Quyết định 327/QĐ-UBND Kon Tum thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công Thương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Kon TumSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:327/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Xuân Lâm
  Ngày ban hành:27/06/2018Hết hiệu lực: 30/12/2019
  Áp dụng: 27/06/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KON TUM
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 327/QĐ-UBND

  Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 2018

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

  ___________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/06/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 58/TTr-SCT ngày 13 tháng 6 năm 2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính: số 03, 05 khoản II mục A; số 01, 02 khoản XIV mục A; số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 khoản XV mục A và số 02, 03 khoản IV mục B phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Điều 3. Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (t/h);
  - Bộ Công Thương (b/c);
  - Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - CVP, Các Phó CVP UBND tỉnh;
  - Lưu VT-KSTT.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lại Xuân Lâm

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

   

  Phần I:

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương: 10 TTHC

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  I

  Lĩnh vực Hóa chất

  1

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  2

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  3

  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  4

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  5

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  6

  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  II

  Lĩnh vực Cạnh tranh

  1

  Cấp văn bản Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

  2

  Thủ tục Cấp văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp

  3

  Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

  4

  Thông báo tổ chức Hội nghị, đào tạo về bán hàng đa cấp

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương, UBND cấp huyện: 19 TTHC

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

  I

  Lĩnh vực Hóa chất

   

  *

  Cấp tỉnh

   

  1

   

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  2

   

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  3

   

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  4

   

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  5

   

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  6

   

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  7

   

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  8

   

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  9

   

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  10

   

  Cấp Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

  11

   

  Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

  12

   

  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

  Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ

  13

   

  Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

  II

  Lĩnh vực Cạnh tranh

   

  *

  Cấp tỉnh

   

  1

   

  Cấp văn bản Xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

  Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ

  2

   

  Xác nhận thông báo tổ chức Hội nghị, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  III

  Lĩnh vực An toàn thực phẩm

   

  *

  Cấp tỉnh

   

  1

   

  Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

  2

   

  Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

  *

  Cấp Huyện

   

  1

   

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ

  2

   

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

  Phần II

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  A. Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương.

  I. Lĩnh vực Hóa chất:

  01. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: 494 Trần Phú - Tp Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

  - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu);

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  - Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

  - Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

  - Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

  - Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa.

  - Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất (theo mẫu);

  - Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;

  - Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP gồm:

  + Nội dung huấn luyện;

  + Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

  + Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;

  + Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

  + Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

  - Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.

  - 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

  b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết

  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Cơ quan thực hiện

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả

  Giấy chứng nhận

  Phí, Lệ phí

  Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất. Mức thu: 1.200.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Tên mẫu đơn, tờ khai

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Mẫu 01a, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017);

  - Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất (Mẫu 01g, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017).

  Yêu cầu, điều kiện

  - Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;

  - Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 Luật Hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  * Tại Điều 12 của Luật Hóa chất:

  + Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

  + Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

  + Trang thiết bị bảo hộ lao động;

  + Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

  + Phương tiện vận chuyển;

  + Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  * Tại Điều 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  + Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

  + Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

  + Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

  + Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

  + Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

  * Tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

  * Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

  + Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

  - Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

  - Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

  - Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

  * Nhóm 1, bao gồm:

  + Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  + Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

  * Nhóm 2, bao gồm:

  + Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

  * Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

  Căn cứ pháp lý

  - Luật Hóa chất năm 2007;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính;

   

  Mẫu 01a

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương............

  Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………. (1)

  Địa chỉ trụ sở chính: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:………………

  Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……Điện thoại: ………..Fax:………………

  Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện .............(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

  1. Hóa chất sản xuất:

  STT

  Tên thương mại

  Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

  Khối lượng(6)

  Đơn vị tính(7)

   

  Ghi chú

  Tên hóa học

  Mã CAS

  Công thức hóa học

  Hàm lượng

   

   

   

  1

  VD: ABC

   Axeton

  67-64-1

  C3H6O

  30%

  100

  Tấn/năm

   

  Toluen

  108-88-3

  C7H8

  20%

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Hóa chất kinh doanh:

  STT

  Tên thương mại

  Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

  Khối lượng(6)

  Đơn vị tính(7)

   

  Ghi chú

   

  Tên hóa học

  Mã CAS

  Công thức hóa học

  Hàm lượng

   

   

   

  1

  VD: ABC

   Axeton

  67-64-1

  C3H6O

  30%

  500

  Tấn/năm

   

  Toluen

  108-88-3

  C7H8

  20%

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n

   

   

   

   

   

   

   

   

  ………… (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ………… (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ………… (1)  gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:

  …………………………………… (8)…………………………………………

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

  - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

  - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

  - (5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

  - (6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm;

  - (7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm;

  - (8): Tên các giấy tờ kèm theo.

   

  Mẫu 01g

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT,
  TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA
  CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

  STT

  Tên các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn trong sản xuất, kinh doanh

  Thông số kỹ thuật chính

  Xuất xứ

  Năm sản xuất

  Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

  Thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  n

   

   

   

   

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân;

  - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép đóng trụ sở chính.

   

  02. Thủ tục: Cấp lợi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: 494 Trần Phú- Tp Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

  - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu);

  - Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng

  - 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Cơ quan thực hiện

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả

  Giấy chứng nhận

  Lệ phí

  Phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất. Mức thu: 600.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Tên mẫu đơn, tờ khai

  Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Mẫu 01b, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017)

  Yêu cầu, điều kiện

  * Điều kiện chung:

  - Điều kiện sản xuất

  + Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;

  + Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  * Tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

  + Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

  + Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

  + Trang thiết bị bảo hộ lao động;

  + Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

  + Phương tiện vận chuyển;

  + Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  * Tại Điều 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  + Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

  + Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

  + Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

  + Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

  + Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

  * Tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

  * Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

  + Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

  + Diện tích, nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

  + Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

  + Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

  * Nhóm 1, bao gồm:

  + Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  + Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

  * Nhóm 2, bao gồm:

  + Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

  * Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

  * Điều kiện riêng:

  Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân

  Căn cứ pháp lý

  - Luật Hóa chất năm 2007;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính;

   

  Mẫu 01b

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….…(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương …

  Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………………..…….……….(1)

  Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………

  Điện thoại: …………………………..…… Fax:………………………………………..

  Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:…………Điện thoại: ………..Fax:……………………………

  Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ……….do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……..

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số …………….(5) ngày…..tháng……năm…., giải trình lý do đề nghị cấp lại:

  ………...............................................................................................…(6)

   ………...(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất , nếu vi phạm ………...(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ………...(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: …………(7)

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

  - (2): Ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính;

  - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

  - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại;

  - (6):  Thông tin giải trình đề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có);

  - (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ.

   

  03. Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: 494 Trần Phú- Tp Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

  - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu);

  - Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh;

  - 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết

  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Cơ quan thực hiện

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả

  Giấy chứng nhận

  Lệ phí

  Phí thẩm định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất. Mức thu: 600.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Tên mẫu đơn, tờ khai

  Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Mẫu 01c, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017)

  Yêu cầu, điều kiện

  * Điều kiện chung:

  Điều kiện sản xuất:

  - Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;

  - Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  * Tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

  + Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

  + Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

  + Trang thiết bị bảo hộ lao động;

  + Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

  + Phương tiện vận chuyển;

  + Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  * Tại Điều 4 của Nghị định 13/2017/NĐ-CP:

  + Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  + Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

  + Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

  + Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

  + Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

  + Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

  * Tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

  * Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

  + Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

  - Diện tích, nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

  - Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

  - Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

  * Nhóm 1, bao gồm:

  + Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  + Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

  * Nhóm 2, bao gồm:

  + Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

  * Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

  * Điều kiện riêng:

  Trường hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận được thực hiện như cấp mới Giấy chứng nhận.

  Căn cứ pháp lý

  - Luật Hóa chất năm 2007;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính;

   

  Mẫu 01c

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ….…(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương …

  Tên tổ chức/cá nhân:…………………………..…………………………….. (1)

  Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: ……Fax……………………………

  Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:……….., Điện thoại:…………………..Fax:…………

  Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……..

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số…..…(5) ngày…. tháng….năm……, thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm:…………..(6)

  Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh:

  ……………………………………………………………………………(7)

  ……..…(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ……..…(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ……..…(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:….……(8)

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

  - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính;

  - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

  - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều chỉnh;

  - (6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị điều chỉnh;

  - (7): Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận;

  - (8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ.

   

  04. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: 494 Trần Phú- Tp Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

  - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu);

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  - Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;

  - Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

  - Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

  Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

  - Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;

  - Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất (theo mẫu);

  - Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

  - Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP gồm:

  + Nội dung huấn luyện;

  + Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

  + Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;

  + Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

  + Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

  - Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

  - 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết

  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Cơ quan thực hiện

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả

  Giấy chứng nhận

  Lệ phí

  Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất. Mức thu: 1.200.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Tên mẫu đơn, tờ khai

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Mẫu 01a, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017);

  - Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất (Mẫu 01g, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017).

  Yêu cầu, điều kiện

  - Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

  - Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  * Tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

  + Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

  + Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

  + Trang thiết bị bảo hộ lao động;

  + Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

  + Phương tiện vận chuyển;

  + Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  * Tại Điều 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  + Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

  + Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

  + Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

  + Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; trình độ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

  + Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

  * Tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

  * Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

  + Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

  - Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

  - Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

  - Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

  - Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

  - Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

  - Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

  * Nhóm 1, bao gồm:

  + Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  + Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

  * Nhóm 2, bao gồm:

  + Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

  * Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất

  Căn cứ pháp lý

  - Luật Hóa chất năm 2007;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính;

   

  Mẫu 01a

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương............

  Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………. (1)

  Địa chỉ trụ sở chính: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:………………

  Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: ……Điện thoại: ………..Fax:………………

  Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện .............(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, gồm:

  1. Hóa chất sản xuất:

  STT

  Tên thương mại

  Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

  Khối lượng(6)

  Đơn vị tính(7)

   

  Ghi chú

  Tên hóa học

  Mã CAS

  Công thức hóa học

  Hàm lượng

   

   

   

  1

  VD: ABC

   Axeton

  67-64-1

  C3H6O

  30%

  100

  Tấn/năm

   

  Toluen

  108-88-3

  C7H8

  20%

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Hóa chất kinh doanh:

  STT

  Tên thương mại

  Thông tin hóa chất/tên thành phần (5)

  Khối lượng(6)

  Đơn vị tính(7)

   

  Ghi chú

   

  Tên hóa học

  Mã CAS

  Công thức hóa học

  Hàm lượng

   

   

   

  1

  VD: ABC

   Axeton

  67-64-1

  C3H6O

  30%

  500

  Tấn/năm

   

  Toluen

  108-88-3

  C7H8

  20%

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n

   

   

   

   

   

   

   

   

  ………… (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ………… (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ………… (1)  gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:

  …………………………………… (8)…………………………………………

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

  - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

  - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

  - (5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

  - (6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm;

  - (7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm;

  - (8): Tên các giấy tờ kèm theo.

   

  Mẫu 01g

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT,
  TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA
  CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

  STT

  Tên các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn trong sản xuất, kinh doanh

  Thông số kỹ thuật chính

  Xuất xứ

  Năm sản xuất

  Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất

  Thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  n

   

   

   

   

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân;

  - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy phép;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép đóng trụ sở chính.

   

  05. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: 494 Trần Phú- Tp Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

  - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu);

  - Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng

  - 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Cơ quan thực hiện

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả

  Giấy chứng nhận

  Lệ phí

  Phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất. Mức thu: 600.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Tên mẫu đơn, tờ khai

  Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Mẫu 01b, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017)

  Yêu cầu, điều kiện

  * Điều kiện chung:

  Điều kiện kinh doanh:

  - Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

  - Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  * Tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

  + Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

  + Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

  + Trang thiết bị bảo hộ lao động;

  + Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

  + Phương tiện vận chuyển;

  + Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  * Tại Điều 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất lưu trữ hóa chất.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  + Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

  + Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

  + Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

  + Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

  + Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

  * Tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

  * Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

  + Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

  - Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

  - Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

  - Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

  - Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

  - Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.

  - Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

  * Nhóm 1, bao gồm:

  + Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  + Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

  * Nhóm 2, bao gồm:

  + Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

  * Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất

  * Điều kiện riêng:

  Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân.

  Căn cứ pháp lý

  - Luật Hóa chất năm 2007;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài Chính;

   

  Mẫu 01b

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….…(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương …

  Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………….……….(1)

  Địa chỉ trụ sở chính:………………….Điện thoại: …………………… Fax:…………………

  Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:…………Điện thoại: ………..Fax:……………………………

  Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ……….do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……..

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số …………….(5) ngày…..tháng……năm…., giải trình lý do đề nghị cấp lại:

  ………...............................................................................................…(6)

   ………...(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất , nếu vi phạm ………...(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ………...(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: …………(7)

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

  - (2): Ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính;

  - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

  - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại;

  - (6):  Thông tin giải trình đề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có);

  - (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ.

   

  06. Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: 494 Trần Phú- Tp Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

  - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ:

  - Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu);

  - Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh;

  - 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết

  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Cơ quan thực hiện

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả

  Giấy chứng nhận

  Lệ phí

  Phí thẩm định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất. Mức thu: 600.000 đồng/Giấy chứng nhận

  Tên mẫu đơn, tờ khai

  Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Mẫu 01c, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017)

  Yêu cầu, điều kiện

  * Điều kiện chung:

  Điều kiện kinh doanh:

  - Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

  - Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  * Tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

  + Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

  + Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

  + Trang thiết bị bảo hộ lao động;

  + Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

  + Phương tiện vận chuyển;

  + Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

  * Tại Điều 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  + Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

  + Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.

  + Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

  + Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

  + Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

  + Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

  * Tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Thiết bị kỹ thuật phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với chủng loại hóa chất và quy trình công nghệ, đáp ứng được công suất sản xuất, quy mô kinh doanh. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

  * Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

  + Các hóa chất nguy hiểm phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được bảo quản chung các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu về an toàn hóa chất, phòng, chống cháy nổ khác nhau trong cùng một khu vực.

  + Hóa chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo yêu cầu an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hóa chất.

  - Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

  - Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

  - Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

  - Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

  - Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.

  - Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

  * Nhóm 1, bao gồm:

  + Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

  + Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

  * Nhóm 2, bao gồm:

  + Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

  + Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

  * Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất

  * Điều kiện riêng:

  Trường hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh.

  Căn cứ pháp lý

  - Luật Hóa chất năm 2007;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

  - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính;

   

  Mẫu 01c

  Tên tổ chức, cá nhân (1)
  --------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------

  Số: ……. (2)

  ……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ….…(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương …

  Tên tổ chức/cá nhân:…………………………..…………………………….. (1)

  Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: ……Fax……………………………

  Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:……….., Điện thoại:…………………..Fax:…………

  Loại hình:                   Sản xuất          £                    Kinh doanh         £

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……..

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện …….….(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số…..…(5) ngày…. tháng….năm……, thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm:…………..(6)

  Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh:

  ……………………………………………………………………………(7)

  ……..…(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm ……..…(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ……..…(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:….……(8)

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

  - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

  - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính;

  - (4): Ghi rõ “sản xuất” hoặc “kinh doanh” hoặc “sản xuất, kinh doanh”;

  - (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp điều chỉnh;

  - (6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và thông tin đề nghị điều chỉnh;

  - (7): Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận;

  - (8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ.

   

  II. Lĩnh vực Cạnh tranh:

  01. Thủ tục: Cấp văn bản Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: Số 494 Trần Phú - Tp. Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

  Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

  + Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu)

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

  - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương;

  - Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trước thời điểm Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực (danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp)

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết:

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

  Đối tượng thực hiện:

  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  Cơ quan thực hiện:

  Sở Công thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả:

  Giấy xác nhận

  Lệ phí:

  Không

   

  Tên mẫu đơn, tờ khai:

  Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (mẫu số 07 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018)

   

  Yêu cầu, điều kiện:

  - Doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có thực hiện chức năng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

  - Doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương.

  - Doanh nghiệp có người tham gia bán hàng đa cấp cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) hoặc thực hiện hoạt động tiếp thị, bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương.

   

  Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ

   

   

   

   

   

  Mẫu số 07

  TÊN DOANH NGHIỆP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ………….

  ……., ngày…. tháng…. năm………

   

  ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  Kính gửi: ……………………………………

  1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ..............................

  Do: .................................................................................................................................

