hieuluat

Quyết định 905/QĐ-BNV phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:905/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
  Ngày ban hành:17/11/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/11/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ NỘI VỤ

  _______

  Số: 905/QĐ-BNV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"

  _________

  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chính sau đây:

  I. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

  Tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2030.

  2. Mục tiêu cụ thể

  - Đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính dưới nhiều hình thức; được tiếp cận với các mô hình cải cách hành chính hiệu quả, kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới.

  - 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

  3. Yêu cầu

  - Việc tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải gắn với việc bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị.

  - Việc bồi dưỡng, tập huấn phải được thực hiện thường xuyên, có nội dung cập nhật, phương pháp linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng.

  - Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải thường xuyên được hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

  - Đề cao ý thức tự học, trau dồi kiến thức qua hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính.

  - Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, cơ quan, địa phương các giai đoạn trước.

  II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

  Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành trung ương và các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong cả nước.

  2. Thời gian thực hiện đề án: Đề án chia thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2025; giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

  III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

  1. Nhiệm vụ chủ yếu

  a) Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

  b) Tiếp tục áp dụng việc giảng dạy trực tiếp kết hợp với giảng dạy trực tuyến, giảng dạy qua mạng một số chuyên đề, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, kịp thời của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

  c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính tích hợp trên website caicachhanhchinh.gov.vn; thiết lập kênh tra cứu, hỏi đáp tự động về cải cách hành chính tích hợp trên website caicachhanhchinh.gov.vn hoặc trên phần mềm đào tạo bồi dưỡng trực tuyến bonoivu.cls.vn để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

  d) Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính; xây dựng, triển khai phần mềm kiểm tra, đánh giá tự động, định kỳ các kiến thức về cải cách hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp. Có cơ chế động viên, khuyến khích, biểu dương đối với các công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp có kết quả kiểm tra tốt và khuyến nghị về việc cập nhật, bổ sung các kiến thức về cải cách hành chính đối với công chức chưa đạt hoặc đạt kết quả thấp.

  e) Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn về cải cách hành chính tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, tập huấn; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại các diễn đàn, hội thảo khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

  g) Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

  h) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành và địa phương hàng năm.

  2. Kế hoạch và lộ trình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu

  (Phụ lục kèm theo)

  3. Giải pháp thực hiện

  a) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bố trí, sắp xếp đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định, có tính chuyên nghiệp cao trong tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  b) Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức thực hiện cải cách hành chính phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp đào tạo, bổi dưỡng theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

  c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính; hình thành các nhóm trao đổi kinh nghiệm về thực hiện cải cách hành chính;

  d) Thiết lập các kênh, đầu mối trao đổi, cung cấp, giải đáp, quản lý thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về cải cách hành chính (chuyên mục trên website: caicachhanhchinh.gov.vn; nhóm zalo,...);

  đ) Bố trí đủ kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Trách nhiệm thực hiện

  a) Bộ Nội vụ

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2030, trong đó trọng tâm vào việc xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, cổng hỏi đáp về cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện bồi dưỡng trực tuyến, qua mạng về cải cách hành chính;

  - Triển khai việc kiểm tra, đánh giá kiến thức về cải cách hành chính định kỳ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính các bộ, ngành và địa phương để kịp thời xây dựng kế hoạch và phương án bồi dưỡng phù hợp.

  - Theo dõi việc triển khai; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Đề án.

  b) Bộ Tư pháp

  Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cải cách thể chế cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

  c) Văn phòng Chính phủ

  Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cải cách thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

  d) Bộ Tài chính

  Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cải cách tài chính công cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

  đ) Bộ Thông tin và Truyền thông

  Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

  e) Trách nhiệm chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - trung ương: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trên cơ sở đề án, chương trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng dẫn, chỉ đạo việc tập huấn, bồi dưỡng đối với viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phù hợp với yêu cầu thực tế của bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, đồng thời hàng năm báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) để theo dõi, tổng hợp.

  - Ở địa phương: Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở đề án, chương trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, đồng thời hàng năm báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) để theo dõi, tổng hợp.

  2. Kinh phí thực hiện

  Nguồn kinh phí triển khai được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, cơ quan, địa phương hàng năm và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

  - Lưu: VT, Vụ CCHC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Trọng Thừa

   

   

   
   
   

  Phụ lục

  (Kèm theo Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

   KẾ HOẠCH, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2022-2030

   

  TT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Các hoạt động/ sản phẩm

  Thời gian thực hiện/ hoàn thành

  1

  Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

  1.1

  Xác định nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp

  Bộ Nội vụ

  Các đơn vị có liên quan

  Bảng tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của công chức thực hiện cải cách hành chính cấp bộ, tỉnh, huyện.

