hieuluat

Quyết định 4019/QĐ-UBND Thái Nguyên Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Bắc
  Ngày ban hành:27/12/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/12/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 4019/QĐ-UBND

  Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2018

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có Danh mục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Khoa học và Công nghệ;
  - Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Sở Nội vụ;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/C Trường;
  - Trung tâm Thông tin tỉnh;
  - Lưu VT, KSTT.trangnt.KSTT

  CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Bắc

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  Stt

  Tên thủ tục hành chính

  Địa điểm thực hiện

  I

  Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

  1

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ln đu cho tổ chức khoa học và công nghệ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

  3

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

  4

  Thủ tục cp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

  5

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

  6

  Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

  7

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  8

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  9

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  10

  Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

  11

  Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tim ẩn yếu tảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

  13

  Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

  14

  Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

  15

  Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

  16

  Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  17

  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

  18

  Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  19

  Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  20

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa chỉ: S513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  21

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

  22

  Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tự nghiên cứu

  23

  Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết qunghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (cấp tỉnh)

  24

  Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến (cấp tỉnh)

  25

  Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (cấp tnh)

  26

  Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ (cấp tỉnh)

  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  27

  Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ (cấp tỉnh)

  28

  Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương đhoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (cấp tỉnh)

  29

  Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  30

  Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  31

  Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

  32

  Thủ tục xét đc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa ch: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  33

  Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương

  34

  Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  35

  Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  II

  Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn và bức xạ hạt nhân

  1

  Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa chỉ: S513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

  3

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  4

  Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bc xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

  5

  Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

  6

  Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chn đoán trong y tế)

  7

  Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cbức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

  III

  Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

  1

  Thủ tục đăng ký công bhợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa hc và Công nghệ

  Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  3

  Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba)

  4

  Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

  5

  Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường st và đường thủy nội địa

  6

  Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

  7

  Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ gii đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

  8

  Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

  10

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh

  11

  Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  12

  Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

  13

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sn phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

  14

  Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (Cấp tỉnh)

  15

  Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chđịnh (Cấp tỉnh)

  16

  Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (Cấp tnh)

  17

  Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

  18

  Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)

  IV

  Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

  1

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ

  Địa ch: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

  3

  Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương qun lý)

  4

  Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

  5

  Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

  6

  Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4019/QĐ-UBND Thái Nguyên Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
  Số hiệu:4019/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/12/2018
  Hiệu lực:27/12/2018
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vũ Hồng Bắc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X