hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 15/09/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời thế nào? Ai phải chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời?

Theo quy định hiện nay những trường hợp nào cần chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời? Thủ tục và trình tự thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời ra sao? Qua bài viết dưới đây cùng chúng tôi tìm hiểu về quy định về vấn đề này.

 
Mục lục bài viết
 • Quy định chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời hiện nay ra sao?
 • Những trường hợp cần chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời
 • Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời
 • Mẫu đơn chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Quy định chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời hiện nay ra sao?

Quy định chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời hiện nay ra sao?

Quy định chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời hiện nay ra sao?

Đối với quy định hiện hành về quản lý, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời được nêu trong Mục 10.3, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hướng dẫn vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, bao gồm:

- Việc quản lý sinh hoạt đảng của đảng viên hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở nơi chưa có tổ chức đảng:

- Nếu đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng thì đảng viên đó phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét cho tạm miễn sinh hoạt.

- Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) mà có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó.

Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định.

Hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị...) ở nơi đến để chi bộ bố trí sinh hoạt đảng trở lại. Nếu ở nơi đến, đảng viên không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét cho sinh hoạt đảng trở lại.

Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi thêm đợt mới thì phải có đơn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định.

Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địa chỉ:

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đến làm công văn riêng kèm theo hồ sơ đảng viên để giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sẽ chuyển đến.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến căn cứ công văn và hồ sơ đảng viên xem xét, làm thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên theo quy định.

Những trường hợp cần chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Quy định số 24/QĐ-TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng đã nêu rõ về những đối tượng đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, bao gồm:

 • Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước;

 • Đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng;

 • Đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Đối với đối tượng chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời ra nước ngoài sẽ bao gồm đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài... (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảng ủy Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Theo quy định hiện hành, cụ thể theo hướng dẫn tại tiết 4.3.2 khoản 4 mục II Hướng dẫn 12/HD-BTCTW năm 2022 thì khi chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, đảng viên cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô);

 • Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…;

 • Thẻ đảng viên;

 • Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường;

 • Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.

Trường hợp đảng viên phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ Đảng bộ, chi bộ nơi đang sinh hoạt đến Đảng bộ, chi bộ nơi chuyển đến công tác, học tập, nơi cư trú mới sẽ thực hiện các thủ tục, bao gồm:

 • Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên đi công tác, học tập …, bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời;

 • Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết tiếp ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời;

 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời: kiểm tra, viết tiếp ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời

Đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời không tính vào đảng số của Đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào Đảng số của Đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng Đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt Đảng tạm thời.

Đảng viên có trách nhiệm phải bảo quản cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, nếu mất giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hồ sơ cần báo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó, để cấp ủy xem xét và giới thiệu cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi lập lại hồ sơ Đảng viên và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời.

Trường hợp đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại nơi sinh hoạt Đảng chính, chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết tiếp ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết tiếp ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên trở về kiểm tra, viết tiếp ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở về chi ủy chi bộ trực thuộc.

 • Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên viết vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

 • Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

Mẫu đơn chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Khi thuộc trường hợp này thì theo quy định ở trên, người bỏ sinh hoạt đảng sẽ bị xóa tên ra khỏi đảng. Thủ tục thực hiện việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------------

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:      - Chi ủy chi bộ ……………………………………

- Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ....................................................................................................

Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………............

Số điện thoại liên lạc: …………….……... Email:  ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………

Lý do: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những thông tin về vấn đề xử lý đảng viên không sinh hoạt chi bộ mà chúng tôi cung cấp đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc về các quy định của tổ chức Đảng, kỷ luật Đảng, vui lòng liên hệ đến tổng đài: 1900.6199 để được tư vấn, hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X