hieuluat

Quyết định 3409/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3409/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành:04/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 3409/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYN GII QUYT CỦA S DU LCH THÀNH PHHÀ NỘI

  ----------------------------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 15/TTr-SDL ngày 05/6/2018,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch; Bãi bỏ 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

  Bãi bỏ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
  - Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - VP UBTP: CVP, PVP P.C Công; các phòng: TKBT, KSTTHC, HCTC, TTTH-CB;
  - Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
  - L
  ưu: VT, SDL, KSTTHC(Quỳnh).

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

  I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH HÀ NỘI

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  A

  LỮ HÀNH

  01

  Thủ tục công nhận điểm du lịch

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội

  Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đng Đa, Hà Nội.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  02

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  10 ngày ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  03

  Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  05 ngày làm việc ktừ ngày nhận được đơn đề nghị.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  04

  Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  -Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  05

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

  - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  06

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

  - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, s11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  07

  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  08

  Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  - 07 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  - 13 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.

  - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

  - Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  09

  Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

  - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

  - Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  10

  Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

  - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định s07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

  - Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  11

  Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  - 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

  - Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  - Thông tư s33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  12

  Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  - 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

  - Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  13

  Thủ tục chm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  - 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

  - Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  14

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  15 ngày ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  15

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  16

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  17

  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Ni

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  18

  Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên Du lịch

  10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

  19

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội.

  Địa chỉ: Tầng 10, số 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  B

  LƯU TRÚ DU LỊCH

  20

  Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa ch: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  C

  DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC

  21

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội; địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  22

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  23

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  24

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  25

  Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TT

  Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố của UBND Thành phố

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

  1

  Số 01 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  2

  S02 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  3

  Số 03 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  4

  Số 04 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp đi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  5

  Số 05 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  6

  Số 06 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  7

  Số 07 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp lại giy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  8

  Số 08 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  9

  Số 09 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  10

  Số 10 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  11

  Số 11 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  12

  Số 12 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  13

  Số 13 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  14

  Số 14 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  15

  Số 15 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch.

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  16

  Số 16 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  17

  Số 17 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  18

  Số 18 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  19

  Số 19 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  20

  Số 20 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

  21

  Số 21 tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

  Cấp lại bin hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

  - Luật Du lịch ngày 19/6/2017

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 14/09/2015 Hiệu lực: 01/11/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  Ban hành: 25/01/2016 Hiệu lực: 10/03/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 11/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  Ban hành: 05/07/2016 Hiệu lực: 20/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
  Ban hành: 15/12/2017 Hiệu lực: 01/02/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
  Ban hành: 31/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông tư 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
  Ban hành: 30/03/2018 Hiệu lực: 14/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Thông tư 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
  Ban hành: 30/03/2018 Hiệu lực: 14/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Quyết định 2257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 03/06/2020 Hiệu lực: 03/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3409/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:3409/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/07/2018
  Hiệu lực:04/07/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (8)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X