hieuluat

Quyết định 668-QĐ/UBKTTW bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác thi hành kỷ luật đảng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 668-QĐ/UBKTTW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Cẩm Tú
  Ngày ban hành: 01/12/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/12/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  Số: 668-QĐ/UBKTTW

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

  - Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đng về công tác kiểm, tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06-2-2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng;

  - Xét đề nghị của Vụ Tổng hợp,

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

  Điều 2. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ mẫu văn bản nghiệp vụ bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để ban hành bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ áp dụng cho ủy ban kiểm tra cấp dưới.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có hiệu lực thi hành cùng với Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW, ngày 09-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3,
  - Ban Bí thư (để báo cáo),
  - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, Văn phòng Trung ương, các ban đảng trực thuộc Trung ương,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,
  - Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
  - Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
  - Lưu: VT-LT, Vụ TH (10b).

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  PHÓ CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRỰC

  Trần Cẩm Tú

   

   

  DANH MỤC

  BỔ SUNG MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG
  (ban hành kèm theo Quyết định số 668-QĐ/UBKTTW, ngày 01-12-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

  -----------------------------

   

  TT

  Tên mẫu văn bản

  Ký hiệu mẫu

  Trung ương

  Địa phương

  I

  THI HÀNH KỶ LUẬT ĐNG

   

   

  1.1

  Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật

  4E

  4e

  II

  BỔ SUNG, THAY ĐI NỘI DUNG, THÀNH VIÊN ĐOÀN KIM TRA, GIÁM SÁT; GIA HẠN THỜI GIAN KIM TRA, GIÁM SÁT...

   

   

  2.1

  Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát hoặc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát

  8A

  8a

  2.2

  Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra ch đạo Đoàn Kiểm tra, giám sát

  8B

  8b

  2.3

  Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát

  8C

  8c

  III

  ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT CẤP ỦY, SINH HOẠT ĐẢNG; HỦY VĂN BẢN SAI, TRÁI THM QUYN

   

   

  3.1

  Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

  9A

  9a

  3.2

  Quyết định gia hạn đình ch sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

  9B

  9b

  3.3

  Quyết định hủy bỏ văn bản

  9C

  9c

  IV

  KIỂM TRA NỘI DUNG DO BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ GIAO

   

   

  1.1

  Quyết định kiểm tra

  10A

   

  1.2

  Kế hoạch kiểm tra

  10B

   

  1.3

  Báo cáo kết quả kiểm tra

  10C

   

  1.4

  Báo cáo Bộ Chính trị/Ban Bí thư... về kết quả kiểm tra

  10D

   

   

   

  Mẫu số 4E

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số: -TTr/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  TỜ TRÌNH

  Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật……
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật)

  ----------------

  Kính gửi: Bộ Chính trị/Ban Bí thư
  (tùy thuộc vào cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định)

   

  Thực hiện nhiệm vụ theo quy định (hoặc) Thực hiện chỉ đạo của..., sau khi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (hoặc) kiểm tra, xem xét, làm rõ đối với ……(tổ chức đng, đng viên được kiểm tra) về... (nêu nội dung kiểm tra), y ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận …..(tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra) vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật... (Phần này nêu tóm tt diễn tiến, xuất phát đim đến việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đng viên vi phạm).

  Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị/Ban Bí thư như sau:

  I- Nội dung vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hạnh k luật)

  II- Kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng

  Việc kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành k luật) đã được thực hiện theo quy định tại các tổ chức đảng. Kết quả cụ thể như sau:

  1- Tại...

  *... (Nêu vn tắt kết luận hoặc ý kiến chính tại hội nghị tổ chức đng tiến hành kiểm điểm).

  * Kết quả bỏ phiếu đề nghị kỷ luật:

  ... (Ghi số phiếu cụ thể, tỷ lệ theo quy định).

  2- Tại...

  III- Việc xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Ngày…, tại kỳ họp thứ..., Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật...(tổ chức đng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật). Tham dự Hội nghị có...

  Sau khi nghe Báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra; ý kiến phát biểu của các đồng chí:…, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật), kết quả:

  ... (Ghi s phiếu cụ thể, t lệ theo quy định).