  Cấp lần đầu ngày: ………./……./…...... Lần thay đổi gần nhất: …………/………./…………

  Địa chỉ của trụ sở chính: ..................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………………… Fax: .....................................................

  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ............................................

  Do: ………………………………………….………… Cấp lần đầu ngày: ………./……./…......

  Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………………… ngày …………………..……………………..

  Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………………… như sau:

  1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:….

  2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp, tại địa phương (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có):

  Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh .............................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................................

  Điện thoại: ……………………… Fax: …………………….. Email: ......................................

  Người đứng đầu: ............................................................................................................

  Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: ……………………… Email: ................................

  3. Người đại diện tại địa phương (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

  Họ tên: ...........................................................................................................................

  Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: ..................................................

  Do: ………………………………………………… Cấp ngày: ………./…………/……………

  Điện thoại: ……………………… Fax: …………………….. Email: ....................................

  Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................

  Văn bản ủy quyền số:.... ngày .........................................................................................

  4. Văn bản, tài liệu kèm theo: ...........................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

   

   

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  (Ký tên và đóng dấu)

   

  02. Thủ tục: Cấp văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp.

  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: Số 494 Trần Phú - Tp. Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

  + Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu);

  - 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

  - 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

  Các tài liệu liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết:

  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

  Đối tượng thực hiện:

  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  Cơ quan thực hiện:

  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả:

  Giấy xác nhận

  Lệ phí:

  Không

  Tên mẫu đơn, tờ khai:

  Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp (mẫu số 09 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018).

  Yêu cầu, điều kiện:

  Khi có một trong các thay đổi liên quan đến:

  - Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ;

   

  Mẫu số 09

  TÊN DOANH NGHIỆP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ………….

  ……., ngày…. tháng…. năm………

   

  ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG
  HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  Kính gửi: ……………………………….

  1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:............................

  Do: .................................................................................................................................

  Cấp lần đầu ngày: …….……/………/……... Lần thay đổi gần nhất: ……./………/……...

  Địa chỉ của trụ sở chính: ..................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………. Fax: ..................................................................

  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

  Do: …………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………/………/……...

  Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………………… ngày ......................................................

  3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số: ..............................

  Do:……………………………………………. Cấp ngày: ………/………/……...

  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố……………….. như sau:

  1. Nội dung đăng ký sửa đổi, bổ sung:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  3. Văn bản, tài liệu kèm theo:.........................................................................................

  .......................................................................................................................................

  Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

   

   

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  (Ký tên và đóng dấu)

   

  03. Thủ tục: Cấp văn bản chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: Số 494 Trần Phú - Tp. Kon Tum.

  - Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

  Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

  + Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  * Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

  - Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu)

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương (theo mẫu).

  * Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi

  - Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu)

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương (theo mẫu).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết:

  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

  Đối tượng thực hiện:

  Doanh nghiệp

  Cơ quan thực hiện:

  Sở Công thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả:

  Giấy xác nhận

  Lệ phí:

  Không

  Tên mẫu đơn, tờ khai:

  - Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (mẫu số 11 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018)

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương (mẫu số 16 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018)

  Yêu cầu, điều kiện:

  Không

  Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ

   

  Mẫu số 11

  TÊN DOANH NGHIỆP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ………….

  ……., ngày…. tháng…. năm………

   

  THÔNG BÁO
  CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  Kính gửi: ……………………………………………..

  1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:...............................

  Do: .................................................................................................................................

  Cấp lần đầu ngày: ….………/………/……... Lần thay đổi gần nhất: ………/………/……...

  Địa chỉ của trụ sở chính: ..................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………. Fax: ....................................................................

  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ..........................................

  Do: ………………………….…………………… Cấp lần đầu ngày: ………/………/……...

  Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………………… ngày ........................................................

  3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số: ..............................

  Do: ………………………………………………………… Cấp ngày: ………/………/……...

  Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh/thành phố………………….. như sau:

  1. Lý do chấm dứt hoạt động: .........................................................................................

  2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ...........................................

  3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

  Người liên hệ: .................................................................................................................

  Chức vụ: .........................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………………. Fax: .............................................

  Email: .............................................................................................................................

  4. Thông tin liên hệ tại địa phương:

  4.1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (nếu có): ............

  .......................................................................................................................................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................................

  Điện thoại: ……………………….. Fax:…………………………. Email:............................

  Người đứng đầu: ............................................................................................................

  Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: ………………………. Email: ...........................

  4.2. Người đại diện tại địa phương (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

  Họ tên: ...........................................................................................................................

  Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: ...............................................

  Do: ……………………………………………. Cấp ngày: …………./………../...................

  Điện thoại: ……………………….. Fax:…………………………. Email:...........................

  Địa chỉ liên lạc: ..............................................................................................................

  5. Tài liệu kèm theo: ......................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

   

   

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  (Ký tên và đóng dấu)

   

  Mẫu số 16

  TÊN DOANH NGHIỆP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ………….

  ……., ngày…. tháng…. năm………

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  BÁN HÀNG ĐA CẤP PHÁT SINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  Kỳ báo cáo………

  Kính gửi: …………………………………

  Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................................

  Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại địa phương (nếu có): ..................................................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………. Email: .....................................................

  Người đại diện tại địa phương (trường hợp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

  Địa chỉ: ...........................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………. Email: .....................................................

  1. Hoạt động bán hàng đa cấp của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa phương

  STT

  Trụ sở chính/Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

  Địa chỉ

  Người đứng đầu

  Điện thoại liên hệ

  Tình trạng hoạt động hiện tại

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  (Doanh nghiệp kê khai đầy đủ thông tin về trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa phương. Tình trạng hoạt động hiện tại của chi nhánh/địa điểm kinh doanh: đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động.)

  2. Mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương

  + Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương tính đến thời điểm báo cáo

  + Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương phát sinh mới trong kỳ báo cáo

  + Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương chấm dứt hợp đồng trong kỳ báo cáo

  (Chỉ tiêu báo cáo: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp)

  3. Doanh thu bán hàng đa cấp tại địa phương

  TT

  Chỉ tiêu

  Giá trị

  Doanh thu chưa gồm VAT
  (triệu đồng)

  Doanh thu bao gồm VAT
  (triệu đồng)

  1

  Thực phẩm chức năng/Thực phẩm bổ sung sức khỏe

   

   

  2

  Mỹ phẩm

   

   

  3

  Quần áo/Thời trang

   

   

  4

  Thiết bị

   

   

  5

  Đồ gia dụng

   

   

  6

  Khác

   

   

  7

  Tổng cộng

   

   

  (Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên doanh thu bán hàng đa cấp cho người tham gia, khách hàng tại địa phương)

  4. Hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương

  Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương nhận hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trong kỳ báo cáo

  (Chỉ tiêu báo cáo: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; mã số người tham gia; doanh thu bán hàng trong kỳ; giá trị hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế đã nhận trong kỳ; giá trị khuyến mại quy đổi thành tiền trong kỳ; khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

  5. Kết quả hoạt động kinh doanh

  (Nội dung này chỉ áp dụng đối với báo cáo định kỳ năm)

  TT

  Chỉ tiêu

  Giá trị (triệu đồng)

  1

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

   

  Các khoản giảm trừ

   

  2

  Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

   

  Doanh thu từ bán hàng đa cấp

   

   

  Doanh thu khác

   

  3

  Doanh thu hoạt động tài chính

   

  4

  Giá vốn hàng bán

   

   

  Giá vốn mặt hàng đa cấp

   

   

  Giá vốn ngoài mặt hàng đa cấp (nếu có)

   

  5

  Chi phí quản lý, kinh doanh

   

   

  Chi phí hoa hồng

   

   

  Chi phí khuyến mãi

   

   

  Chi phí bán hàng khác

   

   

  Chi phí quản lý

   

   

  Chi phí tài chính

   

  6

  Lợi nhuận trước thuế

   

  7

  Lợi nhuận sau thuế

   

  (Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên báo cáo gửi cơ quan thuế tại các địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh)

  6. Thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước

  TT

  Chỉ tiêu

  Giá trị (triệu đồng)

  1

  Thuế môn bài

   

  2

  Thuế giá trị gia tăng (VAT)

   

  3

  Thuế xuất nhập khẩu

   

  4

  Thuế thu nhập cá nhân (của người lao động)

   

  5

  Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ người tham gia BHĐC

   

  6

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

   

  7

  Khác

   

   

  Tổng cộng

   

  (Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên báo cáo gửi cơ quan thuế tại các địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh)

  7. Chương trình khuyến mại tại địa phương

  STT

  Tên chương trình khuyến mại

  Thời gian bắt đầu

  Thời gian kết thúc

  Giá trị khuyến mại đăng ký/thông báo

  Giá trị khuyến mại thực hiện

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  (Kết quả thực hiện các chương trình khuyến mại trong kỳ báo cáo)

  8. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương

  STT

  Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo

  Thời gian tổ chức

  Địa điểm tổ chức

  Nội dung

  Số lượng người tham dự

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  (Các hội nghị, hội thảo đào tạo được doanh nghiệp thông báo tới Sở Công Thương và thực hiện trong kỳ báo cáo)

  9. Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp

  STT

  Họ tên

  CMND

  Mã số người tham gia

  Điện thoại

  Thời gian đào tạo

  Phương thức đào tạo

  Ngày cấp Thẻ thành viên

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  (Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương trong kỳ: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; mã số người tham gia; điện thoại liên hệ; thời gian đào tạo; phương thức đào tạo; ngày cấp Thẻ thành viên)

  10. Mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp

  STT

  Họ tên

  CMND

  Mã số người tham gia

  Điện thoại

  Giá trị hàng hóa trả lại

  Khấu trừ

  Giá trị đã chi trả

  Giá trị còn lại

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  (Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương có yêu cầu trả lại hàng hóa: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; mã số người tham gia; điện thoại liên hệ; giá trị hàng hóa trả lại; giá trị khấu trừ; giá trị đã chi trả; giá trị còn lại)

   

   

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Chi nhánh/VPĐD
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  04. Thủ tục: Cấp văn bản Xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo tổ chức Hội nghị đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum.

  - Địa chỉ: Số 494 Trần Phú - TP Kon Tum.

  - Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

  Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

  + Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

  Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

  Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

  - Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (theo mẫu);

  - Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham gia dự kiến;

  - Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên;

  - 01 bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo;

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời gian giải quyết:

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện:

  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  Cơ quan thực hiện:

  Sở Công thương tỉnh Kon Tum

  Kết quả:

  Doanh nghiệp đa cấp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo như đã thông báo.

  Lệ phí:

  Không

  Tên mẫu đơn, tờ khai:

  Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (mẫu số 12 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018)

  Yêu cầu, điều kiện:

  Không

  Căn cứ pháp lý:

  - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ;

   

  Mẫu số 12

  TÊN DOANH NGHIỆP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ………….

  ……., ngày…. tháng…. năm………

   

  THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO

  VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

  Kính gửi: ……………………………………

  1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):(1) ...................................................................

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:..............................

  Do: .................................................................................................................................

  Cấp lần đầu ngày: ……….……/……../…….. Lần thay đổi gần nhất: ….…/……../………..

  Địa chỉ của trụ sở chính: ..................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………….. Fax: ..................................................................

  2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ............................................

  Do: ………………………………………………. Cấp lần đầu ngày: …………/………../……..

  Cấp sửa đổi, bổ sung lần………………………… ngày .......................................................

  3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số:..................................

  Do:................................................................................. Cấp ngày: …………/………../…….

  Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh/thành phố………………….. như sau(2):

  1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ....................................................................................

  2. Thời gian tổ chức: .......................................................................................................

  3. Địa điểm tổ chức: ........................................................................................................

  4. Nội dung: ....................................................................................................................

  5. Số lượng người tham gia dự kiến: ...............................................................................

  6. Văn bản, tài liệu kèm theo: ...........................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  7. Người liên hệ:………………………………….. Điện thoại: ........................................

  Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

   

   

  Đại diện theo pháp luật
  của doanh nghiệp/Chi nhánh/Văn phòng đại diện

  (Ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  (1) Thông tin về doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại địa phương.

  (2) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới