hieuluat

Quyết định 2776/QĐ-UBND Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp TPHCM

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2776/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
  Ngày ban hành:05/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PH H CHÍ MINH
  -------

  Số: 2776/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ------------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2234/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2018,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và khung danh mục của 82 vị trí việc làm chia theo từng khối trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện (Tổng hợp Danh mục vị trí việc làm và Danh mục vị trí việc làm trong từng lĩnh vực của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện đính kèm).

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:

  - Căn cứ Danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

  - Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện trên cơ sở không làm phát sinh, thay đổi tên gọi, số lượng vị trí việc làm so với quy định.

  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm phê duyệt số lượng người làm việc trong Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện theo đúng định mức quy định và số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố giao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ Nội vụ;
  - Thường trực HĐND/TP;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - VP HĐND.TP;
  - Sở Nội vụ (3b);
  - VPUB: Các PVP;
  - Các Phòng CV, TTCB;
  - Lưu: VT, (VX-Nh) TV.42

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thành Phong

  DANH MỤC

  VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỪNG LĨNH VỰC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN
  (Kèm theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  TT

  TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

  CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU

  HẠNG CỦA CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU

  Ghi chú

  A

  KHI GIÁO DỤC

  I

  GIÁO DỤC MM NON

  1

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

  1,1

  Hiệu trưng

  Giáo viên mầm non

  IV

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên mầm non

  IV

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Giáo viên

  Giáo viên mầm non

  IV

  3

  Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,2

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,3

  Y tế

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,5

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,6

  Nấu ăn

  Nhân viên

  II

  GIÁO DỤC TIU HỌC

  1

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

  1,1

  Hiệu trưng

  Giáo viên tiểu học

  IV

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên tiu học

  IV

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Giáo viên

  Giáo viên tiểu học

  IV

  3

  Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Thư viện, thiết bị

  Thư viện viên trung cấp

  IV

  3,2

  Công nghệ thông tin

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,4

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3,5

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,6

  Y tế

  Nhân viên

  IV

  3,7

  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  IV

  Căn cứ vào số lượng học sinh khuyết tật để xây dựng vị trí việc làm này, nếu trường không có học sinh khuyết tật thì không xây dựng vị trí việc làm này.

  3,8

  Giáo vụ

  Nhân viên

  IV

  3,9

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3.10

  Nấu ăn

  Nhân viên

  Áp dụng đối với trường có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nội trú

  3,11

  Phục vụ

  Nhân viên

  III

  GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

  1

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

  1,1

  Hiệu trưng

  Giáo viên trung học cơ sở

  III

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên trung học cơ sở

  III

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Giáo viên

  Giáo viên trung học cơ sở

  III

  3

  Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Thư viện

  Thư viện viên

  IV

  3,2

  Thiết bị, thí nghiệm

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Công nghệ thông tin

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,5

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,7

  Y tế

  Nhân viên

  IV

  3,8

  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  IV

  Căn cứ vào số lượng học sinh khuyết tật để xây dựng vị trí việc làm này, nếu trường không có học sinh khuyết tật thì không xây dựng vị trí việc làm này.

  3,9

  Giáo vụ

  Nhân viên

  IV

  3.10

  Nấu ăn

  Nhân viên

  Áp dụng đối với trường có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nội trú

  3,11

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,12

  Phục vụ

  Nhân viên

  IV

  TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

  1

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

  1,1

  Hiệu trưng

  Giáo viên mầm non; Giáo viên tiểu học; Giáo viên trung học cơ sở

  III

  Tùy theo cấp học của Trường chuyên biệt sẽ xây dựng chức danh nghề nghiệp tối thiểu tương ứng

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên mầm non; Giáo viên tiểu học; Giáo viên trung học cơ sở

  III

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Giáo viên Khối Mầm non

  Giáo viên mm non

  IV

  2,2

  Giáo viên Khối Tiểu học

  Giáo viên tiu học

  IV

  2,3

  Giáo viên Khối Trung học cơ sở

  Giáo viên trung học cơ sở

  III

  3

  Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Thư viện

  Thư viện viên

  IV

  3,2

  Thiết bị, thí nghiệm

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Công nghệ thông tin

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,5

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,7

  Y tế

  Nhân viên

  IV

  3,8

  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  Nhân viên

  IV

  3,9

  Giáo vụ

  Nhân viên

  IV

  3.10

  Phục vụ

  Nhân viên

  3,11

  Nấu ăn

  Nhân viên

  Áp dụng đối với trường có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nội trú

  3,12

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,13

  Lái xe

  Nhân viên

  V

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,2

  Phó Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,3

  Ttrưởng

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,4

  Tổ phó

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Đào tạo nghề, hướng nghiệp

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  2,2

  Giáo viên

  Giáo viên Trung học phổ thông

  IV

  2,3

  Quản lý lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

  3,1

  Tổ chức nhân sự

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,2

  Giáo vụ

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,3

  Thiết bị, thí nghiệm

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,4

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,5

  Y tế

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,7

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,8

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,9

  Phục vụ

  Nhân viên

  3.10

  Lái xe

  Nhân viên

  VI

  TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

  1

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành

  1,1

  Hiệu trưng

  Giáo viên mầm non; Giáo viên tiểu học; Giáo viên trung học cơ sở

  III

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên mầm non; Giáo viên tiểu học; Giáo viên trung học cơ sở

  III

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Giáo viên

  Giáo viên mầm non; Giáo viên tiểu học; Giáo viên trung học cơ sở

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

  3,1

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,2

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Thư viện, thiết bị

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,5

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,6

  Phục vụ

  Nhân viên

  VII

  TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUẬN 5

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Giám đốc

  Chuyên viên

  III

  1,2

  Phó Giám đốc

  Chuyên viên

  III

  1,3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  III

  1,4

  Phó Trưởng phòng

  Chuyên viên

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Tư vấn - Hỗ trợ Doanh nghiệp

  Chuyên viên

  III

  2,2

  Giới thiệu việc làm - Cung ứng lao động

  Chuyên viên

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

  3,1

  Hành chánh - Tng hợp

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,3

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,4

  Phục vụ

  Nhân viên

  VIII

  TRƯỜNG TRUNG CẤP TRẦN ĐẠI NGHĨA HUYỆN BÌNH CHÁNH

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1.1

  Hiệu trưởng

  Giáo viên Trung học phổ thông; Chuyên viên

  III

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên Trung học phổ thông; Chuyên viên

  III

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Giáo viên

  Giáo viên Trung học phổ thông

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

  3,1

  Giáo vụ

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,2

  Thiết bị, thí nghiệm

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,3

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,4

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,5

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,6

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,7

  Phục vụ

  Nhân viên

  IX

  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG - QUẬN GÒ VẤP

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1.1

  Hiệu trưng

  Giáo viên Trung học phổ thông

  II

  1,2

  Phó Hiệu trưng

  Giáo viên Trung học phổ thông

  II

  1,3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,4

  Phó Trưng phòng

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,5

  Trưng khoa

  Giáo viên Trung học phổ thông

  II

  1,6

  Phó Trưởng khoa

  Giáo viên Trung học phổ thông

  II

  1.7

  Tổ trưởng bộ môn

  Giáo viên Trung học phổ thông

  II

  2

  Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

  2.1

  Giáo viên

  Giáo viên Trung học ph thông

  II

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

  3,1

  Giáo vụ

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,2

  Thiết bị, thí nghiệm

  Nhân viên hoặc tương đương

  IV

  3,3

  Tư vấn - Hỗ trợ Doanh nghiệp

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  3,4

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3.5

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3.6

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3.7

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,8

  Phục vụ

  Nhân viên

  B

  KHI Y T

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Giám đốc

  Bác sĩ

  III

  1,2

  Phó Giám đốc

  Bác sĩ hoặc tương đương

  III

  1,3

  Trưởng khoa

  Bác sĩ hoặc tương đương

  III

  1,4

  Trưởng phòng

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,5

  Phó Trưng khoa

  Bác sĩ hoặc tương đương

  III

  1,6

  Phó Trưng phòng

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,7

  Trưởng trạm (Đối với Trung tâm Y tế)

  Bác sĩ

  III

  1,8

  Phó Trưởng trạm (Đối với Trung tâm Y tế)

  Bác sĩ hoặc tương đương

  III

  1,9

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Điều dưỡng

  IV

  1.10

  Kỹ thuật viên trưởng khoa

  Kỹ thuật y

  IV

  1,11

  Hộ sinh trưng khoa

  Hộ sinh

  IV

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Bác sĩ

  Bác sĩ

  III

  2,2

  Dược sĩ

  Dược

  IV

  2,3

  Điều dưỡng

  Điều dưỡng

  IV

  2,4

  Kỹ thuật y

  Kỹ thuật y

  IV

  2,5

  Hộ sinh

  Hộ sinh

  IV

  2,6

  Y tế công cộng

  Y tế công cộng

  III

  2,7

  Kỹ sư ngành y tế

  Kỹ sư

  III

  2,8

  Y sĩ (Đối với Trạm Y tế)

  Y

  IV

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Nhân sự

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Hành chính, tổng hợp - Quản trị

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Kế hoạch - Nghiệp vụ

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Tài chính - kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,5

  Công tác xã hội - tư vấn

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Phục vụ - Hộ lý

  Nhân viên

  3,7

  Lái xe

  Nhân viên

  3,8

  Bảo vệ

  Nhân viên

  C

  KHỐI VĂN HÓA - THỂ THAO

  I

  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THDỤC TH THAO

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,2

  Phó Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,3

  Chủ nhiệm

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,4

  Phó Chủ nhiệm

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Nghiệp vụ văn hóa - văn nghệ - du lịch

  Hướng dẫn viên văn hóa hoặc tương đương

  IV

  2,2

  Tổ chức sự kiện

  Nhân viên

  IV

  2,3

  Tuyên truyền lưu động

  Nhân viên

  IV

  2,4

  Nghiệp vụ thể thao cộng đồng

  Huấn luyện viên

  III

  2,5

  Nghiệp vụ thể thao thành tích cao

  Huấn luyện viên

  III

  2,6

  Thư viện

  Thư viện viên

  IV

  2,7

  Bảo tn bảo tàng

  Di sản viên

  IV

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kế hoạch - Tng hợp

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,4

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,5

  Phục vụ

  Nhân viên

  3,6

  Lái xe

  Nhân viên

  II

  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,2

  Phó Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Nghiệp vụ văn hóa - du lịch

  Hướng dẫn viên văn hóa

  IV

  2,2

  Chuyên trách văn hóa - thể thao xã

  Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên

  IV

  Áp dụng đối với những quận - huyện thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường - xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm văn hóa quận - huyện

