hieuluat

Quyết định 4693/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4693/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thi
  Ngày ban hành:03/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:03/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THANH HÓA

  ________

  Số: 4693/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  ____________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 650/TTr-STP ngày 30/10/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính mới, sửa đổi; bãi bỏ 16 TTHC trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

  Điều 2. Giao Sở Tư pháp xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 16/11/2020.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 quyết định;
  - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - Trung tâm PVHCC tỉnh;
  - Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng DVC tỉnh);
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
  - Lưu: VT, KSTTHCNC.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Thi

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THANH HÓA

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  DANH MỤC

  Thủ tục hành mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

  __________

   

  I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI

  (Công bố 05 TTHC mới; sửa đổi 01 TTHC tại Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa)

  TT

  Tên thủ tục hành chính
  (Mã hồ sơ TTHC)

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí
  (nếu có)

  Căn cứ pháp lý

  Nội dung sửa đổi

  Lĩnh vực Trọng tài thương mại

   

  1

  Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  (1.008889.000.00.00.H56)

  15 ngày

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  1.500.000 đồng

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

  Thủ tục mới

  2

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  (1.008890.000.00.00.H56)

  10 ngày làm việc

  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  1.000.000 đồng

  Thủ tục mới

  3

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  (1.008904.000.00.00.H56)

  15 ngày làm việc

  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  - 500.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

  - 3.000.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

  Thủ tục mới

  4

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  (1.008905.000.00.00.H56)

  07 ngày làm việc

  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  500.000 đồng

  Thủ tục mới

  5

  Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

  (1.008906.000.00.00.H56)

  10 ngày làm việc

  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  5.000.000 đồng

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

  Thủ tục mới

  6

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  (1.001248.000.00.00.H56)

  05 ngày làm việc

  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

  - Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000 đồng.

  - Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000 đồng.

  - Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng.

  Sửa trình tự thực hiện

   

   

  II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

  (Bãi bỏ 16 TTHC tại Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 và Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa)

  STT

  Mã TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ

  Lĩnh vực: Trọng tài thương mại

  1

  1.001511.000.00.00.H56

  Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

  Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Tư pháp.

  (Đưa ra khỏi danh mục TTHC)

  2

  1.002242.000.00.00.H56

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

  3

  1.002891.000.00.00.H56

  Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  4

  1.002213.000.00.00.H56

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

  5

  1.002199.000.00.00.H56

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

  6

  1.002164.000.00.00.H56

  Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

  7

  1.000544.000.00.00.H56

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  8

  1.002102.000.00.00.H56

  Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Tư pháp.

  (Đưa ra khỏi danh mục TTHC)

  9

  1.002709.000.00.00.H56

  Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  10

  1.002703.000.00.00.H56

  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  11

  1.002050.000.00.00.H56

  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  12

  1.000586.000.00.00.H56

  Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  13

  1.002026.000.00.00.H56

  Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

  14

  1.002009.000.00.00.H56

  Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

  15

  1.001891.000.00.00.H56

  Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

  16

  1.001819.000.00.00.H56

  Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12
  Ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
  Ban hành: 28/07/2011 Hiệu lực: 20/09/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
  Ban hành: 19/09/2018 Hiệu lực: 19/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4693/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  Số hiệu:4693/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:03/11/2020
  Hiệu lực:03/11/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Thi
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X