hieuluat

Quyết định 2700/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ TPHCM

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2700/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
  Ngày ban hành:29/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/06/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -------

  Số: 2700/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

  ------------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5153/TTr-STP ngày 04 tháng 6 năm 2018,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, bao gồm: 22 thủ tục mới ban hành, 134 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 32 thủ tục thay thế và 03 thủ tục bị bãi bỏ.

  Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

  Bãi bỏ các nội dung liên quan đến các thủ tục tại Mục I, Mục II, Khoản 1- 5 Mục III, Mục V, Khoản 1 - 4, Khoản 6 - 16 Mục VI, Khoản 4 Mục VIII, Mục IX, Khoản 1, 2, 5, 7, 11 và Khoản 13 - 15 Mục X, Mục XII và Mục XIII Phần A; Mục III, Khoản 2, 3 Mục IV Phần B; Mục I, Khoản 2 - 8 Mục II, Mục III, Mục IV Phần C; Mục I, Khoản 2 - 12 Mục II, Mục IV Phần D của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
  - TT
  UB: CT;
  - Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo;
  - Lưu: VT, (KSTT/L).
  12

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thành Phong

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

  Phần I.

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  A. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Sở Tư pháp

  A1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  I. Lĩnh vực H tch

  1

  Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

  II. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

  1

  Thủ tục Đề nghị cấp thẻ đấu giá viên

  2

  Thủ tục Đề nghị cấp lại thẻ đấu giá viên

  3

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  4

  Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  5

  Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  6

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

  7

  Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực (Chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp)

  8

  Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực (tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác)

  III. Lĩnh vực Hòa giải thương mại

  1

  Thủ tục Đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc

  2

  Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

  3

  Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài trong trường hợp bổ sung hoạt động hòa giải thương mại

  4

  Thủ tục Thành lập Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  5

  Thủ tục Thay đổi tên gọi Trung tâm hòa giải thương mại

  6

  Thủ tục Đăng ký hoạt động khi thay đổi địa chỉ trụ sở Trung tâm hòa giải thương mại

  7

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/ Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  8

  Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  9

  Thủ tục Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  10

  Thủ tục Đăng ký hoạt động khi thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  11

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  A2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  I. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

  1

  T-HCM-270375-TT

  Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân

  Thông tư 244/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-256304-TT

  Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

  3

  T-HCM-270412-TT

  Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  II. Lĩnh vực H tch

  1

  T-HCM-270413-TT

  Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

  Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

  Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  2

  T-HCM-270414-TT

  Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  III. Lĩnh vực Quốc tịch

  1

  T-HCM-270492-TT

  Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam

  Thông tư số 281/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  2

  T-HCM-270493-TT

  Thủ tục Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

  3

  T-HCM-270494-TT

  Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

  4

  T-HCM-270495-TT

  Thủ tục Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

  5

  T-HCM-270496-TT

  Thủ tục Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

  IV. Lĩnh vực Công chứng

  1

  T-HCM-270679-TT

  Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

  Thông tư số 257/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-270693-TT

  Thủ tục Cấp lại thẻ công chứng viên

  3

  T-HCM-270747-TT

  Thủ tục Bổ nhiệm lại công chứng viên

  V. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

  1

  T-HCM-270666-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài

  Thông tư số 222/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-270668-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài

  3

  T-HCM-270670-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  4

  T-HCM-270672-TT

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  VI. Lĩnh vực Luật sư

  1

  T-HCM- 270591-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

  Thông tư số 215/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-270632-TT

  Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  3

  T-HCM- 270631-TT

  Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên, công ty luật hp danh

  4

  T-HCM-270599-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

  5

  T-HCM-270600-TT

  Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

  6

  T-HCM-270635-TT

  Thủ tục Hợp nhất công ty luật

  Thông tư số 220/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  7

  T-HCM-270636-TT

  Thủ tục Sáp nhập công ty luật

  8

  T-HCM-270634-TT

  Thủ tục Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hp danh

  9

  T-HCM-270633-TT

  Thủ tục Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

  10

  T-HCM- 270643 -TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

  11

  T-HCM-270637-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  12

  T-HCM-270638-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  13

  T-HCM-270639-TT

  Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  VII. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

