hieuluat

Quyết định 2825/QÐ-BVHTTDL thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thư viện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2825/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành:06/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  __________

  Số: 2825/QĐ-BVHTTDL

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập
  - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

   

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020.

  Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện cấp tỉnh có số thứ tự 53 tại điểm A7 phần II, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện cấp huyện có số thứ tự 12 tại điểm A2 phần III và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện cấp xã có số thứ tự 04 điểm A2 phần IV ban hành kèm theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

  - Các Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở VHTTTT&DL;

  - Lưu: VT, TV (03), TS

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Ngọc Thiện

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  (Kèm theo Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  _________________

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

  1

  Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

  Thư viện

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

  Thư viện

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

  Thư viện

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1

  Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  C

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  1

  Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp huyện

  D

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  1

  Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  2

  Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  3

  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp xã

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

  STT

  Mã số

  TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1

  1.005439

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

  Thư viện

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  2

  1.001723

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

  Thư viện

  Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

  C

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  3

  1.000954

  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

  Thư viện

  Ủy ban nhân dân cấp xã

   
   

  PHẦN II.

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

  1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức thành lập thư viện phải gửi thông báo thành lập đến Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

  2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01C.Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức.

  * Cơ quan thực hiện TTHC:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thư viện.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Thông báo thành lập thư viện (Mẫu M01C quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết Mẫu M01C. Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  ____

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục)

  _____________

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Ngày tháng năm….., ……………………………3…………….. đã ban hành Quyết định số……………… về việc thành lập thư viện………………………………/thành lập……4….... trong đó có thư viện ………………………(có Quyết định kèm theo).

  Thông tin về thư viện được thành lập như sau:

  1. Thư viện

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………...

  Tên viết tắt (nếu có)………………………………………………………….

  Địa chỉ: ……………………………………………………………..……….

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)……………………

  2. Đối tượng phục vụ ………………..……………..……………………….

  3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện ban đầu của thư viện

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  Số đầu sách:

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  4. Diện tích thư viện …………………….. m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  5. Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ……………………………………..…………………………

  + Số điện thoại: ………………….…… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……………………

  Theo quy định của Luật Thư viện, …………..1………….. trân trọng thông báo./.

   

   

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập thư viện; Cơ sở giáo dục quản lý thư viện.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện

  Người/tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập thư viện.

  4 Đơn vị mà thư viện là một bộ phận trong đó (áp dụng trong trường hợp thư viện không phải là đơn vị độc lập).

  5 Tên thư viện.

   

   

   

  2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện, cơ quan, tổ chức thành lập thư viện gửi thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức.

  * Cơ quan thực hiện TTHC:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thư viện.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu M02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các bên liên quan3, ……1………  đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như sau:

  1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện: . ....................................................................................................

  - Địa chỉ: .................................................................................................................

  - Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo số3................ của …............

  (Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)

  b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).

  2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................

  Địa chỉ:………………………………………………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):……………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………………....

  b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..……………..……………….

  c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  d) Diện tích thư viện: ………………….m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  đ) Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ………………………………………………………………

  + Số điện thoại: ………………….… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Theo quy định của Luật Thư viện, ...........1……….. trân trọng thông báo đến ………………2………../.

   

   

  CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan thành lập thư viện.

  Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

  Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.

  Đối với thư viện công lập.

   

   

  3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, cơ quan, tổ chức thành lập thư viện gửi thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức.

  * Cơ quan thực hiện TTHC:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thư viện.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  (1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  ________

  Số: …………/TB-TV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3

  ______________

  Kính gửi: ………………4………………..………….

   

  ……………..5……………….. trân trọng thông báo:

  Tên thư viện (viết chữ in hoa): ....................................................................

  Địa chỉ: ........................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Hoạt động từ ngày….. tháng.….. năm..... theo Quyết định số……………. 6/ Thông báo hoạt động thư viện ngày…………………. và Văn bản trả lời số………………………….7 ngày…. tháng…. năm…… của...................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Lý do chấm dứt hoạt động:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Hồ sơ kèm theo:

  1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.

  2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);

  3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.

  Theo quy định của Luật Thư viện, ............5…………. trân trọng thông báo./.

   

   

  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

   

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.

  Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.

  Áp dụng đối với các trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.

  Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

  Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

   

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thư viện đặt trụ sở.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thư viện đặt trụ sở.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  + Đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01C Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  + Đối với thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01B Thông báo thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  (2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  * Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập

  Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01C Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

  - Đối với thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập

  Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01B Thông báo thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M01C. Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục)

  _________

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Ngày tháng năm….., ……………………………3…………….. đã ban hành Quyết định số…………………………………………… về việc thành lập thư viện………………………………/thành lập……4….... trong đó có thư viện………………………(có Quyết định kèm theo).

  Thông tin về thư viện được thành lập như sau:

  1. Thư viện

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………...

  Tên viết tắt (nếu có)………………………………………………………….

  Địa chỉ: ……………………………………………………………..……….

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)……………………

  2. Đối tượng phục vụ ………………..……………..……………………….

  3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện ban đầu của thư viện

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  Số đầu sách:

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  4. Diện tích thư viện …………………….. m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  5. Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ……………………………………..…………………………

  + Số điện thoại: ………………….…… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……………………

  Theo quy định của Luật Thư viện, …………..1………….. trân trọng thông báo./.

   

   

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập thư viện; Cơ sở giáo dục quản lý thư viện.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện

  Người/tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập thư viện.

  Đơn vị mà thư viện là một bộ phận trong đó (áp dụng trong trường hợp thư viện không phải là đơn vị độc lập).

  Tên thư viện.

   

   

   

  Chi tiết mẫu đơn M01B. Thông báo thành lập của thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

   

  ……1……
  ____

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________________

  …, ngày….tháng….năm….

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam)

  _______________

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………2…………………

   

  ...............3………….. thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:

  1. Tên thư viện:

  Tên viết bằng tiếng nước ngoài (viết chữ in hoa): ..................................................

  Tên viết bằng tiếng Việt (nếu có): ..........................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ...............................................................................................

  2. Địa chỉ trụ sở thư viện: ....................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)........................................ Fax (nếu có): .................................

  E-mail (nếu có): ........................................Website (nếu có): ................................

  3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:

  - Thể loại (tổng hợp/chuyên ngành)..............................................................

  (nếu là chuyên ngành ghi rõ chuyên ngành gì) ….......................................................

  - Tổng số bản sách: …....................................................................................

  Số đầu sách: .................................................................................................

  - Tổng số đầu báo, tạp chí: ….........................................................................

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): …..............................................................

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có):

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo. Đối với sách, báo, tài liệu nhập từ nước ngoài, kèm theo Giấy phép xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm của cơ quản lý nhà nước về xuất bản)

  5. Diện tích thư viện: ……………………m2;

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ……………………m2

  6. Danh mục hoạt động, dịch vụ thư viện sẽ thực hiện ở Việt Nam:

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  7. Kinh phí đầu tư ban đầu cho thư viện:

  Tổng số (bằng số; VNĐ): ......................................................................................

  (bằng chữ ......................................................................................)

  8. Chủ sở hữu thư viện (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Cá nhân                     □ Nhóm cá nhân                        □ Tổ chức

  a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

  Họ tên chủ sở hữu (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính: …...

  Sinh ngày: …../…../…….. Quốc tịch: .......................................................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu

  □ Loại khác (ghi rõ):..............................................................................................

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: .............................................................................

  Ngày cấp: …../…../…….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  Nơi cấp: .................................. Cơ quan cấp……………………………………...

  Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: …………….………………………………….

  (ghi rõ: số nhà, đường phố, quận, tỉnh/thành phố, bang, quốc gia)

  Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam:…………….…………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có).................................. Fax (nếu có): .......................................

  E-mail (nếu có): ....................................................................................................

  - Thông tin về Giấy đăng ký tạm trú tại Việt Nam:

  Số:… ……………………………..........................................................................

