hieuluat

Quyết định 3195/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3195/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Dũng
  Ngày ban hành:27/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Điện lực
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TIỀN GIANG

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 3195/QĐ-UBND

  Tiền Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TUC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, cụ thể:

  1. Danh mục 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện (có danh mục kèm theo);

  Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  Giao Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế, gồm: thủ tục số 01 đến thủ tục số 08 thuộc lĩnh vực điện được công bố tại Quyết định số 178/QĐ- UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực điện và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
  - CT, các PCT. UBND tỉnh;
  - VP: CVP, PVP Nguyễn Phương Bình,
  P. KSTTHC;
  - Cổng TTĐT tỉnh;
  - Lưu: VT, KSTT(Hiếu).

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


   
  Trần Văn Dũng

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  1. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương - 2.001561

  a) Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 800.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực (sau đây viết tắt là Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ);

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ);

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây viết tắt là Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ);

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (sau đây viết tắt là Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực (sau đây viết tắt là Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

  đ) Quy trình điện tử: 120 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  Chuyên viên

  58 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  20 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  04 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương - 2.001632

  a) Thời hạn giải quyết

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 800.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 56 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  02 giờ

  Chuyên viên

  14 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  02 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  06 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  3. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương - 2.001617

  a) Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 2.100.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 120 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  Chuyên viên

  58 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  20 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  04 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương - 2.001549

  a) Thời hạn giải quyết

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 2.100.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 56 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  02 giờ

  Chuyên viên

  14 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  02 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  06 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  5. Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - 2.001535

  a) Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 700.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 120 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  Chuyên viên

  58 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  20 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế- Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  04 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  6. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - 2.001266

  a) Thời hạn giải quyết

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 700.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 56 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  02 giờ

  Chuyên viên

  14 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  02 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  06 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  7. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương - 2.001249

  a) Thời hạn giải quyết:

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13-0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 800.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 120 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  Chuyên viên

  58 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  20 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  04 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

  8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương - 2.001724

  a) Thời hạn giải quyết

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  b) Địa điểm thực hiện

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 13 - 0273.3993889), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

  - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

  - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

  c) Phí, lệ phí

  Phí thẩm định: 800.000 đồng.

  d) Căn cứ pháp lý

  - Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

  - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

  - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  đ) Quy trình điện tử: 56 giờ

  Bước

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Thời gian giải quyết

  1

  Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  02 giờ

  2

  Giải quyết hồ sơ

  (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  02 giờ

  Chuyên viên

  14 giờ

  Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

  04 giờ

  3

  Ký duyệt hồ sơ

  Lãnh đạo Sở

  08 giờ

  4

  Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng

  Văn phòng Sở

  02 giờ

  5

  Tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  6

  Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế - Tài chính

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  7

  Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  02 giờ

  8

  Thẩm định hồ sơ

  Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tài chính

  06 giờ

  9

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Tài chính

  04 giờ

  10

  Xem hồ sơ, ký tắt

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

  02 giờ

  11

  Phê duyệt kết quả

  Thường trực UBND tỉnh

  04 giờ

  12

  Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Bộ phận Một cửa Văn phòng

  02 giờ

  13

  Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

  Trung tâm Phục vụ hành chính công

  Giờ hành chính

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
  Ban hành: 21/10/2013 Hiệu lực: 10/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 167/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
  Ban hành: 26/10/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
  Ban hành: 15/01/2018 Hiệu lực: 15/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
  Ban hành: 05/02/2020 Hiệu lực: 22/03/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
  Ban hành: 09/09/2020 Hiệu lực: 26/10/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
  Ban hành: 21/01/2019 Hiệu lực: 21/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3195/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện tỉnh Tiền Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  Số hiệu:3195/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/10/2020
  Hiệu lực:27/10/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Điện lực
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Văn Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X