  1

  T-HCM-270700-TT

  Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

  Thông tư số 224/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-270701-TT

  Thủ tục Thay đổi thành viên hp danh của công ty hp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  3

  T-HCM-270702-TT

  Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  4

  T-HCM-270703-TT

  Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Quản tài viên

  5

  T-HCM-270704-TT

  Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  A3. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế/thay thế

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính được thay thế

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

  Cơ quan thực hiện

   

   

   

  I. Lĩnh vực Ph biến, giáo dục pháp luật

   

   

   

  1

  T-HCM-270589-TT

  Thủ tục Công nhận báo cáo viên pháp luật Thành phố

  Thủ tục Công nhận báo cáo viên pháp luật Thành phố

  Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2016)

  Sở Tư pháp

   

   

   

  2

  T-HCM- 270590-TT

  Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố

  Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố

   

   

   

  II. Lĩnh vực Công chứng

   

   

   

  1

  T- HCM-270674-TT

  Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

  Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

  Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016)

  Sở Tư pháp

   

   

   

  2

  Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đi nơi tập sự sang tchức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

   

   

   

  3

  Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

   

   

   

  4

  Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự

   

   

   

  5

  T-HCM-270675-TT

  Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

  Thủ tục Thay đi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chng này sang tchức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016)

   

   

   

  6

  Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

   

   

   

  7

  T-HCM-270689-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

  - Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016);

  - Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  Sở Tư pháp

   

   

   

  8

  Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

   

   

   

  9

  T-HCM-270691-TT

  Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

  Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn Phòng công chứng

  - Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016);

  - Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  Sở Tư pháp

   

   

   

  10

  Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

   

   

   

  11

  Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

   

   

   

  III. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

   

   

   

  1

  T-HCM-270673-TT

  Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

  - Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp vviệc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016);

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  Sở Tư pháp

   

   

   

  2

  Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

   

   

   

  3

  Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

   

   

   

  IV. Lĩnh vực Giám định tư pháp

   

   

   

  1

  T-HCM-270661-TT

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

  Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/09/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016)

  Sở Tư pháp

   

   

   

  V. Lĩnh vực Luật sư

   

   

   

  1

  T-HCM-270644-TT

  Thủ tục Cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý)

  Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  - Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016);

  - Thông tư 220/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  Sở Tư pháp

   

   

   

  2

  T-HCM-270602-TT

  Thủ tục Đăng ký thành lập Văn phòng giao dịch

  Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

  - Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2016);

  - Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  Sở Tư pháp

   

   

   

  A4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

  I. Lĩnh vực Công chứng

  1

  T-HCM-270686-TT

  Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

  Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện xong 100% đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập.

  II. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

  1

  T-HCM-270699-TT

  Thủ tục Đăng ký, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

  Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017)

  B. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận ti các cơ quan khác (tổ chức hành nghề công chứng)

  B1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  I. Lĩnh vực Chng thực

  1

  T-HCM-270537-TT

  Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

  Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-270538-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

  II. Lĩnh vực Công chứng

  1

  T-HCM-270578-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  - Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

  - Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm đnh tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực ktừ ngày 01/01/2017);

  - Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2017);

  - Quyết định số 60/2017/QĐ- UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018).

  2

  T-HCM-270579-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

  3

  T-HCM-270580-TT

  Thủ tục Công chng hợp đồng chuyển đi quyền sử dụng đất nông nghiệp

  4

  T-HCM-270592-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng mua bán nhà

  5

  T-HCM-270593-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho nhà

  6

  T-HCM-270594-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

  7

  T-HCM-270595-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

  8

  T-HCM-198674-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà

  9

  T-HCM-270596-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

  10

  T-HCM-270597-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho thuê, cho thuê lại

  11

  T-HCM-270598-TT

  Thủ tục Công chng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

  12

  T-HCM-270604-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

  13

  T-HCM-270605-TT

  Thủ tục Công chứng hp đng cho thuê nhà

  14

  T-HCM-270606-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng cho mượn nhà

  15

  T-HCM-270607-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng cho ở nhờ

  16

  T-HCM-270608-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp tàu biển, tàu bay

  17

  T-HCM-270609-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đng thế chp nhà

  18

  T-HCM-270610-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất của người khác

  19

  T-HCM-270611-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (trong các dự án nhà ở thương mại)

  20

  T-HCM-270612-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không phải là nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở

  21

  T-HCM-270613-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng

  22

  T-HCM-270614-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng bảo lãnh

  23

  T-HCM-270615-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản

  24

  T-HCM-270616-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng góp vốn

  25

  T-HCM-270617-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh

  26

  T-HCM-270618-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

  27

  T-HCM-270619-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng

  28

  T-HCM-270620-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

  29

  T-HCM-270621-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng

  30

  T-HCM-270622-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn

  31

  T-HCM-270623- TT

  Thủ tục Công chứng hp đng ủy quyền của vợ, chồng cho nhau về việc mang thai và nhờ mang thai hộ

  32

  T-HCM-270624-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận mang thai vì mục đích nhân đạo

  33

  T-HCM-270625-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận về việc cấp dưỡng

  34

  T-HCM-270626-TT

  Thủ tục Công chứng di chúc

  35

  T-HCM-270627-TT

  Thủ tục Công chứng sửa đổi, bổ sung di chúc

  36

  T-HCM-270628-TT

  Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc

  37

  T-HCM-270629-TT

  Thủ tục Công chứng hủy bỏ di chúc

  38

  T-HCM-270640-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

  39

  T-HCM-270647-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

  40

  T-HCM-270648-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản

  41

  T-HCM-270649-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

  42

  T-HCM-270652- TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng mua bán tài sản

  43

  T-HCM-270654-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng mượn tài sản

  44

  T-HCM-270659-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thuê tài sản

  45

  T-HCM-270667-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

  46

  T-HCM-270669-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng đặt cọc

  47

  T-HCM-270671-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

  48

  T-HCM-270676-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

  49

  T-HCM-270680-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

  50

  T-HCM-270685-TT

  Thủ tục Công chứng bản dịch

  51

  T-HCM-270687-TT

  Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng

  52

  T-HCM-270690-TT

  Thủ tục Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

  53

  T-HCM-270692-TT

  Thủ tục Công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  54

  T-HCM- 270694- TT

  Thủ tục Công chứng văn bản chấm dứt hp đồng giao dịch

  C. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

  C1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực H tch

  1

  Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

  C2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

  I. Lĩnh vực Chng thực

  1

  T-HCM-270564-TT

  Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

  Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM-270565-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

  3

  T-HCM-270566-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp

  4

  T-HCM-270567-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

  5

  T-HCM-270568-TT

  Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  6

  T-HCM-270569-TT

  Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  7

  T-HCM-270570-TT

  Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  II. Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  T-HCM-270542-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

  - Nghị quyết số 124/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hi đồng nhân dân Thành phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

  - Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  2

  T-HCM-270544-TT

  Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

  3

  T-HCM-270543-TT

  Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

  4

  T-HCM-270550- TT

  Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

  5

  T-HCM-270554-TT

  Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

  6

  T-HCM-270558-TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  7

  T-HCM-270551-TT

  Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  8

  T-HCM-270552-TT

  Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

  9

  T-HCM-270553-TT

  Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tnước ngoài

  10

  T-HCM-270562-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

  11

  T-HCM-270557-TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  C3. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế/ thay thế

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính được thay thế

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

  Cơ quan thực hiện

  I. Lĩnh vực Ph biến, giáo dục pháp luật

  1

  T-HCM-270572-TT

  Thủ tục Công nhận báo cáo viên pháp luật quận, huyện

  Thủ tục Công nhận báo cáo viên pháp luật quận, huyện

  Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2016)

  Phòng Tư pháp

  2

  T- HCM- 270573 -TT

  Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật quận, huyện

  Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật quận, huyện

  Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2016)

  II. Lĩnh vực H tch

  1

  T- HCM- 270545-TT

  Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tnước ngoài

  Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016)

  Ủy ban nhân dân quận, huyện

  2

  Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  3

  T-HCM-270546-TT

  Thủ tục Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

  Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

  Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016)

  T-HCM-270549-TT

  Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tnước ngoài

  4

  T-HCM-270555-TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016)

  T-HCM-270556-TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  T-HCM-270560-TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ; cha, con; định mẹ, đã giám nhận mẹ, xác cha, con được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  T-HCM-270561-TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  T- HCM- 270559 -TT

  Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyn của nước ngoài

   

  D. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã

  D1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực Hộ tịch

  1

  Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

  D2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  Lĩnh vực Chứng thực

  1

  T-HCM-270736-TT

  Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Thông tư số 226/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  2

  T-HCM- 270737-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

  3

  T-HCM- 270738-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thký, điểm chỉ được)

  4

  T-HCM-270739-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

  5

  T-HCM-270741-TT

  Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người u cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

  6

  T-HCM-100199-TT

  Thủ tục Chứng thực di chúc

  7

  T-HCM-270743-TT

  Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản

  8

  T-HCM-270744-TT

  Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  9

  T-HCM-270745-TT

  Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  10

  T-HCM-270746-TT

  Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  II. Lĩnh vực H tch

  1

  T-HCM-270733-TT

  Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

  - Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

  - Thông tư số 267/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  2

  T-HCM-270734-TT

  Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

  3

  T-HCM-270709-TT

  Thủ tục Đăng ký kết hôn

  - Nghị quyết số 124/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

  - Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

  4

  T-HCM-270708-TT

  Thủ tục Đăng ký khai tử

  5

  T-HCM-270729-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

  6

  T-HCM-270731-TT

  Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

  7

  T-HCM-270730-TT

  Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

  8

  T-HCM-100270-TT

  Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

  9

  T-HCM-270720-TT

  Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

  10

  T-HCM-270728-TT

  Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  11

  T-HCM-270717-TT

  Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

  12

  T-HCM-270732-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân

  13

  T-HCM-270719-TT

  Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

  14

  T-HCM-270718-TT

  Thủ tục Đăng ký lại khai tử

  15

  T-HCM-270725-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

  D3. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế/thay thế

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính được thay thế

  Tên thủ tục hành chính thay thế

  Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

  Cơ quan thực hiện

   

   

  I. Lĩnh vực Ph biến, giáo dục pháp luật

   

   

  1

  T-HCM-270706-TT

  Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

  Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

  Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyn viên pháp luật (có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2016)

  Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn

   

   

  2

  T-HCM-270707-TT

  Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

  Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

   

   

  II. Lĩnh vực H tch

   

   

  1

  T-HCM-270705-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh

  Thủ tục Đăng ký khai sinh

  Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016)

  Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn

   

   

  T-HCM-270722-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

   

   

  T-HCM-270723-TT

  Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ

   

   

  2

  T-HCM-270710-TT

  Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

  Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

   

   

  3

  Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

   

   

  4

  T-HCM-270711-TT

  Thủ tục Đăng ký việc giám hộ cử

  Thủ tục Đăng ký giám hộ

   

   

  T-HCM-270715-TT

  Thủ tục Đăng ký việc giám hộ đương nhiên

   

   

  III. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

   

   

  1

  T-HCM-270571-TT

  Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

  Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

  Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2014)

  Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn

   

   

  D4. Danh mục thủ tục hành chính bi bãi bỏ

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

  Lĩnh vực Chứng thực

  1

  Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

  - Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

  - Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016).

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 2103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 28/04/2016 Hiệu lực: 28/04/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  06
  Quyết định 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
  Ban hành: 01/02/2019 Hiệu lực: 01/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
  07
  Quyết định 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
  Ban hành: 20/05/2020 Hiệu lực: 20/05/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần (05)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2700/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ TPHCM

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu:2700/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:29/06/2018
  Hiệu lực:29/06/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thành Phong
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X