hieuluat

Quyết định 308/QĐ-UBDT Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:308/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
  Ngày ban hành:07/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------

  Số: 308/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  -------------------------------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và Thay thế Quyết định số 332/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;
  - Cổng TTĐTUBDT;
  - Lưu: VT, TCCB, KHTC (05 bản).

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Đỗ Văn Chiến

  QUY CHẾ LÀM VIỆC

  CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
  (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBDT ngày 07 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

  1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Ủy ban Dân tộc.

  2. Công chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

  Điều 2. Nguyên tắc làm việc

  Nguyên tắc làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính được quy định trên cơ sở cụ thể hóa các nguyên tắc làm việc của Ủy ban đã được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban, ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Quy chế làm việc của Ủy ban).

  Chương II. TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

  Điều 3. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Vụ trưởng

  1. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính được quy định tại Điều 7, Quy chế làm việc của Ủy ban ban hành kèm theo 559/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

  2. Vụ trưởng trực tiếp giải quyết các công việc sau đây:

  a) Công việc thuộc lĩnh vực do Vụ trưởng trực tiếp phụ trách;

  b) Công việc đã giao cho Phó Vụ trưởng thực hiện, nhưng thấy cần thiết phải giải quyết vì cấp bách hoặc nội dung quan trọng hoặc do Phó Vụ trưởng được phân công vắng mặt; những việc các Phó Vụ trưởng còn có ý kiến khác nhau;

  c) Những công việc khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm hay Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm giao hoặc ủy quyền.

  3. Vụ trưởng đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Vụ trước khi quyết định các vấn đề sau:

  a) Chương trình, kế hoạch công tác; báo cáo tổng kết của đơn vị;

  b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn; dự án, dự thảo văn bản pháp luật do Vụ chủ trì xây dựng để Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

  c) Dự toán, quyết toán ngân sách; chế độ chi tiêu nội bộ, kế hoạch mua sắm tài sản của Vụ theo quy định;

  d) Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị theo quy định;

  đ) Những vấn đề khác theo quy định của pháp luật hoặc do Vụ trưởng thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Vụ.

  Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Vụ trưởng

  1. Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác, phòng chuyên môn hoặc một số công chức; nhân danh và sử dụng quyền hạn của Vụ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  2. Phó Vụ trưởng có trách nhiệm:

  a) Chấp hành sự chỉ đạo, phân công công tác của Vụ trưởng;

  b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc trong các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách;

  c) Phân công công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với phòng chuyên môn và công chức được phân công phụ trách;

  d) Ký thay Vụ trưởng các văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác theo ủy quyền của Vụ trưởng;

  đ) Phối hợp với các Phó Vụ trưởng khác trong Vụ giải quyết công việc có liên quan;

  e) Trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo Vụ trưởng;

  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

  3. Phó Vụ trưởng phải báo cáo Vụ trưởng những vấn đề sau:

  a) Những vấn đề pháp luật chưa quy định, chưa có trong chương trình, kế hoạch công tác của Vụ hoặc mới phát sinh, nhạy cảm, quan trọng khác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao;

  b) Chương trình, kế hoạch công tác và việc điều chỉnh nội dung, thời hạn các công việc đã được xác định trong chương trình công tác của Vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

  c) Những vấn đề có liên quan đến từ hai Phó Vụ trưởng của Vụ trở lên nhưng các Phó Vụ trưởng còn có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực do Vụ trưởng phụ trách;

  d) Những vấn đề khác khi Phó Vụ trưởng thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Vụ trưởng.

  Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Vụ

  1. Trưởng phòng chuyên môn thuộc Vụ quản lý, điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện một số công việc trong lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Vụ trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  2. Trưởng phòng có trách nhiệm:

  a) Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Lãnh đạo Vụ phụ trách;

  b) Xây dựng, trình Vụ trưởng dự kiến chương trình, kế hoạch công tác của phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

  c) Phân công công việc cho các công chức và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức thuộc phòng;

  d) Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao trực tiếp giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản, quy trình giải quyết công việc;

  đ) Phối hợp với các phòng khác trong Vụ để giải quyết các công việc có liên quan; báo cáo Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách về các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các phòng;

  e) Ủy quyền cho một Phó Trưởng phòng quản lý, điều hành phòng khi vắng mặt; trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách;

  g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

  h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

  3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện một số công việc trong lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó; trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo vụ trực tiếp phụ trách phòng, hoặc Trưởng phòng.

  Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của công chức trong Vụ

  1. Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, phân công công tác của cấp trên; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Lãnh đạo trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các công việc được giao;

  2. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản, quy trình giải quyết công việc;

  3. Phối hợp với công chức có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo Lãnh đạo trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau;

  4. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

  5. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp;

  6. Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức;

  7. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo; quản lý, lưu giữ hồ sơ công việc; quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được giao theo quy định;

  8. Trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo trực tiếp phụ trách;

  9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, công chức và theo quy định của pháp luật, của cơ quan, đơn vị.

  Chương III. QUAN HỆ CÔNG TÁC

  Điều 7. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Vụ

  1. Vụ trưởng thông tin cho các Phó Vụ trưởng về các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban trong các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

  Vụ trưởng chỉ đạo sự phối hợp giữa các Phó Vụ trưởng theo chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc. Khi thực hiện công tác đánh giá công chức để quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với Lãnh đạo phòng hoặc công chức, Vụ trưởng tham khảo ý kiến của Phó Vụ trưởng trực tiếp phụ trách phòng, hoặc lĩnh vực trước khi thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo quy định.

  2. Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về việc quản lý các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác, phòng hoặc cán bộ, công chức được Vụ trưởng phân công phụ trách. Các Phó Vụ trưởng phối hợp tốt trong công tác và thông tin kịp thời về việc giải quyết các công việc được phân công. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Vụ trưởng khác phụ trách thì Phó Vụ trưởng được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với Phó Vụ trưởng đó để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Vụ trưởng quyết định.

  3. Khi Vụ trưởng điều chỉnh sự phân công công tác thì các Phó Vụ trưởng có trách nhiệm bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan và báo cáo Vụ trưởng.

  Điều 8. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Vụ với các phòng chuyên môn

  1. Ít nhất 01 tháng một lần, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng làm việc với toàn thể công chức của phòng được phân công phụ trách để nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của phòng.

  2. Trưởng phòng chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  3. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới hoặc vượt quá thẩm quyền thì Trưởng phòng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách. Trường hợp có ý kiến khác với Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách thì phải chấp hành sự chỉ đạo đó nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo với Vụ trưởng.

  Điều 9. Quan hệ giữa các phòng

  1. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các phòng khác thì phòng được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với phòng có liên quan đó để giải quyết.

  2. Các phòng có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chung của Vụ và chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng.

  3. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa các phòng thì Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách.

  Điều 10. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Vụ với các Vụ, đơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban Dân tộc

  Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo đơn vị với các tổ chức thuộc Ủy ban Dân tộc được thực hiện theo điều 13 Quy chế làm việc của Ủy ban ban hành năm 2017 và văn bản khác có liên quan.

  Chương IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 11. Lập chương trình công tác

  1. Chương trình công tác của Vụ, do Vụ trưởng giao cho Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính thực hiện.

  2. Chương trình công tác của Vụ

  a) Chương trình công tác năm:

  Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác hàng năm của Ủy ban, kết quả thực hiện công tác năm trước của Vụ, Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phối hợp với Phòng Tài chính xây dựng chương trình công tác năm trình Lãnh đạo Vụ. Lãnh đạo Vụ thảo luận tập thể trước khi trình Lãnh đạo Ủy ban trực tiếp phụ trách đơn vị xem xét, phê duyệt.

  Chương trình công tác năm của Vụ bao gồm: nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, phân công trách nhiệm đến từng phòng hoặc bộ phận, từng cán bộ, công chức của Vụ.

  b) Chương trình công tác quý:

  Căn cứ vào chương trình công tác năm đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt, kết quả thực hiện nhiệm vụ của quý trước và các nhiệm vụ mới phát sinh, Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê xây dựng chương trình công tác quý của Vụ, trình Lãnh đạo Vụ ký phê duyệt.

  Trường hợp có sự điều chỉnh nội dung, tiến độ thực hiện công việc của các phòng, Lãnh đạo Phòng phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban.

  c) Chương trình công tác tháng:

  Hàng tháng, căn cứ vào chương trình công tác đã được phê duyệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và của các phòng, Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê xây dựng chương trình công tác tháng báo cáo Lãnh đạo Vụ phê duyệt.

  Chương trình công tác tháng đầu quý được thể hiện cụ thể trong chương trình công tác quý.

  d) Vụ trưởng quy định cụ thể về thời hạn xây dựng chương trình công tác của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện công tác của Vụ.

  3. Căn cứ vào chương trình công tác của Vụ và của phòng, từng công chức thuộc phòng phải xây dựng và báo cáo chương trình công tác cá nhân với Lãnh đạo trực tiếp phụ trách.

  Điều 12. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

  Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc theo yêu cầu, các phòng rà soát, thống kê, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác, gửi Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tổng hợp để báo cáo Vụ trưởng về kết quả giải quyết các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng giải quyết tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác trong thời gian tới. Kết quả thực hiện công việc là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các phòng và của từng công chức.

  Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phòng trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác của phòng.

  Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tổng hợp giúp Vụ trưởng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của các phòng và của Vụ.

  Điều 13. Soạn thảo và ký duyệt văn bản

  Việc soạn thảo văn bản của Vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban và các quy định cụ thể sau:

  1. Văn bản trình Lãnh đạo Ủy ban ký hoặc phê duyệt thì Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng trực tiếp phụ trách được ủy quyền kiểm tra, ký tắt vào văn bản và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ủy ban khi văn bản được ban hành.

  2. Văn bản do Phó Vụ trưởng ký thay phải được gửi báo cáo Vụ trưởng.

  3. Văn bản do Vụ trưởng ký thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo quy định hoặc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy quyền thì Trưởng phòng hoặc công chức được phân công xây dựng văn bản ký tắt và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng khi văn bản được ban hành.

  Văn bản ký thừa lệnh được gửi báo cáo Lãnh đạo Ủy ban theo quy định. Trường hợp Phó Vụ trưởng ký thay Vụ trưởng các văn bản ký thừa lệnh thì văn bản phải được gửi báo cáo Vụ trưởng và Lãnh đạo Ủy ban theo quy định.

  Trong trường hợp cần thiết, Vụ trưởng ủy quyền cho Trưởng phòng ký thừa lệnh một số văn bản trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của phòng. Văn bản ký thừa lệnh phải được gửi báo cáo Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực.

  4. Sau khi văn bản được ban hành, công chức được phân công xây dựng văn bản có trách nhiệm theo dõi và báo cáo về việc thực hiện văn bản với Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách theo quy định.

  Điều 14. Họp

  Chế độ họp của Vụ được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban và các quy định cụ thể sau:

  1. Họp giao ban Lãnh đạo Vụ:

  Lãnh đạo Vụ họp giao ban hàng tuần để đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tuần trước và triển khai thực hiện công việc trong tuần tiếp theo.

  Lãnh đạo Vụ cử người ghi biên bản và thông báo kết luận họp giao ban đến các phòng hoặc công chức trong Vụ.

  2. Họp Vụ định kỳ:

  a) Hàng tháng, Vụ trưởng tổ chức họp toàn thể công chức, viên chức của Vụ để thông báo các hoạt động của Ủy ban và các Vụ, đơn vị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác trong tháng và triển khai chương trình công tác của tháng tiếp theo.

  b) Hàng quý, Vụ trưởng họp toàn thể công chức để thông báo các hoạt động của Ủy ban và các Vụ, đơn vị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ, sơ kết tình hình thực hiện chương trình công tác quý và triển khai thực hiện chương trình công tác của quý tiếp theo và các nội dung khác theo Quy chế làm việc của Ủy ban.

  c) Việc tổ chức họp công chức để sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Vụ định kỳ sáu tháng và hàng năm được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban.

  d) Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê được cử ghi biên bản có trách nhiệm thông báo kết luận cuộc họp đến Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo các phòng thuộc Vụ để tổ chức triển khai.

  3. Họp Phòng:

  Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Trưởng phòng tổ chức họp tập thể cán bộ, công chức của phòng dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực để thông báo tình hình hoạt động của Phòng, của Vụ và của Ủy ban có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công việc được giao của Phòng và của từng cán bộ, công chức; thảo luận các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác được giao.

  4. Trong trường hợp cần thiết, Vụ trưởng triệu tập họp toàn thể cán bộ, công chức của Vụ, Trưởng phòng họp cán bộ, công chức của phòng để thảo luận và giải quyết công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

  Điều 15. Thông tin

  Chế độ thông tin của Vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban và các quy định cụ thể sau:

  1. Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng được ủy quyền có trách nhiệm thông tin về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban tới cán bộ, công chức của Vụ; tiếp nhận và giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Ủy ban giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức trong Vụ có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban và của Vụ.

  2. Trưởng phòng có trách nhiệm thông tin về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của phòng; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ tới cán bộ, công chức thuộc phòng; tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Vụ giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công chức trong phòng có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ và của phòng.

  3. Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều này, theo chỉ đạo của Vụ trưởng thì chậm nhất là sau 02 ngày kể từ ngày diễn ra cuộc họp, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê được cử ghi biên bản có trách nhiệm thông tin về kết luận các cuộc họp của Vụ được quy định tại Điều 14 Quy chế này đến các cán bộ, công chức thuộc Vụ. Căn cứ vào nội dung của thông tin và điều kiện cụ thể, các kết luận có thể được thông báo theo các hình thức sau:

  a) Niêm yết tại bảng thông báo chung của Vụ;

  b) Gửi vào hộp thư điện tử của từng công chức thuộc Vụ;

  c) Yêu cầu Trưởng các phòng phổ biến trực tiếp đến các công chức của Phòng;

  d) Thông qua Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban và các hình thức phù hợp khác.

  Điều 16. Báo cáo

  Chế độ báo cáo của Vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban và các quy định cụ thể sau:

  1. Phó Vụ trưởng của Vụ có trách nhiệm:

  a) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm với Vụ trưởng về việc quản lý, điều hành lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

  b) Báo cáo kết quả đi công tác, tham gia họp, hội thảo với Vụ trưởng theo quy định;

  c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Vụ trưởng, Lãnh đạo Ủy ban trực tiếp phụ trách.

  2. Trưởng phòng có trách nhiệm:

  a) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm với Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của phòng;

  b) Báo cáo kết quả đi công tác, tham gia họp, hội thảo với Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách theo quy định;

  c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Vụ trưởng hoặc Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách.

  3. Công chức của Vụ có trách nhiệm:

  a) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm với Lãnh đạo trực tiếp phụ trách về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

  b) Báo cáo kết quả đi công tác, tham gia họp, hội thảo với Lãnh đạo trực tiếp phụ trách theo quy định.

  c) Báo cáo các nội dung khác theo quy định hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo trực tiếp phụ trách hoặc Lãnh đạo cấp trên.

  4. Nội dung, hình thức, thời hạn của các báo cáo được được quy định tại Điều này thực hiện theo quy định của Ủy ban và của Vụ trưởng.

  Điều 17. Quản lý công văn, tài liệu

  Chế độ quản lý công văn, tài liệu của Vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy chế làm việc của Ủy ban và các quy định cụ thể sau:

  1. Công chức có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật, của Ủy ban và của Vụ về văn thư, lưu trữ.

  2. Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê hoặc công chức được giao đảm nhiệm công tác văn thư có trách nhiệm tiếp nhận văn bản gửi đến, vào sổ công văn và chuyển cho Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng được ủy quyền xử lý văn bản; phát hành, theo dõi và lưu trữ công văn gửi đi của Vụ theo quy định.

  3. Công chức quản lý, lưu giữ, bảo mật hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật. Khi đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng, công chức có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho người được phân công thực hiện công việc.

  Điều 18. Quản lý công chức của Vụ

  1. Việc quản lý công chức của Vụ tuân theo các quy định của pháp luật.

  2. Công chức đi công tác, tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo sự phân công hoặc được sự đồng ý của Vụ trưởng. Vụ trưởng có trách nhiệm cử công chức có tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu công việc và chịu trách nhiệm về việc cử công chức.

  Công chức được cử là đại diện của Vụ tham gia đoàn công tác, cuộc họp, hội nghị, hội thảo, có trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo Vụ về chương trình, nội dung, các ý kiến sẽ phát biểu. Sau khi kết thúc chuyến công tác hoặc tham gia họp, hội nghị, hội thảo thì công chức được cử có trách nhiệm báo cáo kết quả với Lãnh đạo Vụ trực tiếp phụ trách phòng hoặc lĩnh vực và Trưởng phòng.

  3. Việc cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban.

  4. Công chức nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng phải báo cáo Vụ trưởng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Điều 19. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 20. Quản lý tài sản

  Chế độ quản lý tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của Vụ được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và các quy chế của Ủy ban.

  Điều 21. Tiếp khách

  1. Công chức làm việc tại trụ sở cơ quan không được tùy tiện đưa khách hoặc người nhà vào trụ sở cơ quan; trường hợp có khách đến liên hệ công tác, cần hướng dẫn khách chấp hành nội quy công sở; không để khách làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

  2. Việc tiếp khách là công dân trong nước đến liên hệ giải quyết các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban được thực hiện theo Quy chế làm việc và các quy định có liên quan của Ủy ban.

  3. Việc tiếp khách nước ngoài được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban và các quy định hiện hành của nhà nước.

  Điều 22. Kỷ luật

  Công chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính vi phạm quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm chịu hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

  Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 23. Tổ chức thực hiện

  1. Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chấp hành đúng và đầy đủ các quy định trong Quy chế này.

  2. Căn cứ theo Quy chế này, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để giải quyết công việc.

  3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, sửa đổi quy chế cho phù hợp.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 332/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính
  Ban hành: 02/07/2013 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  03
  Quyết định 559/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc
  Ban hành: 25/09/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 308/QĐ-UBDT Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu:308/QĐ-UBDT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/06/2018
  Hiệu lực:07/06/2018
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Văn Chiến
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X