hieuluat

Quyết định 4324/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4324/QĐ-BQP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Chiêm
  Ngày ban hành: 02/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
 • BỘ QUỐC PHÒNG

  -----------

  Số: 4324/QĐ-BQP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

   

                                                                                      

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế
  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  --------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

   

  Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo hiểm y tế được công bố tại Quyết định số 2452/QĐ-BQP ngày 27/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Đ/c Bộ trưởng BQP (để b/c);

  - Đ/c Chủ nhiệm TCCT;

  - Đ/c Tổng TMT - Thứ trưởng BQP;

  - Các đồng chí Thứ trưởng BQP;

  - Cục Kiểm soát TTHC/VPCP;

  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

  Vụ Pháp chế/BQP, Cục Quân y/TCHC;

  - Cổng Thông tin điện tử BQP;

  - Lưu: VT, CCHC. T90.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Thượng tướng Lê Chiêm

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4324/QĐ-BQP ngày 02 tháng 10 năm 2019

  của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  -------------

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

   

  Tên VBQPPL quy định viêc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh

  vực

  Cơ quan thực hiện

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  B-BQP-

  098615-TT

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại khi đi công tác, nghỉ phép ở những nơi không có cơ sở khám chữa bệnh của quân đội, nếu chuyển theo tuyến trên sẽ không bảo đảm an toàn cho người bệnh

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Cơ quan, đơn vị quân đội

  2

  B-BQP-

  099911-TT

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại khi đi công tác, nghỉ phép ở những nơi không có cơ sở khám chữa bệnh của quân đội, nếu chuyển theo tuyến trên sẽ không bảo đảm an toàn cho người bệnh - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Cơ quan, đơn vị quân đội

   
   

   

   

              STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

   

  Tên VBQPPL quy định viêc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh

  vực

  Cơ quan thực hiện

  3

  B-BQP-

  099944-TT

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, xa cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội hoặc cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa hay không đủ năng lực điều trị, phải giới thiệu ra cơ sở dân y để đảm bảo an toàn cho người bệnh

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Cơ quan, đơn vị quân đội

  4

  BQP-

  278354

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, xa cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội hoặc cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa hay không đủ năng lực điều trị, phải giới thiệu ra cơ sở dân y để đảm bảo an toàn cho người bệnh - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Cơ quan, đơn vị quân đội

   
   

                          STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

   

  Tên VBQPPL quy định viêc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh

  vực

  Cơ quan thực hiện

  5

  B-BQP-

  100006-TT

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với nữ công nhân viên chức quốc phòng, nữ lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp khám bệnh và điều trị các bệnh sản, phụ khoa, khám thai và sinh con mà cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa phụ sản hoặc cơ sở dân y ở gần hơn bệnh viện quân đội có chuyên khoa phụ sản

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Cơ quan, đơn vị quân đội

  6

  B-BQP-

  100025-TT

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với nữ công nhân viên chức quốc phòng, nữ lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp khám bệnh và điều trị các bệnh sản, phụ khoa, khám thai và sinh con mà cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa phụ sản hoặc cơ sở dân y ở gần hơn bệnh viện quân đội có chuyên khoa phụ sản - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Cơ quan, đơn vị quân đội

   
   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

   

  Tên VBQPPL quy định viêc bãi bỏ thủ tục hành chính

  Lĩnh

  vực

  Cơ quan thực hiện

  7

  B-BQP-

  103158-TT

  Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trường hợp người bệnh có bệnh lý thuộc chuyên khoa sâu, đòi hỏi ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh quân đội

  Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP- BYT-BTC ngày 14/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu (bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 105/2008/QĐ- BQP ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở dân y)

  Bảo hiểm y tế

  Bệnh viện Trung ương QĐ 108, Bệnh viện

  Quân đội 175

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu
  Ban hành: 14/04/2016 Hiệu lực: 01/06/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 2452/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 27/07/2009 Hiệu lực: 27/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4324/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
  Số hiệu: 4324/QĐ-BQP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/10/2019
  Hiệu lực: 02/10/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Chiêm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới