hieuluat

Quyết định 575/QĐ-TTCP công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 575/QĐ-TTCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Khái
  Ngày ban hành: 21/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • THANH TRA CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 575/QĐ-TTCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯNG TRONG NGÀNH THANH TRA

  -------------------

  TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

  Điều 2. Văn phòng và Trung tâm Thông tin có trách nhiệm phối hợp với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này; công bố, công khai trên Cng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
  - Cục Ki
  m soát TTHC (VPCP);
  - Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ;
  - Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc TW;
  - Cổng Thông tin điện tử TTCP;
  - Tổ cải cách hành chính TTCP;
  - Lưu: VT, KSTTHC.

  TỔNG THANH TRA
  Lê Minh Khái

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 575/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

   

  PHN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA

   

  STT

  Tên thủ tc hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1.

  Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

  Thi đua, khen thưởng

  Thanh tra Chính phủ

  2.

  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

  Thi đua, khen thưởng

  Thanh tra Chính phủ

  3.

  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

  Thi đua, khen thưởng

  Thanh tra Chính phủ

  4.

  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

  Thi đua, khen thưởng

  Thanh tra Chính phủ

  5.

  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

  Thi đua, khen thưởng

  Thanh tra Chính phủ

   

  PHN II. NỘI DUNG CỤ THCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA

   

  1. Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

  Trình tự thực hiện

  + Bước 1: Đăng ký thi đua.

  - Các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đăng ký thi đua;

  - Cụm trưởng, Khối trưởng; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua, giao ước thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ).

  + Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

  Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) theo thời gian quy định như sau:

  - Đối với Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hp Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn khác;

  - Đối với các cụm, khối thi đua gửi hồ sơ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

  + Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

  Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

  + Bước 4: Ban hành quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

  Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ đối với tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

  Cách thức thực hiện

  Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

  2. Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

  3. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Biên bản họp bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua (đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ);

  4. Ý kiến của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ được đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ.

  - Slượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  Trong Quý I năm tiếp theo

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

  - Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ

  Kết quả thực hiện TTHC

  Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra chính phủ

  Lệ phí

  Không

  Tên mu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ là danh hiệu thi đua được xét tặng cho các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đạt các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

  1. Tập thể được xét tặng Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động, có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;

  2. Được các đơn vị trong cùng cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn là đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

  - Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

  2. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

  Trình tự thực hiện

  + Bước 1: Đăng ký thi đua.

  - Các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện; các tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ đăng ký thi đua;

  - Cụm trưởng, Khối trưởng; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua, giao ước thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ).

  + Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đi với tập thể.

  Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) theo thời gian quy định như sau:

  - Đối với Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hp Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn khác;

  - Đối với các cụm, khối thi đua gửi hồ sơ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

  + Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

  Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

  + Bước 4: Ban hành quyết định tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

  Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

  Cách thức thực hiện

  Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

  2. Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

  3. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Biên bản họp bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua (đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ);

  4. Ý kiến của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ được đề nghị xét tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  Trong Quý I năm tiếp theo

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

  - Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ

  Kết quả thực hiện TTHC

  Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

  Lệ phí

  Không

  Tên mu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện:

  a) Có 02 năm liên tục đủ tiêu chuẩn được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”;

  b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

  Đối với tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động; được các đơn vị trong cùng cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

  2. Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ:

  a) Có 02 năm liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”;

  b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

  c) Các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phải được các đơn vị trong cùng Khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mi để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

  - Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

  3. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

  Trình tự thực hiện

  + Bước 1: Đăng ký thi đua.

  - Các cá nhân thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện; các cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đăng ký thi đua;

  - Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ).

  + Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.

  Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hợp Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn khác.

  + Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

  Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

  + Bước 4: Ban hành quyết định tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

  Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với cá nhân đủ điều kin, tiêu chuẩn.

  Cách thức thực hiện

  Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

  2. Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

  3. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

  - Slượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  Trong Quý I năm tiếp theo

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức, cá nhân

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

  - Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ

  Kết quả thực hiện TTHC

  Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

  Lệ phí

  Không

  Tên mu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các cá nhân thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện:

  a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động;

  b) Có 02 năm liên tục được bình xét, công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  2. Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ:

  a) Là cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, được lựa chọn trong số cá nhân có 02 năm liên tục được đánh giá, nhận xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bình xét cán bộ, công chức, viên chức;

  b) Trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở trở lên hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

  - Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

  4. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

  Trình tự thực hiện

  + Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

  Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) ngay sau khi tập thể lập được thành tích đột xuất.

  + Bước 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

  Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

  + Bước 3: Ban hành quyết định tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

  Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đột xuất đối với tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

  Cách thức thực hiện

  Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có liên quan đến tập thể đề nghị khen thưởng;

  2. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng. Riêng đối với các tập thể trong ngành Thanh tra báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp.

  - Slượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  Sau khi tập thể lập được thành tích đột xuất

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

  - Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ

  Kết quả thực hiện TTHC

  Quyết định tặng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

  Lệ phí

  Không

  Tên mu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể là hình thức khen thưởng đột xut cho:

  1. Tập thể trong ngành Thanh tra có thành tích đột xuất, xuất sắc.

  2. Tập thể ngoài ngành Thanh tra có liên quan đến công tác thanh tra, có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát trin ngành Thanh tra.

  3. Tập thể người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

  - Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

  5. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

  Trình tự thực hiện

  + Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

  Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) ngay sau khi cá nhân lập được thành tích đột xuất.

  + Bước 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

  Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của h sơ, thm định thành tích và tng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

  + Bước 3: Ban hành quyết định tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

  Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đột xuất đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

  Cách thức thực hiện

  Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có liên quan đến cá nhân đề nghị khen thưởng;

  2. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng. Riêng đối với các cá nhân trong ngành Thanh tra báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp.

  - Slượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết

  Sau khi cá nhân lập được thành tích đột xuất.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức, cá nhân

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

  - Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ

  Kết quả thực hiện TTHC

  Quyết định tặng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

  Lệ phí

  Không

  Tên mu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân là hình thức khen thưởng đột xuất cho:

  1. Cá nhân trong ngành Thanh tra có thành tích đột xuất, xuất sắc.

  2. Cá nhân ngoài ngành Thanh tra có liên quan đến công tác thanh tra, có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

  3. Cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

  - Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 01/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
  Ban hành: 06/10/2016 Hiệu lực: 20/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
  Ban hành: 09/04/2018 Hiệu lực: 29/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 27/06/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội, số 39/2013/QH13
  Ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 575/QĐ-TTCP công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ
  Số hiệu: 575/QĐ-TTCP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 21/08/2019
  Hiệu lực: 21/08/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Minh Khái
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới