hieuluat

Quyết định 46/QĐ-VKSTC Tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng khác của ngành Kiểm sát nhân dân

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 46/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Huy Tiến
  Ngày ban hành: 21/05/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  TỐI CAO

  ______

  Số: 46/QĐ-VKSTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

  Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

  Căn cứ Công văn số 517/TTg-KHTH ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù và Công văn số 937/BTC-QLCS ngày 31/01/2020 của Bộ Tài chính về việc tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng của ngành Kiểm sát;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân, cụ thể như sau:

  1. Số lượng, chủng loại:

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao 31 xe, chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng: 18 xe (06 xe/đơn vị), chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh): 157 xe, chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh: 12 xe (06 xe/đơn vị), chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: 710 xe (01 xe/đơn vị), chủng loại 02 cầu đối với đơn vị thuộc vùng miền núi, các đơn vị còn lại trang bị xe 01 cầu;

  Cơ quan điều tra Viện kiểm sát tối cao: 37 xe, chủng loại: 31 xe 02 cầu, 07 chỗ và 06 xe chở phạm nhân (xe bán tải, có thùng, khung sắt bảo vệ cửa kính);

  Trường Đại học Kiểm sát: 03 xe, chủng loại 30 chỗ, 45 chỗ;

  Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh: 01 xe, chủng loại 30 hoặc 45 chỗ.

  (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

  2. Mức giá tối đa:

  Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP;

  Xe 01 cầu: 720 triệu đồng/01 xe;

  Xe 02 cầu, 07 chỗ; xe 12 đến 16 chỗ ngồi: 1.100 triệu đồng/01 xe;

  Xe 30 chỗ, xe 45 chỗ, xe chở can phạm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ giá trị trường và nhu cầu thực tế để xem xét quyết định mức giá mua xe tối đa để trang bị cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

  Mức giá mua xe tối đa trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật, chưa bao gồm chi phí lắp đặt thiết bị chuyên dùng cho xe chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Quyết định này thay thế Quyết định số 206/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân căn cứ Quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:
  - Đ/c Lê Minh Trí - Viện trưởng (để b/cáo);
  - Các đ/c phó Viện trưởng VKSTC;
  - Như Điều 3;
  - Bộ Tài chính (Cục QLCS);
  - Trang tin điện tử VKSNDTC;
  - Lưu: VT, C3 (VTh, P.TSTP).
  Tn. 120b

  KT. VIỆN TRƯỞNG
  PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   

  Nguyễn Huy Tiến

   

   

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

  ________________________

   

   

   

  PHỤ LỤC:

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  (Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

   

  Đơn vị tính: chiếc

  STT

  Tên đơn vị

  Tổng hợp định mức ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại CV 937/BTC-QLCS ngày 31/01/2020

  VKSND tối cao

  VKSND cấp cao

  VKSND cấp tỉnh, trong đó:

  VKSND cấp huyện

  VKSND tỉnh có từ 15 cấp huyện trở lên

  VKSND tỉnh có từ 10 đến 14 cấp huyện

  VKSND tỉnh có dưới 10 đơn vị cấp huyện

  Từ 50% cấp huyện thuộc vùng KTXH ĐBKK, KTXH KK trở lên

  Dưới 50% cấp huyện thuộc vùng KTXH ĐBKK, KTXH KK

  Từ 50% cấp huyện thuộc vùng KTXH ĐBKK, KTXH KK trở lên

  Dưới 50% cấp huyện thuộc vùng KTXH ĐBKK, KTXH KK

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  Viện kiểm sát tối cao và các đơn vị trực thuộc: I+II

  73

  32

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Viện kiểm sát tối cao

  32

  32

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Các đơn vị trực thuộc VKSTC

  41

  41

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Cơ quan điều tra hình sự

  37

  37

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Trường Đại học Kiểm sát HN

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Trường Đào tạo Bồi dưỡng NVKS tại TPHCM

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

  Viện kiểm sát cấp cao

  18

   

  18

   

   

   

   

   

   

   

  VKSND cấp cao tại Hà Nội

  6

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

  VKSND cấp cao tại Đà Nẵng

  6

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

  VKSND cấp cao tại TP HCM

  6

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C

  Viện kiểm sát cấp tỉnh, huyện

  879

   

   

  24

  18

  57

  10

  60

  710

  1

  An Giang

  14

   

   

   

   

  3

   

   

  11

  2

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  3

  Bạc Liêu

  9

   

   

   

   

   

   

  2

  7

  4

  Bắc Giang

  13

   

   

   

   

  3

   

   

  10

  5

  Bắc Kạn

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  6

  Bắc Ninh

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  7

  Bến Tre

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  8

  Bình Dương

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  9

  Bình Định

  14

   

   

   

   

  3

   

   

  11

  10

  Bình Phước

  14

   

   

   

   

  3

   

   

  11

  11

  Bình Thuận

  13

   

   

   

   

  3

   

   

  10

  12

  Cà Mau

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  13

  Cao Bằng

  16

   

   

   

   

  3

   

   

  13

  14

  Cần Thơ

  12

   

   

   

   

   

   

  3

  9

  15

  Đà Nẵng

  10

   

   

   

   

   

   

  3

  7

  16

  Đắk Lắk

  19

   

   

  4

   

   

   

   

  15

  17

  Đắk Nông

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  18

  Điện Biên

  13

   

   

   

   

  3

   

   

  10

  19

  Đồng Nai

  13

   

   

   

   

   

  2

   

  11

  20

  Đồng Tháp

  15

   

   

   

   

  3

   

   

  12

  21

  Gia Lai

  21

   

   

  4

   

   

   

   

  17

  22

  Hà Giang

  14

   

   

   

   

  3

   

   

  11

  23

  Hà Nam

  8

   

   

   

   

   

   

  2

  6

  24

  Hà Nội

  36

   

   

   

  6

   

   

   

  30

  25

  Hà Tĩnh

  16

   

   

   

   

  3

   

   

  13

  26

  Hải Dương

  14

   

   

   

   

   

  2

   

  12

  27

  Hải Phòng

  18

   

   

   

  3

   

   

   

  15

  28

  Hậu Giang

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  29

  Hòa Bình

  14

   

   

   

   

  3

   

   

  11

  30

  Hồ Chí Minh

  30

   

   

   

  6

   

   

   

  24

  31

  Hưng Yên

  12

   

   

   

   

   

  2

   

  10

  32

  Kiên Giang

  19

   

   

  4

   

   

   

   

  15

  33

  Kon Tum

  13

   

   

   

   

  3

   

   

  10

  34

  Khánh Hòa

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  35

  Lai Châu

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  36

  Lạng Sơn

  14

   

   

   

   

  3

   

   

  11

  37

  Lào Cai

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  38

  Lâm Đồng

  15

   

   

   

   

  3

   

   

  12

  39

  Long An

  19

   

   

  4

   

   

   

   

  15

  40

  Nam Định

  12

   

   

   

   

   

  2

   

  10

  41

  Ninh Bình

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  42

  Ninh Thuận

  9

   

   

   

   

   

   

  2

  7

  43

  Nghệ An

  25

   

   

  4

   

   

   

   

  21

  44

  Phú Thọ

  16

   

   

   

   

  3

   

   

  13

  45

  Phú Yên

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  46

  Quảng Bình

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  47

  Quảng Nam

  22

   

   

  4

   

   

   

   

  18

  48

  Quảng Ninh

  17

   

   

   

   

  3

   

   

  14

  49

  Quảng Ngãi

  17

   

   

   

   

  3

   

   

  14

  50

  Quảng Trị

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  51

  Sóc Trăng

  14

   

   

   

  3

   

   

   

  11

  52

  Sơn La

  15

   

   

   

  3

   

   

   

  12

  53

  Tây Ninh

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  54

  Tiền Giang

  13

   

   

   

   

   

  2

   

  11

  55

  Tuyên Quang

  9

   

   

   

   

   

   

  2

  7

  56

  Thái Bình

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  57

  Thái Nguyên

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  58

  Thanh Hóa

  30

   

   

   

  3

   

   

   

  27

  59

  Thừa Thiên Huế

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  60

  Trà Vinh

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  61

  Vĩnh Long

  10

   

   

   

   

   

   

  2

  8

  62

  Vĩnh Phúc

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

  63

  Yên Bái

  11

   

   

   

   

   

   

  2

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng: A+B+C

  970

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư để xác định đơn vị thuộc vùng Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng kinh tế xã hội khó khăn.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân của Quốc hội, số 63/2014/QH13
  Ban hành: 24/11/2014 Hiệu lực: 01/06/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  Ban hành: 26/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã đính chính lại
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  Ban hành: 11/01/2019 Hiệu lực: 25/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 206/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân
  Ban hành: 12/12/2017 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 46/QĐ-VKSTC Tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng khác của ngành Kiểm sát nhân dân

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Số hiệu: 46/QĐ-VKSTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 21/05/2020
  Hiệu lực: 21/05/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Huy Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X