hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 07/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ, công chức ra sao?

Cách định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức ra sao? Cán bộ, công chức khi nghỉ hưu sẽ nhận được mẫu thông báo nào? Nội dung bài viết hôm nay sẽ thông tin về những vấn đề này.

Mục lục bài viết
  • Cách xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức ra sao?
  • Quy định về thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức
  • Mẫu thông báo nghỉ hưu với cán bộ công chức
  • Mẫu quyết định nghỉ hưu với cán bộ, công chức

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức ra sao?

Câu hỏi: Bố tôi tròn 60 tuổi vào tháng 2/2023, hiện đang là cán bộ công chức của một cơ quan Nhà nước. Tôi muốn hỏi cách xác định độ tuổi nghỉ hưu của của cán bộ, công chức ra sao?

Chào bạn, về việc xác định thời điểm nghỉ hưu được quy định tại Điều 9 Nghị định 46/2010/NĐ-CP:

Theo đó, thời điểm nghỉ hưu của cán bộ, công chức là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng người đó đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Căn cứ theo lộ trình tuổi nghỉ hưu tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng và của lao động nữ là 56 tuổi.

Nếu trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời điểm nghỉ hưu của cán bộ, công chức chính là ngày 01/01 của năm liền kề sau năm người đó đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức ra saoCách xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ, công chức là thông tin nhiều người muốn biết.

Điều luật này cũng quy định các trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu như sau:

Thời hạn lùi

Trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu

Không quá 01 tháng

Thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ/chồng), con bị từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích

Bản thân và gia đình công chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn

Không quá 03 tháng

Bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện

Không quá 06 tháng

đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.

Công chức được lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp theo quy định nêu trên chỉ được thực hiện đối với một trường hợp có thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu nhiều nhất.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu trừ trường hợp công chức không có nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, thì thời điểm bố bạn về hưu trong năm 2023 là khi bố bạn tròn 60 tuổi 9 tháng, có nghĩa bố bạn sẽ nghỉ hưu vào tháng 11/2023.

Quy định về thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức

Nội dung trên đã thông tin về xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức, còn về thông báo nghỉ hưu Điều 10 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định như sau:

Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 46/2010/NĐ-CP và chuẩn bị người thay thế.

Mẫu thông báo nghỉ hưu với cán bộ công chức

Sửa/In biểu mẫu

……..(1)…….

‎ ----------

Số:        /TB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‎ ------------------

….., ngày …. tháng …. năm ….

THÔNG BÁO (2)

Về việc nghỉ hưu đối với công chức

Kính gửi: Ông (bà)…………………………......

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:

Ông (bà) .........................................................

Sinh ngày …… tháng ….. năm .......................

Chức vụ: ..........................................................

Đơn vị công tác:................................................

Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
‎ - Như trên;
‎ - Lưu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

(2): Thông báo được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho công chức.

Theo nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu dưới đây:

Mẫu quyết định nghỉ hưu với cán bộ, công chức

Sửa/In biểu mẫu

……..(1)…….
‎ ------------

Số:        /QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

‎ -------------------

….., ngày …. tháng …. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

………… (1) ………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Xét đề nghị của ……… (2) …..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ông (bà) .................................. Số sổ BHXH: ........

Sinh ngày …… tháng ….. năm ..............................................

Nơi sinh: .................................................................................

Chức vụ: .................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày … tháng … năm ….

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ....................................................

Điều 2.  Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) ……………….. do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ……….. giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3.  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
‎ - Như Điều 3;
‎ - BHXH tỉnh (thành phố)….
‎ - Lưu: …….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …

‎ (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

(2): Người đứng đầu đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức.

Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu, các công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu được ghi trong quyết định nghỉ hưu. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định, công chức được nghỉ hưu đồng thời được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ đào tạo của ngành chuyên môn, đến thời điểm nghỉ hưu nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với viên chức thì trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý để chuyển sang viên chức và thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức.

Thời điểm thôi giữ chức vụ quản lý kể từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Nếu không có nguyện vọng kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện thủ tục nghỉ hưu theo quy định.

Trên đây là thông tin về cách xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chứcnếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

X