hieuluat

Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ NN&PTNT Phiên bản 1.0

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thủy sản Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đình Luân
  Ngày ban hành: 02/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  TỔNG CỤC THỦY SẢN

  -------

  Số: 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

   

                                                                                         

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp
  và Phát triển nông thôn Ph
  iên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

  ------------

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

   

  Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0;

  Căn cứ Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản.

  Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phân công.

  Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo Tổng cục tình hình thực hiện Kế hoạch.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);

  - Lãnh đạo TCTS;

  - Vụ KHCN&MT (p/h);

  - Trung tâm Tin học và Thống kê (p/h);

  - Lưu: VT, KHCN&HTQT.

  TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Trần Đình Luân

   

  Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

  (Kèm theo Quyết định số 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 02/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

   

  TT

  Nhiệm vụ

  Mục tiêu

  Sản phẩm dự kiến

  Đơn vị đầu mối

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Khái toán kinh phí

  (tr.đồng)

  I

  Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)

  1

  Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền cho toàn bộ máy tính tại Tổng cục Thủy sản.

  Trang bị phần mềm diệt virus cho toàn bộ máy tính của Tổng cục Thủy sản nhằm tăng cường khả năng an toàn thông tin.

  Phần mềm diệt virus được cài đặt trên toàn bộ các máy tính của Tổng cục Thủy sản.

  Văn phòng Tổng cục

  Các Vụ thuộc khối văn phòng.

  2019­

  2020

  90

  Cục Kiểm ngư; Các Trung tâm thuộc

  TCTS.

  -

  2019­

  2020

  -

  2

  Bổ sung 01 màn hình LED tại phòng họp lớn của TCTS

  Trang bị màn hình LED với các tính năng kỹ thuật.

  01 màn hình LED tại phòng họp lớn của TCTS.

  Văn phòng Tổng cục.

   

  2019­

  2020

  1.000

  3

  Bổ sung 8 máy scan cho các đơn vị thuộc khối văn phòng TCTS

  Trang bị cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng TCTS

  8 máy scan được trang bị tại các đơn vị thuộc khối Văn phòng TCTS.

  Văn phòng Tổng cục.

   

  2019­

  2020

  120

  4

  Nâng cấp đường truyền internet dùng chung tại Tổng cục Thủy sản

  Nâng cấp băng thông đường truyền internet leased-line tại Tổng cục Thủy sản phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và nhu cầu internet của cán bộ tại Tổng cục Thủy sản

  Đường truyền internet được mở rộng băng thông phục vụ hiệu quả xử lý văn phòng điện tử Bộ và TCTS.

  Trung tâm Thông tin thủy sản

   

  2020

  1.200

   
   

   

  TT

  Nhiệm vụ

  Mục tiêu

  Sản phẩm dự kiến

  Đơn vị đầu mối

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Khái toán kinh phí

  (tr.đồng)

  5

  Trang bị thiết bị cân bằng tải và triển khai hệ thống giám sát mạng cho hệ thống mạng tại Tổng cục Thủy sản

  Cân bằng tải, tận dụng băng thông của đường truyền internet dự phòng, nâng cao tốc độ truy cập internet và tránh lãng phí đường truyền.

  Giám sát hệ thống mạng tại Tổng cục Thủy sản, phòng tránh và thuận tiện trong việc khắc phục, bảo dưỡng hệ thống.

  Thiết bị cân bằng tải >= 2 line.

  Hệ thống giám sát mạng.

  Trung tâm Thông tin thủy sản

   

  2019­

  2020

  500

  II

  Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành

  1

  Xây dựng và chuyển giao phần mềm CSDL quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thuộc CSDL quốc gia về thủy sản

  CSDL tích hợp các thông tin về nuôi trồng thủy sản trên GIS đảm bảo tích hợp với hệ thống CSDL quốc gia về thủy sản.