  IV- Nhận xét và đề nghị

  1- Nhận xét

  - Việc tiến hành kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành k luật đối với... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được các tổ chức đảng thực hiện theo quy định.

  - …

  - Những vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) là... (nêu mức độ nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân), cần áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định tại:... (nêu điều, khoản đối chiếu)1 của... (tên quy định cụ thể của Đng về xkỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

  Tuy nhiên,... (nêu nội dung, tình tiết có thể xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hoặc tăng nặng - nếu có).

  2- Đề nghị

  Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ... (tên quy định cụ thể của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm) và kết quả kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị/Ban Bí thư:

  - Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ... (nêu hình thức k luật đề nghị áp dụng) đối với... (tổ chức đng, đảng viên vi phạm).

  -.... (đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét kỷ luật hành chính đối với cá nhân đảng viên vi phạm hoặc những đề nghị khác - nếu có).

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương kính trình Bộ Chính trị/Ban Bí thư xem xét, quyết định.

   

  Nơi nhận:
  - Nh
  ư kính gửi,
  -... (Đ
  ng chí lãnh đạo Đảng có ý kiến ch đạo),
  - Văn phòng Trung ương Đảng,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,
  - Vụ... (v
  địa bàn nơi theo dõi tổ chức đng, đng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật),
  - Lưu: VT-LT, Vụ TH (2b), Hồ sơ (3b).

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Dẫn chiếu nội dung cụ thể của điều, khon và hình thức kỷ luật áp dụng

   

   

  PHỤ LỤC

  Phụ lục 1

   

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

  1. Nếu đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng thì trình bày khái quát đặc điểm tình hình tổ chức đảng bị đề nghị thi hành kỷ luật.

  2. Nếu đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thì trình bày sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

  - Họ và tên:                               ; Bí đanh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

  - Dân tộc:                                 ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ngày vào Đảng:                      ; Ngày chính thc:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua)

  - Khen thưng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng)

  - Kỷ luật; (ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết đnh).

   

  ------------------------------

  Phụ lục 2

  Thống kê nội dung, số liệu liên quan về các vi phạm, khuyết điểm

  (nếu có)

   

   

  - Mẫu số 8A

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  bổ sung nội dung, mốc thời gian kiểm tra (hoặc giám sát) đối với... (tên đối tượng kim tra (giám sát) theo Quyết định đã ban hành) (hoặc) bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra (Giám sát)1

  ---------------------------

   

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể số, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành);

  - Xét đề ngh của... (tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) hoặc đơn vị, cá nhân đề nghị bổ sung nội dung, mc thời gian kim tra (giám sát) (hoặc) bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra (Giám sát)),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Bổ sung nội dung, mốc thời gian kiểm tra (giám sát) đối với... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)) về:... (nêu cụ thể nội dung cần b sung kiểm tra (giám sát)); từ... đến... (nêu cụ thể mốc thời gian kiểm tra (giám sát) cần b sung).

  (hoặc) Điều 1. Bổ sung đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đồng chí được bổ sung tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)) làm... (nêu chức trách nhiệm vụ khi tham gia Đoàn: Thành viên/Phó Trưởng Đoàn/Trưng Đoàn) Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu số, ngày Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đồng chí được thay thế, không tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)).

  Điều 2.... (tên đối tượng kiểm tra, giám sát),.,. (tên tổ chức đng có liên quan - nếu có),... (tên cơ quan công tác của đồng chí được bổ sung tham gia và cơ quan của đng chí được thay thế, không tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 3) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Chính trị (Ban Bí thư) (đ
  báo cáo),
  - Như Điều 2,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Ch nhiệm,
  - Vụ... (theo dõi lĩnh vực, địa bàn đ
  ược kiểm tra),
  - ……………………………..,
  -
  Lưu: VT-LT, VTH(3b), HS(2b).

