hieuluat

Nghị định 109/2022/NĐ-CP hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:17&18-01/2023
  Số hiệu:109/2022/NĐ-CPNgày đăng công báo:14/01/2023
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành:30/12/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/03/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ
 • CHÍNH PHỦ
  _____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Số: 109/2022/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  ________________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cLuật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung mt số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Chính phban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dng

  1. Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghtrong cơ sở giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  2. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học và còng nghệ trong cơ sgiáo dục đi hc.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Tiềm lực khoa học và công nghệ bao gồm nhân lực khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, cơ sở vật chất, thông tin và nguồn tài chính thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

  2. Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cu và triển khai thực nghiệm, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ gn kết với đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  3. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sgiáo dục đại học là tập th các nhà khoa học do một nhà khoa học có uy tín, có năng lực, trình độ chuyên môn cao tại cơ sở giáo dục đại học đứng đầu dẫn dắt phát triển một hướng nghiên cứu có tỉnh liên ngành, dài hạn, có tính tiên phong, đột phá; có mục tiêu, kế hoạch, nội dung nghiên cu trong từng giai đoạn cụ thể để tạo ra các sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, gắn với đào tạo tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ.

  4. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học là hoạt động tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý của cơ sở giáo dục đại học đnâng cao năng suất, cht lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

   

  Chương II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

   

  Điều 3. Nội dung và kế hoạch khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

  a) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, bao gồm chương trình, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác;

  b) Sở hữu trí tuệ; ứng dụng và chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; sản xuất kinh doanh;

  c) Đào tạo, bi dưng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, ging viên về nghiên cu khoa học;

  d) Dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng đim, phòng thí nghiệm liên ngành và chuyên ngành, dự án nâng cp tạp chí khoa học, dự án sa cha, mua sắm và duy tu bảo dưng trang thiết bị, phương tiện làm việc, shóa thư viện, hạ tầng thông tin;

  đ) Nghiên cu khoa học của sinh viên, học viên theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học), nghiên cứu viên, viên chức trong cơ sở giáo dục đại học công lập và cán bộ cơ hữu, giảng viên cơ hữu trong cơ sở giáo dục đại học tư thục (sau đây gọi chung là giảng viên);

  e) Hợp tác khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế;

  g) Thông tin, thng kê về khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

  h) Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo cho giảng viên, người học, các tổ chức, cá nhân liên quan; thành lập, thúc đy hoạt động của các trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ;

  i) Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ;

  k) Các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ khác có liên quan.

  2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn, hng năm theo nội dung khoa học và công nghệ tại khoản 1 Điều này và trên cơ sở chiến lược phát triển của đơn vị; mục tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tnh, thành phố trực thuộc trung ương; nhu cu hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế đđẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo.

  Điều 4. Qun lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo nguyên tc sau đây:

  a) Hoạt động khoa học và công nghệ cùng hoạt động đào tạo nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước;

  b) Xác định rõ vai trò, quyền và trách nhiệm của các đơn vị, ging viên và người học trong cơ sở giáo dục đại học đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

  c) Kết quvà hiệu quhoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc và trực thuộc, giảng viên, người học trong cơ sở giáo dục đại học là căn cứ đxem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan.

  2. Cơ sở giáo dục đại học có bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ cấu tổ chức theo quy định. Cơ sở giáo dục đại học quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

  3. Bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học có các giảng viên kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách và các chuyên gia kiêm nhiệm công tác chuyên môn từ các đơn vị trực thuộc để tư vấn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị.

  Điều 5. Tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học quy định về tổ chức và hoạt động của tchức khoa học và công nghệ trực thuộc trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định.

  2. Căn cứ hiệu quhoạt động và định hướng phát triển, cơ sở giáo dục đại học quyết định việc chuyn đi các tchức khoa học và công nghệ trực thuộc đủ điều kiện thành doanh nghiệp theo quy định.

  Điều 6. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện theo quy định được đăng ký chng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  2. Cơ sở giáo dục đại học công lập được góp vn bng tài sản trí tuệ là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để liên doanh, liên kết nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về shữu trí tuệ, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan khác.

  3. Cơ sở giáo dục đại học công lập được giao quyền sdụng theo hình thức ghi tăng tài sản, cơ sở giáo dục đại học tư thục được giao quyền shữu tài sản và phi hoàn trả giá trị tài sản là kết qucủa nhiệm vụ khoa học và công nghđược hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thương mại hóa và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

  4. Các quy định trên không áp dụng đối với trường hợp kết quả khoa học và công nghệ thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

   

  Chương III. NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

   

  Điều 7. Nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mnh trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu, tiềm lực và chiến lược phát triển để xây dựng các loại hình nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh.

  2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh từ nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học và từ nguồn lực hợp pháp khác.

  3. Cơ sở giáo dục đại học công nhận các loại hình nhóm nghiên cứu theo nhu cầu. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được tổ chức ch trì công nhận theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

  4. Tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh là sgiáo dục đại học có trưởng nhóm nghiên cứu là cán bộ cơ hữu.

  Điều 8. Điều kiện thành lập và tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu mnh trong cơ sở giáo dục đại học

  Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và công nhận theo các điều kiện và tiêu chí sau đây:

  1. Nhân lực tham gia nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

  a) Nhà khoa học trong nước và nước ngoài có uy tín cùng hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh tham gia theo hình thức cộng tác viên hoặc hình thức hợp tác phù hợp khác;

  b) Giảng viên, nghiên cứu viên và người học có cùng hướng nghiên cứu từ cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

  2. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hình thành và phát triển trên cơ sở các nhóm nghiên cứu sẵn có và đang hoạt động, đã được cơ sở giáo dục đại học quyết định xét chọn, công nhận, hỗ trợ về cơ chế và các nguồn lực đphát triển.

  3. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học gồm trưởng nhóm, 5 thành viên chchốt trở lên và không hạn chế số lượng các thành viên. Thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh phải đáp ng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 9 Nghị định này và kng vi phạm một trong các hành vi bị cm theo pháp luật về khoa học và công nghệ, không đang trong thời gian bị kluật bng hình thức từ khin trách trở lên hoặc thi hành án hình sự.

  4. Cơ sở giáo dục đại học là tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh có cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phù hợp với hướng nghiên cứu chính của nhóm nghiên cứu mạnh; có hoạt động hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; đã hp tác thành công với doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

  5. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học có kế hoạch phát triển n định với đội ngũ nhân lực có trình độ và độ tuổi phù hợp; có kế hoạch gia tăng về slượng và chất lượng các sản phẩm khoa học và công nghệ trong giai đoạn 5 năm; các hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh cn gn kết với hoạt động của bộ môn, phòng thí nghiệm tại t chc chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài.

  6. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học có định hướng nghiên cứu tiếp cận được các hướng nghiên cứu tiên tiến, hiện đại, có tính đột phá, liên ngành; có thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm; sản phẩm của nhiệm vụ nghiên cứu trong 5 năm đu đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  a) Công bố ổn định và đạt mức trung bình mỗi năm ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dliệu Web of Science (WoS) đối với khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ, ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS và Scopus đối với khối ngành khoa học xã hội và nhân văn; có sự gia tăng chất lượng các bài báo thông qua việc được đăng trên tạp chí quốc tế có ch sảnh hưởng và ch s trích dn cao;

  b) Xuất bn ít nhất 01 sách chuyên kho hoặc 02 sách, giáo trình;

  c) Đào tạo 05 tiến sĩ trong giai đoạn 5 năm thực hiện nhiệm vụ;

  d) Được cấp trung bình mỗi năm ít nhất 01 bằng độc quyn sáng chế hoặc 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc 02 bng bảo hộ ging cây trồng có tầm nh hưng rộng rãi trong xã hội;

  đ) Chuyn giao ít nhất 05 công nghệ sản xuất hoặc thương mại hóa ít nht 05 sn phẩm khoa học và công nghệ vào thực tiễn phục vụ cộng đồng hoặc có 01 sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia được công nhận trong giai đoạn 5 năm thực hiện nhiệm vụ.

  Điều 9. Tiêu chuẩn trưng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Trưng nhóm là giảng viên cơ hu của cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Đã chtrì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu từ mc đạt trở lên trong 5 năm gn nht;

  b) Là tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc 02 sách, giáo trình giảng dạy đại học;

  c) Có chỉ số trích dn khoa học cá nhân H-index t10 trở lên (theo cơ sở dữ liệu Scopus);

  d) Là tác giả chính của ít nhất 10 công trình công btrên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác gi ca ít nhất 02 sáng chế hoặc 05 giải pháp hu ích, hoặc 02 bng bảo hộ giống cây trồng hoặc là tác giả của công trình khoa học và công nghệ đạt giải nhất giải thưng cấp bộ, tnh hoặc Giải thưng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

  đ) Đã hướng dẫn chính thành công ít nhất 02 nghiên cứu sinh;

  e) Đã có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất thử nghiệm hoặc thương mại hóa thành công sản phẩm khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nước ngoài;

  g) Có đủ sức khỏe đáp ứng theo quy định của pháp luật về lao động, còn đủ tuổi làm công tác chuyên môn ít nhất 5 năm tính đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đ hoàn thành định hướng nghiên cứu.

  2. Đồng trưng nhóm là nhà khoa học có uy tín được mời từ nước ngoài, chịu trách nhiệm về nội dung học thuật, có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của trưng nhóm, đng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này hoặc đã đoạt giải thưởng quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu.

  3. Trưng nhóm được đặc cách công nhận nếu là nhà khoa hc đầu ngành được công nhân theo quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đã đoạt giải thưng quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu và đáp ứng yêu cu tại điểm g khoản 1 Điều này.

  4. Thành viên chchốt là ging viên của cơ sở giáo dục đại học hoặc nghiên cứu viên của viện nghiên cứu trong nước, đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mnh trong cơ sở giáo dục đại học và có cam kết đăng ký tham gia nhóm nghiên cứu mạnh;

  b) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp bộ, cấp tnh được nghiệm thu mức đạt tr lên trong 5 năm gần nhất;

  c) Có chỉ số trích dn khoa hc cá nhân H-index từ 5 trở lên (theo cơ sở dữ liệu Scopus);

  d) Là tác gicủa 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách giáo trình giảng dạy đại học;

  đ) Là tác giả chính của ít nhất 05 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 sáng chế hoặc 02 gii pháp hữu ích, hoặc 02 bng bảo hộ giống cây trồng hoặc là tác giả của công trình khoa học và công nghệ đạt giải ba giải thưởng cấp bộ, tnh trở lên hoặc Giải thưng HChí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

  c) Đã hướng dẫn chính thành công ít nht 01 nghiên cứu sinh;

  g) Đã có kinh nghiệm hợp tác trong triển khai nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tạo ra các sản phẩm khoa học được ứng dụng phục vụ cộng đồng và có ít nhất 01 hợp tác nghiên cứu với một nhóm nghiên cứu trong nước hoặc nước ngoài.

  5. Thành viên chchốt là nhà khoa học có uy tín được mời từ nước ngoài, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, c, đ và e khoản 4 Điều này hoặc là nhà khoa học từ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác đáp ng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, c, đ và g khoản 4 Điều này.

  6. Thành viên chủ chốt được đặc cách công nhận nếu là nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học tr tài năng được công nhận theo quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đã đoạt giải thưng quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu.

  7. Thành viên khác là ging viên, nghiên cứu viên và người học của cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và có cam kết đăng ký tham gia nhóm nghiên cứu mạnh;

  b) Đã có công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc các thành viên chchốt trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc trên tạp chí khoa học uy tín trong nước.

  8. Thành viên là nhà khoa học từ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại điều g khoản 4 và điểm a khoản 7 Điều này.

