hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 07/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện năm 2023

Để dễ dàng hơn trong việc tham gia BHXH tự nguyện, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện năm 2023 theo hai cách.

 
Mục lục bài viết
 • Mẫu tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp và cách điền
 • Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH
 • Cách điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
 • Mẫu tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và cách điền
 • Mẫu 02-TK ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH

Câu hỏi: Tôi năm nay 29 tuổi, là người thuộc đối tượng hộ nghèo. Hiện nay, tôi đang muốn tham gia BHXH tự nguyện.

Tôi được biết hiện nay người tham gia BHXH tự nguyện có thể đăng ký tham gia theo hai cách là trực tiếp hoặc trực tuyến.

Tuy nhiên, tôi đang gặp khó khăn trong việc điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Mong được Luật sư hướng dẫn điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia.

Mẫu tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp và cách điền

Quyết định số 490/QĐ-BHXH của cơ quan BHXH Việt Nam ban hành ngày 28/3/2023 có sửa đổi mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Theo đó, từ ngày 01/4/2023, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ thực hiện điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện sẽ thực hiện theo Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH.

Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-BHXH

 ngày 28/03/2023 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):..................................................................... [02]. Giới tính:...............

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:............... /.............. /................... [04]. Quốc tịch:.....................................

[05]. Dân tộc:...................................... [06]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu:..............................................

[07]. Điện thoại:................................................ [08]. Email (nếu có):.......................................................

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:.......................................................................... [09.2]. Huyện:

................................................................................................ [09.3]. Tỉnh:..................................................

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ........................................................................

[11]. Đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: ........................

[11.1] Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử: ...........................

[11.2]. Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy, địa chỉ:

[11.2a]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.....................................................................................................

[11.2b]. Xã:.......................................... [11.2c]. Huyện:...................................... [11.2d]. Tỉnh:...............

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:.......................................................................... [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.................................................................. [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /..................... [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã................................................... Huyện:....................................................... Tỉnh:..................................

[14.5]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu:...........................................................................................................

[15]. Mức tiền đóng: ..........................................  [16]. Phương thức đóng:.............................................

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ...........................................................................................

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: .....................................................................................................

......................................................................................................................................................................

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng; Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:............................................... Số CCCD/ĐDCN:.........................................

Mã số hộ gia đình:............................................................... Điện thoại liên hệ:..............................

Địa chỉ theo nơi thường trú hoặc tạm trú: Số nhà, đường phố, tập thể:...............................................

Thôn (bản, tổ dân phố):............................................................... Xã (phường, thị trấn):....................

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):................................................... Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):................

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CCCD/ĐDCN/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

………, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai

………………………………………………………………………............................................................

………………………………………………………………………............................................................

………………………………………………………………………............................................................

………………………………………………………………………............................................................


Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH
Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH

Cách điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH thì Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện khi người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện thực hiện trực tiếp, nghĩa là đăng ký trực tiếp cho tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Nhìn vào mẫu tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên, chúng ta dễ dàng thấy tờ khai có hai mục, áp dụng cho hai đối tượng khác nhau. Cụ thể như sau:

Mục I: Áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện tra cứu thông tin không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp.

Đối với đối tượng thuộc nhóm này sẽ kê khai các mục từ [1] đến [11].

Việc điền các thông tin được hướng dẫn cụ thể như sau:

 • [1] Họ và tên: Ghi dầy đủ họ, tên đệm và tên của người tham gia bằng chữ in hoa có dấu;

 • [2] Giới tính: Ghi “nam” hoặc “nữ” theo giới tính của người tham gia;

 • [3] Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như thông tin trong Giấy khai sinh, CCCD/ CMND/ Hộ chiếu;

 • [4] Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của người tham gia như thông tin trong Giấy khai sinh, CCCD/ CMND/ Hộ chiếu;

 • [5] Dân tộc: Ghi dân tộc của người tham gia như thông tin trong Giấy khai sinh, CCCD/ CMND/ Hộ chiếu;

 • [6] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ghi rõ số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu;

 • [7] Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của người tham gia hoặc ghi số điện thoại có thể liên hệ được với người tham gia;

 • [8] Email: Phần này không bắt buộc, nếu có thì người tham gia có thể ghi địa chỉ thư điện tử của mình;

 • [9] Nơi đăng ký khai sinh: Ghi rõ tên xã/ phương/ thị trấn; huyện/ quận/ thị xã/ TP thuộc tỉnh; tỉnh/ TP trực thuộc trung ương mà người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đã đăng ký khai sinh.

  • ​Lưu ý, trong trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì người tham gia có thể ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ thường trú/ tạm trú;

 • [10] Họ tên cha/mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi rõ họ, tên đệm, tên của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 6 tuổi;

 • [11] Đăng ký nhận kết quả: Lựa chọn một trong hai cách nhận kết quả:

  • Nếu chọn nhận sổ BHXH bản giấy thì điền thông tin địa chỉ nhận sổ BHXH cụ thể, đầy đủ cả số nhà, đường/ phố, thôn/ xóm, xã/ phường/thị trấn, quận/ huyện, tỉnh/ TP trực thuộc trung ương.

Mục II: Áp dụng đối với người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đã có mã số BHXH. Việc điền các thông tin cụ thể như sau:

 • [13] Mã số BHXH: Ghi đúng mã số BHXH đã được cơ quan BHXH cấp trước đó;

 • [14] Thông tin người tham gia BHXH có điều chỉnh:

  • [14.1] Họ và tên: Ghi dầy đủ họ, tên đệm và tên của người tham gia bằng chữ in hoa có dấu;

  • [14.2] Giới tính: Ghi “nam” hoặc “nữ” theo giới tính của người tham gia;

  • [14.3] Ngày, tháng, năm sinh:  Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như thông tin trong Giấy khai sinh, CCCD/ CMND/ Hộ chiếu;

  • [14.4] Nơi đăng ký khai sinh: Ghi rõ tên xã/ phương/ thị trấn; huyện/ quận/ thị xã/ TP thuộc tỉnh; tỉnh/ TP trực thuộc trung ương mà người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đã đăng ký khai sinh. Lưu ý, trong trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì người tham gia có thể ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ thường trú/ tạm trú;

  • [14.5] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ghi rõ số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu được cấp;

 • [15] Mức tiền đóng: Ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện theo lựa chọn phù hợp của mình, tương ứng với số tiền thu nhập của người đóng BHXH tự nguyện nhưng phải đảm bảo mức tối thiếu và tối đa theo quy định;

 • [16] Phương thức đóng: Lựa chọn 1 trong 6 phương thức pháp luật quy định;

 • [18] Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Ghi rõ nội dung thay đổi như yêu cầu cấp lại sổ BHXH, thay đổi số CCCD, thay đổi số điện thoại,...

 • [19] Hồ sơ đính kèm (nếu có): Liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu đính kèm nếu có.

Mẫu 02-TK ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH
Mẫu 02-TK ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH


Mẫu tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và cách điền

Mẫu 02-TK ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu 02-TK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

I. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện

[01]. Số CCCD/ĐDCN: …………………………. [02]. Họ và tên: …………………

[03]. Mã số BHXH: ……… [04]. Ngày tháng năm sinh: ……… [05]. Giới tính: ……

[06]. Địa chỉ nhận kết quả: [06.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm: ……………………

[06.2]. Xã: …………… [06.3]. Huyện: ……………… [06.4]. Tỉnh: ………………..

[07]. Số điện thoại: ……………………… [08]. Địa chỉ email: …………...

[09] . Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

□ Người thuộc hộ nghèo.

□ Người thuộc hộ cận nghèo.

□ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

[10]. Mức tiền đóng: …………………… [11]. Phương thức đóng: ………………….

[12]. Đăng ký nhận thẻ sổ BHXH (đối với người lần đầu tham gia BHXH):

□ Sổ BHXH bản giấy theo hình thức:                                      □ Sổ BHXH bản điện tử

□ Tại Cơ quan BHXH: …………………………………………………………

□ Qua dịch vụ bưu chính (có trả phí): ……………………………………………….

[13]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): …...

Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai.

II. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo mức tiền đóng và phương thức đóng đang trong thời điểm đóng

[01]. Số CCCD/ĐDCN: ……………………. [02]. Họ và tên: ……………………

[03]. Mã số BHXH: ……… [04]. Ngày tháng năm sinh: ……… [05]. Giới tính: …

[06]. Số điện thoại: ……………………… [07]. Địa chỉ email: ……………...

[08]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

□ Người thuộc hộ nghèo.

□ Người thuộc hộ cận nghèo.

□ Người thuộc đối tượng khác.

[09]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): …….

Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai.

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH thì người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia thông qua Cổng dịch vụ công thì sẽ điền tờ khai đăng ký tham gia theo mẫu 02-TK được ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH năm 2022 của Cơ quan BHXH Việt Nam.

Theo đó, việc điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công được thực hiện như sau:

Mục I: Áp dụng đối với người tham gia đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu, chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; Điều chỉnh phương thức đóng và mức đóng BHXH tự nguyện.

Đối với những người thuộc nhóm này sẽ điền các mục từ [1] đến [13]. Cụ thể như sau:

 • [1] Số CCCD/ĐDCN: Ghi rõ số CCCD/ ĐDCN của người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện;

 • [2], [3], [4] và [5] Họ và tên; Mã số BHXH; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính: Các thông tin này sẽ tự hiển thị khi người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện điền thông tin CCCD/ ĐDCN;

 • [6], [7], [8] Địa chỉ nhận kết quả, SĐT, Email: Các thông tin này sẽ sẽ tự hiển thị khi người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện điền thông tin CCCD/ ĐDCN. Tuy nhiên, khi người đăng ký tham gia có sự điều chỉnh, thay đổi thì sẽ điền thông tin thay đổi mới;

 • [9] Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Lựa chọn và điền dấu “x” vào đối tượng tương ứng;

 • [10] Mức tiền đóng: Ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện theo lựa chọn phù hợp của mình, tương ứng với số tiền thu nhập của người đóng BHXH tự nguyện nhưng phải đảm bảo mức tổi thiếu và tối đa theo quy định;

 • [11] Phương thức đóng: Lựa chọn 1 trong 6 phương thức pháp luật quy định;

 • [12] Đăng ký phương thức nhận sổ BHXH (đối với người tham gia BHXH lần đầu): Lựa chọn và điền dấu “x” vào đối tượng tương ứng;

 • [13] Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có)

Mục II: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo mức tiền đóng và phương thức đóng đang trong thời điểm đóng.

Nhóm đối tượng này sẽ điền các thông tin sau:

 • [1] Số CCCD/ĐDCN: Ghi rõ số CCCD/ ĐDCN của người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện;

 • [2], [3], [4] và [5] Họ và tên; Mã số BHXH; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính: Các thông tin này sẽ tự hiển thị khi người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện điền thông tin CCCD/ ĐDCN;

 • [6], [7] SĐT, Email: Các thông tin này sẽ sẽ tự hiển thị khi người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện điền thông tin CCCD/ ĐDCN. Tuy nhiên, khi người đăng ký tham gia có sự điều chỉnh, thay đổi thì sẽ điền thông tin thay đổi mới;

 • [8] Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Lựa chọn và điền dấu “x” vào đối tượng tương ứng;

 • [9] Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có)

Thủ tục tham gia BHXH năm 2023
Thủ tục tham gia BHXH năm 2023

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện 

Hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện có thể đăng ký tham gia theo một trong 02 phương thức sau:

 • Phương thức 1: Nộp và đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp cho tổ chức dịch vụ hoặc Cơ quan BHXH trên phạm vi toàn quốc;

 • Phương thức 2: Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện theo 02 phương thức trên được thực hiện theo trình tự các bước sau:

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp tại tổ chức dịch vụ hoặc Cơ quan BHXH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện:

 • Đối với người tham gia nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan BHXH: Lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS;

 • Đối với người tham gia nộp hồ sơ tại Đại lý thu BHXH tự nguyện:

 • Lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS đối với cá nhân tham gia;

 • Đại lý lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện tại đại lý theo mẫu D05-TS.

Bước 2: Người tham gia BHXH tự nguyện đóng tiền tham gia;

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 4: Trả kết quả cho người đăng ký tham gia là sổ BHXH và Thông báo, xác nhận thời gian đóng BHXH.


Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện qua Cổng dịch vụ công được thực hiện theo quy trình được quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 3511/QĐ-BHXH. Quy trình này được phân chia cụ thể đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và nhóm đối tượng khác.

 • Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định tại Điều 4 Quyết định 3511/QĐ-BHXH:

“ 1. Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

2. Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai để xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về Dân cư, xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng hoặc không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng, phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia về dân cư hoặc thông tin chưa đúng với danh sách thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng để liên hệ với cơ quan Công an, cơ quan phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công.

4. Bước 4: Sau khi nhận được số tiền của người tham gia, Hệ thống phần mềm tự động:

- Ghi nhận số tiền vào mã đơn vị quản lý riêng theo mã số BHXH của từng người tham gia trên phần mềm Kế toán tập trung và tạo lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ vào mã đơn vị quản lý riêng tại cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện nơi người tham gia cư trú.

- Cập nhật hồ sơ, xác định thời gian tham gia, ghi quá trình đóng BHXH cho người tham gia và tổng hợp số tiền phải đóng của người tham gia (Mẫu C69-HD), xác định số tiền trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (Mẫu D11-TS) theo quy định.

- Phân bổ ngay số tiền đã thu của người tham gia (Mẫu C83-HD), xác định số tiền chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (Mẫu D12-TS) theo quy định.

- Tạo lập dữ liệu tờ bìa sổ BHXH cho người tham gia lần đầu theo quy định.

5. Bước 5: Sau khi hệ thống phần mềm thực hiện Bước 4, cán bộ thu, sổ thẻ kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc in tờ bìa sổ BHXH bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

6. Bước 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc tờ bìa sổ BHXH bản giấy, thực hiện việc phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

7. Bước 7: Người tham gia nhận tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.”

 • Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đối với người thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định tại Điều 5 Quyết định 3511/QĐ-BHXH:

“1. Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

2. Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai để xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về Dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi thường trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

3. Bước 3, Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7: Thực hiện như khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, Điều 4 của Quy trình này.”

Trên đây là những Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện mà chúng tôi cung cấp đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc về các quy định của luật lao động, vui lòng liên hệ đến tổng đài 19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X