hieuluat

Quyết định 2604/QĐ-BTP Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2604/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
  Ngày ban hành:20/12/2017Hết hiệu lực:06/05/2020
  Áp dụng:20/12/2017Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BỘ TƯ PHÁP

  ________

  Số: 2604/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  ________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các Vụ, Cục, Tổng cục được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

  Giao Văn phòng Bộ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Vụ, Cục, Tổng cục; trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4 (để thực hiện);

  - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng (để biết);

  - Lưu: VT, VĐCXDPL.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phan Chí Hiếu

   

   

   

  Phụ lục 1

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

  (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)

  (Kèm theo Quyết định số 2604/QĐ-BTP ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  TT

  Tên báo cáo

  Nội dung báo cáo

  VB quy định báo cáo

  Ngành, lĩnh vực

  Hình thức thực hiện báo cáo

  quan nhận báo cáo

  Cơ quan thực hiện báo cáo

  Tên cơ quan/ đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PAĐGH

  BC giấy

  BC qua Hệ thống phần mềm

  Trung ương

  Cấp tỉnh

  Cấp huyện

  Cấp xã

  I

  ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

  1

  Báo cáo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển;

  Báo cáo định kỳ hàng năm cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển;

  Điểm d khoản 3 Điều 66 Nghị định

  102/2017/NĐ-CP;

  Điều 18 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường

  hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

  Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

  X

   

  Bộ Tư pháp

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

  Cục Đăng kí quốc gia giao dịch bảo đảm

   

  2

  Báo cáo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

  Báo cáo định kỳ hàng năm cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

  Điểm d khoản 5 Điều 66 Nghị định

  102/2017/NĐ-CP;

  Điều 18 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-

  BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

  Lĩnh vực giao dịch bảo đảm

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Ủy ban nhân dân

   

   

  Cục Đăng kí quốc gia giao dịch bảo đảm

  II

  NUÔI CON NUÔI

  1

  Báo cáo về kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã

  Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã

  Điểm d khoản 3 Điều 49 Luật Nuôi con nuôi 2010;

  Điểm 1 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2016/TT- BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  Nuôi con nuôi

  X

   

  UBND huyện/ quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp)

   

   

   

  UBND xã/ phường/ thị trấn

  Cục Con nuôi

  2

  Báo cáo về kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện

  Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện

  Điểm d khoản 2 Điều 49 Luật Nuôi con nuôi 2010;

  + Điểm 1 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2016/TT-

  BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

  Nuôi con nuôi

  x

   

  - Sở Tư pháp

  - UBND cấp huyện

   

   

  Phòng Tư pháp

   

  Cục Con nuôi

  3

  Báo cáo về kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  Điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Nuôi con nuôi 2010;

  + Điểm 1 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2016/TT-

  BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

  Nuôi con nuôi

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục

  Kế hoạch - Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Con nuôi

   

  4

  Báo cáo về kết quả đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  Báo cáo về kết quả đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  điểm 1 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2016/TT-BTP

  Nuôi con nuôi

  X

   

  Bộ Tư pháp

  Bộ

  Ngoại giao

   

   

   

  Cục Con nuôi

  III

  THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  1

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chủ động thi hành án

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án

  Điều 14, Điều 16

  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014): Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày

  26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

   

   

  X

  Tổng cực Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành

  án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  2

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án

   

   

  X

  Tổng Cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  3

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chủ động thi hành án

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chủ động thi hành án

   

   

  X

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành

  án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  4

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án

  Kết quả thi hành án          dân          sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án

   

   

  X

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  5

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền thu cho ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân được thi hành án

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền thu cho ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân được thi hành án

   

   

  X

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  6

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên

  Kết quả thi hành án      dân   sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên

   

   

  X

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  7

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên

  Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên

   

   

   

  X

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  8

  Báo cáo Số việc, số tiền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm và kết quả xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

  Số việc, số tiền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm và kết quả xét miễn, giảm.

   

   

   

  X

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Cục Thi hành án dân sự

  Chi cục

  Thi hành án dân sự

   

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  IV

  KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL

  1

  Báo cáo hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn xã

  Tình hình, kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn xã

  Điểm b khoản 1 Điều 135 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

  x

   

  UBND cấp huyện (Phòng Tư pháp)

   

   

   

  UBND xã/ phường/ thị trấn

  Cục Kiểm tra văn bản

  2

  Báo cáo hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn huyện

  Tình hình, kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền trên địa bàn huyện

  Điểm b khoản 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

  QPPL

  X

   

  - Sở Tư pháp

  - UBND cấp huyện

   

   

  Phòng

  Tư pháp

   

  Cục Kiểm tra văn bản

  3

  Báo cáo hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

  Tình hình, kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên và kết quả kiểm tra văn bản theo thẩm quyền địa bàn tỉnh

  Điểm b khoản 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Kiểm tra văn bản

  4

  Báo cáo hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

  Tình hình, kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản và kết quả kiểm tra văn bản theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

  Điểm b khoản 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra. rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

  X

   

  Bộ Tư pháp

  Bộ/Cơ quan ngang Bộ

   

   

   

  Cục Kiểm tra văn bản

   

  5

  Báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn huyện

  Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn huyện

  Điểm b khoản 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

  QPPL

  X

   

  Sở Tư pháp;

  UBND cấp huyện

   

   

  Phòng

  Tư pháp

   

  Cục Kiểm tra văn bản;

  6

  Báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

  Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh

  Điểm b khoản 1 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Kiểm tra văn bản;

  7

  Báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra. rà soát, hệ thống hóa văn bản

  QPPL

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

  Bộ/ Cơ quan ngang cơ quan thuộc Chính phủ

   

   

   

  Cục Kiểm tra văn bản;

  8

  Báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn xã

  Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn xã

  Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

  Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

  QPPL

  X

   

  Phòng tư pháp;

  UBND cấp huyện

   

   

   

  UBND cấp xã

  Cục Kiểm tra văn bản;

  V

  BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  1

  Báo cáo về tình hình tổ chức luật và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động luật sư

  Báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề nước ngoài tại địa phương

  Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP; Thông tư số

  17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011

  Luật sư

  X

   

  Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  2

  Báo cáo về hoạt động công chứng

  Báo cáo về hoạt động công chứng

  Điểm h khoản 2

  Điều 69 Luật

  Công chứng

  Công chứng

  X

   

  Chính phủ

   

  Bộ Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  3

  Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương

  Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương

  Điểm g khoản 1 Điều 70 Luật

  Công chứng;

  khoản 2 Điều 25 Thông tư số 06/2015/TT-BTP

  Công chứng

  X

   

  Bộ Tư

  pháp

   

  Ủy ban

  nhân dân cấp tỉnh

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  4

  Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương

  Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương

  Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 06/2015/TT-BTP

  Công chứng

  X

   

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  5

  Báo cáo về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

  Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

  Điểm g khoản 1 Điều 79 Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 06/2017/TT-BTP

  Đấu giá

  tài sản

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  6

  Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài; ... theo định kỳ hàng năm và trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Khoản 7 Điều 4 Nghị định

  63/2011/NĐ-CP; Thông tư số 12/2012/TT-BTP

  Trọng tài thương mại

  X

   

  Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  7

  Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

  Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

  Điểm d khoản 1

  Điều 24 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

  Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Ủy ban

  nhân dân cấp tỉnh

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  8

  Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

  Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương định kỳ hàng năm

  Điểm e khoản 2

  Điều 24 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

  Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

  X

   

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  9

  Báo cáo về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương

  Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu;

  Điểm e khoản 2 Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

  Hòa giải thương mại

  X

   

  Bộ tư pháp,

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  10

  Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

  Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

  Khoản 11 Điều

  41 Luật giám định tư pháp

  Giám định tư pháp

  X

   

  Bộ Tư pháp

  Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp

   

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  11

  Báo cáo về tình hình trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp

  Báo cáo về tình hình trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hệ thống cơ quan điều tra thuộc      thẩm

  quyền quản lý

  Điểm h khoản 2 Điều 42 Luật giám định tư pháp

  Giám định tư pháp

  X

   

  Bộ Tư pháp

  Bộ

  Công an, Bộ Quốc phòng

   

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  12

  Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương

  Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương

  Điểm h khoản 1 Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

  Giám định tư pháp

  X

   

  Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  13

  Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình ở địa phương

  Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình ở địa phương

  Điểm g khoản 2

  Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

  Giám định tư pháp

  X

   

  Sở Tư pháp

   

  Cơ quan chuyên môn của

  UBND cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  14

  Báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương

  Tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương

  Khoản 2, Điều 19; Thông tư sổ 01/2010/TT-BTP ngày 9/02/2010;

  Điểm e, khoản 2, Điều 25, Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  15

  Báo cáo về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương

  Báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

  Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại thực hiên thí điểm tại TP HCM, được sửa đổi tại Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013.

  Thừa phát lại

  X

   

  Bộ Tư pháp;

  Ủy ban nhân dân tỉnh;

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

  16

  Báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương

  Báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

  Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP HCM, được sửa đổi tại Nghị định 135/2013/NĐ- CP ngày 5/12/2013.

  Thừa phát lại

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Ủy ban nhân dân tỉnh,

  thành phố trực

  thuộc trung ương

   

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  VI

  HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

  1

  Báo cáo về kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  - Điều 71 Luật Hộ tịch

  - Điều 11 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP

  Hộ tịch

  X

   

  Phòng Tư pháp

   

   

   

  UBND xã/ phường/ thị trấn

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  2

  Báo cáo về kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện

  Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện

  - Điều 70 Luật Hộ tịch

  - Điều 11 Nghị định

  123/2015/NĐ-CP

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP

  Hộ tịch

  X

   

  Sở Tư pháp; UBND huyện/ quận/ thị xã/ thành phố (thuộc tỉnh)

   

   

  Phòng Tư pháp

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  3

  Báo cáo về kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh

  Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh

  - Điều 69 Luật Hộ tịch

  - Điều 11 Nghị định

  123/2015/NĐ-CP

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP

  Hộ tịch

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  4

  Báo cáo về kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  - Điều 71 Luật Hộ tịch

  - Điều 11 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP

   

  X

   

  Phòng Tư pháp

  UBND xã/ phường/ thị trấn

   

   

  X

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  5

  Báo cáo về kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện

  Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện

  - Điều 70 Luật Hộ tịch

  - Điều 11 Nghị định

  123/2015/NĐ-CP

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP

   

  X

   

  Sở Tư pháp;

  UBND cấp huyện

   

   

  Phòng Tư pháp

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  6

  Báo cáo về kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh

  Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh

  - Điều 69 Luật Hộ tịch

  - Điều 11 Nghị định

  123/2015/NĐ-CP

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP

  Hộ tịch

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  7

  Báo cáo về kết quả chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  Kết quả chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  - Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

   

  X

   

  UBND cấp huyện (Phòng Tư pháp)

   

   

   

  UBND xã/ phường/ thị trấn

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

   

  8

  Báo cáo về kết quả chứng thực trên địa bàn huyện

  Kết quả chứng thực trên địa bàn huyện

  - Khoản 2 Điều

  43 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

   

  x

   

  Sở Tư pháp;

  UBND cấp huyện

   

   

  Phòng

  Tư pháp

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  9

  Báo cáo về kết quả chứng thực của UBND cấp xã và Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh

  Kết quả chứng thực của UBND cấp xã và Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh

  - Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

   

  x

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  10

  Báo cáo về kết quả chứng thực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  Kết quả chứng thực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  - Điều 42 Nghị định số

  23/2015/NĐ-CP

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

  Bộ

  Ngoại giao

   

   

   

  Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

  11

  Báo cáo về kết quả đăng kí xác định có quốc tịch Việt Nam để cấp hộ chiếu và đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam không yêu cầu cấp hộ chiếu

  Tổng số người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng kí xác định có quốc tịch Việt Nam

  Luật quốc tịch,

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

  Bộ

  Ngoại giao

   

   

   

  Cục Kế hoạch -Tài chính

  12

  Báo cáo số liệu có quốc tịch nước ngoài tại Sở Tư pháp

  Số liệu công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài

  Luật quốc tịch,

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Kế hoạch -Tài chính

   

  13

  Báo cáo số liệu có quốc tịch nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài

  Số liệu công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài

  Luật quốc tịch.

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

  Bộ

  Ngoại giao

   

   

   

  Cục Kế hoạch

  -Tài

  chính

  VII

  PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  1

  Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

  Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

  Điều 2, Nghị định

  28/2013/NĐ-CP; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày d03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

  Các Bộ, cơ quan ngang

  Bộ...

   

   

   

  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

   

  2

  Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

  Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

  Điều 3, Nghị định

  28/2013/NĐ-CP; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

   

  X

   

  Bộ pháp

  (Cục Kế hoạch - Tài chính)

  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ...

   

   

   

  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

  3

  Báo cáo về kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở

  Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở

  NĐ số 15/2014; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

   

  X

   

  UBND xã/ phường/ thị trấn

   

   

   

  Tổ hòa giải

  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

  4

  Báo cáo về kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã

  Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã

  Nghị định 15/2014;

  Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

   

  X

   

  UBND cấp huyện (Phòng

  Tư pháp)

   

   

   

  UBND xã/ phường /thị trấn

  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

   

  5

  Báo cáo về kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện

  Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện

  NĐ 15/2014/NĐ- CP; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

   

  X

   

  Sở tư pháp;

  UBND cấp huyện

   

   

  Phòng Tư pháp

   

  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

  6

  Báo cáo về kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

  Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

  15/2014/NĐ-CP; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kế hoạch -

  Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

  VIII

  BÁO CÁO CHUNG

  1

  Báo cáo về số văn bản quy phạm pháp luật được soạn thảo, ban hành trên địa bàn cấp xã

  Tình hình, kết quả soạn thảo, ban hành VBQPPL trên địa bàn cấp xã

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định 34/2016/NĐ-CP; thông tư 04/2016/TT-BTP

   

  X

   

  UBND cấp huyện (Phòng tư pháp)

   

   

   

  UBND xã/ phường /thị trấn

  Phòng Tư pháp

   

  2

  Báo cáo về số VBQPPL được soạn thảo, ban hành trên địa bàn huyện; số dự thảo VBQPPL do Phòng Tư pháp thảm định

  Tình hình, kết quả soạn thảo, ban hành VBQPPL trên địa bàn huyện; số dự thảo VBQPPL do phòng Tư pháp thẩm định

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định 34/2016/NĐ-CP; thông tư 04/2016/TT-BTP

   

  X

   

  Sở Tư pháp;

   

   

  Phòng

  Tư pháp

   

  Sở tư pháp

  3

  Báo cáo về số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được soạn thảo, ban hành trên địa bàn tỉnh; số dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định

  Tình hình số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được soạn thảo, ban hành trên địa bàn tỉnh; Số dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định

  34/2016/NĐ-CP; thông tư 04/2016/TT-BTP

   

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục

  Kế hoạch - Tài chính)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

  4

  Báo cáo về số văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tổ chức pháp chế Bộ, Ngành thẩm định

  Tình hình số văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tổ chức pháp chế Bộ, Ngành thầm định

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định

  34/2016/NĐ-CP; thông tư 04/2016/TT-BTP

   

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch - Tài chính)

  Bộ, Cơ quan ngang Bộ

   

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

   

  5

  Báo cáo về số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; số dự thảo VBQPPL đã được Bộ Tư pháp thẩm định

  Tình hình số văn bản quy phạm pháp                 luật (VBQPPL) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL                  đã được Bộ Tư pháp thẩm định

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định

  34/2016/NĐ-CP; thông tư 04/2016/TT-BTP

   

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch

  - Tài chính)

  Bộ Tư pháp

   

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

  6

  Báo cáo về tình hình văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

  Tình hình văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định

  34/2016/NĐ-CP; thông tư 04/2016/TT-BTP

   

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch

  - Tài chính)

  Bộ, Cơ quan ngang Bộ

   

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

  7

  Báo cáo tình hình xây dựng luật, pháp lệnh

  Báo cáo tình hình xây dựng luật, pháp lệnh theo thời hạn là hàng quý, 6 tháng, 1 năm

  Luật Ban hành VBQPPL: Nghị định

  34/2016/NĐ-CP

   

  X

   

  Chính phủ

  Bộ Tư pháp

   

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

  8

  Báo cáo tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

  Báo cáo tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

  Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định 34/2016/NĐ-CP

   

  X

   

  Chính phủ

  Bộ Tư pháp

   

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

   

  Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban thường vụ quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

   

  Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13  của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

   

  Nghị quyết số 67/2013/QH13  của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban thường vụ quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

   

   

  x

   

  Quốc hội

  Bộ tư pháp

   

   

   

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

   

   

  IX

  XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  1

  Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

  Tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; những khó      khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị

  Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017; Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015

  Quản lý xử lý vi phạm hành chính

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục QLXL VPHC &TDT HPL)

  Tòa án nhân dân tối cao;

  các bộ, cơ quan ngang Bộ;

  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   

   

  Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPH C&TDTHP

  L)

   

  2

  Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực/ địa bàn; phương hướng, giải pháp chủ yếu và đề xuất, kiến nghị

  Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; Thông tư số 4/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014; Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015

  Theo dõi thi hành pháp luật

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục

  QLXLVPHC &TDTHPL)

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

   

  Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPH C&TDTHP L)

  X

  HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT

  1

  Báo cáo hàng năm về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật hàng năm

  Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật trong năm báo cáo

  Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

   

  X

   

  Bộ Tư pháp

  Bộ, cơ

  quan ngang Bộ; và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội...

  UBND cấp tỉnh

   

   

  Vụ hợp tác quốc tế

   

  XI

  BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  1

  Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  Thông     tư số 13/201/TT-BTP ; Thông tư số 03/2013/TT-BTP

  Bồi thường nhà nước

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục bồi thường nhà nước)

  Bộ, cơ quan ngang Bộ

  UBND cấp tỉnh

   

   

  Cục Bồi thường nhà nước

  2

  Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  Khoản 20 Điều 1 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP: Điều 25 Thông tư liên tịch số 4/2013/TTLT-BTP-BQP

  Bồi thường nhà nước

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước)

  Tổng Cục

  THADS (Bộ Tư

  pháp), Bộ Quốc phòng

   

   

   

  Cục Bồi thường nhà nước

  3

  Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm                 bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  Điều 10 Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT

  Bồi thường nhà nước

  X

   

  Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước)

  TANDTC, VKSNDTC , Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT

   

   

   

  Cục Bồi thường nhà nước

  XII

  PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

  1

  Báo cáo tình hình phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế của địa phương

  Báo cáo tình hình phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế của địa phương

  Quyết định số 04/2014/QĐ-TTG ban hành quy chế phối hợp về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

  pháp luật quốc tế

  X

   

  Bộ Tư pháp

   

  UBND cấp tỉnh

   

   

  Vụ Pháp luật quốc tế

   

  XIII

  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1

  Báo cáo kết quả thực hiện công tác TGPL đối với người dân tộc thiểu số

  Kết quả thực hiện công tác TGPL đối với người dân tộc thiểu số

  Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban dân tộc về TGPL đối với người dân tộc thiểu số

  Trợ giúp pháp

  X

   

  Cục TGPL (Bộ Tư pháp), Vụ Pháp chế (Ủy ban dân tộc

   

  Sở Tư pháp. Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

   

   

  Cục Trợ giúp pháp lý

  2

  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

  Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương

  Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính.

  Trợ giúp pháp lý

  X

   

  Cục TGPL (Bộ Tư pháp)

   

  Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp liên ngành địa phương)

   

   

  Cục Trợ giúp pháp lý

  3

  Báo cáo công tác trợ giúp pháp lý

  Kết quả công tác trợ giúp pháp lý

  Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ TGPL và QLNN về TGPL

  Trợ giúp pháp lý

  X

   

  Cục TGPL (Bộ Tư pháp)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Trợ giúp pháp lý

   

  4

  Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  Kết quả bổ nhiệm chức danh       nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 giữa Bộ Tư pháp và Bô Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  Trợ giúp pháp lý

  X

   

  Cục TGPL (Bộ Tư pháp)

   

  Sở Tư pháp

   

   

  Cục Trợ giúp pháp lý

                    
   

   

   

  Phụ lục 2
  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP DO CÁC TỔ CHỨC BÁO CÁO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  (Kèm theo Quyết định số 2604/QĐ-BTP ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  STT

  Tên báo cáo

  Nội dung báo cáo

   

  Ngành, lĩnh vực

  Hình thức thực hiện báo cáo

  Cơ quan nhận báo cáo

  Đối tượng thực hiện báo cáo

  Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PAĐGH

  BC giấy (Đánh dấu X

  nếu yêu cầu BC giấy)

  BC qua

  Hệ thống phần mềm

  (Ghi rõ địa chỉ truy cập)

  Cá nhân

  Tổ chức

   

  (1)

  (2)

   

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Báo        cáo chấm      dứt hoạt      động của          Chi nhánh, Văn phòng      đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Báo cáo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Điều 16, 17 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

  Bổ trợ tư pháp (trọng tài thương mại)

  X

   

  Bộ Tư

  pháp; Sở

  Tư pháp

   

  Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Cục Bổ trợ tư pháp

  2

  Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động      của Trung tâm trọng         tài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập

  Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động

  Điều 16, 17 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

  Bổ trợ tư pháp

  (trọng tài thương mại)

  X

   

  Bộ       Tư

  pháp; Sở

  Tư pháp

   

  Trung               tâm

  trọng tài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép            thành

  lập

  Cục Bổ trợ tư pháp

  3

  Báo cáo hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  hoạt động của tổ chức trọng tài

  Khoản 15 Điều 76 Luật trọng tài thương mại

  Bổ trợ tư pháp (trọng tài thương mại)

  X

   

  Sở      Tư

  pháp

   

  Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Cục Bổ trợ tư pháp

  4

  Báo cáo hoạt động       của Văn phòng đại diện với Sở Tư pháp nơi         Văn phòng      đại diện đăng ký hoạt động

  hoạt động của tổ chức trọng tài

  Khoản 10 Điều 78 Luật trọng tài thương mại

  Bổ trợ tư pháp (trọng tài thương mại)

  X

   

  Sở      Tư

  pháp

   

  Văn           phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  5

  Báo cáo hoạt động       của Văn phòng đại diện với Sở Tư pháp nơi         Văn phòng      đại diện đăng ký hoạt động

  hoạt động của tổ chức trọng tài

  Khoản 10 Điều

  78 Luật trọng tài thương mại

  Bổ trợ tư pháp (trọng tài thương mại)

  X

   

  Sở      Tư

  pháp

   

  Văn           phòng

  đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Cục Bổ trợ tư pháp

  6

  Báo cáo hoạt động đấu giá tài sản

  Báo cáo Bộ Tư pháp và Ngàn hàng nhà nước Việt Nam về hoạt động đấu giá tài sản định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc trong          trường Hợp đột xuất theo yêu cầu

  Điểm 1 khoản 2

  Điều 65 Luật đấu giá tài sản

   

   

   

  Bộ       Tư

  pháp;

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

   

  Tổ chức mà Nhà nước sở hữu            100% vốn điều lệ do Chính      phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

  Cục Bổ trợ tư pháp

  7

  Báo cáo danh sách đấu giá viên             đang hành nghề tại tổ chức

  Báo cáo Bộ Tư pháp danh sách đấu giá viên đang hành nghề tại tổ chức định kỳ hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu;

  Điểm k khoản 2

  Điều 65 Luật đấu giá tài sản

  Bổ trợ tư pháp

  X

   

  Bộ       Tư

  pháp

   

  Tổ chức mà Nhà nước sở hữu            100% vốn điều lệ do Chính      phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  8

  Báo cáo tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại

  Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động về tổ chức, hoạt động định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu;

  Điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định

  22/2017/NĐ-CP

  Bổ trợ tư pháp

  (Hòa giải thương mại)

  X

   

  Sở      Tư

  pháp

   

  Tổ chức hòa giải thương mại

  Cục Bổ trợ tư pháp

  9

  Báo cáo tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại

  Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động về tổ chức, hoạt động định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu;

  Điểm đ khoản 2

  Điều 24 Nghị định

  22/2017/NĐ-CP

  Bổ trợ tư pháp

  (Hòa giải thương mại)

  X

   

  Sở      Tư

  pháp

   

  chi      nhánh,

  văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Cục Bổ trợ tư pháp

  10

  Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng

  Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng

   

   

  X

   

  Sở Tư pháp: nhận báo cáo của Phòng Công Văn phòng công chứng;

  Phòng công chứng/ Văn phòng công chứng

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  11

  Báo cáo về số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương/trung ương

  Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương/ trung ương

   

   

  X

   

  Sở tư pháp, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp: nhận báo cáo của TCGĐTPCL của tỉnh.

   

  Tổ chức giám định tư pháp công lập

  (TCGĐTPCL) ở cấp tỉnh và trung ương

  Cục Bổ trợ tư pháp

  12

  Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động       của Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh

  Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh

  Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/02/2010 và Điểm c, khoản 2, Điều 8, Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  X

   

  Sở      Tư

  pháp

  Trung tâm tư vấn pháp luật

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

  13

  Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư

  Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư

  khoản 11, Điều 40; khoản 11, 18, Điều 65: Điểm e, 4, Điều 83; Luật sửa đổi một số Điều LLS 2012 và khoản 1, Điều 13, Điều 23, Nghị định 131/2008/NĐ-CP; Điều 31, 33 Thông tư 17/2011/TT-BTP

  Luật

  X

   

  - Sở Tư pháp: nhận báo cáo của văn phòng luật sư, công ty luật

  - Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch -Tài chính) nhận báo cáo của Sở tư pháp

  - Văn phòng Luật Sư/ Công ty Luật;

  - Sở         Tư

  pháp

   

  Cục Bổ trợ tư pháp

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước"
  Ban hành: 24/04/2017 Hiệu lực: 24/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1011/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 06/05/2020 Hiệu lực: 06/05/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  04
  Nghị định 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật
  Ban hành: 16/07/2008 Hiệu lực: 11/08/2008 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 24/07/2009 Hiệu lực: 09/09/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
  Ban hành: 03/01/2013 Hiệu lực: 20/02/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
  Ban hành: 04/04/2013 Hiệu lực: 27/05/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 18/10/2013 Hiệu lực: 05/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 04/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
  Ban hành: 14/01/2014 Hiệu lực: 03/03/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
  Ban hành: 27/02/2014 Hiệu lực: 25/04/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị định 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
  Ban hành: 16/02/2015 Hiệu lực: 10/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị định 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
  Ban hành: 16/02/2015 Hiệu lực: 06/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
  Ban hành: 15/06/2015 Hiệu lực: 01/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
  Ban hành: 15/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Thông tư 04/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp
  Ban hành: 03/03/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Thông tư 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
  Ban hành: 16/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký biện pháp bảo đảm
  Ban hành: 01/09/2017 Hiệu lực: 15/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản thay thế (01)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2604/QĐ-BTP Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
  Số hiệu:2604/QĐ-BTP
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:20/12/2017
  Hiệu lực:20/12/2017
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phan Chí Hiếu
  Ngày hết hiệu lực:06/05/2020
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (17)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X