  Điu 10. Chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng ưu đãi từ Nhà nước như sau:

  a) Được ưu tiên xem xét đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

  b) Được ưu tiên đề xuất bố trí vốn đầu tư các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo lĩnh vực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định của pháp luật vđầu tư công;

  c) Được ưu tiên cử thành viên tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong nước và nước ngoài; được cử đi thực tập, làm việc có thời hạn để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài theo các chương trình, đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  d) Được h tr kinh phí để công bkết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, đăng ký bo hộ quyn sở hữu trí tuệ đối với sáng chế hoặc giải pháp hu ích hoặc giống cây trồng trong nước và nước ngoài, xuất bản công trình khoa học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn theo các chương trình hoặc đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  đ) Được htrợ kinh phí tham dự hội nghị, hội tho khoa học chuyên ngành trong nước và ngoài nước theo các chương trình, đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  e) Được xem xét hỗ trợ sử dụng các phòng thí nghim trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ;

  g) Được các thư viện, tổ chức thông tin khoa học và công nghệ công lập tạo điều kiện tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ đthực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

  Các nội dung đã được hỗ trợ, tài trợ tại các điểm c, d và đ khon này không được trùng lặp với các nội dung hỗ trợ, tài trợ khác từ ngân sách nhà nước.

  2. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hưng ưu đãi từ cơ sở giáo dục đại học như sau:

  a) Được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, bố trí phòng làm việc và các phương tiện văn phòng cn thiết cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học hoạt động; được hỗ trợ tìm kiếm các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và được giao trực tiếp quản lý, sdụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm từ các nguồn đầu tư tìm kiếm được cho hoạt động nghiên cứu; được hỗ trợ kinh phí theo khả năng của cơ sở giáo dục đại học để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt;

  b) Trưởng nhóm và thành viên chủ chốt là ging viên cơ hu của tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được giảm 50% định mức giờ chuẩn ging dạy hng năm.

  Điều 11. Trách nhiệm và quyền ca tổ chức chủ trì, trưng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Trách nhiệm và quyền của tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học

  a) Hướng dẫn và hỗ trợ giảng viên cơ hữu đáp ứng đủ điều kiện trưng nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học quy định tại khoản 1 Điu 9 Nghị định này tập hợp nhân lực trong nước và nước ngoài đã xây dựng thuyết minh định hướng nghiên cu và kế hoạch phát triển trong 5 năm;

  b) Ban hành quy định ưu đãi để phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học, quy định ưu đãi về thu nhập và gigiảng cho thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và đưa vào quy định trong quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ bo đm tuân thquy định và được công b công khai;

  c) Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm trình cấp có thẩm quyền đxét duyệt và bố trí kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định;

  d) Xây dựng báo cáo kết quhoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh và gửi cơ quan quản lý cấp trên định kỳ hng năm.

  2. Trách nhiệm và quyền của trưng nhóm

  a) Xây dựng thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm trình tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mnh phê duyệt;

  b) Xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;

  c) Tập hợp đội ngũ trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực chuyên môn có liên quan để phối hợp với các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học thực hiện thuyết minh đnh hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm đã được phê duyệt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai các hoạt động nghiên cứu gn với đào tạo tiến sĩ, duy trì sự ổn định và gia tăng về slượng và chất lượng của các sn phẩm khoa học và công nghệ hng năm;

  d) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và của tổ chức, doanh nghiệp phi hợp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu; sử dụng các nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy định đđạt được các sản phm đã cam kết trong thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm; chịu trách nhiệm giải trình trước tổ chức ch trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và cơ quan quản lý có liên quan;

  đ) Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh với tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh định kỳ hng năm;

  e) Được tự chtrong việc thu hút các chuyên gia, nghiên cứu sinh, thực tập sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; được thu nhận thành viên tham gia nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; được sử dụng và phân bố các nguồn lực trong nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;

  g) Được đề xuất với tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh, các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các hướng nghiên cứu mới, các chương trình đào tạo mới; được phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;

  h) Được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tương đương chính sách cho nhà khoa học đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định việc sdụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

  3. Trách nhiệm và quyền của các thành viên

  a) Tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ do trưởng nhóm phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước trưởng nhóm về hiệu quả công việc được phân công; tích cực tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ của cộng đồng khoa học trong nước và nước ngoài;

  b) Được đề xuất với trưng nhóm về các hướng nghiên cứu và đào tạo mới; đưc khuyến khích phát hiện và giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, học viên, sinh viên xuất sắc tham gia nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;

  c) Thành viên chủ chốt được ưu tiên tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu nước ngoài; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tchức khoa học và công nghệ ở nước ngoài đthực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học theo các chương trình, đề án được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt;

  d) Thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học là giảng viên hoặc cam kết làm giảng viên được ưu tiên hỗ trợ kinh phí đào tạo nghiên cứu sinh theo các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo quy đnh;

  d) Đồng trưởng nhóm, thành viên chchốt là nhà khoa học nước ngoài được hưởng các ưu đãi theo quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

  Điều 12. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được btrí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn đầu tư phát triển và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về đu tư công và các quy định khác liên quan.

  2. Cơ sở giáo dục đại học được hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nhà nước đặt hàng theo quy định. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học có thể được cấp từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định.

  3. Cơ quan quản lý cấp trên có thm quyn quản lý về ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục đại học tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học từ dự toán do cơ sở giáo dục đại học lập, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   

   Chương IV. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

    

  Điều 13. Hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động shữu trí tuệ, ban hành quy chế khai thác tài sản trí tuệ đã được Nhà nước bảo hộ và sử dụng tài sản trí tuệ hợp pháp khác của cơ sở giáo dục đại học, trong đó:

  a) Trường hợp tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì việc giao quyn shữu cho cơ sở giáo dục đại học và hoàn trgiá trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hu trí tuệ và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

  b) Trường hợp tài sản trí tuệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đóng góp của nhà tài trợ, cơ sở giáo dục đại học thỏa thuận với nhà tài trợ về việc giao quyền sở hữu hoặc đng sở hữu kết quả nghiên cứu và chia slợi nhuận từ sản xuất kinh doanh khi kết quả nghiên cứu được ứng dụng.

  2. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm nộp đơn đăng ký bo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiu dáng công nghiệp và các tài sản trí tuệ khác tạo ra từ ngân sách của cơ sở giáo dục đại học và từ ngân sách nhà nước mà cơ sở giáo dục đại học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

  Điều 14. Hoạt động nghiên cứu khoa học ca ging viên, người học trong cơ sở giáo dục đi hc

  1. Giảng viên, nghiên cứu sinh được tạo điều kiện tham gia hoặc làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.

  2. Học viên được tạo điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.

  3. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  4. Cơ sở giáo dục đại học hướng dẫn và ưu tiên bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học của người học; quy định mức chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, hỗ trợ học bổng và tài trợ nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh; tạo điều kiện về thời gian để thu hút sinh viên, học viên tham gia nghiên cứu khoa học.

  5. Cơ sở giáo dục đại học quy định s ginghiên cứu khoa học cho giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; quy định chế độ ưu đãi cho giảng viên hướng dẫn đtài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải thưng khoa học và công nghcác cấp.

  6. Cơ sở giáo dục đại học quy định chế độ khen thưng, ưu đãi cho giảng viên và các hình thức khen thưởng, cấp học bổng cho người học có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

  Điều 15. Hoạt động chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đi học

  1. Cơ sở giáo dục đại học tăng cường phổ biến các kết qunghiên cứu, giới thiệu thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện cho các tập th, cá nhân ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  2. Cơ sở giáo dục đại học khuyến khích đơn vị trực thuộc và giảng viên, người học thực hiện các d án chuyển giao công nghệ, hướng dẫn thủ tục pháp lý, ký kết hợp đồng, đăng ký hợp đồng chuyn giao công nghệ.

  3. Cơ sở giáo dục đại học được chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định, trừ kết quả khoa học và công nghệ thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

  Điều 16. Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ngoài cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học chđộng tìm hiu nhu cầu đi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan, kết ni hợp tác nghiên cứu giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp, thỏa thuận và ký kết văn bản hợp tác với doanh nghiệp.

  2. Cơ sở giáo dục đại học công lập được hợp tác với doanh nghiệp đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhvà vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung tại cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đầu tư công và các quy định có liên quan; tham gia ký kết hợp đồng tư vấn, thẩm định, giám định về công nghệ đối với dự án sản xuất mới, nhập khu công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo tha thuận.

  3. Cơ sở giáo dục đại học được nhận tài trợ bng tiền hoặc trang thiết bị của doanh nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và khai thác theo thỏa thuận với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về tài trợ, viện trợ.