  CSDL tích hợp các thông tin về nuôi trồng thủy sản trên GIS

  Trung tâm Thông tin thủy sản

  - Vụ Nuôi trồng thủy sản

  - Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

  2019­

  2020

  2.900*

  2

  Phát triển phần mềm và áp dụng nguồn gốc (thí điểm) điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận

  Hệ thống xác nhận, chứng nhận điện tử công khai, minh bạch, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác

  Phần mềm xác nhận, chứng nhận điện tử

  Trung tâm Thông tin thủy sản

  - Vụ Khai thác thủy sản;

  - Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

  2019­

  2020

  3.950*

  3

  Triển khai mở rộng phần mềm và áp dụng

  Hệ thống xác nhận chứng nhận được triển khai rộng

  Hệ thống xác nhận chứng nhận được triển khai rộng

  Trung tâm Thông tin

   

  2020

  4.000*

   

   

  TT

  Nhiệm vụ

  Mục tiêu

  Sản phẩm dự kiến

  Đơn vị đầu mối

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Khái toán kinh phí

  (tr.đồng)

   

  nguồn gốc điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận tại 28 tỉnh ven biển

  rãi tại các tỉnh ven biển, hỗ trợ việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu

  rãi tại các tỉnh ven biển

  thủy sản

   

   

   

  4

  Phát triển Hệ thống thông tin quản lý lĩnh vực bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

  CSDL tích hợp các thông tin về bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên GIS đảm bảo đảm bảo tích hợp với hệ thống CSDL quốc gia về thủy sản.

  CSDL tích hợp các thông tin về khai thác thủy sản trên GIS

  Trung tâm Thông tin thủy sản

  - Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

  - Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

  2019­

  2020

  Kinh phí Đề án 47 và dự án Điều tra nguồn lợi nội đồng

  5

  Nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử Tổng cục Thủy sản

  Nâng cấp các tính năng xử lý văn bản điện tử.

  Phần mềm VPĐT được nâng cấp, ứng dụng trong công tác điều hành.

  Văn phòng Tổng cục.

  - Trung tâm thông tin thủy sản;

  - Vụ Khoa học công nghệ và HTQT.

  2019­

  2020

  50

  6

  Xây dựng các văn bản quản lý kiến trúc Chính phủ điện tử chuyên ngành thủy sản

  Ban hành các văn bản quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu, bảo dưỡng-bảo trì ứng dụng CNTT trong kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ tại Tổng cục.

  - Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Tổng cục Thủy sản.

  - Các văn bản quy định quy chế chia sẻ, tích hợp, khai thác, cập nhật dữ liệu ngành thủy sản.

  Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế;

  Trung tâm Thông tin

  - Vụ Pháp chế Thanh tra;

  - Các đơn vị liên quan.

  2019­

  2020

  -

   
   

   

  TT

  Nhiệm vụ

  Mục tiêu

  Sản phẩm dự kiến

  Đơn vị đầu mối

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Khái toán kinh phí

  (tr.đồng)

   

   

   

   

  thủy sản.

   

   

   

  III

  Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

  1

  Xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản (cá tra, tôm)

  Bảo đảm tính minh bạch đối với nguồn gốc sản phẩm nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý thủy sản trong nước và hợp tác quốc tế lĩnh vực thủy sản.

  Phần mềm CSDL truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với cá Tra và Tôm

  Trung tâm Thông tin thủy sản.

  - Vụ Nuôi trồng thủy sản

  2020

  4.000*

  IV

  Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng Công nghệ thông tin

  1

  Tập huấn về kỹ năng sử dụng CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc TCTS.

  Sử dụng thành thạo CNTT được tập huấn; kỹ năng biên tập tin bài và quản trị website thành thạo.

  100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn sử dụng thành thạo các kỹ năng.

  Trung tâm Thông tin thủy sản

  - Các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản

  2019­

  2020

  50

   

  Tổng kinh phí

  Từ các đề tài, dự án đã được duyệt

  14.850

  Đề xuất bổ sung

  3.010

   

  *: nguồn kinh phí đã được phê duyệt từ nguồn khác.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ NN&PTNT Phiên bản 1.0

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thủy sản
  Số hiệu: 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/10/2019
  Hiệu lực: 02/10/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Đình Luân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới