hieuluat

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:27/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Ngọc Thọ
  Ngày ban hành:27/05/2014Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/06/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  ---------------

  Số: 27/2014/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ

  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  ----------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

  Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng con dấu;

  Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

  Căn cứ Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày  01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu;

  Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

  Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 ngày 01 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

  Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

  Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 331/TTr-SNV ngày 17 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1872/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định công tác lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế và bãi bỏ các Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện.    

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Phan Ngọc Thọ

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  QUY CHẾ

  Về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014

  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định các hoạt động về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan, tổ chức khác thuộc Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan, tchức).

  3. Công tác văn thư quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức; lập hồ sơ và giao nộp hsơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.

  4. Công tác lưu trữ quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc về thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Quy chế công tác văn thư, lưu trữ bao gồm những quy định chung về hoạt động văn thư, lưu trữ đi với các loại hình cơ quan, tchức để các cơ quan, tổ chức vận dụng xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của mỗi cơ quan, tổ chức.

  2. Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức bao gồm tất cả những quy định về hoạt động văn thư, lưu trữ trong quá trình qun lý, chỉ đạo, điu hành của cơ quan, tổ chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

  3. Văn bản đến là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bn fax, văn bản được chuyn qua mạng, qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tchức.

  4. Văn bn đi là tất ccác loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tchức phát hành.

  5. Bản thảo văn bản là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo văn bản.

  6. Bn gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thm quyền.

  7. Bn chính văn bản là bản hoàn chnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành.

  8. Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bn và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính.

  9. Bản trích sao là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính.

  10. Bản sao lục là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định.

  11. Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  12. Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp văn bản tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.

  13. Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

  14. Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  15. Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết giá trị.

  16. Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành là phần mềm dùng chung được UBND tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin văn bản, giải quyết công việc trong các cơ quan Nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức.

  17. Văn bản điện tử là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

  18. Số hóa là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số (là thông tin được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu số).

  19. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận chữ ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp nhận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

  20. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

  a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa.

  b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

  21. Phần mềm Lưu trữ cơ quan và phần mềm Lưu trữ lịch sử nhằm thống nhất việc xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

  Điều 3. Trách nhiệm đối với công tác văn thư, lưu trữ

  1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác văn thư, lưu trữ

  a) Tổ chức xây dựng, ban hành, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, quy định và tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh.

  b) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ theo thẩm quyền.

  c) Chỉ đạo việc số hóa văn bản, phát hành văn bản điện tử và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết (máy fax, máy scan, …) theo quy định.

  2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc người phụ trách công tác hành chính (sau đây gọi chung là Chánh Văn phòng)

  Chánh Văn phòng giúp thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức; đồng thời, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, vận hành phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành cho cơ quan, tổ chức và đơn vị trực thuộc.

  3. Trách nhiệm của Trưởng các đơn vị

  Trưởng các đơn vị chức năng (phòng, ban...), người đứng đầu các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của cơ quan, tổ chức về văn thư, lưu trữ.

  4. Trách nhiệm của mỗi cá nhân

  Cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về văn thư, lưu trữ, hệ thống quản lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và các quy định tại Quy chế này.

  5. Người làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ hướng dẫn việc quản lý văn bản và lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo quản và phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ; phải có đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ.

  Điều 4. Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

  Mọi hoạt động trong công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.

  Điều 5. Kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ

  1. Kinh phí đầu tư cho hoạt động văn thư, lưu trữ bao gồm:

  a) Ngân sách nhà nước.

  b) Các khoản thu phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

  c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  2. Hàng năm, các cơ quan, tổ chức dự toán kinh phí hoạt động cho công tác văn thư, lưu trữ trong dự toán ngân sách Nhà nước.

  3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm:

  Hàng năm, cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ theo Điều 39 của Luật Lưu trữ. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức lập dự toán ngân sách hàng năm cho công tác văn thư, lưu trữ.

  Chương II

  CÔNG TÁC VĂN THƯ

  Mục 1

  SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

  Điều 6. Hình thức văn bản

  Gm các loại hình văn bản sau:

  - Văn bản quy phạm pháp luật.

  - Văn bản hành chính.

  - Văn bn chuyên ngành.

  - Văn bản trao đi với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài.

  Điều 7. Thể thức văn bản

  1. Văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về ththức và kỹ thut trình bày văn bản.

  2. Văn bn hành chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn ththức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

  3. Văn bản chuyên ngành: Thực hiện theo hướng dẫn cơ quan quản lý ngành.

  4. Văn bản trao đi với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài: Thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và theo thông lệ quốc tế.

  Điều 8. Soạn thảo văn bản

  1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các quy đnh của Luật số 17/2008/QH12 ngày 16 tháng 8 năm 2008 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, y ban nhân dân; Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011.

  2. Việc soạn thảo văn bản khác được thực hiện như sau:

  a) Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cn soạn thảo, lãnh đạo cơ quan, tổ chức giao cho một đơn vị hoặc một công chức, viên chức soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản.

  b) Đơn vị hoặc công chức, viên chức được giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  - Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn, nơi nhận văn bản;

  - Thu thập, xử lý thông tin có liên quan;

  - Soạn thảo văn bản;

  - Trưng hợp cần thiết, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, tổ chức tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý kiến đhoàn chỉnh bản thảo;

  - Trình duyệt dự thảo văn bản.

  Điều 9. Duyệt dự thảo văn bản, sửa chữa, bổ sung dự thảo văn bản đã duyệt

  1. Dự thảo văn bản phi do người có thẩm quyền ký duyệt văn bản.

  2. Trong trường hợp dự tho đã được lãnh đạo cơ quan, tổ chức phê duyệt, nhưng thấy cần thiết phải sửa chữa, bổ sung thêm vào dự thảo thì đơn vị hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bn phải trình người đã duyệt dự tho xem xét, quyết định việc sửa chữa, bổ sung.

  3. Khuyến khích duyệt dự thảo văn bản, sửa chữa, bổ sung dự thảo văn bản đã duyệt thực hiện trên môi trường mạng.

  Điều 10. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành

  1. Người đứng đầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản, ký nháy vào cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình lãnh đạo cơ quan, tổ chức ký ban hành; đề xuất mức độ khẩn; đối chiếu quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước xác định việc đóng dấu mật, đối tượng nhận văn bản, trình người ký văn bản quyết định.

  2. Chánh Văn phòng giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra lần cuối và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức và phải ký nháy vào vị trí cuối cùng ở “Nơi nhận”.

  Điều 11. Ký văn bản

  1. Thẩm quyền ký văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức.

  2. Quyền hạn, chức vụ, họ và tên, chữ ký của người có thẩm quyền

  Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. Các trường hợp ký thay (phải ghi KT.), ký thừa lệnh (phải ghi TL.), ký thừa ủy quyền (phải ghi TUQ.), ký thay mặt (phải ghi TM.).

  3. Không dùng bút chì, bút mực đỏ, đen để ký văn bản.

  4. Có thể áp dụng chữ ký điện tử để xác thực tính pháp lý của văn bản theo quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  Điều 12. Bản sao văn bản

  1. Các hình thức bn sao gồm: Sao y bản chính, sao lục và trích sao.

  2. Thể thức bản sao thực hiện theo Điều 16 Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

  3. Việc sao y bn chính, sao lục, trích sao văn bản do lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc Chánh Văn phòng cơ quan, tổ chức quyết định.

  4. Bản sao y bản chính, sao lục, trích sao thực hiện đúng quy định pháp luật có giá trị pháp lý như bản chính.

  5. Bản sao chụp (photocopy cả dấu và chữ ký của văn bản chính) không thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ có giá trị thông tin, tham khảo.

  6. Không được sao, chụp, chuyển phát ra ngoài cơ quan, tổ chức những ý kiến ghi trên “Phiếu giải quyết văn bản đến” hoặc bên lề văn bản. Trường hợp các ý kiến của lãnh đạo  cơ quan, tổ chức ghi trong văn bản cần thiết cho việc giao dịch, trao đổi công tác phải được thể chế hóa bằng văn bản hành chính.

  Mục 2

  QUẢN LÝ VĂN BẢN

  Điều 13. Nguyên tắc chung

  1. Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan (sau đây gọi tắt là Văn thư); đồng thời, cập nhật vào phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. Những văn bản đến không được đăng ký tại Văn thư, các đơn vị, cá nhân không có trách nhiệm giải quyết.

  2. Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có đóng dấu chỉ các mức độ khẩn: “Hỏa tốc (kể cả “Hỏa tốc” hẹn giờ), “Thượng khẩn” và “Khẩn” (sau đây gọi chung là văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được. Văn bản khẩn đi phải được hoàn thành thủ tục phát hành và chuyển phát ngay sau khi văn bản được ký.

  3. Văn bản, tài liệu có nội dung mang bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là văn bản mật) được đăng ký, quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn tại Quy chế này.

  4. Văn bản được số hóa trên môi trường mạng được đặt tên tệp tin theo Phụ lục I về Quy cách đặt tên văn bản điện tử đính kèm phục vụ việc trao đổi văn bản qua đường mạng.

  Điều 14. Trình tự quản lý văn bản đến

  Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được quản lý theo trình tự sau:

  1. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.

  2. Trình, chuyển giao văn bản đến.

  3. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

  Điều 15. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến

  1. Khi tiếp nhận văn bản đến từ mọi nguồn, trong giờ hoặc ngoài giờ làm việc, Văn thư hoặc người được giao nhiệm vụ tiếp nhận văn bản đến phải kiểm tra số lượng, tình trạng bì, dấu niêm phong (nếu có), kiểm tra, đối chiếu với nơi gửi trước khi nhận và ký nhận.

  2. Đối với bản fax, phải chụp lại trước khi đóng dấu Đến; đối với văn bản được chuyển phát qua mạng, trong trường hợp cần thiết, có thể in ra và làm thủ tục đóng dấu Đến. Sau đó, khi nhận được bản chính, phải đóng dấu Đến vào bản chính và làm thủ tục đăng ký (số đến, ngày đến là số và ngày đã đăng ký ở bản fax, bản chuyển phát qua mạng).

  3. Văn bản khẩn đến ngoài giờ làm việc, ngày lễ, ngày nghỉ, thì cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận có trách nhiệm ký nhận và báo cáo ngay với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, Chánh Văn phòng để xử lý.

  4. Đảm bảo 100% Văn bản đến (có tệp tin đính kèm) phải được đăng ký và cập nhật vào Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành hoặc vào Sổ đăng ký văn bản đến (đối với trường hợp đơn vị chưa cài đặt phần mềm). Danh mục văn bản đến cập nhật vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phải được in ra để quản lý và nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

  5. Văn bản mật đến được đăng ký riêng hoặc nếu sử dụng phần mềm trên máy vi tính thì không được nối mạng LAN (mạng nội bộ) hoặc mạng Internet.

  6. Biểu mẫu:

  a) Phụ lục II: Mẫu dấu “Đến”

  b) Phụ lục III: Sổ Đăng ký văn bản đến

  c) Phụ lục IV: Sổ Đăng ký đơn thư

  Điều 16. Trình, chuyển giao văn bản đến

  1. Văn bản đến sau khi được đăng ký, phải trình người có thẩm quyền để xin ý kiến phân phối văn bản. Đảm bảo 100% văn bản đến được phân phối và xử lý trên môi trường mạng. Văn bản đến có dấu chỉ các mức độ khẩn phải được trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được.

  2. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo giải quyết ghi trên phiếu giải quyết văn bản đến hoặc ý kiến chỉ đạo được xử lý, cập nhật trên phần mềm, Văn thư đăng ký tiếp và chuyển văn bản theo ý kiến chỉ đạo, đồng thời cập nhật vào phần mềm.

  3. Việc chuyển giao văn bản phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng và giữ gìn bí mật nội dung văn bản. Người nhận văn bản phải ký nhận vào sổ chuyển giao văn bản.

  4. Biểu mẫu:

  a) Phụ lục V: Phiếu giải quyết văn bản đến

  b) Phụ lục VI: Sổ chuyển giao văn bản đến

  Điều 17. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến

  1. Sau khi nhận được văn bản đến, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết kịp thời theo yêu cầu của lãnh đạo  cơ quan, tổ chức; theo thời hạn yêu cầu của văn bản hoặc theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp văn bản đến không có yêu cầu về thời hạn trả lời thì thời hạn giải quyết được thực theo Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức.

  3. Văn thư có trách nhiệm tổng hợp số liệu văn bản đến, văn bản đến đã được giải quyết, đã đến hạn nhưng chưa được giải quyết để báo cáo Chánh Văn phòng. Đối với văn bản đến có dấu “Tài liệu thu hồi”, Văn thư có trách nhiệm theo dõi, thu hồi hoặc gửi trả lại nơi gửi theo đúng thời hạn quy định.

  4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo lãnh đạo  cơ quan, tổ chức về tình hình giải quyết, tiến độ và kết quả giải quyết văn bản đến để thông báo cho các đơn vị liên quan, đảm bảo tối thiểu 80% văn bản đi được liên thông từ văn bản đến trên phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành.

  5. Biểu mẫu:

  Phụ lục VII: Sổ theo dõi giải quyết văn bản đến

  Điều 18. Trình tự giải quyết văn bản đi

  Văn bản đi phải được quản lý theo trình tự sau:

  1. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, tháng, năm của văn bản.

  2. Đăng ký văn bản đi.

  3. Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ mật, khẩn.

  4. Làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

  5. Lưu văn bản đi.

  Điều 19. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, tháng của văn bản

  1. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Trước khi phát hành văn bản, Văn thư kiểm tra lại thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; nếu phát hiện sai sót thì báo cáo người có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

  2. Ghi số và ngày, tháng ban hành văn bản

  a) Ghi số của văn bản

  - Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức được ghi số theo hệ thống số chung của cơ quan, tổ chức do Văn thư thống nhất quản lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Việc ghi số văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và đăng ký riêng.

  - Việc ghi số văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

  b) Ghi ngày, tháng, năm của văn bản

  - Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

  - Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

  3. Văn bn mật đi được quản lý và đăng ký riêng.

  Điều 20. Đăng ký văn bản đi

  1. Lập sổ đăng ký văn bản đi:

  Căn cứ tng số và số lượng mỗi loại văn bản đi hàng năm, cơ quan, tổ chức quy định cụ thể việc lập sđăng ký văn bản đi cho phù hợp. Văn bản mật đi được đăng ký riêng.

  2. Đăng ký văn bản đi

  a) Đăng ký văn bản đi bằng sổ: Thực hiện theo Điều 9 của Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

  b) Đăng ký văn bản đi bằng Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành:

  Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm. Danh mục văn bản đi cập nhật vào Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành phải được in ra để quản lý và nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử.

  Đảm bảo 100% Văn bản đi có tệp tin đính kèm, được cá nhân soạn thảo đăng ký, cập nhật vào Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trước khi văn thư cập nhật thông tin vào Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành.

  3. Biểu mẫu:

  Phụ lục VIII: Sổ Đăng ký văn bản đi

  Điều 21. Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật

  1. Nhân bản

  a) Số lượng văn bản cần nhân bản để phát hành được xác định trên cơ sở số lượng tại nơi nhận văn bản; nếu gửi đến nhiều nơi mà trong văn bản không liệt kê đủ danh sách thì đơn vị soạn thảo phải có phụ lục nơi nhận kèm theo đlưu ở Văn thư.

  b) Nơi nhận phải được xác định cụ thể trong văn bản trên nguyên tắc văn bản chgửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, thẩm quyền giải quyết, tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện, báo cáo, giám sát, kiểm tra liên quan đến nội dung văn bản; không gửi vượt cấp, không gửi nhiều bản cho một đối tượng, không gửi đến các đối tượng khác chđể biết, tham khảo.

  c) Giữ gìn bí mật nội dung văn bản và thực hiện đánh máy, nhân bản theo đúng thời gian quy định.

  d) Việc nhân bản văn bản mật phải có ý kiến của lãnh đạo  cơ quan, tổ chức và được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

  2. Đóng dấu cơ quan

  a) Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

  b) Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng mực dấu màu đtươi theo quy định.

  c) Đóng dấu vào phụ lục kèm theo

  Việc đóng dấu n các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục.

  d) Đóng dấu giáp lai

  Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tgiấy; mi dấu không quá 05 trang.

  3. Đóng dấu chỉ mức độ khẩn, mật

  a) Việc đóng dấu các độ khẩn (KHẨN, THƯỢNG KHẨN, HỎA TỐC, HA TỐC HẸN GIỜ) trên văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Đim b, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

  b) Việc đóng dấu các độ mật (MẬT, TUYỆT MẬT, TỐI MẬT) và dấu thu hồi được khắc sẵn theo quy định tại Mục 2, Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng 9 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

  c) Vị trí đóng dấu độ khn, dấu độ mật và dấu phạm vi lưu hành (TRẢ LẠI SAU KHI HỌP, XEM XONG TRLẠI, LƯU HÀNH NỘI BỘ) trên văn bản được thực hiện theo quy định tại Đim c, Khon 2, Điều 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

  Điều 22. Thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi

  1. Thtục phát hành văn bản

  Văn thư tiến hành các công việc sau đây khi phát hành:

  a) Lựa chọn bì.

  b) Viết bì.

  c) Vào bì và dán bì.

  d) Đóng dấu độ khẩn, dấu ký hiệu độ mật và dấu khác lên bì (nếu có).

  2. Chuyển phát văn bản đi

  a) Những văn bản đã làm đầy đủ các thủ tục hành chính phải được phát hành ngay trong ngày văn bản đó được đăng ký, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với văn bản quy phạm pháp luật có thể phát hành sau 03 ngày, kể từ ngày ký văn bản.

  b) Đối với những văn bản "HẸN GIỜ", "HỎA TỐC", "KHẨN", "THƯỢNG KHẨN" phải được phát hành ngay sau khi làm đầy đủ các thủ tục hành chính.

  c) Văn bản đi được chuyển phát qua bưu điện phải được đăng ký vào Sổ gửi văn bản đi bưu điện. Khi giao bì văn bản, phải yêu cầu nhân viên bưu điện kiểm tra, ký nhận và đóng dấu vào sổ.

  d) Việc chuyển giao trực tiếp văn bản cho các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức hoặc cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân bên ngoài phải được ký nhận vào sổ chuyển giao văn bản.

  đ) Chuyển phát văn bản đi theo hệ thống quản lý văn bản trên mạng

  Văn bản đi được chuyển phát cho nơi nhận thông qua hệ thống Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành (trừ văn bản mật) ngay sau khi được đăng ký vào sổ văn bản đi (trong ngày làm việc phải gửi bản chính).

  e) Chuyển phát văn bản mật thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP và quy định tại Khoản 3 Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an.

  3. Theo dõi việc chuyển phát văn bản đi

  a) Văn thư có trách nhiệm theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

  b) Lập Phiếu gửi để theo dõi việc chuyển phát văn bản đi theo yêu cầu của người ký văn bản. Việc xác định những văn bản đi cần lập Phiếu gửi do đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo văn bản đề xuất, trình người ký quyết định.

  c) Đối với những văn bản đi có đóng dấu “Tài liệu thu hồi” phải theo dõi, thu hồi đúng thời hạn; khi nhận lại, phải kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm văn bản không bị thiếu hoặc thất lạc.

  d) Trường hợp phát hiện văn bản bị thất lạc, không có người nhận phải báo cáo ngay Chánh Văn phòng để xử lý.

  4. Biểu mẫu:

  a) Phụ lục IX: Bì văn bản

  b) Phụ lục X: Sổ Chuyển giao văn bản đi

  c) Phụ lục XI: Sổ Gửi văn bản đi bưu điện

  Điều 23. Lưu văn bản đi

  1. Mỗi văn bản đi phải được lưu hai bản: Bản gốc lưu tại Văn thư và 01 bản chính lưu trong hồ sơ công việc.

  2. Bản gốc lưu tại Văn thư phải được đóng dấu và sắp xếp theo thứ tự đăng ký.

  3. Việc lưu giữ, bảo quản và sử dụng bản lưu văn bản đi có đóng dấu chỉ các mức độ mật được thực hiện theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.

  4. Văn thư có trách nhiệm lập sổ theo dõi và phục vụ kịp thời yêu cầu sử dụng bản lưu tại Văn thư theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức.

  5. Biểu mẫu:

  Phụ lục XII: Sổ sử dụng bản lưu

  Mục 3

  LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU

  VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

  Điều 24. Nội dung việc lập hồ sơ và yêu cầu đối với hồ sơ được lập

  1. Nội dung việc lập hồ sơ công việc

  a) Mở hồ sơ

  Căn cứ vào Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức và thực tế công việc được giao; cán bộ, công chức, viên chức phải chuẩn bị bìa hồ sơ, ghi tiêu đề hồ sơ lên bìa hồ sơ. Cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc của mình sẽ tiếp tục đưa các văn bản hình thành có liên quan vào hồ sơ.

  b) Thu thập văn bản vào hồ sơ

  - Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ cần thu thập đầy đủ các văn bản, giấy tờ và các tư liệu có liên quan đến sự việc vào hồ sơ.

  - Các văn bản trong hồ sơ phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, tùy theo đặc điểm khác nhau của công việc để lựa chọn cách sắp xếp cho thích hợp (chủ yếu là theo trình tự thời gian và diễn biến công việc).

  c) Kết thúc và biên mục hồ sơ

  - Khi công việc giải quyết xong thì hồ sơ cũng kết thúc. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ phải kiểm tra, xem xét, bổ sung những văn bản, giấy tờ còn thiếu và loại ra văn bản trùng thừa, bản nháp, các tư liệu, sách báo không cần để trong hồ sơ.

  - Đối với các hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, cán bộ, công chức, viên chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ.

  2. Yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập

  a) Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hình thành hồ sơ.

  b) Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc.

  c) Văn bản trong hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều.

