Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Bảy, 02/07/2022

Điều kiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất là gì?

Kiểm đếm là một trong những thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, là bước quan trọng để xác định, tính toán bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất,...theo quy định pháp luật. Vậy, khi người có đất bị thu hồi không phối hợp kiểm đếm thì việc cưỡng chế được thực hiện như thế nào? Việc cưỡng chế kiểm đếm khi thu hồi đất khác biệt như thế nào với cưỡng chế thu hồi đất?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có thửa đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch làm đường quốc lộ liên tỉnh. Tôi nghe nhiều người nói rằng, nếu tôi không phối hợp để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm kê, kiểm đếm thì tôi sẽ bị cưỡng chế thực hiện, điều đó có đúng không thưa Luật sư? Quy định về việc cưỡng chế kiểm đếm như thế nào? Cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất có giống nhau không Luật sư?

Chào bạn, liên quan đến vấn đề cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp như sau:

Điều kiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc là gì?

Kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kê khai, kiểm kê đất đai, nhà ở, tài sản trên đất, cây trồng, vật nuôi…của người sử dụng đất thuộc diện bị thu hồi theo thông báo thu hồi đất. Kiểm đếm là bước quan trọng nhằm tính toán mức đền bù, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ quy định tại Điều 69, Điều 70 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có đất bị thu hồi có thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được vận động, thuyết phục tự nguyện thực hiện việc kiểm đếm. Quá thời hạn nêu trên, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc) theo trình tự, thủ tục luật định.

Cụ thể việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phải tuân thủ những nguyên tắc, điều kiện sau đây:

Một là, thỏa mãn điều kiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi đảm bảo toàn bộ các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Đất đai 2013, gồm:

- Người sử dụng đất có đất bị thu hồi mà không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng vận động, thuyết phục;

- Việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được thực hiện sau khi quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

- Việc cưỡng chế được thực hiện khi quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành theo quy định pháp luật (thời điểm có hiệu lực được ghi nhận tại Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc). 

Đồng thời, người bị cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. Nếu người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về việc từ chối nhận hoặc vắng mặt khi giao quyết định; việc cưỡng chế vẫn được thực hiện theo thủ tục chung.

Hai là, đảm bảo nguyên tắc luật định khi tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

- Thời điểm bắt đầu thực hiện tiến hành cưỡng chế phải trong giờ hành chính (thường từ 08h -12h, chiều từ 13h30- 17h30, thời gian hành chính cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định phù hợp cho từng ngành nghề);

- Việc cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định pháp luật;

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải được ban hành bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi;

Ba là, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo trình tự thủ tục luật định

Việc cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc phải được thực hiện theo trình tự được quy định tại khoản 4 Điều 70 Luật Đất đai 2013 lần lượt như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với người sử dụng đất không tự nguyện thực hiện kiểm đếm để thu hồi đất;

- Giao Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đến người bị cưỡng chế. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư của người bị cưỡng chế;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi tổ chức thực hiện cưỡng chế. Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc tiến hành vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế;

Nếu người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế khi được vận động, thuyết phục thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Ngược lại, nếu người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế.

Lưu ý: Để đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ, đảm bảo an ninh trật tự thì khi thực hiện cưỡng chế thường có cơ quan công an, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, thừa phát lại…tùy thuộc chức năng của mình để thực hiện nhiệm vụ (công an đảm bảo an ninh, thừa phát lại ghi nhận lại sự kiện cưỡng chế,...)

Như vậy, nếu người có đất bị thu hồi không tự nguyện chấp hành việc kiểm đếm đất đai thì sau thời gian thuyết phục, vận động, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Do đó, thông tin mà bạn có được là chính xác, nếu không đồng ý với việc đền bù, bồi thường thì bạn nên có các đề nghị, yêu cầu trực tiếp tới cơ quan thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư nguyện vọng, mong muốn của mình thay vì không chấp hành các quy định pháp luật.

cuong che kiem dem bat buoc


Cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Thực tế cho thấy, nhiều người có đất bị thu hồi hay nhầm lẫn giữa thủ tục cưỡng chế thu hồi đất (cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất) và thủ tục cưỡng chế kiểm đếm khi thu hồi đất (cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất).

Một là, một số đặc điểm về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013, Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đáng chú ý như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi là người có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất;

- Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. 

Nếu họ không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Tài sản sau khi cưỡng chế của người có đất bị cưỡng chế thu hồi được Ban thực hiện cưỡng chế bảo quản (chi phí bảo quản do người bị cưỡng chế thu hồi đất chi trả), thông báo cho người có đất bị cưỡng chế thu hồi nếu họ không nhận lại tài sản;

- Các cơ quan khác như Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi, cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm an toàn cho việc cưỡng chế thu hồi đất;

- Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện cưỡng chế. Và thực hiện bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Hai là, thường việc phân biệt hai thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất dựa trên những đặc điểm sau đây:

 

Cưỡng chế thu hồi đất (cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất)

Cưỡng chế kiểm đếm khi thu hồi đất (cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất)

Căn cứ pháp lý

Điều 71 Luật Đất đai 2013, Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Điều 69, Điều 70 Luật Đất đai 2013

Cách hiểu

Buộc người sử dụng đất có đất bị thu hồi thực hiện việc thu hồi diện tích đất, tài sản trên đất…theo quyết định thu hồi đã được cấp có thẩm quyền ban hành bằng biện pháp cưỡng chế.

Người bị cưỡng chế thu hồi đất không nhận lại tài sản sau khi bị cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức bảo quản tài sản và thông báo cho người bị cưỡng chế được biết. Đồng thời, trong quá trình người bị cưỡng chế thu hồi đất khiếu nại về thu hồi đất thì việc thực hiện quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi vẫn được diễn ra bình thường.

Buộc người sử dụng đất có đất bị thu hồi phải thực hiện kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất,...sau khi đã có thông báo thu hồi đất bằng biện pháp cưỡng chế

Thời điểm thực hiện

Sau khi Quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt

Sau khi có thông báo thu hồi đất và trước khi có Quyết định thu hồi đất và trước khi xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư

Trình tự thực hiện

Thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013, Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 4 Điều 70 Luật Đất đai 2013

Như vậy, việc cưỡng chế thu hồi đất hay chính là cưỡng chế người có đất bị thu hồi thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực. Trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, người có đất bị thu hồi có quyền được khiếu nại nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn có quyền tiếp tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện bởi Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Và việc cưỡng chế thu hồi đất là thủ tục khác biệt hoàn toàn so với cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Quy định về dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất?

>> Nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như thế nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm