hieuluat

Quyết định 791/QĐ-BXD Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 791/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quang Hùng
  Ngày ban hành: 25/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG

  --------

  Số: 791/QĐ-BXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
  thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

  -------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

   

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-BXD ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động xây dựng (trường hợp được giao cho Cục Kinh tế xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật giải quyết) và lĩnh vực Nhà ở và Công sở.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cục, vụ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

  - Các đ/c Thứ trưởng;

  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

  - Các đơn vị thuộc Bộ;

  - Website BXD (để đăng tải);

  - Lưu: VT, KSTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Lê Quang Hùng

   

  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BỘ XÂY DỰNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định s: 791/QĐ-BXD ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

   

  A. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (trường hợp được giao cho Cục Kinh tế xây dựng và Cục Hạ tầng kỹ thuật giải quyết)

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

   

  A.l. Các thủ tục được giao cho Cục Kinh tế xây dựng giải quyết

   

  I. Thủ tục thẩm định/ thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng

  0,5 ngày

   

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

  Xử lý ngay trong ngày làm việc

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

  1 ngày

  Xử lý ngay trong ngày làm việc

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo phòng chuyên môn.

  - Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phân công cho cán bộ trong Phòng thực hiện công tác thẩm định.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, soạn văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Cục ký và gửi BPMC để thông báo cho đơn vị có yêu cầu thẩm định.

  04 ngày

   

   

  5

  Thực hiện thẩm

  định

  Lãnh đạo và cán bộ Phòng chuyên môn

  - Thẩm định hồ sơ

  - Dự thảo thông báo kết quả thẩm định

  25 ngày

  20 ngày

  12 ngày

  Đối với dự án nhóm A

  Đối với dự án nhóm B

  Đối với dự án nhóm C

   

  6

  Xem xét thể thức

  dự thảo thông báo kết quả thẩm định

  Văn phòng Cục

  Kiểm tra thể thức văn bản

  0,5 ngày

   

   

  7

  Kiểm tra văn bản thông báo kết quả thẩm định

  Lãnh đạo Cục phụ trách

  Xem xét tổng thể pháp lý, các

  bước, quy trình thẩm định, việc áp dụng định mức, đơn giá trong quá trình thẩm định, số liệu thẩm định

  1,5 ngày

   

   

  8

  Lãnh đạo Cục Phê duyệt thông báo kết quả thẩm định

  Cục trưởng

  Xem xét, ký phiếu trình Lãnh đạo

  Bộ

  0,5 ngày

   

   

  9

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt thông báo kết quả thẩm định

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

  Ký thông báo kết quả thẩm định

  hoặc xem xét và có ý kiến chỉ đạo, ủy quyền cho Cục trưởng ký thông báo kết quả thẩm định

  03 ngày

   

   

  10

  Ký ủy quyền thông

  báo kết quả thẩm định (trong trường hợp được ủy quyền)

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng

  Cục trưởng ký hoặc ủy quyền Phó

  Cục trưởng ký thông báo kết quả thẩm định

  0,5 ngày

   

   

  11

  Chuyển kết quả về

  BPMC

  Văn thư Cục

  Cho số văn bản, đóng dấu, liên hệ

  và chuyển thông báo kết quả thẩm định về BPMC

  1 ngày

   

   

  12

  Trả kết quả TTHC

  BPMC

  Trả văn bản thông báo kết quả thẩm

  định cho đơn vị yêu cầu thẩm định

  0,5 ngày

   

   

  Tổng cộng: 32 ngày đối với dự án nhóm A (thời hạn theo quy định là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  21 ngày đối với dự án nhóm B (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  19 ngày đối với dự án nhóm C (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   

  II. Thủ tục thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Kinh tế Xây dựng

  0,5 ngày

   

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

  Xử lý ngay trong ngày làm việc

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

  1 ngày

  Xử lý ngay trong ngày làm việc

   

  4

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo Phòng chuyên môn

  - Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phân công cho cán bộ trong Phòng thực hiện công tác thẩm định

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, soạn văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Cục ký và gửi BPMC để thông báo cho đơn vị có yêu cầu thẩm định

  04 ngày

   

   

  5

  Thực hiện thẩm

  định

  Lãnh đạo và cán bộ Phòng chuyên môn

  - Thẩm định hồ sơ

  - Dự thảo thông báo kết quả thẩm định

  20 ngày

  15 ngày

  10 ngày

  Đối với công trình cấp I, đặc biệt

  Đối với công trình cấp II, III

  Đối với công trình còn lại

   

  6

  Xem xét thể thức

  dự thảo thông báo kết quả thẩm định

  Văn phòng Cục

  Kiểm tra thể thức văn bản

  0,5 ngày

   

   

  7

  Kiểm tra văn bản thông báo kết quả thẩm định

  Lãnh đạo Cục phụ trách

  Xem xét tổng thể pháp lý, các

  bước, quy trình thẩm định, việc áp dụng định mức, đơn giá trong quá trình thẩm định, số liệu thẩm định

  1,5 ngày

   

   

  8

  Lãnh đạo Cục Phê duyệt thông báo kết quả thẩm định

  Cục trưởng

  Xem xét, ký phiếu trình Lãnh đạo Bộ

  0,5 ngày

   

   

  9

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt thông báo kết quả thẩm định

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

  Ký thông báo kết quả thẩm định

  hoặc xem xét và có ý kiến chỉ đạo, ủy quyền cho Cục trưởng ký thông báo kết quả thẩm định

  03 ngày

   

   

  10

  Ủy quyền ký thông báo kết quả thẩm định

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng

  Cục trưởng ký hoặc ủy quyền Phó

  Cục trưởng ký thông báo kết quả thẩm định

  0,5 ngày

   

   

  11

  Chuyển kết quả

  được ủy quyền

  Văn thư Cục

  Cho số văn bản, đóng dấu, liên hệ

  và chuyển thông báo kết quả thẩm định về BPMC

  1 ngày

   

   

  12

  Trả kết quả TTHC

  BPMC

  Trả văn bản thông báo kết quả thẩm

  định cho đơn vị yêu cầu thẩm định

  0,5 ngày

   

   

  Tổng cộng: 27 ngày đối với công trình cấp I, đặc biệt (thời hạn theo quy định là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  22 ngày đối với công trình cấp II, III (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  17 ngày đối với công trình còn lại (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   

  A.2. Các thủ tục được giao cho Cục Hạ tầng kỹ thuật giải quyết

   

  Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và Thiết kế xây dựng công trình

   

  1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhóm A và Thiết kế xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật

  0,5 ngày

   

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

   

  4

  Thụ lý hồ sơ

  Phó Cục trưởng/ Lãnh đạo/chuyên viên đơn vị thụ lý hồ sơ

  Rà soát pháp lý, trình tự thủ tục, đề

  xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân

  02 ngày

   

   

       

  Thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình, làm rõ về nội dung kỹ thuật (nếu có) hoặc lấy ý kiến phối hợp và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

  17 ngày

  Văn bản yêu cầu giải trình, làm rõ trong 10 ngày đầu (nếu có)

   

  5

  Xem xét kết quả

  thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung, yêu cầu giải

  trình hoặc chỉ đạo lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị liên quan về dự thảo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Thứ trưởng phụ trách.

  3,5 ngày

   

   

  6

  Chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về kết

  quả thẩm định hoặc chỉ đạo lấy ý kiến phối hợp đơn vị trong và ngoài Bộ

  03 ngày

   

   

  7

  Lấy ý kiến phối

  hợp

  Đơn vị phối hợp

  Xem xét, cho ý kiến phối hợp theo

  lĩnh vực quản lý

  06 ngày

   

   

  8

  Tiếp thu, giải trình

  Cục trưởng/Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Giải trình, tiếp thu ý kiến và báo

  cáo Thứ trưởng;

  Ký thông báo kết quả thẩm định.

  3,5 ngày

  Kể cả thời gian trình Thứ trưởng phụ trách

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Nhân bản, vào sổ, đóng dấu, lưu trữ

  và chuyển kết quả về BPMC

  0,5 ngày

   

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

   

  Tổng cộng: 37,5 ngày (thời hạn theo quy định là 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   

  2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhóm B; thiết kế cơ sở thuộc dự án nhóm A và thiết kế xây dựng công trình cấp II, III

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao

  cho Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật

  0,5 ngày

   

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến

  Lãnh đạo Cục xử

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó

  Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

   

  4

  Thụ lý hồ sơ

  Phó Cục trưởng/ Lãnh đạo/chuyên viên đơn vị thụ lý hồ sơ

  Rà soát pháp lý, trình tự thủ tục, đề

  xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  02 ngày

   

   

  Thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình, làm rõ về nội dung kỹ thuật (nếu có) hoặc lấy ý kiến phối hợp và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

  11 ngày

  Văn bản yêu cầu giải trình, làm rõ trong 08 ngày đầu (nếu có)

   

  5

  Xem xét kết quả

  thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung, yêu cầu giải trình hoặc chỉ đạo lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị liên quan về dự thảo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Thứ trưởng phụ trách.

  2,5 ngày

   

   

  6

  Chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về kết quả thẩm định hoặc chỉ đạo lấy ý kiến phối hợp đơn vị trong và ngoài Bộ

  03 ngày

   

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Đơn vị phối hợp

  Xem xét, cho ý kiến phối hợp theo

  lĩnh vực quản lý

  05 ngày

   

   

  8

  Tiếp thu, giải trình

  Cục trưởng/Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Thứ trưởng;

  Ký thông báo kết quả thẩm định.

  2,5 ngày

  Kể cả thời gian trình Thứ

  trưởng phụ trách

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Nhân bản, vào sổ, đóng dấu, lưu trữ và chuyển kết quả về BPMC

  0,5 ngày

   

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân

  nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

   

  Tổng cộng: 28,5 ngày (thời hạn theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   

  3. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhóm C; thiết kế cơ sở thuộc dự án nhóm B và thiết kế xây dựng cấp công trình còn lại

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao

  cho Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật

  0,5 ngày

   

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó

  Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

   

  4

  Thụ lý hồ sơ

  Phó Cục trưởng/ Lãnh đạo/chuyên viên đơn vị thụ lý hồ sơ

  Rà soát pháp lý, trình tự thủ tục, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  01 ngày

   

   

       

  Thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình, làm rõ về nội dung kỹ thuật (nếu có) hoặc lấy ý kiến phối hợp và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

  6,5 ngày

  Văn bản yêu cầu giải trình, làm rõ trong 06 ngày đầu (nếu có)

   

  5

  Xem xét kết quả thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung, yêu cầu giải

  trình hoặc chỉ đạo lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị liên quan về dự thảo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Thứ trưởng phụ trách.

  1 ngày

   

   

  6

  Chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về kết

  quả thẩm định hoặc chỉ đạo lấy ý kiến phối hợp đơn vị trong và ngoài Bộ

  03 ngày

   

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Đơn vị phối hợp

  Xem xét, cho ý kiến phối hợp theo

  lĩnh vực quản lý

  04 ngày

   

   

  8

  Tiếp thu, giải trình

  Cục trưởng/Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Thứ trưởng;

  Ký thông báo kết quả thẩm định.

  1,5 ngày

  Kể cả thời gian trình Thứ trưởng phụ trách

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Nhân bản, vào sổ, đóng dấu, lưu trữ và chuyển kết quả về BPMC

  0,5 ngày

   

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân

  nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

   

  Tổng cộng: 19 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

   

  4. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhóm C

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao

  cho Văn phòng Cục Hạ tầng kỹ thuật

  0,5 ngày

   

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến

  Lãnh đạo Cục xử lý

  Văn thư Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng/Phó

  Cục trưởng được ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

  0,5 ngày

   

   

  3

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Đơn vị thụ lý hồ sơ

  0,5 ngày

   

   

  4

  Thụ lý hồ sơ

  Phó Cục trưởng/ Lãnh đạo/chuyên viên đơn vị thụ lý hồ sơ

  Rà soát pháp lý, trình tự thủ tục, đề xuất văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thẩm định theo quy định và gửi về BPMC để thông báo cho tổ chức/cá nhân.

  01 ngày

   

   

  Thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình, làm rõ về nội dung kỹ thuật (nếu có) hoặc lấy ý kiến phối hợp và dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

  03 ngày

   

   

  5

  Xem xét kết quả thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ

  Cục trưởng

  Xem xét nội dung, yêu cầu giải trình hoặc chỉ đạo lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị liên quan về dự thảo kết quả thẩm định, ký trình báo cáo Thứ trưởng phụ trách.

  01 ngày

   

   

  6

  Chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục thẩm định

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về kết quả thẩm định hoặc chỉ đạo lấy ý kiến phối hợp đơn vị trong và ngoài Bộ

  03 ngày

   

   

  7

  Lấy ý kiến phối hợp

  Đơn vị phối hợp

  Xem xét, cho ý kiến phối hợp theo lĩnh vực quản lý

  03 ngày

   

   

  8

  Tiếp thu, giải trình

  Cục trưởng/Đơn vị thụ lý hồ sơ

  Giải trình, tiếp thu ý kiến và báo

  cáo Thứ trưởng;

  Ký thông báo kết quả thẩm định.

  1,5 ngày

  Kể cả thời gian trình Thứ trưởng phụ trách

   

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Nhân bản, vào sổ, đóng dấu, lưu trữ

  và chuyển kết quả về BPMC

  0,5 ngày

   

   

  10

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký dịch vụ này)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự được thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

   

  Tổng cộng: 15 ngày (theo đúng quy định)

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/ giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

   

  I. Thủ tục công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

   

  1

  Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (sau đây viết tắt là BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho Văn phòng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

  01 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp tới BPMC hoặc gửi tới BPMC qua Văn thư Bộ, bưu điện hoặc do Văn phòng Cục chuyển đến (trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản).

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  Văn phòng Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục truởng hoặc Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cục trưởng)

  01 ngày

   

   

  3

  Lãnh đạo Cục phân giao nhiệm vụ giải quyết công việc

  Cục trưởng

  Cục trưởng phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Phòng Quản lý nhà ở giải quyết.

  01 ngày

   

   

  4

  Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công, chỉ đạo giải quyết công việc

  Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà ở

  Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng) phân công chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  01 ngày

   

   

  5

  Giải quyết hồ sơ

  Chuyên viên

  Phòng Quản lý nhà ở

  Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp theo quy định, soạn văn bản Thông báo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng, trình Lãnh đạo Cục ký và gửi BPMC để thông báo cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

  06 ngày

  Quy trình nộp hồ sơ bổ sung giống như nộp hồ sơ lần đầu và thời hạn giải quyết TTHC được tính lại từ đầu.

   

       

  Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định, soạn thảo Quyết định công nhận báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét ký, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký, trình Lãnh đạo Bộ thông qua Văn phòng Bộ.

   

  Dự thảo Quyết định công

  nhận và phiếu trình gửi Văn phòng Bộ kèm theo hồ sơ.

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục

  Thứ trưởng xem xét và uỷ quyền Lãnh đạo Cục ký Quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

  02 ngày

   

   

  7

  Ký Quyết định công nhận

  Cục trưởng/ Phó Cục trưởng

  Lãnh đạo Cục ký Quyết định công nhận nêu trên.

  01 ngày

   

   

  8

  Chuyển kết quả

  giải quyết TTHC về BPMC

  chuyên  viên

  Phòng Quản lý nhà ở

  Lấy dấu và chuyển Quyết định công nhận nêu trên về BPMC.

  01 ngày

   

   

  9

  Trả kết quả giải quyết TTHC

  BPMC

  Tiếp nhận và thông báo cho cơ sở đào tạo đến nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký).

  01 ngày

   

   

  Tổng cộng: 15 ngày (theo quy định)

   

  II. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ

   

  1

  Tiếp nhận và bàn

  giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao

  cho Văn phòng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

  01 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp

  tới BPMC hoặc gửi tới BPMC qua Văn thư Bộ, bưu điện hoặc do Văn phòng Cục chuyển đến (trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản)

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến

  Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  Văn phòng Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền, (sau đây gọi tắt là Cục trưởng)

  01 ngày

   

   

  3

  Lãnh đạo Cục phân giao nhiệm vụ giải quyết công việc

  Cục trưởng

  Cục trưởng phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Ban quản lý nhà ở công vụ giải quyết.

  01 ngày

   

   

  4

  Giám đốc Ban quản lý nhà ở công vụ phân công, chỉ đạo giải quyết công việc

  Giám đốc Ban

  quản lý nhà ở công vụ

  Giám đốc Ban phân công, chỉ đạo chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  01 ngày

   

   

  5

  Giải quyết hồ sơ

  Chuyên viên Ban quản lý nhà ở công vụ

  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ theo quy định, soạn văn bản Thông báo không đủ điều kiện báo cáo Giám đốc Ban xem xét ký, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký, trình Lãnh đạo Bộ thông qua Văn phòng Bộ.

  11 ngày

   

   

       

  Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ theo quy định, soạn thảo Quyết định thuê nhà ở công vụ báo cáo Giám đốc Ban xem xét ký, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký, trình Lãnh đạo Bộ thông qua Văn phòng Bộ.

   

  Dự thảo Quyết định thuê nhà ở công vụ và phiếu trình gửi Văn phòng Bộ kèm theo hồ sơ

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục

  Thứ trưởng xem xét ký Quyết định

  hoặc Thông báo nêu trên.

  03 ngày

   

   

  7

  Chuyển kết quả

  giải quyết TTHC

  về BPMC

  Chuyên viên Ban quản lý nhà ở công vụ

  Lấy dấu và chuyển Quyết định hoặc Thông báo nêu trên về BPMC.

  01 ngày

   

   

  8

  Trả kết quả giải

  quyết TTHC

  BPMC

  Tiếp nhận và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký).

  01 ngày

   

   

  Tổng cộng: 20 ngày (theo quy định)

   

  III. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

   

  1

  Tiếp nhận và bàn

  giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và bàn giao

  cho Văn phòng Cục Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

  01 ngày

  Hồ sơ được nộp trực tiếp tới BPMC hoặc gửi tới BPMC qua Văn thư Bộ, bưu điện hoặc do Văn phòng Cục chuyển đến (trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản)

   

  2

  Chuyển hồ sơ đến

  Lãnh đạo Cục

  Văn phòng Cục

  Chuyển hồ sơ đến Cục trưởng hoặc

  Phó Cục trưởng được Cục trưởng

  01 ngày

   

   

   

  Quản lý nhà và thị trường bất động sản

   

  ủy quyền (sau đây gọi chung là Cục trưởng)

   

   

   

  3

  Lãnh đạo Cục phân giao nhiệm vụ giải quyết công việc

  Cục trưởng

  Cục trưởng phân công Phó Cục trưởng phụ trách và Ban quản lý nhà ở công vụ giải quyết.

  01 ngày

   

   

  4

  Giám đốc Ban quản lý nhà ở công vụ phân công, chỉ đạo giải quyết công việc

  Giám đốc Ban

  quản lý nhà ở công vụ

  Giám đốc Ban phân công, chỉ đạo chuyên viên trực tiếp giải quyết hồ sơ.

  01 ngày

   

   

  5

  Giải quyết hồ sơ

  Chuyên viên Ban quản lý nhà ở công vụ

  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ theo quy định, soạn văn bản Thông báo không đủ điều kiện báo cáo Giám đốc Ban xem xét ký, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký, trình Lãnh đạo Bộ thông qua Văn phòng Bộ.

  11 ngày

   

   

       

  Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ theo quy định, soạn thảo Quyết định thuê nhà ở công vụ báo cáo Giám đốc Ban xem xét ký, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký, trình Lãnh đạo Bộ thông qua Văn phòng Bộ.

   

  Dự thảo Quyết định thuê nhà ở công vụ và phiếu trình gửi Văn phòng Bộ kèm theo hồ sơ

   

  6

  Lãnh đạo Bộ phê duyệt

  Thứ trưởng phụ trách thủ tục

  Thứ trưởng xem xét ký Quyết định

  hoặc Thông báo nêu trên.

  03 ngày

   

   

  7

  Chuyển kết quả giải quyết TTHC về BPMC

  Chuyên viên Ban quản lý nhà ở công vụ

  Lấy dấu và chuyển Quyết định hoặc Thông báo nêu trên về BPMC.

  01 ngày

   

   

  8

  Trả kết quả giải quyết TTHC

  BPMC

  Tiếp nhận và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký).

  01 ngày

   

   

  Tổng cộng: 20 ngày (theo quy định)

   

                                                                   
   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 791/QĐ-BXD Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi Bộ Xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 791/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/09/2019
  Hiệu lực: 25/09/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Quang Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới