hieuluat

Quyết định 3400/QĐ-UBND Huế phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Lĩnh vực Điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3400/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày ban hành: 31/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  ________

  Số: 3400/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương

  __________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Cãn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2802/TTr-SCT ngày 18 tháng 12 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương (Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các quy trình số 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 mục IV. Lĩnh vực điện - Phụ lục kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đổc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;

  - CVP, PCVP UBND tỉnh;

  - Lưu: VT, KSTT.

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thanh Bình

   

   

   

   

  Phụ lục

  QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

  (Kèm theo Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh)

  ___________

   

  1. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện

  - Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  - Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  -  Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  - Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  76 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  -  Nêu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  -  Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  -  Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  96 giờ làm việc

   
   

   

  2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện

  - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  - Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  -  Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  -  Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  36 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  -  Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  -  Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  -  Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  56 giờ làm việc

   
   

   

  3. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW

  - Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  -  Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  -  Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  76 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  -  Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  96 giờ làm việc

   
   

   

  4. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.

  - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  - Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gừi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  -  Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  36 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  -  Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  - Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phẩn mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  56 giờ làm việc

   

   

   

   

  5. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.

  - Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  - Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Kiếm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  - Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  76 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  -  Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  -  Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  96 giờ làm việc

   

   

   

   

  6. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.

  - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  -  Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  -  Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  - Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  36 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  - Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  56 giờ làm việc

   

   

   

   

  7. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV

  - Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  - Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  -  Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  - Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  76 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo két quả;

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xừ lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  -  Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  -  Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời gian giải quyết TTHC

  96 giờ làm việc

   

   

   

   

  8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV

  - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

  Thứ tự công việc

  Đơn vị/người thực hiện

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Bước 1

  - Bộ phận TN&TKQ cùa Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

  -  Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý năng lượng

  04 giờ làm việc

  Bước 2

  Chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng

  Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

  - Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

  - Tham mưu văn bản xác nhận.

  36 giờ làm việc

  Bước 3

  Lãnh đạo Phòng Quản lý năng lượng

  - Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở.

  + Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

  + Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý.

  08 giờ làm việc

  Bước 4

  Lãnh đạo Sở

  Phê duyệt:

  Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, xem xét:

  - Trường hợp đồng ý: Ký dự thảo Dự thảo kết quả;

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý năng lượng xử lý.

  Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

  06 giờ làm việc

  Bước 5

  Bộ phận văn thư

  Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

  - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

  - Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

  - Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng lưu hồ sơ

  02 giờ làm việc

  Bước 6

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  Xác nhận trên phần mềm một cửa;

  Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

   

  Tổng thời giải quyết TTHC

  56 giờ làm việc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3400/QĐ-UBND Huế phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Lĩnh vực Điện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
  Số hiệu: 3400/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/12/2020
  Hiệu lực: 31/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X