  4. Cơ sở giáo dục đại học được góp vốn bng tài sản trí tuệ đ liên doanh, liên kết với doanh nghiệp ngoài cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về qun lý, sử dụng tài sản công và được chia lợi nhuận từ hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định. Doanh nghiệp được chia squyền sở hữu trí tuệ khi nhận chuyển giao công nghệ từ cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về s hu trí tuệ và pháp luật về chuyn giao công nghệ.

  5. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ các quy định về nghiên cứu khoa hc của giảng viên đtính giờ nghiên cứu cho giảng viên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp có hp tác với cơ sở giáo dục đại hc.

  6. Doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để chi trả tiền công, thuê chuyên gia là giảng viên, học viên của cơ sở giáo dục đại học nhm thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; chi thực hiện các hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với cơ sở giáo dục đại học nhm giải quyết các vấn đ khoa hc cụ thể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được Nhà nước khuyến khích ưu tiên hoặc theo các lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc cụm ngành, chuỗi sản xuất các sản phẩm mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp: chi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chung hoặc đặt hàng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cơ sở giáo dục đại học; chi thực hiện nhu cu đào tạo, bi dưng nhân lực khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp tại cư sở giáo dục đại học thông qua các hình thức ngắn hạn, dài hạn, thực tập, làm việc. Việc sdụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để thực hiện các nội dung trên được thực hiện theo quy định của quy chế quản lý và hoạt động của quỹ, quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và các quy định khác có liên quan.

  7. Doanh nghiệp được đu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhvà vừa, khu làm việc chung tại cơ sở giáo dục đại học để hợp tác nghiên cứu cải tiến, phát triển công nghệ, ứng dụng và sản xuất thnghiệm các sản phẩm mới nhm phát triển công nghệ của doanh nghiệp theo quy chế quản lý và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và các quy định khác có liên quan.

  8. Khuyến khích cán bộ kỹ thuật và quản lý có trình độ phù hợp của doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo, giảng dạy môn học chuyên ngành và các knăng chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu, thực hành, thực tập tại cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích giảng viên của cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp.

  Điều 17. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sgiáo dục đại học ban hành quy định hỗ trợ khởi nghiệp, đi mới sáng tạo dành cho giảng viên và người học, phát triển và hình thành văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.

  2. Cơ sở giáo dục đại học hình thành và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, mạng lưới khởi nghiệp, đi mới sáng tạo của đơn vị mình, phi hợp với các cơ sở giáo dục đại học khác phát triển mạng lưới khi nghiệp, đi mới sáng tạo.

  3. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình ươm tạo, chương trình đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên và người học; hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết quả nghiên cứu của giảng viên và người học.

  4. Cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ để thương mại hóa quyn sở hữu trí tuệ đã được Nhà nước bảo hộ nhm phát triển thị trường và huy động vốn từ thị trường, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  5. Cơ sgiáo dục đại học sở hữu bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được Nhà nước bảo hộ được thành lập doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhm khai thác, hoàn thiện và thương mại hóa sn phm theo quy định; ban hành quy chế và thực hiện quy định về chuyển nhượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân ngoài cơ sở giáo dục đại học đcó nguồn tài chính tái đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.

  6. Cơ sở giáo dục đại học được liên kết với tổ chức, cá nhân thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của sở giáo dục đại học theo quy định để hình thành, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung; phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia, cvấn, tư vấn hỗ trợ các khóa huấn luyện, đào tạo, các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quhỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm; kết nối với mạng lưới khi nghiệp đổi mới sáng tạo quc gia theo quy định.

  Điều 18. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong sở giáo dục đại học

  1. Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học và công nghệ phù hợp với các hiệp định hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phnước ngoài, hoặc thỏa thuận hp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

  2. Cơ sgiáo dục đại học lựa chọn đối tác nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm để hợp tác nghiên cứu, thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo, tự chịu trách nhiệm về nội dung và phạm vi hợp tác, bảo đảm về an ninh chính trị và bí mật quốc gia; mời hoặc thuê chuyên gia nước ngoài tham gia nghiên cứu và đào tạo trình độ cao; hỗ trợ một phần học bng cho giảng viên và người học, bồi dưng, trao đổi học thuật ở nước ngoài, hoặc hỗ trợ thù lao cho chuyên gia nước ngoài từ quphát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.