  Ngày cấp: …../…../…….. Cơ quan cấp: ................................................................

  b) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhân: Kê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo quy định tại điểm a. Trường hợp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.

  c) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  - Tên tổ chức (viết chữ in hoa): ..............................................................................

  - Số Quyết định thành lập/Mã số doanh nghiệp (nếu có): ......................................

  Ngày cấp: .../…../…….. Nơi cấp: ...................................Cơ quan cấp....................

  - Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

  (ghi rõ: số nhà/đường phố/quận/thành phố/quốc gia(nếu có))

  Điện thoại (nếu có).................................................. Fax (nếu có): .........................

  Email (nếu có): ......................................... Website (nếu có): ................................

  Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo các thông tin quy định tại điểm a - nếu có)

  Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam):

  Mã số dự án:………………………………………...............................................

  Ngày cấp: …../…../…….. Cơ quan cấp: ...............................................................

  9. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu5:

  - Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ..................... Giới tính: ...................................

  Sinh ngày: …../…../…….. Quốc tịch: ...................................................................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

  □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu

  □ Loại khác (ghi rõ): ..............................................................................................

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..............................................................................

  Ngày cấp: …../…../……..Cơ quan cấp: .................................................................

  Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ...........................................................................

  (ghi rõ địa chỉ: số nhà, đường phố, quận, tỉnh/thành phố, bang, quốc gia)

  Địa chỉ cư trú ở Việt Nam: .....................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có).............................. Fax (nếu có): .......................................

  Email (nếu có): ...................................

  b) Trường hợp chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  - Họ và tên: .......................................................................................................

  - Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam: .....................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  10. Thông tin về người làm công tác thư viện:

  a) Tổng số: ……………………………… Số người Việt Nam (nếu có):……….

  b) Thông tin của người làm công tác thư viện (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm):

  - Họ và tên:………………………………………… Sinh ngày:…………...

  - Trình độ văn hóa:…………………………………………………………..

  - Nghiệp vụ thư viện:………………………………………………………...

  11. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm....

  …………cam kết:

  - Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng phục vụ; sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích và quy định của pháp luật Việt Nam.

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;

  - Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hồ sơ đính kèm:

  a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

  b) Bản sao Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sách, báo, tài liệu (đối với sách, báo, tài liệu nhập từ nước ngoài);

  c) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện;

  d) Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú Việt Nam hoặc Giấy xác nhận là nhân viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được thành lập hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện theo pháp luật của thư viện; Lý lịch tư pháp của người nước ngoài làm việc tại thư viện (nếu có).

  đ) Tài liệu khác (nếu có).

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

  ___________________

  Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập thư viện).

  Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thư viện đặt trụ sở chính.

  Tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập thư viện.

  Ghi số lượng tại thời điểm thông báo.

  Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp thư viện có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

   

  2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thư viện đặt trụ sở.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu M02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M02.Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các bên liên quan3, ……1……….. đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như sau:

  1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện: .....................................................................................................

  - Địa chỉ: .................................................................................................................

  - Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo số3................ của ….......

  (Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)

  b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).

  2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................

  Địa chỉ:………………………………………………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):……………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………………....

  b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..……………..……………….

  c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  d) Diện tích thư viện: ………………….m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  đ) Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ………………………………………………………………

  + Số điện thoại: ………………….… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Theo quy định của Luật Thư viện, ...........1……….. trân trọng thông báo đến ………………2…………….../.

   

   

  CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan thành lập thư viện.

  Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

  Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.

  Đối với thư viện công lập.

   

   

  3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thư viện đặt trụ sở.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  (1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

   

  Chi tiết mẫu đơn M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  __________

  Số: …………/TB-TV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3

  ___________

  Kính gửi: ………………4………………..………….

   

  ……………..5……………….. trân trọng thông báo:

  Tên thư viện (viết chữ in hoa): ....................................................................

  Địa chỉ: ........................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Hoạt động từ ngày….. tháng.….. năm..... theo Quyết định số……………. 6/ Thông báo hoạt động thư viện ngày…………………. và Văn bản trả lời số………………………….7 ngày…. tháng…. năm…… của...................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Lý do chấm dứt hoạt động:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Hồ sơ kèm theo:

  1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.

  2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);

  3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.

  Theo quy định của Luật Thư viện, ............5…………. trân trọng thông báo./.

   

   

  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

   

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.

  Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.

  Áp dụng đối với các trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.

  Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

  Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

   

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  1. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  + Đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01C Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  + Đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01A Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  (2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  + Đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập

  (1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01C Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

  + Đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  (1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu M01A Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M01C. Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục)

  _____________

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Ngày tháng năm….., ……………………………3…………….. đã ban hành Quyết định số…………………………………………… về việc thành lập thư viện………………………………/thành lập……4….... trong đó có thư viện………………………(có Quyết định kèm theo).

  Thông tin về thư viện được thành lập như sau:

  1. Thư viện

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………...

  Tên viết tắt (nếu có)………………………………………………………….

  Địa chỉ: ……………………………………………………………..……….

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)……………………

  2. Đối tượng phục vụ ………………..……………..……………………….

  3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện ban đầu của thư viện

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  Số đầu sách:

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  4. Diện tích thư viện …………………….. m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  5. Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ……………………………………..…………………………

  + Số điện thoại: ………………….…… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……………………

  Theo quy định của Luật Thư viện, …………..1………….. trân trọng thông báo./.

   

   

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập thư viện; Cơ sở giáo dục quản lý thư viện.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện

  Người/tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập thư viện.

  Đơn vị mà thư viện là một bộ phận trong đó (áp dụng trong trường hợp thư viện không phải là đơn vị độc lập).

  Tên thư viện.

   

   

  Chi tiết mẫu đơn số M01A. Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

   

  ……1……
  ____

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …., ngày … tháng … năm…

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng)

  __________

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………2………………..

   

  .....……...thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:

  1. Tên thư viện thành lập:

  Tên bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa): ...............................................................

  Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

  2. Địa chỉ trụ sở thư viện:………………………………………………………….….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)................................... Fax (nếu có): ..................................

  E-mail (nếu có): ......................................... Website (nếu có):...........................

  3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

  …………………………………………………………………………………..

  4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:

  - Tổng số bản sách: …………………………………………………;

  Số đầu sách: …………………………………………………;

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………………

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): ……………………..…………………………..

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có)……………………

  (có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  5. Diện tích thư viện: …………………………………………………m2;

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: …………………………………………………m2

  6. Nguồn kinh phí của thư viện:………………………………….

  (đóng góp của tư nhân, của cộng đồng, của doanh nghiệp…)

  7. Chủ sở hữu thư viện:

  a) Chủ sở hữu thư viện (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Cá nhân                                 □ Nhóm cá nhân

  □ Cộng đồng                            □ Tổ chức

  b) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

  Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

  Sinh ngày: ......./....... /.........                                          Dân tộc: ...................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Chứng minh nhân dân             □ Căn cước công dân   □ Hộ chiếu

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

  Ngày cấp: …../……/….….                       Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

  Nơi cấp: ……….............................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

  E-mail (nếu có): .............................................................................................

  c) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhânKê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo các thông tin tại điểm b. Trường hợp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.

  d) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  Tên tổ chức (viết chữ in hoa): .......................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)........................ Fax (nếu có): ...........................................

  E-mail (nếu có): .................................... Website (nếu có): ...........................

  đ) Đối với chủ sở hữu là cộng đồng:

  Ghi rõ tên cộng đồng dân cư (thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương): ............................................................................................

  8. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu

  Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

  Sinh ngày: ......./....... /.........                                         Dân tộc: ...................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Chứng minh nhân dân             □ Căn cước công dân   □ Hộ chiếu

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

  Ngày cấp: …../……/….….                      Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

  Cơ quan cấp: ………......................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

  E-mail (nếu có): .............................................................................................

  b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ sở hữu của thư viện:

  - Họ và tên:……………………………………………………………………

  - Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  9. Thông tin về người làm công tác thư viện:

  Số lượng: ………. người (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm)

  - Họ và tên: ......................................... Ngày sinh: .........................................

  - Trình độ văn hóa: .........................................................................................

  - Hình thức được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thư viện:……………………

  10. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……….………….3…………. cam kết:

  - Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng và các quy định của pháp luật; sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích.

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;

  - Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hồ sơ đính kèm:

  a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

  b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ của người làm công tác thư viện;

  c) Lý lịch tư pháp (đối với người làm công tác thư viện là người nước ngoài);

  d) Tài liệu khác (nếu có).

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CỘNG ĐỒNG/CÁ NHÂN
  THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

  ___________________

  Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập thư viện).

  Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng), cấp xã (đối với thư viện cộng đồng) nơi đặt trụ sở thư viện.

  3 Tổ chức, cộng đồng, cá nhân thành lập thư viện.

  4 Ghi số lượng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện tại thời điểm thông báo.

   

   

  2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu M02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

   

  Chi tiết mẫu đơn M02.Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _____

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các bên liên quan3, …………1………….. đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như sau:

  1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện: . ....................................................................................................

  - Địa chỉ: .................................................................................................................

  - Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo số3................ của …......................................................................................................................

  (Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)

  b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).

  2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................

  Địa chỉ:………………………………………………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):……………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………………....

  b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..……………..……………….

  c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  d) Diện tích thư viện: ………………….m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  đ) Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ………………………………………………………………

  + Số điện thoại: ………………….… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Theo quy định của Luật Thư viện, ...........1……….. trân trọng thông báo đến ………………2…………….../.

   

   

  CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan thành lập thư viện.

  Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

  Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.

  5 Đối với thư viện công lập.

   

   

  3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi hồ sơ thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  (1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _________

  Số: …………/TB-TV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3

  _______________

  Kính gửi: ………………4………………..………….

   

  ……………..5……………….. trân trọng thông báo:

  Tên thư viện (viết chữ in hoa): ....................................................................

  Địa chỉ: ........................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Hoạt động từ ngày….. tháng.….. năm..... theo Quyết định số……………. 6/ Thông báo hoạt động thư viện ngày…………………. và Văn bản trả lời số………………………….7 ngày…. tháng…. năm…… của...................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Lý do chấm dứt hoạt động:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Hồ sơ kèm theo:

  1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.

  2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);

  3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.

  Theo quy định của Luật Thư viện, ............5…………. trân trọng thông báo./.

   

   

  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯ VIỆN

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

   

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.

  Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.

  Áp dụng đối với các trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.

  Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

  Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

   

  D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Thông báo thành lập thư viện (theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

  (2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  (1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M01A. Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

   

  ……1……
  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  …, ngày …. tháng … năm….

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng)

  _______________

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………2………………..

   

  .....……...thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:

  1. Tên thư viện thành lập:

  Tên bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa): ...............................................................

  Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

  2. Địa chỉ trụ sở thư viện:………………………………………………………….….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)................................... Fax (nếu có): ..................................

  E-mail (nếu có): ......................................... Website (nếu có):...........................

  3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

  …………………………………………………………………………………..

  4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:

  - Tổng số bản sách: …………………………………………………;

  Số đầu sách: …………………………………………………;

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………………

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): ……………………..…………………………..

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có)……………………

  (có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  5. Diện tích thư viện: …………………………………………………m2;

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: …………………………………………………m2

  6. Nguồn kinh phí của thư viện:………………………………….

  (đóng góp của tư nhân, của cộng đồng, của doanh nghiệp…)

  7. Chủ sở hữu thư viện:

  a) Chủ sở hữu thư viện (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Cá nhân                                 □ Nhóm cá nhân

  □ Cộng đồng                            □ Tổ chức

  b) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

  Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

  Sinh ngày: ......./....... /.........                                          Dân tộc: ...................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Chứng minh nhân dân             □ Căn cước công dân   □ Hộ chiếu

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

  Ngày cấp: …../……/….….                       Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

  Nơi cấp: ……….............................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

  E-mail (nếu có): .............................................................................................

  c) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhânKê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo các thông tin tại điểm b. Trường hợp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.

  d) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  Tên tổ chức (viết chữ in hoa): .......................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)........................ Fax (nếu có): ...........................................

