hieuluat

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND Lai Châu quy định điều kiện với Trưởng phòng chuyên môn Sở Lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai ChâuSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:69/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tống Thanh Hải
  Ngày ban hành:30/11/2017Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/12/2017Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH LAI CHÂU

  ________

  Số: 69/2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ________________________

  Lai Châu, ngày 30 tháng 11 năm 2017

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  __________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

  Căn cứ Nghị định số: 24/2014/ NĐ – CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Căn cứ Nghị định số: 37/2014/NĐ CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  Căn cứ Quyết định số: 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 37/2015/ TTLT – BLĐTBXH – BNV ngày 02/10/2015 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Lao động -TBXH;

  - Bộ Nội vụ;

  - Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

  - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

  - Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh;

  - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  - Báo Lai Châu, Đài PTTH, Cổng thông

  tin điện từ tỉnh;

  - Trung tâm tin học công báo tỉnh;

  - Lưu: VT, VX

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   Tống Thanh Hải

   
   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH LAI CHÂU

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  _________

  ( Ban hành kèm theo Quyết định số:69/2017/ QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Lai Châu)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – TBXH; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh; Giám đốc, Phó giám đốc các Trung tâm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ( sau đây gọi tắt là Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Lao động –TBXH); Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

  2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy định tại Khoản 1 điều này làm cơ sở thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

  Điều 2. Vị trí, chức trách

  1. Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện ( gọi chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội ( sau đây viết tắt là Sở Lao động –TBXH) hoặc trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

  2. Cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động –TBXH và Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội ( sau đây viết tắt là Phòng Lao động –TBXH)  thuộc UBND cấp huyện ( gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp việc người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước Giám đốc Sở Lao động –TBXH, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở hoặc trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

  1. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

  2. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh; Giám đốc; Phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động –TBXH; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động –TBXH thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   

  Chương II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

   

  Điều 4. Điều kiện để bổ nhiệm

  1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh; Giám đốc; Phó giám đốc các Trung tâm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động –TBXH thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nói chung phải còn đủ tuổi để công tác được 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất cũng phải trọn 1 nhiệm kỳ bổ nhiệm.

  2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thầm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định.

  3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao

  4. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

  5. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

  6. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

  7. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động –TBXH phải có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

  Điều 5. Tiêu chuẩn chung

  1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

  a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có tinh thần trách nhiệm; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ;

  b) Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

  c) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

  d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng.

  đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, có uy tín và tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị

  2. Năng lực công tác

  a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; các lĩnh vực khác có liên quan.

  b) Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội trong nước, địa phương, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

  c) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực được phân công; có khả năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả ở tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  đ) Có kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

  3. Về trình độ

  a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; với ngành và lĩnh vực được phân công.

  b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên

  c) Quản lý Nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

  d) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/ TT –BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT –BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

  Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng phòng thuộc Sở; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động –TBXH

  1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

  2. Có năng lực tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thành chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực được phân công; xây dựng Đề án, quy hoạch, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác quản lý thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

  3. Có thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở Lao động –TBXH hoặc các chức vụ tương đương khác từ 02 năm trở lên và có ít nhất 01 năm làm các công việc liên quan để vị trí dự kiến bố trí đối với người chuyển công tác từ nơi khác đến.

  4. Đã được bổ nhiệm từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, có thời gian công tác trong ngành Lao động –TBXH từ 5 năm trở lên.

  5. Đối với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,6 trở lên ngoài các tiêu chuẩn tại Điều này yêu cầu về trình độ lý luận chính trị phải là Cao cấp lý luận chính trị.

  6. Riêng chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú ngoài các quy định trên phải có ít nhất 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp và đã qua bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

  Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh; Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động –TBXH

  1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

  2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công

  3. Có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực được phân công từ 03 năm trở lên ( không kể thời gian tập sự) hoặc có ít nhất 01 năm giữ chức vụ Trưởng phòng, Khoa thuộc các đơn vị sự nghiệp trở lên.

  4. Đã được bổ nhiệm từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên

  5. Riêng chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú phụ trách đào tạo ngoài các quy định trên phải có ít nhất 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp đối với Phó Hiệu trưởng không phụ trách đào tạo và đã qua bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

  Điều 8. Tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội cấp huyện

  1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

  2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tại địa phương thành chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

  3. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công

  4. Có thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng Lao động –TBXH hoặc các chức vụ tương đương khác từ 02 năm trở lên hoặc có ít nhất 01 năm làm công việc liên quan đến các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã ( đã được xét chuyển từ cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện)

  5. Đã được bổ nhiệm từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên

  Điều 10. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

  1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

  2. Có năng lực xây dựng phương án, Đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;

  3. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc đang đảm nhiệm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã ( đã được xét chuyển từ cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện).

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 11. Trách nhiệm thi hành

  1. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, gửi văn bản phản ánh, kiến nghị về Sở Lao động –TBXH để nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp.

  2. Đối với những trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian nhiệm kỳ để bổ nhiệm đạt tiêu chuẩn quy định.

  3. Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ các sở, ban, ngành khác của tỉnh hoặc từ các phòng, ban của Ủy ban nhân dân cấp huyện sang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý của ngành Lao động –TBXH quy định trong Quy định này thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn của mỗi chức danh, còn tiêu chuẩn về thời gian công tác trong ngành không nhất thiết theo quy định của từng chức danh.

  3. Giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

   

   

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Tống Thanh Hải

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo
  Ban hành: 19/02/2003 Hiệu lực: 06/03/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 04/04/2014 Hiệu lực: 20/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  Ban hành: 05/05/2014 Hiệu lực: 20/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 69/2017/QĐ-UBND Lai Châu quy định điều kiện với Trưởng phòng chuyên môn Sở Lao động

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
  Số hiệu:69/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:30/11/2017
  Hiệu lực:15/12/2017
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Tống Thanh Hải
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X