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Trong trường hợp cụ thể có th kết hợp cả hai nội dung trong một Quyết định

   

   

  - Mẫu số 8B

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (hoặc Giám sát)………………………..
  (nêu trích yếu tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát)

  ---------------

   

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể số, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban );

  - Căn cứ Thông báo kết luận kỳ họp thứ... của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương (hoặc) ý kiến ch đạo của…,

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Phân công đồng chí... (h và tên, chức vụ của đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phân công chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát)) trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày Quyết định nêu tại Mục căn c thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay đồng chí... (họ và tên, chức vụ của đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi không tham gia chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát)).

  Điều 2.... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu số, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Chính trị (Ban Bí thư) (đ
  báo cáo),
  - Như Điều 2,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Ch nhiệm,
  - Vụ... (theo dõi lĩnh vực, địa bàn đ
  ược kiểm tra),
  - ……………………………..,
  -
  Lưu: VT-LT, VTH(3b), HS(2b).

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  - Mẫu số 8C

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  gia hạn thời gian kiểm tra (hoặc giám sát) đối với ………………………………………
  (nêu đi tượng kiểm tra (giám sát) theo Quyết định đã ban hành)

  ---------------

   

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể s, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành),

  - Xét đề nghị của... (tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) hoặc đơn vị, cá nhân cần gia hạn thời gian kiểm tra (giám sát)),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Gia hạn thời gian kiểm tra (giám sát)... ngày làm việc đối với... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)).

  Điều 2.... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đng có liên quan - nếu có), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 3) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Chính trị (Ban Bí thư) (đ
  báo cáo),
  - Như Điều 2,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Ch nhiệm,
  - Vụ... (theo dõi lĩnh vực, địa bàn đ
  ược kiểm tra),
  - ……………………………..,
  -
  Lưu: VT-LT, VTH(3b), HS(2b).

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  - Mẫu số 9A

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số: ……-/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí ……
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đình ch)

  -------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Căn cứ Quyết định (văn bản) của... về việc khởi tố bị can đối với... (hoặc) Quyết định (văn bản) của... về việc truy tố đối với...; (nếu có)

  - Xét đề nghị của …………….(tên tổ chức đảng đề nghị đình ch sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Đình chỉ sinh hoạt ………1 (hoặc) Đình chỉ sinh hoạt đng đối với đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ).

  Thời hạn đình chỉ là... ngày làm việc2.

  Điều 2. Tnh (Thành,...) ủy, Ban Thường v Tỉnh (Thành,...) ủy,... (tên các tổ chức đảng có liên quan) và đng chí... (họ và tên của đng viên bị đình chỉ) thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2,

  - Ban Bí thư (đ báo cáo),
  - Ban T
  chức Trung ương,
  - Ủy ban Kiểm tra Tnh (Thành,...) ủy...(nơi đề nghị đình ch),
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Ch
  nhiệm,
  -
  Vụ...,
  - Lưu VT-LT, Vụ TH (2b), HS.

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Đình ch sinh hoạt cấp ủy cp nào thì ghi rõ Ban Chấp hành Đng bộ cấp ấy. Trường hợp đảng viên tham gia nhiều cấp ủy, nếu đình chỉ một số hoặc đình ch tt c các cấp thì ghi rõ tng cấp hoặc cp y các cấp.

  2 Đối với các trường hợp đình ch sinh hoạt cấp y (hoặc sinh hoạt đảng) do bị khi tố (hoặc truy tố): Căn cứ theo thời hạn quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

   

  - Mẫu số 9B

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số: ……-/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí .......
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đình ch)

  -------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Căn cứ Quyết định (văn bản) của... về việc gia hạn khi tố bị can đối với... (hoặc) Quyết định (văn bản) của... về việc... đối với...; (nếu có)

  - Xét đề nghị của …….(tên tổ chức đảng đề nghị đình ch sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đng);

   

  ỦY BAN KIM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hot đảng đối với đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ).

  Thời gian gia hạn đình chỉ là... ngày làm việc1.

  Điều 2. Tnh (Thành,...) ủy, Ban Thường vụ Tnh (Thành,...) ủy,... (tên các tổ chức đảng có liên quan) và đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ) thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2,

  - Ban Bí thư (đ báo cáo),
  - Ban T
  chức Trung ương,
  - Ủy ban Kiểm tra Tnh (Thành,...) ủy...(nơi đề nghị đình ch),
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Ch
  nhiệm,
  -
  Vụ...,
  - Lưu VT-LT, Vụ TH (2b), HS.

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  ______________

  1 Đi với các trường hợp gia hạn đình ch sinh hoạt cấp y (hoặc sinh hoạt đng) do bị khởi tố (hoc truy tố): Căn cứ theo quy định của Đng và pháp luật Nhà nước.

   

   

  - Mẫu số 9C

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số: ……-/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  hủy bỏ......
  (nêu rõ văn bản, quyết định cn hủy bỏ, thu hi) 1

  ------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Xét đề ngh của …… (tên đơn vị, cá nhân đề nghị thu hồi, hủy b văn bản, quyết định),

   

  ỦY BAN KIM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Hủy bỏ... (nêu rõ văn bn, quyết định cần hủy bỏ, thu hồi).

  Điều 2.... (tên tổ chức đảng ban hành văn bản bị thu hồi, hy b) chu trách nhiệm, thu hồi, hủy bỏ ... (tên văn bản, quyết định cần hủy b, thu hồi) và có các biện pháp sửa chữa, khắc phục theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Tỉnh (Thành,...) ủy, Ban Thường vụ Tnh (Thành,...) ủy,... (tên các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan) thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - N
  hư Điều 2,
  - Ủy ban Kiểm tra Tnh (Thành,...) ủy…,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,
  -
  Vụ…,
  - Lưu VT-LT, Vụ TH (2b), HS.

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Quyết định này s dụng trong các trường hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thẩm quyền hủy bỏ văn bn đó.

   

   

  - Mẫu số 10A

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  kiểm tra... đối với ……………………………….
  (nội dung và tên tổ chức đng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đng viên được kiểm tra)

  --------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có)... của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Căn cứ văn bản s..ngày... của... (văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị/ Ban Bí thư...);

  - Xét đề ngh của... (Vụ theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí………………….., Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí………………….., Phó Trưng đoàn.

  3- Đồng chí………………….., Thư ký.

  4- Đồng chí………………….., Thành viên.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Phân công đồng chí..., Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Tỉnh (Thành) ủy, Ủy ban Kiểm tra Tnh (Thành) ủy..., (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra) và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Chính trị (Ban Bí thư) (đ
  báo cáo),
  - Như Điều 4,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Ch nhiệm,
  - Vụ... (theo dõi lĩnh vực, địa bàn đ
  ược kiểm tra),
  - ……………………………..,
  -
  Lưu: VT-LT, VTH(3b), HS(2b).

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  - Mẫu số 10B

  KẾ HOẠCH

  kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)
  (ban hành kèm theo Quyết định số       -QĐ/UBKTTW, ngày... của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

  ----------------------

   

  1- Mục đích, yêu cầu

  - Đánh giá đúng thực trạng tình hình; làm rõ, kết luận đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của... (tên tổ chức đng được kiểm tra), cá nhân các đồng chí... (họ và tên của đảng viên được kiểm tra) về nội dung được kiểm tra, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị/Ban Bí thư... (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) xem xét, quyết định.

  - Việc kiểm tra bo đm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  - Ban Thường vụ Tnh (Thành) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2- Nội dung kiểm tra

  - Đối với tập thể

  - Đối với cá nhân

  3- Thời gian kiểm tra

  - Mc thời gian kiểm tra: Từ ngày.... đến ngày ….

  - Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4- Phương pháp tiến hành

  - Đoàn Kiểm tra (nếu đồng chí Phó Chủ nhiệm y ban làm Trưng đoàn) hoặc đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách Đoàn Kiểm tra và Đoàn Kiểm tra làm việc với... (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, đề cương gợi ý báo cáo; thống nhất lịch kiểm tra yêu cu... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra cung cấp tài liệu và phi hợp trong quá trình kiểm tra.

  -... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bng văn bản) theo nội dung đã được gợi ý; gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương (qua Đoàn Kiểm tra) trước ngày...

  - Đoàn Kiểm tra thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, chứng cứ báo cáo tự kiểm tra của... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) tiến hành thẩm tra, xác minh; khảo sát, nm tình hình hoặc kiểm tra thực tế một số đa phương, đơn vị cn thiết; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  - Đoàn Kim tra hoặc đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách Đoàn Kiểm tra và Đoàn Kiểm tra trao đổi vi… (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) những nội dung cn giải trình bổ sung, làm rõ.

  - Tổ chức Hội nghị... (các tổ chức đảng có liên quan tổ chức và chủ trì hội nghị) để Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và đề nghị bằng văn bản.

  - Đoàn Kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đi với... (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) và... (đại diện tổ chức đảng có liên quan) về kết qu kiểm tra.

  - Đoàn Kiểm tra hoàn chnh báo cáo kết qu kiểm tra để trình Ủy ban (hoc báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách Đoàn Kiểm tra trước khi trình Ủy ban) xem xét, kết luận.

  - Đoàn Kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kim tra; phối hợp với Vụ Tổng hợp dự thảo thông báo kết luận kiểm tra, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền (nếu có), xây dựng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư..(cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) về kết quả kiểm tra, trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

  - Đại diện Ủy ban triển khai thông báo kết luận kiểm tra và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra)... (tổ chức, cá nhân có liên quan).

  - Đoàn Kiểm tra họp rút kinh nghiệm, lập và nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

   

   

  - Mẫu số 10C

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA...

  (ghi theo số Quyết định)
  -------

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả kiểm tra... đối với...
  (nội dung và tên t chức đng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

  ------------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày…, đến ngày...

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

  I- Khái quát đặc đim, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

  1. Đối với tổ chức đảng được kiểm tra: nêu khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm tra.

  2. Đối với đảng viên: sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

  - Họ và tên:                               ; Bí danh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Nơi ở hiện nay:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

  - Dân tộc:                                 ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp v:

  - Ngày vào Đảng:                      ; Ngày chính thức:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

  - Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưng):

  - Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

  II- Kết quả kiểm tra

  - Nêu rõ kết quả xem xét, thẩm tra, xác minh về từng nội dung được kiểm tra theo quyết định kiểm tra, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra.

  III- Kết quả làm việc vi tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra

  Kết quả làm việc và ý kiến của các tổ chức; đảng, đảng viên được Kiểm tra ti các Hội nghị mà Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh.

  IV- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét chung của Đoàn Kiểm tra về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  - Đoàn Kiểm tra đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc các cơ quan có liên quan để chỉ đạo các tổ chức, cá nhân khắc phục, chấn chỉnh các nội dung qua kiểm tra hoặc yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra (nếu có).

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên

   

   

  - Mẫu số 10D

  BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -BC/UBKTTW

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

                                                                   

                                                                    BÁO CÁO

  kết quả kiểm tra... đối với....
  (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kim tra)

  ------------------

  Kính gửi: Bộ Chính trị/Ban Bí thư...
  (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra)

   

  Thực hiện Chương trình công tác năm... (nếu có) hoặc văn bản chỉ đạo số..., ngày... của Bộ Chính trị/Ban Bí thư... (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra); Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Bộ Chính trị/Ban Bí thư... (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) kết quả kiểm tra như sau:

  1- Ghi kết luận về từng nội dung được kiểm tra gồm: ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  2- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận:

  - Đối với tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

  - Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

  - Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

  3- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị/Ban Bí thư cho thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên (nếu vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật) hoặc chỉ đạo đi với các tổ chc đảng, đng viên có liên quan.

  y ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị/Ban Bí thư...(cơ quan chỉ đạo tiến hành kim tra)./.

   

  Nơi nhận:
  - Như kính gửi,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,

  - Lưu VT-LT, VTH(3b), HS(3b).

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  - Mẫu số 4e

  TỈNH (THÀNH, ….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -TTr/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  TỜ TRÌNH

  đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật…….
  (tên tổ chức đảng; họ và tên; chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật)

  -------------------

  Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh (Thành,...) ủy

   

  Thực hiện nhiệm vụ theo quy định (hoặc) Thực hiện chỉ đạo của..., sau khi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (hoặc) kiểm tra, xem xét, làm rõ đối với..... (tổ chức đng, đảng viên được kiểm tra) về... (nêu nội dung kiểm tra), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy đã kết luận (tổ chức đng, đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm đến mc phải xem xét, xử lý kỷ luật... (Phần này nêu tóm tắt diễn tiến, xuất phát điểm đến việc đề nghị xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật t chc đng, đảng viên vi phạm).

  Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh (Thành,...) ủy như sau:

  I- Nội dung vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật)

  II- Kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đng

  Việc kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với... (t chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được thực hiện theo quy định ti các tổ chức đng. Kết quả cụ thể như sau:

  1- Tại...

  *... (Nêu vắn tắt kết luận hoặc ý kiến chính tại hội nghị tổ chức đảng tiến hành kim điểm).

  * Kết quả bỏ phiếu đề nghị kỷ luật:

  ... (Ghi số phiếu cụ thể, t lệ theo quy định).

  2- Tại...

  III- Việc xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy

  Ngày…, tại kỳ họp thứ …, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ( Thành,…) ủy đã xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật…(tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật). Tham gia Hội nghị có…

  Sau khi nghe Báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra; ý kiến phát biểu của các đồng chí:..., Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật... (tổ chức đng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật), kết quả:

  ... (Ghi số phiếu cụ thể, tỷ lệ theo quy định).

  IV- Nhận xét và đề nghị

  1- Nhận xét

  - Việc tiến hành kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối vi... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được các tổ chức đảng thực hiện theo quy định.

  - Những vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành k luật) là... (nêu mức độ nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân), cần áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định tại:... (nêu điều, khoản đi chiếu)1 của... (theo quy định cụ th của Đảng về x lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

  Tuy nhiên,... (nêu nội dung, tình tiết có thể xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hoặc tăng nặng - nếu có).

  2- Đề nghị

  Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ... (tên quy định cụ thể của Đng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm) và kết quả kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, Ủy ban Kim tra Tỉnh (Thành,...) ủy đề nghị Ban Thường vụ Tnh (Thành,...) ủy:

  - Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật... (nêu hình thức kỷ luật đề nghị áp dụng) đối với... (tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

  -.... (đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét kỷ luật hành chính đối với cá nhân đảng viên vi phạm hoặc những đề nghị khác - nếu có).

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy kính trình Ban Thường vụ Tỉnh (Thành,...) ủy xem xét, quyết định.

   

  Nơi nhận:
  - Như kính gửi,
  -... (Đồng chí lãnh đạo cấp ủy có ý kiến chỉ đạo),
  - Văn phòng T
  nh (Thành,...) ủy,
  - C
  ác đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng...(theo dõi lĩnh vực, địa bàn),

  -………………………….,
  -Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Dẫn chiếu nội dung cụ thể của điều, khoản và hình thc kỷ luật áp dụng.

   

   

  PHỤ LỤC

  Phụ lục 1

   

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

  1. Nếu kiểm tra tổ chức đảng thì trình bày khái quát đặc điểm tình hình tổ chức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm tra.

  2. Nếu kiểm tra đảng viên thì trình bày sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

  - Họ và tên:                               ; Bí danh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

  - Dân tộc:                                 ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ngày vào Đảng:                      ; Ngày chính thức:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua)

  - Khen thưng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng)

  - Kỷ luật: (ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết đnh).

   

  ------------------------------

  Phụ lục 2

  Thống kê nội dung, số liệu liên quan về các vi phạm, khuyết điểm

  (nếu có)

   

   

  - Mẫu số 8a

  TỈNH (THÀNH, ….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  bổ sung nội dung, mốc thời gian kiểm tra (hoặc giám sát) đối với…. (tên đi tượng kiểm tra (giám sát) theo Quyết định đã ban hành) (hoặc) bổ sung, thay đi thành viên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) 1

  --------------------------

   

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy...;

  - Căn cứ Quyết đnh... (nêu cụ th s, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy... ban hành),

  - Xét đề nghị của … (tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) hoặc đơn vị, cá nhân đề nghị bổ sung nội dung mốc thời gian kiểm tra (giám sát) (hoặc) bổ sung thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra (Giám sát)),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Bổ sung nội dung, mốc thời gian kiểm tra (giám sát) đối với... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)) về:... (nêu cụ thể nội dung cần bổ sung kiểm tra (giám sát)); từ... đến... (nêu cụ thể mốc thời gian kiểm tra (giám sát) cần bổ sung).

  (hoặc) Điều 1. Bổ sung đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đồng chí được bổ sung tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)) làm... (nêu chức trách, nhiệm vụ khi tham gia Đoàn: Thành viên/Phó Trưởng Đoàn/Trưng Đoàn) Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu số, ngày Quyết định nêu tại Mục căn cứ th 2) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy... thay đồng chí...(họ và tên, chc vụ, nơi công tác của đồng chí được thay thế, không tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)).

  Điều 2.... (tên đi tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có),... (tên cơ quan công tác của đồng chí được b sung tham gia và cơ quan của đồng chí được thay thế, không tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu số, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 5) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) y... thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  -
  Ủy ban Kim tra Trung ương (để báo cáo),
  - Ban Thường vụ T
  nh (Thành,...) y (để báo cáo),
  -
  Như Điều 2,
  - Các đồng chí Thành v
  iên Ủy ban,
  - Phòng...(
  theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - ……………………………..,
  - Lưu:  VP, HS…

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Trong trường hợp cụ thể có thể kết hợp cả hai nội dung trong một Quyết định

   

   

  - Mẫu số 8b

  TỈNH (THÀNH,….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (hoặc Giám sát) ……………………….
  (nêu trích yếu tên Đoàn Kiểm tra (hoặc) Giám sát)

  --------------------

   

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy..

  - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể số, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kim tra Tỉnh (Thành,...) ủy ban );

  - Căn cứ Thông báo kết luận kỳ họp thứ... của Thường trực Ủy ban Kim tra Tnh (Thành,...) ủy (hoặc) ý kiến ch đạo của...,

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Phân công đồng chí... (họ và tên, chức vụ của đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,) ủy được phân công chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát)) trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy thay đồng chí,.. (họ và tên, chức vụ của đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành...) ủy thôi không tham gia chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát)).

  Điều 2.... (tên đi tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s; ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) y và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:
  -
  Ủy ban Kim tra Trung ương (để báo cáo),
  - Ban Thường vụ T
  nh (Thành,...) y (để báo cáo),
  -
  Như Điều 2,
  - Các đồng chí Thành v
  iên Ủy ban,
  - Phòng...(
  theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - ……………………………..,
  - Lưu:  VP, HS…

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  - Mẫu số 8c

  TỈNH (THÀNH,….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  gia hạn thời gian kiểm tra (hoặc giám sát) đối với ……………………………………
  (nêu đối tượng kiểm tra (giám sát) theo Quyết định đã ban hành)

  -----------------------

   

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tnh (Thành,...) ủy...;

  - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể số, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy... ban hành);

  - Xét đề nghị của... (tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) hoặc đơn vị, cá nhân đề nghị gia hạn thời gian kiểm tra (giám sát)),

   

  ỦY BAN KIM TRA TỈNH (THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Gia hạn then gian kiểm tra (giám sát)... ngày làm việc đối với... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)).

  Điều 2.... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 3) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy... thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  -
  Ủy ban Kim tra Trung ương (để báo cáo),
  - Ban Thường vụ T
  nh (Thành,...) y (để báo cáo),
  -
  Như Điều 2,
  - Các đồng chí Thành v
  iên Ủy ban,
  - Phòng...(
  theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - ……………………………..,
  - Lưu: VP, HS…

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  - Mẫu số 9a

  TỈNH (THÀNH,….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí ……
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đình chỉ)

  -----------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của y ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy...;

  - Căn cứ Quyết định (văn bản) của... về việc khởi tố bị can đối với... (hoặc) Quyết định (văn bản) của... về việc truy t đối với...; (nếu có)

  - Xét đề nghị của …...(tên tổ chức đảng đề nghị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đng),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Đình chỉ sinh hoạt ……1 (hoặc) Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ).

  Thời hạn đình chỉ là... ngày làm việc 2.

  Điều 2. Huyện (Thị,...) ủy, Ban Thường vụ Huyện (Thị,...) ủy,... (tên các tổ chức đảng có liên quan) và đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ) thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2,

  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo),
  - Ban Thường vụ T
  nh (Thành,...) ủy (để báo cáo),
  - Ban Tổ chức T
  nh (Thành,...) ủy,
  -
  Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị,...) ủy...(nơi đề nghị đình chỉ),
  - Các đồng chí Thành viên
  Ủy ban,
  - Phòng...(theo dõi địa bàn),

  - ………………………………,
  - Lưu: VP, HS

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy cp nào thì ghi rõ Ban Chấp hành Đảng bộ cấp ấy. Trường hợp đảng viên tham gia nhiều cấp ủy, nếu đình chỉ một số hoặc đình ch tất c các cấp thì ghi rõ từng cấp hoặc cấp ủy các cấp.

  2 Đối với các trường hợp đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc sinh hoạt đng) do bị khi t (hoặc truy tố): Căn cứ theo thời hạn quy định của Đng và pháp luật Nhà nước.

   

   

  - Mẫu số 9b

  TỈNH (THÀNH,….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí ……
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đình chỉ)

  ------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành,...) ủy...;

  - Căn cứ Quyết định (văn bản) của... về việc gia hạn khởi tố bị can đối với... (hoặc) Quyết định (văn bản) của... về việc... đối với...; (nếu có)

  - Xét đề nghị của …..(tên t chức đảng đề nghị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng),

   

  ỦY BAN KIM TRA TỈNH (THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Gia hạn đình ch sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng c... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ).

  Thời gian gia hạn đình chỉ là... ngày làm việc 1.

  Điều 2. Huyện (Thị,...) ủy, Ban Thường vụ Huyện (Thị,...) ủy,... (tên các tổ chức đảng có liên quan) và đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ) thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2,

  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo),
  - Ban Thường vụ T
  nh (Thành,...) ủy (để báo cáo),
  - Ban Tổ chức T
  nh (Thành,...) ủy,
  -
  Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị,...) ủy...(nơi đề nghị đình chỉ),
  - Các đồng chí Thành viên
  Ủy ban,
  - Phòng...(theo dõi địa bàn),

  - ………………………………,
  - Lưu: VP, HS

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  ____________

  1 Đối với các trường hợp gia hạn đình ch sinh hoạt cấp ủy (hoặc sinh hoạt đng) do bị khởi tố (hoc truy t); Căn cứ theo quy định của Đng và pháp luật Nhà nước.

   

   

  - Mẫu số 9c

  TỈNH (THÀNH,….) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:      -/UBKTTU

  Hà Nội, ngày tháng năm

   

  Độ mật theo quy định

   

   

         

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  hủy bỏ......
  (nêu rõ văn bản, quyết định cần hủy bỏ, thu hồi) 1

  ---------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Tnh (Thành,...) ủy…;

  - Xét đề ngh ca ….(tên đơn vị, cá nhân đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản, quyết định),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Hủy bỏ... (nêu rõ văn bản, quyết định cn hủy bỏ, thu hồi).

  Điều 2.... (tên tổ chức đảng ban hành văn bản bị thu hồi, hủy bỏ) chu trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ (... tên văn bản, quyết định cần hủy bỏ, thu hồi) và có các biện pháp sửa chữa, khắc phục theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Huyện (Thị,...) ủy, Ban Thường vụ Huyện (Thị,...) ủy,... (tên các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan) thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  -
  Như Điều 2,
  - Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị,...)
  ủy....,
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng...
  (theo dõi lĩnh vực, địa bàn),
  - …………………………
  - Lưu: VP; HS…

  T/M ỦY BAN KIM TRA
  CH NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  _______________

  1 Quyết định này sử dụng trong các trường hợp Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền hủy b văn bản đó.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 668-QĐ/UBKTTW bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác thi hành kỷ luật đảng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
  Số hiệu: 668-QĐ/UBKTTW
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 01/12/2017
  Hiệu lực: 01/12/2017
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Cẩm Tú
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X