách.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  d) Thời hạn giải quyết

  Tối đa 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục

  e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

  Cơ sở giáo dục mầm non, UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và đào tạo và cơ quan tài chính cấp huyện)

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  - Danh sách giáo viên được hưởng chính sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

  - Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên; Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm.

  h) Phí, lệ phí (nếu có)

  Không

  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

  Đối tượng hưởng chính sách: Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau:

  - Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định;

  - Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục;

  - Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

   

  Mẫu số 05

  CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
  TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ............
  --------

   

   

   

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP

  (Dùng cho Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục)

   

  Tổng số giáo viên của cơ sở GDMN:..................................

  Tổng số giáo viên được hưởng chính sách..................................

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Trình độ đào tạo

  Dạy tại nhóm/lớp

  Tổng số trẻ trong nhóm/lớp

  Số trẻ là con công nhân trong nhóm/lớp

  Mức tiền được hưởng/ tháng

  Số tháng được hưởng

  Tổng số tiền

  1

  Nguyễn Thị A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ......, ngày.... tháng.....năm......

  HIỆU TRƯỞNG
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  II. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THÉ

  1. Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

  a) Trình tự thực hiện

  Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa.

  Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non. Riêng đối tượng trẻ em là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học.

  Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

  Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP) kèm theo hồ sơ theo quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp;

  Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP gửi ơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

  Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

  Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện chi hỗ trợ.

  Phương thức thực hiện

  -   Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau:

  + Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ em (đối với các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức nấu ăn cho trẻ em);

  + Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định: Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

  -   Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

  -   Trường hợp trẻ em chuyển trường, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm trả lại hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ em chuyển đến có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển kinh phí hoặc cấp bổ sung kinh phí để cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ em chuyển đến thực hiện chi trả hỗ trợ ăn trưa theo quy định.

  -   Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả.

  b) Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (khi nền tảng công nghệ cho phép), cụ thể:

  -   Cha mẹ học sinh hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ sở giáo dục mầm non.

  -   Cơ sở giáo dục mầm non nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (khi nền tảng công nghệ cho phép) đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện qua Bộ phận Một cửa/Một cửa liên thông cấp huyện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ

  Thành phần hồ sơ

  -   Đối với trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau:

  + Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

  + Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú của trẻ em (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

  -   Đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau:

  + Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  + Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  + Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ em thuộc các trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  -   Đối với trẻ em thuộc đối tượng là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao và mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

  -   Đối với trẻ em thuộc đối tượng là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công và Giấy khai sinh của trẻ em.

  -   Đối với trẻ em thuộc đối tượng là trẻ em khuyết tật học hòa nhập thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non. Riêng đối với đối tượng trẻ em là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học.

  d) Thời hạn giải quyết:

  Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa.

  Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học do cơ sở giáo dục mầm non chi trả: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mẫu giáo.

  e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

  Cơ sở giáo dục mầm non, UBND c ấp huyện (Phòng Giáo dục và đào tạo, cơ quan tài chính cấp huyện).

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

  Trẻ em thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

  h) Phí, lệ phí (nếu có): Không

  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

  Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

  - Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  -   Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  - Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

  - Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

   

  2. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

  2.1. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (Đối Với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

  2.1.1. Trình tự thực hiện:

  a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

  b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

  c) Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT.

  d) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT cho nhà trường nơi chuyển đến.

  đ) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

  2.1.2. Cách thức thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục;

  b) Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

  c) Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (Khi nền tảng công nghệ cho phép).

  2.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

  a) Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT).

  b) Học bạ.

  c) Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

  d) Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

  Số lượng: 01 bộ.

  2.1.4. Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian giải quyết không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

  - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.

  Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

  - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

  - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

  2.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.

  2.1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục.

  2.1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp.

  2.1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

  2.1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  a) Mẫu Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước (công bố kèm theo nội dung thủ tục này).

  b) Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình (tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) (công bố kèm theo nội dung thủ tục này).

  2.1.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Không.

  2.1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

   
   
   

  MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC
  (Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------------

  ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

  (dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

   

  Kính gửi:

  - Hiệu trưởng trường1…………………………………..……..…..……….

  - Hiệu trưởng trường2………………………………….………….……….

  Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

  Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

  Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………

  Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

  Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:……...………..

  Là học sinh lớp:………………….. Trường3………………………………

  ………………………………………….………………………………….……………

  Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

  Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…….

  ………………………………………………………………………….…..………..…..

  về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..……

  ………………………………………………………………………………………..….

  Lý do:……………….……………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  Trân trọng cảm ơn.

   

   

  ……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
  Người làm đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

  Ý kiến của trường chuyển đi7

   

  Hướng dẫn ghi mẫu đơn

  1 Tên trường nơi chuyển đi;

  2 Tên trường nơi chuyển đến;

  3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

  4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

  5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

  6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

  7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

   

   

  MẪU THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
  (Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  __________________________

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO….

  TRƯỜNG……….

   

  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

   

  Họ và tên học sinh:………………………………………

  Lớp:……………………………………………………...

  Nội dung giáo dục

  Tiến độ thực hiện chương trình

   

  Chương/Chủ đề/Bài1

  Tiết học số2

  Môn học bắt buộc

  Tiếng Việt

    

  Toán

    

  Ngoại ngữ 1 : tiếng….3

    

  Đạo đức

    

  Tự nhiên và Xã hội4

    

  Lịch sử và Địa lý5

    

  Khoa học6

    

  Tin học và công nghệ7

    

  Giáo dục thể chất

    

  Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

    

  Hoạt động giáo dục bắt buộc

  Hoạt động trải nghiệm

    

  Môn học tự chọn

  Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng….8

    

  Ngoại ngữ 1: tiếng ……9

    

   

  Xác nhận của nhà trường
  (ký tên, đóng dấu)

  Giáo viên chủ nhiệm
  (ký và ghi đầy đủ họ tên)

   

  Hướng dẫn ghi mẫu đơn

  1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

  2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

  3 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1 và lớp 2.

  4 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5;

  5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

  8, 9 Không phải ghi nếu không học

   

   

   

  2.2. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước)

  2.2.1. Trình tự thực hiện

  a) Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

  b) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

  c) Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

  2.2.2. Cách thức thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục;

  b) Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

  c) Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (Khi nền tảng công nghệ cho phép).

  2.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT).

  Số lượng: 01 bộ.

  2.2.4. Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

  - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.

  Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

  - Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp.

  2.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.

  2.2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục.

  2.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp.

  2.2.8. Phí, lệ phí (nếu có):

  Không.

  2.2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước (công bố kèm theo nội dung thủ tục này).

  2.2.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Không.

  2.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

   
   
   

  MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ
   (Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  __________________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------

  ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

  (dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

  Kính gửi: Hiệu trưởng trường1………………….………..……..…..………

   

  Tôi tên là:……………………………………….…….…….….……………..

  Hiện trú tại:………………

  ………………….………………………………..

  Số điện thoại:……………… Địa chỉ email (nếu có):…………….

  Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

  Học sinh: ………………….. Ngày tháng năm sinh:…….....……

  Là học sinh lớp:…………….. Trường2…………………..…………

  ………………………………………….………………………………….……………..

  Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……..…… tại trường3…………

  Lý do:……...………………………………………………………………......................

  …………………………………………………………….……………………………………

  Hồ sơ kèm theo gồm có4:………………………………………………………

  Trân trọng cảm ơn.

   

   

  Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

  ……………, ngày ……..tháng……..năm ……..

  Người làm đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Hướng dẫn ghi mẫu đơn

  1 Tên trường chuyển đến;

  2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;

  3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;

  4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;

  5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

   

   

                                                  

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
  Ban hành: 08/09/2020 Hiệu lực: 01/11/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2579/QĐ-UBND thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
  Số hiệu:2579/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:23/10/2020
  Hiệu lực:23/10/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Bùi Văn Khánh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X