Quyết định 2707/QĐ-BNN-TCLN thủ tục hành chính chuẩn hóa do Bộ NNPTNT quản lý

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2707/QĐ-BNN-TCLNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
  Ngày ban hành:30/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/06/2016Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  --------

  Số: 2707/QĐ-BNN-TCLN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 2 năm 2014 về hướng dẫn công khai niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

  Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 133 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Nội dung chi tiết của 133 thủ tục hành chính được đăng trên Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Bộ Tư pháp;
  - UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
  - Cổng TTĐT Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam;
  - TCLN; Vụ Pháp chế;
  - Lưu: VT, TCLN.

  BỘ TRƯỞNG
  Cao Đức Phát

   

  PHỤ LỤC 01

  DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2707 /QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1.  

  Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập

  Lâm nghiệp

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp)

  1.  

  Cấp Giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp Giấy phép CITES nhập nội từ biểu mẫu vật quy định tại các Phụ lục I, II của Công ước CITES

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp giấy phép vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật sống

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES vì mục đích thương mại

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

  1.  

  Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thuộc thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Chấp thuận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý)

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Cho phép nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài (phạm vi giải quyết của Bộ NN&PTNT)

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Kảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Cấp chứng chỉ công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác)

  Lâm nghiệp

  Các Bộ, ngành khác

  1.  

  Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị tổ chức trực thuộc Bộ NN&PTNT)

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các chủ rừng là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý)

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 02 tỉnh trở lên)

  Lâm nghiệp

  Tổng cục Lâm nghiệp

  1.  

  Xác nhận của Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu

  Lâm nghiệp

  Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia

  1.  

  Xác nhận của Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp từ rừng đặc dụng và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia (đối với các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp)

  Lâm nghiệp

  Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia

  1.  

  Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

  Lâm nghiệp

  Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam)

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức không thuộc tỉnh

  Lâm nghiệp

  Đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp

  1.  

  Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề của chủ rừng là tổ chức không thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)

  Lâm nghiệp

  Đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp

  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1.  

  Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  1.  

  Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  1.  

  Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức.

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Đăng ký khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt Phương án Điều chế rừng của chủ rừng là tổ chức.

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  1.  

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITES

  Lâm nghiệp

  - Chi cục Kiểm lâm đối với các loài động vật trên cận.

  - Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản đối với các loài thủy sinh.

  1.  

  Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

   

  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  1.  

  Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

   

  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

  1.  

  Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Giao rừng đối với tổ chức

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Cho thuê rừng đối với tổ chức

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1.  

  Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

   

  Chi cục Kiểm lâm

  1.  

  Giao nộp gấu cho nhà nước

   

  Chi cục Kiểm lâm

  1.  

  Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng (đối với địa phương không có Hạt Kiểm lâm)

   

  Chi cục Kiểm lâm

  1.  

  Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu

   

  Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

  1.  

  Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm).

   

  Chi cục Kiểm lâm

  1.  

  Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh)

   

  Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

  1.  

  Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

   

  UBND tỉnh

  1.  

  Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)

   

  Ban quản lý rừng đặc dụng

  1.  

  Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)

   

  Ban quản lý rừng đặc dụng

  1.  

  Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức, cá nhân trong nước – Phạm vi giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng

   

  Ban quản lý rừng đặc dụng

  III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1.  

  Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên)

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Đăng ký khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng băng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình.

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1.  

  Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Kiểm lâm sở tại

  1.  

  Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Kiểm lâm sở tại

  1.  

  Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Kiểm lâm sở tại

  1.  

  Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

  Lâm nghiệp

  Cơ quan Kiểm lâm sở tại

  1.  

  Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  1.  

  Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  1.  

  Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  1.  

  Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  1.  

  Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  1.  

  Đóng dấu búa kiểm lâm

  Lâm nghiệp

  Hạt Kiểm lâm cấp huyện

  1.  

  Cấp giấy phép vận chuyển gấu

  Lâm nghiệp

  Hạt Kiểm lâm cấp huyện

  1.  

  Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng

  Lâm nghiệp

  Hạt Kiểm lâm cấp huyện

  1.  

  Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.

  Lâm nghiệp

  Hạt Kiểm lâm cấp huyện

  IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  2

  Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  3

  Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  4

  Đăng ký khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ , cành nhánh đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  5

  Đăng ký khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của tổ chức, hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại).

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  6

  Đăng ký khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  7

  Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  8

  Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  9

  Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng)

  Lâm nghiệp

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  10

  Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

  Lâm nghiệp

  UBND cấp xã

  11

  Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

  Lâm nghiệp

  UBND cấp xã

  V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  Ghi chú

  1

  Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015.

  2

  Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  3

  Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  4

  Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với tổ chức ngoài quốc doanh

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  5

  Hỗ trợ đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán rừng giống, vườn giống

  Lâm nghiệp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  6

  Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  7

  Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  8

  Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước )

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  9

  Hỗ trợ trồng cây phân tán

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

  10

  Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp

  Lâm nghiệp

  UBND cấp huyện

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực: 15/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/02/2014 Hiệu lực: 24/03/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
  Ban hành: 06/01/2015 Hiệu lực: 06/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 4868/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 10/12/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
  07
  Quyết định 818/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 08/03/2019 Hiệu lực: 10/03/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2707/QĐ-BNN-TCLN thủ tục hành chính chuẩn hóa do Bộ NNPTNT quản lý

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu:2707/QĐ-BNN-TCLN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:30/06/2016
  Hiệu lực:30/06/2016
  Lĩnh vực:Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Cao Đức Phát
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới