hieuluat

Quyết định 4674/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tp.Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4674/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành:19/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _______

  Số: 4674/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ);

  Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/2/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

  Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 283/TTr-SXD(VP) ngày 31 tháng 8 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2.

  1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

  2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, đôn đốc Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Xây dựng, Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
  - VP Thành ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND TP;
  - Các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã;
  - VPUBTP: CVP, PVP L.T.Lực, các phòng: ĐT, TKBT, KT, HCTC, KSTTHC, TTTH-CB TP;
  - Lưu: VT,KSTTHC.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH   

     Lê Hồng Sơn

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC

  Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4674/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  ___________

   

  1. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP:

  Nội dung đơn giản hóa thủ tục: Giảm thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.

  Lý do: Thời gian theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Phòng đã đề xuất và trình công bố cắt giảm 05 ngày đối với việc giải quyết TTHC trên.

  * Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Sau khi cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 25 ngày:

  - Chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa: 140.840.360 đồng/ 01 năm. Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3,21%.

  2. Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP:

  Nội dung đơn giản hóa thủ tục: Giảm thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.

  Lý do: Thời gian theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Phòng đã đề xuất và trình công bố cắt giảm 05 ngày đối với việc giải quyết TTHC trên.

  * Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Sau khi cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 20 ngày xuống còn 15 ngày:

  - Chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa: 119.562.320 đồng/ 01 năm. Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 19,09%.

  3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP):

  Nội dung đơn giản hóa thủ tục: Giảm thời gian giải quyết 04 ngày làm việc.

  Lý do: Thời gian theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Phòng đã đề xuất và trình công bố cắt giảm 04 ngày đối với việc giải quyết TTHC trên.

  * Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Sau khi cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 26 ngày.

  - Chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa: 154.012.480 đồng/ 01 năm. Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 1,42%.

  4. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C:

  Nội dung đơn giản hóa thủ tục: Giảm thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.

  Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế giải quyết có thể rút ngắn xuống còn 10 ngày làm việc.

  * Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Sau khi cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.

  - Chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa: 30,397,000đồng/ 01 năm. Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 21,16%.

  5. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C:

  Nội dung đơn giản hóa thủ tục: Giảm thời gian giải quyết 05 ngày làm việc.

  Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế giải quyết có thể rút ngắn xuống còn 10 ngày làm việc.

  * Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

  - Chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa: 10,132,000 đồng/ 01 năm.Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 30,07%.

  6. Các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (07 TTHC):

  - Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài.

  - Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

  - Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

  - Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

  - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ- CP).

  - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn).

  - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp.

  Nội dung đơn giản hóa thủ tục: Mỗi thủ tục giảm thời gian giải quyết 01 ngày làm việc.

  Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành là 25 ngày (đối với thủ tục Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài) và 20 ngày (đối với 06 thủ tục còn lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực tế giải quyết có thể rút ngắn xuống còn 24 ngày làm việc và 19 ngày làm việc.

  * Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

  - Chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa: 469.535.416 đồng/ 01 năm.Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 4,65%./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4674/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tp.Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:4674/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:19/10/2020
  Hiệu lực:19/10/2020
  Lĩnh vực:Xây dựng, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X