Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Hai, 23/05/2022

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Quảng Bình là bao nhiêu?

Người sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình muốn tách thửa đất thì phải đảm bảo thửa đất sau khi tách có diện tích, kích thước phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về tách thửa đất. Quảng Bình hiện cho phép người sử dụng đất có thể được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất ở, và việc tách thửa phải được thực hiện theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND.

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, tôi tên Nguyễn Ngọc V, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Quảng Bình. Tôi có thửa đất ở và thửa đất nông nghiệp tại Quảng Bình, cả hai thửa đất này đều đã được cấp sổ hồng mang tên tôi và là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân của tôi.

Do nhu cầu muốn dùng tiền để xoay vòng vốn kinh doanh nên tôi có dự định tách một phần thửa đất ở, tách một phần thửa đất nông nghiệp mà tôi có để bán cho bạn của tôi. Tôi có một vài câu hỏi mong được Luật sư giải đáp như sau:

1. Diện tích tối thiểu để tôi được phép tách thửa đất ở tại Quảng Bình là bao nhiêu?

2. Quảng Bình có cho phép được tách thửa đất nông nghiệp để bán không? Nếu có, thì diện tích nhỏ nhất của thửa đất tách phải là bao nhiêu?

Chào bạn, dựa trên những quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi giải đáp cho bạn các thắc mắc về việc tách thửa đất tại Quảng Bình như sau:

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Quảng Bình là bao nhiêu?

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho phép người sử dụng đất được phép tách thửa đất ở nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tách thửa.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND, diện tích của mỗi thửa đất ở sau khi tách (thửa đất ở mới hình thành, thửa đất ở còn lại sau khi tách) phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu như sau thì mới được phép tách thửa:

Người sử dụng đất

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách

Kích thước tối thiểu cạnh nhỏ nhất của thửa đất ở sau khi tách 

Người sử dụng đất là tổ chức

300 m2

10 m

Người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình

30 m2

4 m

Bên cạnh đó, thửa đất ở đề nghị tách thửa phải không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa được quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND, các trường hợp đó bao gồm:

+ Thửa đất ở đề nghị tách thửa thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Thửa đất ở đề nghị tách thửa đang có tranh chấp hoặc thửa đất đang được kê biên để đảm bảo thi hành án;

+ Thửa đất ở đề nghị tách thửa đang trong thời gian thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định;

+ Hoặc thửa đất ở đề nghị tách thửa thuộc các trường hợp không được tách thửa khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nếu thửa đất ở sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Quảng Bình mà người sử dụng đất ở đồng thời thực hiện thủ tục tách thửa và hợp với thửa đất ở liền kề với thửa đất tách để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì người sử dụng đất được tách thửa đất ở theo quy định (khoản 6 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND);

Như vậy, Quảng Bình cho phép hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tách thửa đất ở khi diện tích của mỗi thửa đất sau khi tách đạt từ 30 m2 trở lên (không phân biệt vị trí của thửa đất). Căn cứ vào quy định về diện tích, kích thước và các quy định khác để được tách thửa tại Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, bạn đối chiếu để có cách giải quyết cho trường hợp của mình.

Xem thêm: Thủ tục tách thửa đất để bán như thế nào?

quy dinh tach thua tinh Quang Binh


Có được tách thửa đất nông nghiệp tại Quảng Bình không?

Theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND, người sử dụng đất được phép tách thửa đất nông nghiệp tại Quảng Bình khi đảm bảo các điều kiện về diện tích và các điều kiện khác.

Cụ thể, khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND cho phép người sử dụng đất được phép tách thửa đất nông nghiệp khi diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất sau khi tách thửa (thửa đất nông nghiệp còn lại sau khi tách, thửa đất nông nghiệp mới hình thành) phải đảm bảo diện tích như sau:

Loại đất nông nghiệp đề nghị tách thửa

Diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất nông nghiệp sau khi tách

Kích thước tối thiểu cạnh nhỏ nhất của thửa đất nông nghiệp sau khi tách

Đất sản xuất nông nghiệp; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất nông nghiệp khác

(Các thửa đất đề nghị tách này thuộc trường hợp tách thửa nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nằm trong khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp khác)

300 m2

10 m

Đất rừng sản xuất là rừng trồng

500 m2

15 m

Ngoài ra, thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa khi không thuộc trường hợp không được phép tách thửa được quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND như sau:

Điều 4. Các trường hợp không được phép tách thửa

1. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai thì không được tách thửa;

2. Đất đang có tranh chấp, đất đang được kê biên để đảm bảo thi hành án;

3. Đất đang trong thời gian thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm;

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Một số trường hợp tách thửa đất nông nghiệp đặc biệt:

- Nếu thửa đất nông nghiệp sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Quảng Bình mà người sử dụng đất nông nghiệp đồng thời thực hiện thủ tục tách thửa và hợp với thửa đất nông nghiệp liền kề với thửa đất tách để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì người sử dụng đất được tách thửa theo quy định (khoản 6 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND);

- Nếu thửa đất nông nghiệp đề nghị tách thửa thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhưng sau 03 năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó và nếu cơ quan có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chưa điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất được tách thửa. Lúc này, diện tích tối thiểu không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND như chúng tôi đã nêu trên và người sử dụng đất không được thay đổi mục đích sử dụng đất sau khi tách thửa (khoản 5 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND).

Từ các quy định trên, bạn có thể tách thửa đất nông nghiệp tại Quảng Bình nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Diện tích của mỗi thửa đất nông nghiệp sau khi tách phải đảm bảo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND;

- Không thuộc trường hợp không được phép tách thửa đất;

- Nếu thuộc trường hợp đặc biệt (trường hợp cần phải lưu ý khi tách thửa đất nông nghiệp như tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND) như chúng tôi đã nêu trên thì việc tách thửa đất phải tuân thủ các quy định đó.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về quy định tách thửa tỉnh Quảng Bình, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Quy định tách thửa đất khi nhận thừa kế theo di chúc thế nào?

>> Chủ đầu tư được tách thửa đất dự án khi nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm