Quyết định 488/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 địa bàn Thành phố

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:488/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
  Ngày ban hành:27/01/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/01/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  -------
  Số: 488/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
  ------------------------------
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
  Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phỦy ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
  Căn cứ Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính tại thành phố;
  Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 204/STP-KSTT ngày 13 tháng 01 năm 2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   
  CHỦ TỊCH
  Lê Hoàng Quân

   
  KẾ HOẠCH
  KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 488/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
   
   
  I. Mục đích, yêu cầu:
  1. Mục đích:
  a) Tăng cường kiểm soát chất lượng quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố;
  b) Thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực;
  c) Nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức theo quy định: tổ chức tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà;
  d) Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục lựa chọn các nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông.
  2. Yêu cầu:
  a) Nhanh chóng hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình thực hiện, quy chế phối hợp trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo hướng gắn kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính với công tác xây dựng, ban hành và theo dõi thi hành pháp luật;
  b) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và các quy định hành chính có liên quan; hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính đúng tiến độ, có chất lượng; đẩy nhanh tiến độ công bố công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính.
  Lựa chọn lĩnh vực để thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo có hiệu quả, cải thiện về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính; lựa chọn lĩnh vực hoặc cơ quan, đơn vị để tổ chức đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.
  c) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính.
  d) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và xác định cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân.
  II. Nội dung cụ thể:
  1. Các công việc trọng tâm năm 2014: xem phụ lục 1 đính kèm.
  2. Danh mục thủ tục hành chính rà soát trọng tâm năm 2014: xem phụ lục 2 đính kèm.
  3. Danh mục thủ tục hành chính đề xuất nghiên cứu thực hiện kết hợp, liên thông trong giải quyết: xem phụ lục 3 đính kèm.
  III. Tổ chức thực hiện:
  1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đan vị; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện Kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định.
  3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
   
  PHỤ LỤC 1
  DANH MỤC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2014
   
   

  Số TT
  Nội dung công việc
  Đơn vị chủ trì
  Đơn vị thực hiện
  Thời gian bắt đầu
  Thời gian hoàn thành
  I.
  Hoàn thiện quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
  1.
  Sửa đổi, bổ sung Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Quý 1/2014
  Quý 1/2014
  2.
  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Quý 1/2014
  Quý 1/2014
  3.
  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Quý 1/2014
  Quý 1/2014
  II.
  Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  1.
  Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Tháng 01/2014
  Tháng 01/2014
  2.
  Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Tháng 01/2014
  Tháng 01/2014
  3.
  Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Tháng 02/2014
  Tháng 02/2014
  4.
  Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Sở ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân thành phố
  Quý 1/2014
  Quý 1/2014
  5.
  Quyết định phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố
  Sở Tư pháp
  Sở ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn có liên quan
  Tháng 01/2014
  Tháng 12/2014
  6.
  Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố
  Sở Tư pháp
  Sở ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân thành phố
  Tháng 01/2014
  Tháng 12/2014
  III.
  Duy trì và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  1.
  Kiện toàn hệ thống cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Tháng 01/2014
  Tháng 02/2014
  2.
  - Xây dựng tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  - Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Các đơn vị có liên quan
  - Theo Kế hoạch tập huấn cụ thể - quý I, 11/2014);
  - Thường xuyên.
  - Theo Kế hoạch tập huấn cụ thể - quý I, 11/2014);
  - Thường xuyên.
  3.
  Đảm bảo chế độ hỗ trợ tài chính đối với cán bộ, công chức đầu mối và kinh phí hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định 26/2013/QĐ-UBND
  - Sở Tài chính
  - Sở Tư pháp
  - Sở Tư pháp;
  - Ủy ban nhân dân quận - huyện;
  - Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
  Tháng 01/2014
  Tháng 12/2014
  4.
  Đánh giá tác động thủ tục hành chính; lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành
  - Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản;
  - Sở Tư pháp
  Sở, ban ngành Thành phố, các đơn vị có liên quan
  Tháng 01/2014
  Tháng 12/2014
  5.
  Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  Sở Tư pháp
  Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Các đơn vị có liên quan
  Theo kế hoạch kiểm tra
  Theo Kế hoạch kiểm tra
  6.
  - Lựa chọn lĩnh vực để thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo có hiệu quả, cải thiện về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính;
  - Lựa chọn lĩnh vực hoặc cơ quan, đơn vị để tổ chức đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.
  Sở Tư pháp
  Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan
  Quý 1/2014
  Quý 1/2014
  IV.
  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính
   
  Đăng tải Quyết định công bố thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố;
  Đăng tải các thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Văn phòng UBND Thành phố; Sở Tư pháp; Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Tháng 02/2014
  Tháng 12/2014
  V.
  Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính
  1.
  Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Các đơn vị có liên quan
  Tháng 01/2014
  Tháng 12/2014
  2.
  Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
  - Sở Tư pháp;
  - Sở Thông tin và Truyền thông
  Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Các đơn vị có liên quan
  Tháng 01/2014
  Tháng 12/2014
  VI.
  Chế độ thông tin báo cáo
  1.
  Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính
  Sở Tư pháp
  Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
  Các đơn vị có liên quan
  Theo thời hạn yêu cầu
  Theo thời hạn yêu cầu