  2,3

  Tổ chức sự kiện

  Nhân viên

  IV

  2,4

  Tuyên truyền lưu động

  Nhân viên

  IV

  2,5

  Thư viện

  Thư viện viên

  IV

  2,6

  Bảo tồn bảo tàng

  Di sn viên

  IV

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kế hoạch - Tng hợp

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,4

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3,5

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,6

  Phục vụ

  Nhân viên

  3,7

  Lái xe

  Nhân viên

  III

  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC THỂ DỤC - THỂ THAO

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,2

  Phó Giám đốc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Tổ chức sự kiện

  Nhân viên

  IV

  2,2

  Tuyên truyền lưu động

  Nhân viên

  IV

  2,3

  Nghiệp vụ thể thao cộng đồng

  Huấn luyện viên

  IV

  2,4

  Nghiệp vụ thể thao thành tích cao

  Huấn luyện viên

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kế hoạch - Nghiệp vụ

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,4

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3,5

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,6

  Phục vụ

  Nhân viên

  3,7

  Lái xe

  Nhân viên

  D

  KHI KHÁC

  I

  ĐÀI TRUYỀN THANH

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Trưng đài

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,2

  Phó Trưng đài

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Biên tập - Sản xuất

  Biên tập viên

  III

  2,2

  Phóng viên

  Phóng viên

  III

  2,3

  Phát thanh

  Phát thanh viên

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Hành chính

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kỹ thuật - Công nghệ thông tin

  Kỹ thuật viên

  IV

  3,3

  Dịch vụ - Giải trí

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,5

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Phục vụ

  Nhân viên

  3,7

  Bảo vệ

  Nhân viên

  II

  BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Trưng ban

  Chuyên viên

  III

  1,2

  Phó Trưng ban

  Chuyên viên

  III

  1,3

  Trưng phòng

  Chuyên viên

  III

  1,4

  Phó Trưng phòng

  Chuyên viên

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Tuyên truyền, tổ chức sự kiện

  Chuyên viên

  III

  2,2

  Quản lý an ninh trật tự

  Chuyên viên

  III

  2,3

  Quản lý kỹ thuật hạ tầng

  Chuyên viên

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Hành chính

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,3

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,5

  Phục vụ

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Bảo vệ

  Nhân viên

  IV

  III

  ĐỘI QUẢN LÝ NHÀ QUẬN TÂN PHÚ

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Đội trưởng

  Chuyên viên

  III

  1,2

  Phó Đội trưng

  Chuyên viên

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Nghiệp vụ giải quyết cho thuê nhà nhà nước

  Chuyên viên

  III

  2,2

  Nghiệp vụ giải quyết hồ sơ bán nhà

  Chuyên viên

  III

  2,3

  Nghiệp vụ quản lý chung cư

  Chuyên viên

  III

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Nghiệp vụ kỹ thuật

  Kỹ sư

  III

  3,2

  Văn thư

  Văn thư trung cấp

  IV

  3,3

  Thủ quỹ

  Nhân viên

  IV

  3,4

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  IV

  BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN CẦN GIỜ

  1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  1,1

  Trưng ban

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,2

  Phó Trưởng ban

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,3

  Trưởng bộ phận trực thuộc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  1,4

  Phó Trưởng bộ phận trực thuộc

  Chuyên viên hoặc tương đương

  III

  2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  2,1

  Quản lý - Bảo vệ rừng

  Nhân viên hoặc Kiểm lâm viên trung cấp hoặc Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật

  IV

  2,2

  Thực nghiệm

  Nhân viên hoặc Kiểm lâm viên trung cấp hoặc Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật

  IV

  2,3

  Phát triển rừng

  Nhân viên hoặc Kiểm lâm viên trung cấp hoặc Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật

  IV

  3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  3,1

  Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  Nhân viên

  IV

  3,2

  Kế hoạch - Tổng hợp

  Nhân viên

  IV

  3,3

  Kế toán

  Kế toán viên trung cấp

  IV

  3,4

  Thquỹ

  Nhân viên

  IV

  3,5

  Du lịch

  Nhân viên

  IV

  3,6

  Truyền thông

  Nhân viên

  IV

  3,7

  Phục vụ

  Nhân viên

  3,8

  Bảo vệ

  Nhân viên

  3,9

  Lái xe

  Nhân viên

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 08/05/2012 Hiệu lực: 25/06/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 18/12/2012 Hiệu lực: 18/12/2012 Tình trạng: Không còn phù hợp
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 17/04/2015 Hiệu lực: 17/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
  Ban hành: 10/10/2016 Hiệu lực: 10/10/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2776/QĐ-UBND Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp TPHCM

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu:2776/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:05/07/2018
  Hiệu lực:05/07/2018
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thành Phong
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X