hieuluat

Quyết định 4211/QĐ-UBND Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4211/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Mãi
  Ngày ban hành:20/09/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/09/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ____________

  Số: 4211/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _____________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2023 – 2025

  _______________________________________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

  Căn cứ Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

  Căn cứ Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

  Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

  Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4562/TTr-SNV ngày 29 tháng 8 năm 2023.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Chính phủ;
  - Bộ Nội vụ;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - Ban Tổ chức Thành ủy;
  - Sở Nội vụ;
  - VPUB: PCVP;
  - Phòng NCTH;
  - Lưu: VT, (VX/Đn).

  CHỦ TỊCH
  Phan Văn Mãi

   

  KẾ HOẠCH

  SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
  (Kèm theo Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

   

  Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;

  Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025, như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn phát triển toàn diện; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức ở chính quyền địa phương các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

  - Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ngành Thành phố và cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  2. Yêu cầu

  - Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

  - Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các các sở, ngành và cơ quan có liên quan; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

  - Chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

  II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

  1. Năm 2023

  - Căn cứ các chính sách, pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tiến hành cập nhật hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  - Trên cơ sở hợp phần Phương án sắp xếp của các địa phương, tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

  2. Năm 2024

  - Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025.

  - Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  3. Năm 2025

  - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

  - Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Tiếp tục sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  - Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  - Sơ kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Thành lập Ban Chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

  - Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

  Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 năm 2023.

  - Đối với cấp huyện, cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương do đồng chí Bí thư cấp huyện, cấp xã là Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

  Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 năm 2023.

  2. Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, vận động

  - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch và lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2023.

  - Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành Thành phố thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành tổng kết thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào năm 2025.

  - Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí khác trên địa bàn Thành phố thực hiện thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện, kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành khảo sát, thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 (thời gian thực hiện trong Quý 1 năm 2024); chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí Thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương có ký kết truyền thông với Thành phố thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

  - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  3. Xây dựng hợp phần Phương án sắp xếp và trình Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

  - Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do cơ quan có thẩm quyền cung cấp theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và tình hình thực tế của địa phương xây dựng hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 trình Ban Thường vụ (quận, huyện, thành ủy) xem xét, thống nhất trước khi gửi Sở Nội vụ.

  Nội dung hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Phụ lục đính kèm Công văn số 4279/SNV-XDCQCTTN ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ.

  Thời gian thực hiện: Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.

  - Sở Nội vụ trên cơ sở hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Thành phố, tham mưu cấp có thẩm quyền trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất và gửi Bộ Nội vụ có ý kiến.

  Nội dung Phương án tổng thể theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

  Thời gian thực hiện: Đến ngày 25 tháng 10 năm 2023.

  4. Xây dựng và trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

  - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan và chính quyền địa phương của đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp hoặc có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp căn cứ Phương án tổng thể đã được hoàn thiện theo ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Tổ chức lấy ý kiến cử tri Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã liên quan Đề án: Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương chú trọng việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri.

  Thời gian thực hiện: Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.

  - Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện liên quan xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  Trường hợp tại đơn vị hành chính phường, quận không tổ chức Hội đồng nhân dân thì Ủy ban nhân dân phường, quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính quận, phường.

  Thời gian thực hiện: Đến ngày 10 tháng 4 năm 2024.

  - Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện thành 01 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định.

  Thời gian thực hiện: Đến ngày 15 tháng 6 năm 2024.

  - Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình để trình Chính phủ kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Nội vụ.

  Thời gian thực hiện: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

  5. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  Chậm nhất 60 ngày làm việc, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội các địa phương phải tổ chức công bố Nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư và sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới khi hình thành đơn vị hành chính mới.

  Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

  6. Tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

  a) Về tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết đối với những người dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

  Chậm nhất là đến hết năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; gắn việc sắp xếp với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 thì Ủy ban nhân dân cấp Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

  Sở Nội vụ chủ trì và làm đầu mối tổng hợp kiến nghị của các địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết đối với những người dôi dư khi thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

  b) Về rà soát các quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị và bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư cho các đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021

  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và sở, ngành Thành phố có liên quan trong phạm vi, thẩm quyền của mình hướng dẫn rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Sở Xây dựng hướng dẫn tổ chức kiểm tra, rà soát việc phân loại đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021, tổng hợp trình Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

  Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí nguồn lực đầu tư và có lộ trình, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị phù hợp, phấn đấu đến năm 2024 các đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.

  c) Về xử lý trụ sở của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý

  Sở Tài chính hướng dẫn việc xử lý trụ sở của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý thì khẩn trương rà soát để chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng; hoặc tổ chức thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư, không sử dụng do sắp xếp các đơn vị hành chính. Nguồn kinh phí từ việc thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính được bổ sung cho ngân sách địa phương. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

  Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  d) Về phân loại đơn vị hành chính và lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính

  - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định.

  - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan tổ chức lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp có liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, sắp xếp đơn vị hành chính cùng với Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án nêu trên.

  7. Sơ kết, tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

  Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2025.

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Nội dung kinh phí

  - Tổ chức tuyên truyền, vận động về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

  - Xây dựng Phương án tổng thể và lập hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Đánh giá tác động việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Các chi phí khác phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch (nếu có).

  2. Nguồn kinh phí thực hiện

  Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong khoản ngân sách nhà nước đã giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của các đơn vị thực hiện sắp xếp để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Chỉ đạo

  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố các công việc cụ thể:

  - Chỉ đạo việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thông qua Đề án; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Chỉ đạo và giám sát các sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ của Kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng thời gian quy định.

  - Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi giấy tờ...

  - Chỉ đạo tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng kết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đúng thời gian quy định.

  2. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy

  - Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, các Ban Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn, thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy xây dựng phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, tổ chức lại, thành lập tổ chức bộ máy, nhân sự khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với đơn vị hành chính cấp huyện sau khi sắp xếp; hướng dẫn thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy sắp xếp, tổ chức lại, thành lập tổ chức bộ máy, nhân sự khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.

  3. Sở Nội vụ

  - Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

  - Theo dõi, đôn đốc, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ; tổ chức thẩm định theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo.

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan dự toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

  - Chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn lập Phương án tổng thể, Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, các đơn vị có liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

  - Hướng dẫn và thực hiện việc công nhận các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo.

  4. Sở Xây dựng

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương các mẫu báo cáo rà soát, đánh giá tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị; báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị (đối với thành phố, thị trấn); báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị (đối với quận, phường) khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023 - 2025.

  - Hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch và rà soát việc đáp ứng các tiêu chuẩn phân loại đô thị của đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp; việc lập chương trình phát triển đô thị và việc phân loại, đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tại đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

  5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

  Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch nông thôn đảm bảo các quy hoạch này có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đối với các ĐVHC đô thị dự kiến sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025, chủ động rà soát tình hình quy hoạch đô thị có liên quan, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cấp chất lượng đô thị sau khi hoàn thành sắp xếp.

  6. Sở Tài chính

  Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn:

  - Việc lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

  - Lập danh sách, dự kiến phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 thuộc phạm vi quản lý kèm theo Đề án.

  - Việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí quy định tại Điều 22 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

  7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong Quy hoạch Thành phố.

  - Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công tại địa bàn xã ven biển, xã đảo trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính làm thay đổi về địa giới hành chính và việc chuyển đổi giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  8. Sở Tài nguyên và Môi trường

  - Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp rà soát địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh; đề xuất ranh địa giới đơn vị hành chính khi thực hiện nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính mới.

  - Hướng dẫn rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  9. Sở Tư pháp

  - Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; hướng dẫn việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  - Chủ trì, phối hợp các sở, ngành Thành phố liên quan xây dựng quy định về xác định thời hạn chuyển tiếp việc sử dụng các loại giấy tờ liên quan đến quyền nhân thân, quyền tài sản của người dân ở các đơn vị hành chính hình thành mới sau sắp xếp; xây dựng quy định thời hạn các cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp đổi giấy tờ mới liên quan đến việc thực hiện quyền của người dân tại đơn vị hành chính hình thành mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, trừ những nhiệm vụ đã được xác định thời hạn thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  10. Công an Thành phố

  - Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp rà soát yếu tố vị trí trọng yếu về an ninh mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  - Hướng dẫn và thực hiện việc cung cấp số liệu dân số thường trú và dân số tạm trú của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để các địa phương có căn cứ để xây dựng Phương án tổng thể và đề án sắp xếp để Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo từng giai đoạn 2023 - 2025 (số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022).

  - Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các đơn vị hành chính cấp xã là đơn vị trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

  - Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; hướng dẫn chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  11. Bộ Tư lệnh Thành phố

  - Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp rà soát yếu tố vị trí trọng yếu về quốc phòng mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  - Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị trọng điểm về quốc phòng.

  - Hướng dẫn việc thực hiện công nhận đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị trọng điểm về quốc phòng.

  12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Hướng dẫn việc thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  - Hướng dẫn và thực hiện việc công nhận đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

  13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Hướng dẫn việc rà soát thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

  - Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội khác tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  14. Sở Thông tin và Truyền thông

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  - Chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương thường xuyên thông tin về kết quả đạt được, những gương làm tốt, những việc chưa làm được, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, giải pháp khắc phục và những bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

  15. Sở Văn hóa và Thể thao

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp rà soát yếu tố, đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  - Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

  16. Ban Dân tộc

  Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp rà soát yếu tố dân tộc, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  17. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện

  - Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc; chủ trì xây dựng hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện Phương án tổng thể, Đề án chi tiết sáp nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri; kiểm tra, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, đề án báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

  - Bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hợp phần Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến cử tri,...

  - Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất,... sau khi nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị.

  - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền.

  18. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

  - Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình; hướng dẫn khu phố, ấp tổ chức lấy ý kiến cử tri; kiểm tra, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  - Thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất,... sau khi sáp nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính.

  - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền.

  Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
  Ban hành: 24/12/2018 Hiệu lực: 24/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  Ban hành: 30/01/2023 Hiệu lực: 30/01/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  Ban hành: 12/07/2023 Hiệu lực: 19/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
  Ban hành: 30/07/2023 Hiệu lực: 30/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4211/QĐ-UBND Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu:4211/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:20/09/2023
  Hiệu lực:20/09/2023
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phan Văn Mãi
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X