  E-mail (nếu có): .................................... Website (nếu có): ...........................

  đ) Đối với chủ sở hữu là cộng đồng:

  Ghi rõ tên cộng đồng dân cư (thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương): ............................................................................................

  8. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu

  Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

  Sinh ngày: ......./....... /.........                                         Dân tộc: ...................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Chứng minh nhân dân             □ Căn cước công dân   □ Hộ chiếu

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

  Ngày cấp: …../……/….….                      Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

  Cơ quan cấp: ………......................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

  E-mail (nếu có): .............................................................................................

  b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ sở hữu của thư viện:

  - Họ và tên:……………………………………………………………………

  - Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  9. Thông tin về người làm công tác thư viện:

  Số lượng: ………. người (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm)

  - Họ và tên: ......................................... Ngày sinh: .........................................

  - Trình độ văn hóa: .........................................................................................

  - Hình thức được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thư viện:……………………

  10. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……….………….3…………. cam kết:

  - Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng và các quy định của pháp luật; sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích.

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;

  - Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hồ sơ đính kèm:

  a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

  b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ của người làm công tác thư viện;

  c) Lý lịch tư pháp (đối với người làm công tác thư viện là người nước ngoài);

  d) Tài liệu khác (nếu có).

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CỘNG ĐỒNG/CÁ NHÂN
  THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

   

  ___________________

  Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập thư viện).

  Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng), cấp xã (đối với thư viện cộng đồng) nơi đặt trụ sở thư viện.

  Tổ chức, cộng đồng, cá nhân thành lập thư viện.

  4 Ghi số lượng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện tại thời điểm thông báo.

   

   

   

  2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

  * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020.

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M02.Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các bên liên quan3, …………1………….. đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như sau:

  1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện: . ....................................................................................................

  - Địa chỉ: .................................................................................................................

  - Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo số3................ của …......................................................................................................................

  (Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)

  b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).

  2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................

  Địa chỉ:………………………………………………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):……………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………………....

  b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..……………..……………….

  c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  d) Diện tích thư viện: ………………….m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ………………….m2

  đ) Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ………………………………………………………………

  + Số điện thoại: ………………….… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Theo quy định của Luật Thư viện, ...........1……….. trân trọng thông báo đến ………………2…………….../.

   

   

  CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

  ___________________

  Tên cơ quan thành lập thư viện.

  Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

  Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.

  Đối với thư viện công lập.

   

  3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

  * Trình tự thực hiện:

  - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

  * Cách thức thực hiện:

  Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

   * Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.

  * Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

  * Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

  * Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.

  * Phí, lệ phí: Không quy định.

  * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  (1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.

  * Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

  - Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

  - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Chi tiết mẫu đơn M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …….1………
  _______

  Số: …………/TB-TV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ………., ngày … tháng … năm …..

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3

  ________________

  Kính gửi: ………………4………………..………….

   

  ……………..5……………….. trân trọng thông báo:

  Tên thư viện (viết chữ in hoa): ....................................................................

  Địa chỉ: ........................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Hoạt động từ ngày….. tháng.….. năm..... theo Quyết định số……………. 6/ Thông báo hoạt động thư viện ngày…………………. và Văn bản trả lời số………………………….7 ngày…. tháng…. năm…… của...................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Lý do chấm dứt hoạt động:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Hồ sơ kèm theo:

  1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.

  2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);

  3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.

  Theo quy định của Luật Thư viện, ............5…………. trân trọng thông báo./.

   

   

  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

   

  ___________________

  Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.

  Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.

  Áp dụng đối với các trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.

  Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

  Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 3978/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản thay thế
  05
  Luật Thư viện của Quốc hội, số 46/2019/QH14
  Ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
  Ban hành: 22/05/2020 Hiệu lực: 09/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
  Ban hành: 18/08/2020 Hiệu lực: 05/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao
  Ban hành: 29/10/2020 Hiệu lực: 29/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: 30/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
  Ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: 30/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 20/01/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2825/QÐ-BVHTTDL thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thư viện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu:2825/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:06/10/2020
  Hiệu lực:05/10/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X