   
  PHỤ LỤC 2
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT TRỌNG TÂM NĂM 2014
   
   

  Số TT
  Tên thủ tục/nhóm thủ tục hành chính
  Đơn vị chủ trì
  Đơn vị phối hợp
  Thời gian thực hiện
  Thời gian hoàn thành
  Ghi chú
  1.
  Rà soát, đánh giá những TTHC đã được công bố theo Đề án 30 để đảm bảo sự phù hợp với Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.
  Sở, ban ngành thành phố
  - Sở Tư pháp;
  - Đơn vị có liên quan.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Tư pháp đề xuất
  2.
  Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  - Chi cục Thú y;
  - Sở Tư pháp.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở NN và PTNT đề xuất
  3.
  Nhóm thủ tục: phê duyệt phương án chữa cháy, cấp giấy chứng nhận huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
  Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
  - Sở Tư pháp;
  - Đơn vị có liên quan.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Cảnh sát PCCC đề xuất
  4.
  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp/cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  Sở Y tế
  - Sở Tư pháp;
  - Đơn vị có liên quan.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Y tế đề xuất (danh mục rà soát 2013 chuyển sang)
  5.
  Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch
  Sở Quy hoạch - Kiến trúc
  - Sở Tư pháp;
  - Đơn vị có liên quan.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở QHKT đề xuất
  6.
  Nhóm thủ tục liên quan đến thẩm định dự án; cấp phép xây dựng; cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài
  Sở Xây dựng
  - Sở Tư pháp;
  - Đơn vị có liên quan.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Xây dựng đề xuất
  7.
  Nhóm thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam
  Sở Công Thương
  - Sở Tư pháp;
  - Đơn vị có liên quan.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Công Thương đề xuất
  8.
  Các nhóm thủ tục: cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; đăng ký hoạt động dạy nghề; thành lập cơ sở dạy nghề
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sở Tư pháp
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Lao động - Thương binh và xã hội đề xuất

   
  PHỤ LỤC 3
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN
  KẾT HỢP, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT
   
   

  Số TT
  Tên thủ tục/nhóm thủ tục hành chính
  Đơn vị chủ trì
  Đơn vị phối hợp
  Thòi gian thực hiện
  Thòi gian hoàn thành
  Ghi chú
  1.
  Liên thông thủ tục thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
  - Chi cục Bảo vệ thực vật.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở NN và PTNT đề xuất
  2.
  Liên thông thủ tục cấp giấy phép chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ và thủ tục đăng ký xác nhận cam kết bảo vệ môi trường
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  - Sở Tài nguyên và Môi trường;
  - Ủy ban nhân dân quận - huyện;
  - Đơn vị có liên quan
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  UBND huyện Cần Giờ đề xuất
  3.
  Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và cấp mã số thuế (giữa quận và cơ quan thuế)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  - Cục Thuế;
  - Ủy ban nhân dân quận - huyện.
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất
  4.
  Liên thông thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Cục Thuế
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất
  5.
  Liên thông trong thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giữa Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục Thuế
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  - Sở Xây dựng;
  - Cục thuế;
  - Ủy ban nhân dân quận - huyện
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Ủy ban nhân dân quận 11 đề xuất
  6.
  Liên thông nhóm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư (giữa quận và phường)
  Sở Xây dựng
  Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn.
  Đơn vị có liên quan
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất
  7.
  Liên thông nhóm thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp số nhà (giữa phường, quận và Chi cục thuế)
  Sở Xây dựng
  - Sở Tài nguyên và Môi trường;
  - Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn;
  - Cục Thuế
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất
  8.
  Kết hợp thủ tục lấy ý kiến thiết kế cơ sở và thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án phát triển nhà ở.
  Sở Xây dựng
   
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Xây dựng đề xuất
  9.
  Kết hợp thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
  Sở Tư pháp
   
  Tháng 02/2014
  Tháng 07/2014
  Sở Tư pháp đề xuất (chuyển từ Kế hoạch năm 2013 sang)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân
  Ban hành: 14/02/2008 Hiệu lực: 03/03/2008 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
  Ban hành: 08/11/2011 Hiệu lực: 08/11/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 79/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 13/12/2011 Hiệu lực: 23/12/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 80/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 16/12/2011 Hiệu lực: 26/12/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014
  Ban hành: 08/01/2014 Hiệu lực: 18/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 23/07/2013 Hiệu lực: 02/08/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 488/QĐ-UBND Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 địa bàn Thành phố

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu:488/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/01/2014
  Hiệu lực:27/01/2014
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Lê Hoàng Quân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (8)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới