hieuluat

Thông tư 121/2020/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòngSố công báo:967&968-10/2020
  Số hiệu:121/2020/TT-BQPNgày đăng công báo:21/10/2020
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Ngô Xuân Lịch
  Ngày ban hành:08/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, An ninh quốc gia
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  ___________

  Số: 121/2020/TT-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Bãi bỏ mội số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

  ________

   

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Càn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

   

  Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2020.

  Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đ/c Lãnh đạo BQP;

  - Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, KH &ĐT, NN & PTNT, LĐ-TB&XH, Giao thông Vận tải;

  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

  - Cục Kiểm tra văn bản BTP;

  - Vụ Pháp chế BQP;

  - Công báo; Cổng TTĐT BQP;

  - Lưu: VT, PC. Nhung

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Đại tướng Ngô Xuân Lịch

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  __________

   

  STT

  Hình thức văn bản

  Số văn bản

  Thời gian ban hành

  Trích yếu nội dung văn bản

  1. Lĩnh vực quốc phòng

  1

  Thông tư liên tịch

  43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH

  31/7/2009

  Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

  2

  Thông tư

  10/2010/TT-BQP

  01/02/2010

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

  3

  Thông tư

  21/2010/TT-BQP

  01/3/2010

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

  4

  Thông tư liên tịch

  104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC- BKH&ĐT 30/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

  2. Lĩnh vực Cảnh sát biển

  5

  Thông tư

  02/2011/TT-BQP

  24/01/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  6

  Thông tư liên tịch

  211/2011/TTLT-BQP-BNN&PTNN 30/11/2011

  Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  7

  Thông tư liên tịch

  17/2012/TTLT-BQP-BGTVT 23/02/2012

  Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cành sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  8

  Thông tư liên tịch

  25/2012/TTLT-BQP-BTC 30/3/2012

  Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  3. Lĩnh vực Dân quân tự vệ; Giáo dục Quốc phòng và An ninh

  9

  Thông tư liên tịch

  135/2005/TTLT-BQP-BNV 14/9/2005

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

  10

  Quyết định

  83/2005/QĐ-BQP

  16/6/2005

  Về việc xét phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

  11

  Thông tư

  72/2010/TT-BQP

  31/5/2010

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

  12

  Thông tư

  96/2010/TT-BQP

  19/7/2010

  Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

  13

  Thông tư liên tịch

  102/2010/TTLT-BQP-BLĐTB&XH- BNV-BTC 02/8/2010

  Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ.

  4. Lĩnh vực lực lượng Dự bị động viên

  14

  Quyết định

  66-QĐ/QP 21/01/1997

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên.

  15

  Thông tư liên tịch

  1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC

  24/4/1998

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

  16

  Thông tư

  565/1999/TT-BQP

  08/3/1999

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ về huy động lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ.

  17

  Thông tư

  1036/2000/TT-BQP

  24/4/2000

  Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội.

  18

  Thông tư

  2221/2000/TT-BQP

  09/8/2000

  Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị được huy động đi làm nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà chưa đến mức phải động viên cục bộ.

  19

  Thông tư liên tịch

  51/2002/TTLT-BQP-BKH&ĐT 11/4/2002

  Hướng dẫn lập kế hoạch huy động lực lượng Dự bị động viên.

  20

  Thông tư liên tịch

  234/2003/TTLT-BQP-BTC 17/9/2003

  Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với chủ phương tiện có phương tiện được huy động trực tiếp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội và huy động phục vụ các nhiệm vụ nói trên.

  21

  Thông tư

  152/2005/TT-BQP 07/10/2005

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

  22

  Thông tư

  91/2008/TT-BQP

  20/6/2008

  Hướng dẫn việc xác định quân nhân dự bị đủ điều kiện động viên và sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên.

  23

  Thông tư

  19/2013/TT-BQP 22/02/2013

  Quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

  24

  Thông tư liên tịch

  81/2013/TTLT-BQP-BCA- BGTVT-BNN& PTNT 29/6/2013

  Quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

  5. Lĩnh vực Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

  25

  Quyết định

  12/2005/QĐ-BQP

  12/01/2005

  Quy định về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của chỉ huy.

  6. Chức năng, nhiệm vụ

  26

  Quyết định

  210/1998/QĐ-BQP

  23/02/1998

  Ban hành Quy chế nội bộ phía Việt Nam đối với Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga.

  27

  Quyết định

  04/2003/QĐ-BQP

  14/01/2003

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ chỉ đạo lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân.

  7. Lĩnh vực Tài chính

  28

  Quyết định

  3365/2001/QĐ-BQP

  17/11/2001

  Về việc ban hành Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội.

  29

  Quyết định

  178/2007/QĐ-BQP

  29/11/2007

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  30

  Thông tư

  39/2010/TT-BQP

  10/5/2010

  Quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản lý sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng.

  31

  Thông tư

  123/2012/TT-BQP

  14/11/2012

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

  32

  Thông tư

  223/2017/TT-BQP

  12/9/2017

  Quy định quyết toán dự toán hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng.

  33

  Thông tư

  65/2018/TT-BQP

  16/5/2018

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng.

  8. Lĩnh vực Cán bộ - Chính sách

  34

  Thông tư

  35/2000/TT-BQP

  06/01/2000

  Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chuyển diện bố trí cán bộ.

  35

  Thông tư liên tịch

  170/2002/TTLT-BQP-BTC 28/11/2002

  Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị.

  36

  Thông tư liên tịch

  171/2002/TTLT-BQP-BYT

  28/11/2002

  Hướng dẫn thực hiện kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

  37

  Thông tư

  14/2003/TT-BQP

  22/02/2003

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

  38

  Thông tư

  177/2011/TT-BQP

  19/9/2011

  Quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở ưong Quân đội.

  39

  Thông tư

  225/2013/TT-BQP

  26/12/2013

  Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan thuộc ELINCO và Công ty MISOFT/Viện KH&CNQS.

  40

  Thông tư

  238/2013/TT-BQP

  26/12/2013

  Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty xây dựng và khai khoáng Việt Bắc/Quân khu 1.

  41

  Thông tư

  237/2013/TT-BQP

  26/12/2013

  Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty Duyên Hải, Công ty cổ phần 3/2, 369, 389/Quân khu 3.

  9. Lĩnh vực khen thưởng

  42

  Thông tư

  42/2003/TT-BQP

  02/5/2003

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

  10. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

  43

  Chỉ thị

  253/1990/CT-QP

  30/10/1990

  Về xây dựng kho cất giữ đạn dược làm mẫu của Cục Quân khí và Quân khu 3.

  44

  Chỉ thị

  59/2005/CT-BQP

  14/01/2005

  Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hằng năm.

  45

  Chỉ thị

  28/2007/CT-BQP

  14/02/2007

  Về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xe - máy quân sự.

  46

  Quyết định

  181/2008/QĐ-BQP

  25/12/2008

  Ban hành quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội.

  11. Lĩnh vực công tác hậu cần - quân y

  47

  Thông tư

  27/2009/TT-BQP

  16/6/2009

  Quy định về chế độ quản lý, điều trị góp phần chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ bị suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ trong Quân đội.

  12. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

  48

  Quyết định

  283/2003/QĐ-BQP

  25/11/2003

  Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng.

  49

  Thông tư

  79/2009/TT-BQP

  21/9/2009

  Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1420:2008, Máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn PRC 1187.

  50

  Thông tư

  119/2010/TT-BQP

  24/9/2010

  Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1166: 2010 máy thu 1COM IC-PCR1000 phân cấp chất lượng.

  51

  Thông tư

  120/2010/TT-BQP

  24/9/2010

  Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1090:2010 máy thu ICOM IC-R9000 phân cấp chất lượng.

  52

  Thông tư

  125/2010HT-BQP

  24/9/2010

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1165:2010 máy thu ICOM IC-R71- phân cấp chất lượng.

  53

  Thông tư

  127/2011/TT-BQP

  15/7/2011

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 583:2011, Máy thu sóng ngắn 102E sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

  54

  Thông tư

  128/2011/TT-BQP

  15/7/2011

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 665:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật vả phương pháp kiểm tra.

  55

  Thông tư

  129/2011/TT-BQP

  15/7/2011

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/ỌS 664:2011, Máy thu phát sóng ngắn P-50 (P-50D) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

  56

  Thông tư

  167/2011/TT-BQP

  01/9/2011

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 902:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-158.

  57

  Thông tư

  28/2013/TT-BQP

  09/4/2013

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 582:2013, Máy thu phát sóng ngắn P250-M2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

  58

  Thông tư

  77/2014/TT-BQP

  02/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 827:2014. Máy thu dải rộng ICOM IC-R9000 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

  59

  Thông tư

  136/2014/TT-BQP 06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 919:2014, Máy thu sóng ngắn P1521 sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

  13. Lĩnh vực khoa hc, công nghệ và môi trường

  60

  Thông tư

  02/2010/TT-BQP

  11/01/2010

  Sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng tới năm 2010, định hướng đến năm 2020.

  61

  Thông tư

  23/2010/TT-BQP

  05/3/2010

  Quy định về xây dựng, xét duyệt, quản lý, triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

  62

  Thông tư

  24/2010/TT-BQP

  05/3/2010

  Quy định đánh giá ngiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

  14. Hành chính - Văn thư - Bảo mật

  63

  Quyết định

  48/2003/QĐ-BQP

  08/5/2003

  Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc phạm vi Quốc phòng.

  64

  Quyết định

  46/2004/QĐ-BQP

  13/4/2004

  Danh mục bí mật quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

  65

  Quyết định

  75/2004/QĐ-BQP

  01/6/2004

  Danh mục bí mật thuộc Tổng cục II.

  66

  Quyết định

  81/2004/QĐ-BQP

  14/6/2004

  Về Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

  67

  Quyết định

  98/2004/QĐ-BQP

  14/7/2004

  Danh mục bí mật độ "Tuyệt mật", "Tối mật","Mật" thuộc Tổng cục Hậu cần.

  68

  Quyết định

  103/2004/QĐ-BQP

  28/7/2004

  Danh mục bí mật thuộc Cục Tài chính.

  69

  Quyết định

  105/2004/QĐ-BQP

  02/8/2004

  Danh mục bí mật thuộc Cục Kế hoạch và Đầu tư.

  70

  Quyết định

  106/2004/QĐ-BQP

  02/8/2004

  Danh mục bí mật thuộc Cục Kinh tế.

  71

  Quyết định

  119/2004/QĐ-BQP

  07/9/2004

  Danh mục bí mật thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

  72

  Quyết định

  143/2004/QĐ-BQP

  22/10/2004

  Danh mục bí mật thuộc Cục Khoa học công nghệ và Môi trường.

  73

  Quyết định

  145/2004/QĐ-BQP

  02/11/2004

  Danh mục bí mật thuộc Cục Đối ngoại.

  74

  Quyết định

  149/2004/QĐ-BQP 10/11/2004

  Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Chính trị.

  75

  Quyết định

  17/2005/QĐ-BQP

  26/01/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Cục Điều tra hình sự.

  76

  Quyết định

  57/2005/QĐ-BQP

  18/5/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Công binh.

  77

  Quyết định

  59/2005/QĐ-BQP

  18/5/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Pháo binh.

  78

  Quyết định

  60/2005/QĐ-BQP

  18/5/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Đặc công.

  79

  Quyết định

  61/2005/QĐ-BQP

  18/5/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Hóa học.

  80

  Quyết định

  62/2005/QĐ-BQP

  18/5/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp.

  81

  Quyết định

  63/2005/QĐ-BQP

  18/5/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Thông tin.

  82

  Quyết định

  80/2005/QĐ-BQP

  15/6/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc các Quân đoàn.

  83

  Quyết định

  81/2005/QĐ-BQP

  15/6/2005

  Ban hành danh mục bí mật thuộc các Quân khu.

  84

  Quyết định

  101/2005/QĐ-BQP

  18/7/2005

  Hợp nhất, giải thể và chuyển giao nhiệm vụ một số Hội đồng và Ban ch đạo thuộc Bộ Quốc phòng.

  85

  Quyết định

  142/2005/QĐ-BQP

  28/9/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

  86

  Quyết định

  143/2005/QĐ-BQP

  28/9/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ đội Biên phòng.

  87

  Quyết định

  160/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh đoàn 12.

  88

  Quyết định

  161/2005/QĐ-BQP

  13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh đoàn 16.

  89

  Quyết định

  162/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  90

  Quyết định

  163/2005/QĐ-BQP

  13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng.

  91

  Quyết định

  164/2005/QĐ-BQP

  13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

  92

  Quyết định

  165/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Tòa án quân sự Trung ương.

  93

  Quyết định

  166/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật cúa Cục Thi hành án.

  94

  Quyết định

  167/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

  95

  Quyết định

  168/2005/QĐ-BQP

  13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật của Bệnh viện Quân y 175.

  96

  Quyết định

  169/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

  Ban hành Danh mục bí mật của Viện Y học cổ truyền quân dội.

  97

  Quyết định

  192/2005/QĐ-BQP

  08/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Quốc phòng.

  98

  Quyết định

  196/2005/QĐ-BQP

  09/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Lục quân.

  99

  Quyết định

  198/2005/QĐ-BQP

  09/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Quân y.

  100

  Quyết định

  200/2005/QĐ-BQP

  09/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1.

  101

  Quyết định

  201/2005/QĐ-BQP

  09/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2.

  102

  Quyết định

  206/2005/QĐ-BQP

  20/12/2005

  Ban hành Quy định ban hành và quản lý văn bản hành chính.

  103

  Quyết định

  215/2005/QĐ-BQP

  31/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện Chiến lược quân sự.

  104

  Quyết định

  216/2005/QĐ-BQP

  31/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

  105

  Quyết định

  218/2005/QĐ-BQP

  31/12/2005

  Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ - môi trường.

  106

  Quyết định

  24/2006/QĐ-BQP

  20/01/2006

  Danh mục bí mật thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

  107

  Chỉ thị

  52/2006/CT-BQP

  20/6/2006

  Giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan, đơn vị Quân đội.

  108

  Quyết định

  165/2006/QĐ-BQP

  28/9/2006

  Danh mục bí mật ngành Bào vệ an ninh Quân đội.

  109

  Quyết định

  160/2007/QĐ-BQP

  31/10/2007

  Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam.

  110

  Quyết định

  163/2007/QĐ-BQP

  31/10/2007

  Danh mục bí mật thuộc Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng.

  111

  Chỉ thị

  187/2007/CT-BQP

  13/12/2007

  Thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.

  112

  Quyết định

  190/2007/QĐ-BQP

  14/12/2007

  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự.

  113

  Quyết định

  127/2008/QĐ-BQP

  09/9/2008

  Quản lý lưu trữ.

  114

  Thông tư

  28/2010/TT-BQP

  24/3/2010

  Quy định về Danh mục bí mật thuộc Cục Bản đồ.

  115

  Thông tư

  29/2010/TT-BQP

  24/3/2010

  Quy định về giảm, giải mật một số thông tin thuộc Cục Bản đồ.

  116

  Thông tư

  178/2011/TT-BQP

  26/9/2011

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

  117

  Thông tư

  104/2012/TT-BQP

  26/10/2012

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Cục Cảnh sát biển.

  118

  Thông tư

  23/2014/TT-BQP

  06/5/2014

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Hải quân.

  119

  Thông tư

  99/2014/TT-BQP

  23/7/2014

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Đông Bắc.

  120

  Thông tư

  162/2014/TT-BQP

  11/11/2014

  Quy định Danh mục bí mật của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân.

  121

  Thông tư

  166/2014/TT-BQP

  28/11/2014

  Quy định Danh mục bí mật của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng.

  122

  Thông tư

  167/2014/TT-BQP

  28/11/2014

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Chính trị.

  123

  Thông tư

  48/2015/TT-BQP

  19/6/2015

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Chính trị (Mật).

  124

  Thông tư

  29/2015/TT-BQP

  19/6/2015

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Mật).

  125

  Thông tư

  131/2017/TT-BQP

  12/5/2017

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Hậu cần.

  126

  Thông tư

  170/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Quy định Danh mục bí mật nhà nước thuộc Binh đoàn 15.

  127

  Thông tư

  173/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự.

   

   

   

   

  Phụ lục II

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  ___________

   

  STT

  Hình thức văn bản

  Số văn bản

  Thời gian ban hành

  Trích yếu nội dung văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực

  Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

  1

  Quyết định

  45/2002/QĐ-BQP

  21/3/2002

  Ban hành tiêu chuẩn ngành 06 TCN 919:2001 tổ hợp định hướng PSL và 06 TCN 920:2001 Máy thu AR-7030 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  Hiện nay Máy thu AR-7030 không còn trong biên chế sử dụng.

  2

  Quyết định

  311/2003/QĐ-BQP 31/12/2003

  Ban hành tiêu chuẩn quân sự cấp A: TQSA 987:2002 máy thu IC-RSC sửa chữa; TQSA 988:2002 máy thu. IC-R8500 sửa chữa TQSA 989:2002 máy thu IC-R75 sửa chữa, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho cả 3 loại trên

  Hiện nay Máy thu IC-RSC không còn trong biên chế sử dụng.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Công văn 4197/BQP-PC của Bộ Quốc phòng về việc đính chính văn bản
  Ban hành: 10/11/2020 Hiệu lực: 10/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản đính chính
  04
  Quyết định 283/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 25/11/2003 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  05
  Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT-BQP-BNV của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành, địa phương
  Ban hành: 14/09/2005 Hiệu lực: 29/10/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  06
  Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH của liên Bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự
  Ban hành: 31/07/2009 Hiệu lực: 14/09/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  07
  Thông tư 96/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ
  Ban hành: 19/07/2010 Hiệu lực: 02/09/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  08
  Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Ban hành: 23/02/2012 Hiệu lực: 09/04/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  09
  Thông tư 19/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội
  Ban hành: 22/02/2013 Hiệu lực: 08/04/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 121/2020/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
  Số hiệu:121/2020/TT-BQP
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:08/10/2020
  Hiệu lực:22/11/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, An ninh quốc gia
  Ngày công báo:21/10/2020
  Số công báo:967&968-10/2020
  Người ký:Ngô Xuân Lịch
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X