  Năm 2022

  1.2

  Xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp

  Bộ Nội vụ

  Bộ Tư pháp,

  Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ

  Thông tin và Truyền thông

  Chương trình, tài liệu được cập nhật, bổ sung phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  + Cung cấp các kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính nhà nước;

  + Cung cấp các chuyên đề kiến thức chuyên sâu về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

  Giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ:

  + Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính;

  + Kỹ năng triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính;

  + Kỹ năng xây dựng báo cáo cải cách hành chính;

  + Kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;

  + Kỹ năng điều tra xã hội học, nhất là các vấn đề về điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

  + Kỹ năng hoạch định chính sách về cải cách hành chính;

  + Kỹ năng quản lý sự thay đổi;

  + Kỹ năng quản lý theo kết quả;

  + Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính...

  Năm 2022;

  Năm 2026: Sửa đổi, cập nhật các nội dung chương trình, tài liệu (nếu cần thiết).

  2

  Xây dựng các kênh cung cấp thông tin và hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ công tác tham mưu về cải cách hành chính

  2.1

  Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu về công tác cải cách hành chính

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan, đơn vị có liên quan

  Hình thành cơ sở dữ liệu về Cải cách hành chính và tích hợp tại website: caicachhanhchinh.gov.vn

  Năm 2023 và các năm tiếp theo

  2.2

  Xây dựng kênh hỏi đáp về cải cách hành chính để hỗ trợ công chức tìm hiểu các nội dung có liên quan về cải cách hành chính

  Bộ Nội vụ

  Các cơ quan, đơn vị có liên quan

  Tích hợp trên phần mềm đào tạo bồi dưỡng trực tuyến bonoivu.cls.vn hoặc caicachhanhchinh.gov.vn

  Năm 2023 và các năm tiếp theo

  3

  Tiếp tục xây dựng các chuyên đề bài giảng, áp dụng hình thức bồi dưỡng trực tuyến, bồi dưỡng qua mạng trên website của Bộ Nội vụ

  3.1

  Lựa chọn các chuyên đề, xây dựng bài giảng trực tuyến

  Bộ Nội vụ

  Các đơn vị có liên quan

  Bài giảng, tài liệu

  Năm 2023 và các năm tiếp theo

  3.2

  Triển khai thực hiện trên các website của Bộ Nội vụ

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành và địa phương

  Các bài giảng điện tử được triển khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; tại website: caicachhanhchinh.gov.vn; bonoivu.cls.vn

  Năm 2023 và các năm tiếp theo

  4

  Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn

  4.1

  Triển khai đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính

  Bộ Nội vụ

  Các đơn vị có liên quan

  Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính

  Năm 2023 và các năm tiếp theo

  4.2

  Xây dựng phần mềm kiểm tra, đánh giá tự động các kiến thức về cải cách hành chính đối với công chức thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương.

  Bộ Nội vụ

  Các đơn vị có liên quan

  Xây dựng và triển khai phần mềm kiểm tra, đánh giá tự động, định kỳ các kiến thức về cải cách hành chính đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp. (Có phần thưởng biểu dương đối với các công chức có thành tích tốt qua kiểm tra và các khuyến nghị về việc kịp thời cập nhật, bổ sung các kiến thức về cải cách hành chính cho các công chức chưa đạt hoặc đạt kết quả thấp).

  Năm 2023 và các

  năm tiếp theo

  5

  Tăng cường hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

  5.1

  Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài về cải cách hành chính

  Các bộ, ngành và địa phương

  Các đơn vị có liên quan

  Các Hội thảo, tọa đàm

  Năm 2022 và các năm tiếp theo

  5.2

  Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các bộ, ngành và địa phương.

  Các bộ, ngành và địa phương

  Các đơn vị có liên quan

  Kế hoạch hàng năm

  Năm 2023 và các năm tiếp theo

  6

  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp

  Các bộ, ngành và địa phương

  Các đơn vị có liên quan

  Kế hoạch hàng năm

  2022-2030

  7

  Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2022-2025 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-3030

  Bộ Nội vụ

  Các bộ ngành và địa phương

  Báo cáo sơ kết giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030

  Năm 2025

  8

  Tổng kết đánh giá kết qủa thực hiện đề án giai đoạn 2022-2030

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành và địa phương

  Báo cáo tổng kết thực hiện đề án

  Năm 2030

         
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 01/09/2017 Hiệu lực: 21/10/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 18/10/2021 Hiệu lực: 10/12/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
  Ban hành: 12/09/2022 Hiệu lực: 15/09/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 905/QĐ-BNV phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
  Số hiệu:905/QĐ-BNV
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:17/11/2022
  Hiệu lực:17/11/2022
  Lĩnh vực:Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Trọng Thừa
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X