hieuluat

Quyết định 217/QĐ-KTNN thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và tổ chức bộ máy của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:217/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngày ban hành:25/03/2013Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/03/2013Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  --------

  Số: 217/QĐ-KTNN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  THÀNH LẬP THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  ---------

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

   

  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

  Căn cứ Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-KTNN ngày 22/3/2013 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Đề án thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước (tương đương cấp vụ) trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng:

  Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến hành thanh tra công vụ trong hoạt động kiểm toán, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Kiểm toán Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước.

  2. Nhiệm vụ:

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

  - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động kiểm toán.

  - Thanh tra các việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý của đơn vị và người đứng đầu đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  - Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  - Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán Nhà nước.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ công chức làm công tác thanh tra.

  - Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi giải quyết của Kiểm toán Nhà nước; tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra.

  - Phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

  - Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế về thanh tra, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  - Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Chánh Thanh tra; quyết định xử lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước và xử lý sau thanh tra.

  - Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc uỷ quyền và theo quy định của pháp luật.

  - Thanh tra các vụ việc khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

  3. Quyền hạn:

  - Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra;

  - Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra thực hiện quyết định, kết luận thanh tra;

  - Đề nghị Tổng KTNN kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, chính sách được phát hiện qua hoạt động thanh tra cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc huỷ bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra;

  - Kiến nghị Tổng KTNN xem xét trách nhiệm, xử lý công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Tổng KTNN có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra hoặc không thực hiện quyết định, kết luận xử lý thanh tra.

  Điều 3. Tổ chức bộ máy và nhân sự:

  1. Lãnh đạo Thanh tra Kiểm toán Nhà nước gồm: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra giúp việc Chánh Thanh tra

  - Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi trao đổi với Tổng Thanh tra Chính phủ.

  - Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

  - Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có 04 Phòng trực thuộc gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Nghiệp vụ 3; Phòng có trưởng phòng, các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và các công chức. Số lượng các phòng trong từng thời kỳ được xác định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, đội ngũ công chức và người lao động của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước và đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

  2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết của từng phòng do Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (để BC)
  - Ban Công tác Đại biểu Quốc Hội (để BC)
  - Lãnh đạo KTNN;
  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;
  - Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;

  - Lưu: VT, TCCB (08).

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  Đinh Tiến Dũng

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/01/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1363/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
  Ban hành: 02/10/2020 Hiệu lực: 02/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần (01)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 217/QĐ-KTNN thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và tổ chức bộ máy của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Kiểm toán Nhà nước
  Số hiệu:217/QĐ-KTNN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/03/2013
  Hiệu lực:25/03/2013
  Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X