Thứ Sáu, 22/10/2021

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được sử dụng khi nào?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được ban hành khi các bên kết thúc hợp đồng đã giao kết trước đó. Bài viết dưới dây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Quyết định chấm dứt hợp đồng và các vấn đề pháp lý có liên quan.

Mục lục bài viết
  • Khi nào ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?
  • Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn xác nhất hiện nay
  • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực khi nào?
  • Ai có quyền ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Khi nào ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Câu hỏi: Xin hỏi, doanh nghiệp có bắt buộc phải ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động không? Trường hợp nào thì ban hành Quyết định này? Tôi cảm ơn! – Hải Anh (Hà Nam).

Việc ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cần phải có căn cứ rõ ràng, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tính hợp pháp của Quyết định.

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, Quyết định chấm dứt hợp đồng được ban hành trong các trường hợp sau đây:

- Hết hạn hợp đồng lao đồng lao động mà các bên không thỏa thuận về việc gia hạn hay ký tiếp hợp đồng;

- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động: Trường hợp này thường áp dụng với công việc ngắn hạn, không cố định, có tính mùa vụ,...

- Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

- Giấy phép lao động hết thời hạn (đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam);

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

- Kết thúc thời gian thử việc (trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động)...

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 45 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, trước khi chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp phải có thông báo bằng văn bản, có thể là Quyết định, Công văn hay loại văn bản khác phù hợp mà không nhất thiết phải là Quyết định chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp thường sử dụng Quyết định để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.


Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn xác nhất hiện nay

CÔNG TY ….............

____***____

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Số: ....../QĐ-….........

..........., ngày  .....  tháng .... năm .........

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Chấm dứt hợp đồng lao động

--------------

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số.................................................................................. ;

Căn cứ Quyết định ..................................................................................................... ;

Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ................... , đối với Ông/bà…...;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/bà .........., là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng       ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn...)......................................................................................... ;

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Kể từ ngày ...../...../............

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông/bà.......... được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông/bà.......... căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

-  Cá nhân ….........;

-  Công đoàn Công ty;

-  Phòng TC & NS;

-  P21 (Đăng tin);

-  Lưu VP, HS

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực khi nào?

Công ty có gửi cho tôi Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (do hết hạn hợp đồng). Vậy xin hỏi trường hợp này Quyết định của công ty gửi cho tôi có hiệu lực khi nào? Tôi cảm ơn!

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động không có quy định hiệu lực của quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có từ thời điểm nào.

Do đó, thời điểm có hiệu lực quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được xác định theo ngày ghi trên quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Ví dụ, Anh A ký kết hợp đồng lao động với công ty B từ ngày 01/01/2019 với thời hạn hợp đồng là 02 năm.

Ngày 02/01/2021, hợp đồng lao động giữa anh A và công ty B hết thời hạn. Công ty B có gửi Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với anh A từ ngày 02/01/2021. Như vậy, thời điểm Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực trong trường hợp này là từ ngày 02/01/2021.

 

Ai có quyền ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Câu hỏi: Xin hỏi, theo quy định pháp luật thì ai là người có quyền ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên? Tôi cảm ơn! – Hùng Nguyễn (Yên Bái).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo đó, khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định về người sử dụng lao động như sau:

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đồng thời, theo Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền ký hợp đồng lao động gồm:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định;

- Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định;

- Cá nhân trưc tiếp sử dụng lao động.

Cũng cần lưu ý rằng, người nào có quyền giao kết hợp đồng lao động thì sẽ có thẩm quyền ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Trên đây là giải đáp về Quyết định chấm dứt hợp đồng.  Nếu còn có vướng mắc, bạn có thể gửi câu hỏi để được chúng tôi hỗ trợ.

>> Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần lưu ý gì?

Có thể bạn quan tâm