hieuluat
Chia sẻ email

Hình thức kỷ luật với đảng viên mê tín, dị đoan thế nào?

Mê tín, dị đoan là các hành vi biến tướng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo và bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Vậy hình thức kỷ luật Đảng viên mê tín thế nào?

Mục lục bài viết
  • Các hành vi mê tín mà Đảng viên không được làm
  • Hình thức kỷ luật Đảng viên mê tín
  • Trường hợp nào Đảng viên mê tín được giảm nhẹ mức kỷ luật?
  • Trường hợp nào Đảng viên mê tín bị tăng nặng mức kỷ luật?
Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi Đảng viên vi phạm các quy định về cấm mê tín, dị đoan có bị kỷ luật không? Nếu có thì các hình thức kỷ luật Đảng viên mê tín mới nhất được quy định như thế nào? Và làm gì để được giảm nhẹ mức kỷ luật?

Các hành vi mê tín mà Đảng viên không được làm

Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 có quy định 19 điều mà Đảng viên không được làm. Một trong 19 quy định đó là việc mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Các hành vi mê tín mà Đảng viên không được làm

Cụ thể về các hành vi mê tín mà Đảng viên không được làm được quy định tại Điều 19 Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 như sau:

Thứ nhất là có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

Thứ hai là bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan. Xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những việc không có thật do tin đồn nhảm nhí mà có); hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói.

Thứ ba là tổ chức, tham gia hoặc vận động, ủng hộ cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ tư là ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép:

- Trực tiếp ủng hộ hoặc vận động tổ chức, cá nhân khác ủng hộ dưới mọi hình thức cho các hoạt động tôn giáo trái quy định. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

- Tổ chức, vận động, lôi kéo, xúi giục, mua chuộc, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra hoặc các hoạt động do các tôn giáo tổ chức khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Hình thức kỷ luật Đảng viên mê tín

Hình thức kỷ luật Đảng viên mê tín

Theo quy định tại Điều 7  Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 thì Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị áp dụng hình thức kỷ luật khác nhau: 

Đối tượng

Hình thức kỷ luật

Đảng viên chính thức

Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

Đảng viên dự bị

Khiển trách, cảnh cáo.

Theo đó, nếu Đảng viên có hành vi vi phạm mê tín dị đoan như đã liệt kê ở phần trên thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị các hình thức kỷ luật sau đây theo quy định tại Điều 55 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022: 

Hình thức kỷ luật

Hành vi

Khiển trách

Các hành vi dưới đây gây hậu quả ít nghiêm trọng:

-  Biết mà không có biện pháp giáo dục, ngăn chặn hoặc không báo cáo để vợ (chồng) hoặc con cùng sống chung trong gia đình tham gia tổ chức tôn giáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động, công nhận tổ chức tôn giáo; truyền đạo trái pháp luật.

- Mê tín, dị đoan: Tổ chức lễ cầu lên chức; xem bói, xóc thẻ, nhờ thầy yểm bùa trừ tà ma và những việc mê tín, dị đoan khác.

- Có hành vi cưỡng ép, ngăn cản hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của người khác.

- Có hành vi tiếp tay hoặc trực tiếp vận động tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)

Đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Tự ý theo tôn giáo hoặc tiếp nhận phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc của tổ chức tôn giáo mà không báo cáo, xin ý kiến chi bộ và tổ chức đảng quản lý trực tiếp mình hoặc đã báo cáo nhưng chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

- Phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

- Tổ chức, vận động, dụ dỗ, kích động, lôi kéo, đe dọa, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp.

- Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo. Vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, tác động xấu đến đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

- Bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan trong các lễ hội; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức để trục lợi.

Khai trừ khỏi Đảng

Vi phạm các hành vi nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Tổ chức kích động nhằm chia rẽ đoàn kết giữa các tôn giáo trong nước và ngoài nước.

- Hoạt động mê tín, dị đoan đến mức cuồng tín, mù quáng; hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói, thầy địa lý.

- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái pháp luật của Nhà nước nhằm phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.

- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để gây chia rẽ, kỳ thị, ly khai giữa các dân tộc, tôn giáo với nhau hoặc giữa các tôn giáo, dân tộc với Đảng, Nhà nước, nhân dân; gây rối trật tự công cộng, xâm hại tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của tổ chức, cá nhân; gây cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

- Tham gia hoặc vận động, ủng hộ hoặc bao che, tiếp tay cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây mới cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tóm lại, việc xử lý kỷ luật các Đảng viên mê tín mang ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì tính trong sạch, vững mạnh của Đảng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Cụ thể:

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng: Đảng viên là những người lãnh đạo, gương mẫu cho nhân dân. Việc xử lý kỷ luật đảng viên mê tín giúp duy trì và củng cố kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tránh tình trạng lơi lỏng, vi phạm nguyên tắc.

- Bảo vệ hình ảnh và uy tín của Đảng: Đảng viên mê tín có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng trong mắt nhân dân. Việc xử lý kỷ luật những trường hợp này giúp bảo vệ và nâng cao hình ảnh của Đảng, tạo niềm tin cho nhân dân.

- Đảm bảo tính trung thực và minh bạch: Việc xử lý các đảng viên mê tín góp phần vào việc xây dựng một tổ chức Đảng trung thực, minh bạch, tránh các hành vi gian dối, lừa đảo.

- Ngăn chặn sự lan rộng của mê tín dị đoan: Đảng viên là người có ảnh hưởng trong cộng đồng. Việc họ mê tín có thể lan rộng và gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Xử lý kỷ luật giúp ngăn chặn sự lan rộng của mê tín dị đoan, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của xã hội.

- Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức: Việc xử lý kỷ luật đảng viên mê tín cũng mang ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đảng viên khác về tác hại của mê tín, từ đó giúp họ tự giác rèn luyện, tu dưỡng bản thân, tránh xa các hành vi mê tín dị đoan.

Trường hợp nào Đảng viên mê tín được giảm nhẹ mức kỷ luật?

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 thì Đảng viên vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau sẽ được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật:

- Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

- Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

- Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

- Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Trường hợp nào Đảng viên mê tín bị tăng nặng mức kỷ luật?

Ngược lại, căn cứ nội dung tại khoản 2 Điều 6 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 Đảng viên vi phạm các quy định liên quan đến mê tín, dị đoan mà có các hành vi dưới đây sẽ bị tăng nặng mức kỷ luật:

- Đã được tổ chức đảng yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

- Đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bao che cho người vi phạm; đe dọa, trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, người làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm.

- Vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi. Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Do đó, nếu có hành vi vi phạm, Đảng viên nên có thái độ tích cực phối hợp, hợp tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả để được giảm nhẹ mức kỷ luật.

Trên đây là những nội dung giải đáp cụ thể về Hình thức kỷ luật Đảng viên mê tín mới nhất.

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Có thể bạn quan tâm

X