hieuluat

Quyết định 335/QĐ-BNV theo dõi, kiểm tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:335/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
  Ngày ban hành:15/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BỘ NỘI VỤ
  _______

  Số: 335/QĐ-BNV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ;

  Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

  Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;

  - UBND các tỉnh,thành phố Trung ương;

  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Tòa án Nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;

  - Văn phòng Trung ương Đảng;

  - Ban Tổ chức Trung ương;

  - Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty; Hội, Hiệp hội;

  - Đơn vị thuộc, trực thuộc BNV;

  - Trung tâm Thông tin (để thực hiện);

  - Lưu: Văn thư, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Trọng Thừa

   
   

   

   

   

  BỘ NỘI VỤ
  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Theo dõi, kiểm tra tình tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 335/QĐ-BNV ngày 15 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  __________

   

  Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ;

  Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ được quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2017/TT-BNV và Thông tư số 03/2018/TT-BNV) tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo quy định tại 02 Thông tư nêu trên.

  2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại cơ quan, đơn vị kiểm tra; hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

  3. Tổ chức kiểm tra đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, phản ánh đúng thực trạng.

  II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN THEO DÕI, KIỂM TRA

  1. Đối với công tác theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ:

  Bộ Nội vụ thực hiện công tác theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV và Thông tư số 03/2018/TT-BNV:

  - Theo dõi trên Phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ (đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị).

  - Theo dõi qua việc gửi báo cáo giấy (hoặc báo cáo trên trục liên thông Chính phủ).

  2. Đối với công tác kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ:

  Trong năm 2020, Bộ Nội vụ tiến hành đi kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ niên độ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị như sau:

  - Khối Bộ, ngành, doanh nghiệp: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  - Địa phương:

  + Miền Bắc: Tỉnh Thái Bình, tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Nghệ An.

  + Miền Trung: Tỉnh Quảng Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bình Thuận.

  + Miền Nam: Tỉnh An Giang; tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Trà Vinh.

  3. Nội dung kiểm tra:

  - Kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại cơ quan, địa phương.

  - Đánh giá thuận lợi, khó khăn tác động tới công tác thống kê và chất lượng báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

  - Giải đáp những vướng mắc của đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

  4. Thành phần đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ:

  - Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, trưởng đoàn.

  - Đồng chí Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, phó trưởng đoàn.

  - Đại diện các đơn vị:

  + Vụ Kế hoạch - Tài chính: 02 người.

  + Trung tâm thông tin: 02 người (Trong đó, Công ty phần mềm Vietesoft: 01 người).

  + Đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Nội vụ: 02 người (căn cứ vào tình hình thực hiện chế độ báo cáo tại nơi đến kiểm tra để mời đại diện phù hợp).

  + Đại diện Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin): Căn cứ đặc điểm cụ thể của đơn vị đến kiểm tra để mời tham gia).

  5. Thời gian thực hiện kiểm tra

  STT

  ĐOÀN KIỂM TRA

  THỜI GIAN (Dự kiến)

  GHI CHÚ

  I

  Đoàn kiểm tra tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp

   

   

  1

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Tháng 6/2020

   

  2

  Bộ Công thương

  Tháng 6/2020

   

  3

  Tập đoàn Dầu khí Việt

  Nam

  Tháng 6/2020

   

  II

  Đoàn kiểm tra tại các tỉnh Miền Bắc

   

   

  1

  Tỉnh Tuyên Quang

  Tháng 7/2020

   

  2

  Tỉnh Thái Bình

  Tháng 9/2020

   

  3

  Tỉnh Thanh Hóa

  Tháng 9/2020

   

  4

  Tỉnh Nghệ An

  Tháng 9/2020

   

  III

  Đoàn kiểm tra tại các tỉnh Miền Trung

   

   

  1

  Tỉnh Quảng Bình

  Tháng 10/2020

   

  2

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tháng 10/2020

   

  3

  Tỉnh Bình Thuận

  Tháng 11/2020

   

  IV

  Đoàn kiểm tra tại các tỉnh Miền Nam

   

   

  1

  Tỉnh An Giang

  Tháng 11/2020

   

  2

  Tỉnh Đồng Tháp

  Tháng 11/2020

   

  3

  Tỉnh Trà Vinh

  Tháng 11/2020

   

   

   

  (Thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị).

  6. Kinh phí

  Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thống kê của Bộ Nội vụ.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ

  - Chủ trì và làm đầu mối thực hiện Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng của cuộc kiểm tra.

  - Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả kiểm tra.

  2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

  Cử người tham gia các cuộc kiểm tra đúng đối tượng, đảm bảo vai trò tư vấn, hướng dẫn nội dung liên quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

  3. Văn phòng Bộ Nội vụ

  Đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

  4. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

  Phối hợp với Bộ Nội vụ các nội dung sau để buổi làm việc đạt kết quả tốt:

  - Bố trí địa điểm phục vụ cuộc kiểm tra.

  - Mời các cơ quan, đơn vị (Thủ trưởng và chuyên viên) liên quan trực tiếp tới chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ dự họp.

  - Báo cáo tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ niên độ 2018, 2019./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 34/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
  Ban hành: 03/04/2017 Hiệu lực: 03/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 03/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
  Ban hành: 19/05/2017 Hiệu lực: 03/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
  Ban hành: 06/03/2018 Hiệu lực: 23/04/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 335/QĐ-BNV theo dõi, kiểm tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
  Số hiệu:335/QĐ-BNV
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:15/05/2020
  Hiệu lực:15/05/2020
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Trọng Thừa
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X