hieuluat

Hành chính

Cưỡng chế hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính

Cưỡng chế hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính

Không phải tất cả các quyết định xử phạt đều được các cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện nghiêm túc. Khi này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sử dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính thi hành quyết định xử phạt.

X