hieuluat

Quyết định 803/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng khoán

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:803/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
  Ngày ban hành:28/05/2018Hết hiệu lực:07/01/2021
  Áp dụng:28/05/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Chứng khoán
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 803/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 101 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; bao gồm:

  (i) Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành;

  (ii) Sửa đổi 98 thủ tục hành chính tại số thứ tự từ 4 đến 18, 30, 32, từ 34 đến 37, 39, 41, 43, 46, 49, 50, từ 56 đến 61, từ 64 đến 72, từ 74 đến 78, từ 80 đến 85, từ 87 đến 89, từ 91 đến 95, từ 97 đến 100, 102, 104, từ 106 đến 108, 110, 111, từ 113 đến 115, từ 119 đến 124, từ 128 đến 134, 140, 144 đến 146, 149, 150, 155, 157, 158, 160 mục A (Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

  (iii) Sửa đổi 02 thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

  - Lãnh đạo Bộ;
  - Văn phòng Bộ (Phòng CCHC);
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website UBCK;
  - Lưu: VT, UBCK (20b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Xuân Hà

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 803/QĐ-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

  Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn

  Chứng khoán

  UBCKNN

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

   

  STT

  Số hồTTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (1)

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  1

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  2

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  3

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  4

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  5

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  6

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  7

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  8

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  9

   

  Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  10

   

  Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  11

   

  Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  12

   

  Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  13

   

  Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  14

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  15

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  16

   

  Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  17

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  18

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  19

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  20

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  21

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  22

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  23

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  24

   

  Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  25

   

  Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  26

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  27

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  28

   

  Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  29

   

  Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  30

   

  Đăng ký thành lập quỹ mở

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  31

   

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  32

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  33

   

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do tách quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  34

   

  Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  35

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  36

   

  Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  37

   

  Đăng ký thành lập quỹ đóng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  38

   

  Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  39

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  40

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  41

   

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  42

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  43

   

  Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  44

   

  Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  45

   

  Đề nghị xác nhận việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  46

   

  Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  47

   

  Đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  48

   

  Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  49

   

  Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  50

   

  Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  51

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  52

   

  Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  53

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  54

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  55

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  56

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  57

   

  Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  58

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  59

   

  Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  60

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  61

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  62

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  63

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  64

   

  Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  65

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  66

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  67

   

  Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  68

   

  Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  69

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  70

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  71

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  72

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  73

   

  Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  74

   

  Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  75

   

  Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  76

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  77

   

  Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  78

   

  Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  79

   

  Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  80

   

  Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  81

   

  Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  82

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  83

   

  Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  84

   

  Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  85

   

  Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  86

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  87

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  88

   

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  89

   

  Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  90

   

  Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  91

   

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  92

   

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  93

   

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  94

   

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  95

   

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  96

   

  Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  97

   

  Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  98

   

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  99

   

  Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

  100

   

  Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

  Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Chứng khoán

  UBCKNN

   

  Chú thích:

  (1) Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 20/09/2016 Hiệu lực: 20/09/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  05
  Quyết định 2515/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
  Ban hành: 24/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  06
  Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
  Ban hành: 14/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 803/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng khoán

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:803/QĐ-BTC
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/05/2018
  Hiệu lực:28/05/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Chứng khoán
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Xuân Hà
  Ngày hết hiệu lực:07/01/2021
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X