  3. Biểu mẫu:

  a) Phụ lục XIII: Mẫu Danh mục hồ sơ

  b) Phụ lục XIV: Một số loại hồ sơ tiêu biểu

  Điều 25. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  1. Trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức

  a) Cán bộ, công chức, viên chức phải giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn được quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp cần giữ lại hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu phải thông báo bằng văn bản cho Lưu trữ cơ quan biết và phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhưng thời hạn giữ lại không quá 02 năm.

  b) Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cơ quan, tổ chức hoặc cho người kế nhiệm; không được giữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức làm tài liệu riêng hoặc mang sang cơ quan, tổ chức khác.

  2. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu

  a) Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc.

  b) Sau 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán đối với tài liệu xây dựng cơ bản.

  3. Thủ tục giao nhận

  Khi giao nộp hồ sơ, tài liệu đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phải lập 02 bản Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và 02 bản Biên bản giao nhận tài liệu. Lưu trữ cơ quan, tổ chức và bên giao tài liệu mỗi bên giữ mỗi loại một bản.

  4. Biểu mẫu:

  a) Phụ lục XV: Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu

  b) Phụ lục XVI: Biên bản giao nhận tài liệu

  Điều 26. Nghiệp vụ quản lý văn bản, lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  Thực hiện theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV và các quy định khác có liên quan.

  Điều 27. Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

  Hàng năm, lãnh đạo  cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

  2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng

  a) Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với các đơn vị trực thuộc.

  b) Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại đơn vị mình.

  3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

  a) Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ công việc được phân công theo dõi, giải quyết;

  b) Giao nộp hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn và đúng thủ tục quy định.

  4. Trách nhiệm của công chức, viên chức văn thư, lưu trữ

  Hướng dẫn các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước.

  Mục 4

  QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

  Điều 28. Quản lý con dấu

  1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức việc quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức việc quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị (đối với đơn vị có con dấu riêng).

  2. Các con dấu của cơ quan, tổ chức, con dấu đơn vị được giao cho văn thư quản lý và sử dụng. Văn thư được giao sử dụng và bảo quản con dấu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị việc quản lý và sử dụng con dấu, có trách nhiệm thực hiện những quy định sau:

  a) Con dấu phải được bảo quản tại phòng làm việc của Văn thư. Trường hợp cần đưa con dấu ra khỏi cơ quan, tổ chức phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sử dụng con dấu. Con dấu phải được bảo quản an toàn trong giờ cũng như ngoài giờ làm việc.

  b) Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền.

  3. Khi nét dấu bị mòn hoặc biến dạng Văn thư phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức làm thủ tục đổi con dấu. Trường hợp con dấu bị mất, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải báo cáo cơ quan công an, nơi xảy ra mất con dấu, lập biên bản.

  4. Khi đơn vị có quyết định chia, tách hoặc sáp nhập phải nộp con dấu cũ và làm thủ tục xin khắc con dấu mới.

  Điều 29. Sử dụng con dấu

  1. Văn thư phải tự tay đóng dấu vào các văn bản của cơ quan, tổ chức.

  2. Chỉ đóng dấu vào các văn bản khi các văn bản đúng hình thức, thể thức và có chữ ký của người có thẩm quyền.

  3. Không được đóng dấu trong các trường hợp sau: Đóng dấu vào giấy không có nội dung, đóng dấu trước khi ký, đóng dấu sẵn trên giấy trắng hoặc đóng dấu lên các văn bản có chữ ký của người không có thẩm quyền.

  Chương III

  CÔNG TÁC LƯU TRỮ

  Mục 1

  CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU

  Điều 30. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  Hàng năm, công chức, viên chức lưu trữ của cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu vào kho lưu trữ cơ quan, cụ thể:

  1. Lập kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu.

  2. Phối hợp với các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức xác định những loại hồ sơ, tài liệu cần nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan.

  3. Hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và lập “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu”.

  4. Chuẩn bị kho và các phương tiện bảo quản để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu.

  5. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, kiểm tra đối chiếu giữa Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với thực tế tài liệu và lập Biên bản giao nhận tài liệu.

  6. Vận hành phần mềm Lưu trữ cơ quan để tiếp nhận tài liệu điện tử được đồng bộ từ Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành.

  Điều 31. Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

  1. Tài liệu lưu trữ điện tử là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để lưu trữ hoặc được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác.

  2. Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất, độ xác thực, an toàn và khả năng truy cập; được bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt.

  3. Tài liệu được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác không có giá trị thay thế tài liệu đã được số hóa.

  4. Việc quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật.

  5. Định kỳ đồng bộ tài liệu điện tử từ phần mềm Lưu trữ cơ quan sang Lưu trữ lịch sử theo quy định. Việc trao đổi và đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm ứng dụng thực hiện theo quy định của Nhà nước.

  6. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết việc quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử.

  Điều 32. Quản lý tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị trấn

  Tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của xã, phường, thị trấn được lựa chọn và lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Điều 33. Chỉnh lý tài liệu

  Hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức phải được chỉnh lý hoàn chỉnh và bảo quản trong kho lưu trữ.

  1. Nguyên tắc chỉnh lý

  a) Không phân tán phông lưu trữ.

  b) Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc (không phá vỡ hồ sơ đã lập).

  c) Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan, tổ chức.

  2. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải đạt yêu cầu:

  a) Phân loại và lập hồ sơ hoàn chỉnh.

  b) Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu.

  c) Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu.

  d) Lập công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu và các công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc quản lý và tra cứu sử dụng tài liệu.

  đ) Lập danh mục tài liệu hết giá trị.

  Điều 34. Xác định giá trị tài liệu

  1. Bộ phận văn thư, lưu trữ cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giúp Chánh Văn phòng xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu trình lãnh đạo cơ quan, tổ chức ban hành sau khi có ý kiến thẩm định của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  2. Việc xác định giá trị tài liệu phải đạt được yêu cầu sau:

  a) Xác định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn bằng số năm cụ thể.

  b) Xác định tài liệu hết giá trị để tiêu hủy.

  Điều 35. Hội đồng xác định giá trị tài liệu

  1. Hội đồng xác định giá trị tài liệu được thành lập để tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử và loại tài liệu hết giá trị.

  2. Hội đồng xác định giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thành lập

  Thành phần của Hội đồng bao gồm:

  a) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; làm Chủ tịch Hội đồng;

  b) Người làm lưu trữ của cơ quan, tổ chức; làm Thư ký Hội đồng;

  c) Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu; làm ủy viên;

  d) Mời đại diện Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham gia Hội đồng (đối với các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử), làm ủy viên.

  3. Hội đồng xác định giá trị tài liệu thảo luận tập thể, kết luận theo đa số; các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp để trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

  4. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thời hạn bảo quản tài liệu, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử; hủy tài liệu hết giá trị theo quy định tại Điều 36 của Quy chế này.

  Điều 36. Hủy tài liệu hết giá trị

  1. Thẩm quyền quyết định huỷ tài liệu hết giá trị

  a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định huỷ tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan;

  b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định huỷ tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử.

  2. Thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị

  a) Theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy; người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đề nghị Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có ý kiến đối với tài liệu hết giá trị cần hủy.

  Căn cứ vào ý kiến thẩm định của Hội đồng xác định giá trị tài liệu hoặc ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này quyết định việc hủy tài liệu hết giá trị.

  b) Theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu của Lưu trữ lịch sử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử.

  Hội đồng xác định giá trị tài liệu do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập để thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử.

  3. Việc hủy tài liệu hết giá trị phải bảo đảm hủy hết thông tin trong tài liệu và phải được lập thành biên bản.

  4. Hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị, gồm có:

  a) Quyết định thành lập Hội đồng;

  b) Danh mục tài liệu hết giá trị; tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị;

  c) Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu. Biên bản họp Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu;

  d) Văn bản đề nghị thẩm định, xin ý kiến của cơ quan, tổ chức có tài liệu hết giá trị;

  đ) Văn bản thẩm định, cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;

  e) Quyết định huỷ tài liệu hết giá trị;

  g) Biên bản bàn giao tài liệu hủy;

  h) Biên bản huỷ tài liệu hết giá trị.

  5. Hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị phải được bảo quản tại cơ quan, tổ chức có tài liệu bị huỷ ít nhất 20 năm, kể từ ngày hủy tài liệu.

  Điều 37. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

  1. Trong thời hạn 10 năm, kể từ năm công việc kết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm nộp lưu tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử.

  2. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và các ngành khác được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

  Mục 2

  BẢO QUẢN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Điều 38. Bảo quản tài liệu lưu trữ

  1. Hồ sơ, tài liệu chưa đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức do các cán bộ, công chức, viên chức tự bảo quản và phải đảm bảo an toàn cho các hồ sơ, tài liệu.

  2. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu phải được giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức và tập trung bảo quản trong kho lưu trữ cơ quan, tổ chức. Kho lưu trữ phải được trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện cần thiết theo quy định đảm bảo an toàn cho tài liệu.

  3. Chánh Văn phòng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo quản tài liệu lưu trữ: Bố trí kho lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn quy định; thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai, phòng gian, bảo mật đối với kho lưu trữ và tài liệu lưu trữ; trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, phương tiện bảo quản tài liệu lưu trữ; duy trì các chế độ bảo quản phù hợp với từng loại tài liệu lưu trữ.

  4. Công chức, viên chức văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm: Bố trí, sắp xếp khoa học tài liệu lưu trữ; hồ sơ, tài liệu trong kho để trong hộp (cặp), dán nhãn ghi đầy đủ thông tin theo quy định để tiện thống kê, kiểm tra và tra cứu; thường xuyên kiểm tra tình hình tài liệu có trong kho để nắm được số lượng, chất lượng tài liệu.

  Điều 39. Đối tượng và thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu

  1. Việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  2. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong, ngoài cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân đều được khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ vì mục đích công vụ và các nhu cầu riêng chính đáng.

  3. Cán bộ, công chức, viên chức ngoài cơ quan, tổ chức nghiên cứu tài liệu vì mục đích công vụ phải có giấy giới thiệu ghi rõ mục đích nghiên cứu tài liệu và phải được lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc Chánh Văn phòng đồng ý.

  4. Cá nhân khai thác sử dụng tài liệu vì mục đích riêng phải có đơn xin sử dụng tài liệu, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và phải được lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc Chánh Văn phòng đồng ý.

  Điều 40. Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

  1. Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

  2. Xuất bản ấn phẩm lưu trữ.

  3. Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.

  4. Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ.

  5. Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu.

  6. Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ.

  Điều 41. Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

  Thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 34 Luật Lưu trữ năm 2011 và các quy định khác của Nhà nước có liên quan.

  Thẩm quyền cho phép khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

  Điều 42. Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ

  1. Lưu trữ cơ quan phải có Nội quy phòng đọc.

  2. Nội quy Phòng đọc bao gồm các nội dung cần quy định sau:

  a) Thời gian phục vụ độc giả.

  b) Các giấy tờ độc gicần xuất trình khi đến khai thác tài liệu.

  c) Những vật dụng được và không được mang vào phòng đọc.

  d) Quy định độc giphải thực hiện các thủ tục nghiên cứu và khai thác tài liệu theo hướng dẫn của nhân viên phòng đọc.

  đ) Độc giả không được tự ý sao, chụp ảnh tài liệu, dữ liệu trên máy tính và thông tin trong công cụ tra cứu khi chưa được phép.

  e) Ngoài các quy định trên, độc giả cần thực hiện nghiêm chnh các quy định có liên quan trong Nội quy ra, vào cơ quan; Quy định về sử dụng tài liệu; Quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan, tổ chức.

  3. Công chức, viên chức lưu trữ cơ quan, tổ chức phải lập các Snhập, xuất tài liệu, Sổ đăng ký mục lục hồ sơ và s đăng ký độc giả đquản lý tài liệu lưu trvà phục vụ khai thác tài liệu.

  Chương IV

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 43. Tổ chức thực hiện

  1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này tại các cơ quan, tổ chức.

  2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan, tổ chức khác thuộc Danh mục nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh có trách nhiệm:         

  a) Phổ biến, triển khai thực hiện các quy định tại Quy chế này;

  b) Căn cứ Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức. Nếu các cơ quan, tổ chức không có quy định gì khác chi tiết hơn các quy định của Quy chế này thì áp dụng Quy chế này cho cơ quan, tổ chức mình.

  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Phan Ngọc Thọ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
  Ban hành: 24/08/2001 Hiệu lực: 08/09/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
  Ban hành: 08/04/2004 Hiệu lực: 02/05/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 31/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
  Ban hành: 01/04/2009 Hiệu lực: 01/06/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
  Ban hành: 08/02/2010 Hiệu lực: 01/04/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
  Ban hành: 19/01/2011 Hiệu lực: 05/03/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Lưu trữ của Quốc hội, số 01/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
  Ban hành: 22/11/2012 Hiệu lực: 07/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
  Ban hành: 03/01/2013 Hiệu lực: 01/03/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
  Ban hành: 16/04/2013 Hiệu lực: 01/06/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
  Ban hành: 28/03/2002 Hiệu lực: 12/04/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
  Số hiệu:27/2014/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/05/2014
  Hiệu lực:06/06/2014
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phan Ngọc Thọ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X