  3. Cơ sở giáo dục đại học được hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm giữa cơ sở giáo dục với đi tác nước ngoài gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định.

  4. Cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công bkhoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín; thúc đẩy nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của cơ sở giáo dục đạt học đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới; chtrì hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong một số lĩnh vực có thể mạnh và mời nhà khoa học nước ngoài cùng chủ trì; tổ chức mạng lưới phản biện quc tế chuyên nghiệp và có uy tín, xuất bn kỷ yếu và n phẩm khoa học khác theo tiêu chuẩn quốc tế.

  5. Cơ sở giáo dục đại học được mời chuyên gia và ký kết hợp đồng với nhà khoa học có uy tín, nghiên cứu sinh nước ngoài đến hợp tác, làm việc và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sĩ tại đơn vị; ccán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh ra nước ngoài học tập và nghiên cứu.

  6. Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để ký kết hợp đồng chuyên môn với chuyên gia là người nước ngoài; được nhận tài trợ bằng tiền hoặc trang thiết bị từ đối tác nước ngoài cho hoạt động khoa học và công nghệ và sử dụng theo thỏa thuận với đối tác theo quy định.

  7. Cơ sở giáo dục đại học tạo điều kiện và cùng cán bộ, giảng viên ký kết hợp đồng chuyên môn, tham gia nhóm nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài; chịu trách nhiệm về việc cử, quản lý cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động hợp tác, nghiên cứu với nước ngoài theo quy định.

  Điều 19. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đi học

  1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nâng cp tạp chí khoa học theo hướng chuyển đổi s; tạo lập và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ; khai thác, sdụng thông tin khoa học và công nghệ; ph biến, trao đi các nguồn thông tin khoa học và công nghệ; triển khai các nghiệp vụ thông tin khoa học và công nghệ.

  2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển hạ tng thông tin, tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết ni và chia sẻ cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ khác bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sdữ liệu đồng bộ, thống nhất; thiết lập, triển khai các mạng thông tin khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các trang thông tin và Cổng thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; xây dựng thư viện điện t, thư viện số; lưu giữ và công bkết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.

  3. Khuyến khích cơ sở giáo dc đại học phát triển khoa học giáo dục m, có chính sách ưu đãi đối với giảng viên tham gia phát triển tài nguyên giáo dục m, khóa học trực tuyến mở đại chúng, chuyển các kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản sdụng ngân sách nhà nước thành tài nguyên giáo dục m.

  Điều 20. Liêm chính học thuật trong cơ sở giáo dục đi học

  1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành bộ quy tắc về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc trung thực, trách nhiệm, công bằng, minh bạch phù hợp với thực tiễn và theo thông lquốc tế.

  2. Cơ sở giáo dục đại học ban hành các quy định nội bộ, công cụ để kim soát, biện pháp xử lý vi phạm để ngăn chặn hành vi đạo văn, gian lận và bịa đặt trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

   

  Chương V. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

   

  Điều 21. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sgiáo dục đại hc

  1. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Xây dựng phòng thí nghiệm tập trung, phòng thí nghiệm chuyên ngành, liên ngành hiện đại và đồng bộ; phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và cơ sở dliệu về khoa học và công nghệ để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học;

  b) Hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhvà vừa, khu làm việc chung htrợ doanh nghiệp nhvà vừa khi nghiệp sáng tạo, khu làm việc chung trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học;

  c) S hóa thư viện trong cơ sở giáo dục đại học đkhai thác cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài;

  d) Mua cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ; mua công nghệ, hỗ trợ chuyn giao và nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài theo quy định;

  đ) Các nội dung khác theo quy định.

  2. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ đối với cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  a) Là cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định ớng ứng dụng có nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cơ sgiáo dục đại học có nhóm nghiên cứu mạnh được công nhận theo Nghị định này; cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi svà các lĩnh vực ưu tiên của công nghiệp 4.0;

  b) Là cơ sở giáo dục đại học có phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung liên ngành, liên trường, kết nối hiệu quả và gắn với năng lực thực tế của đơn vị; cơ sở giáo dục đại học có ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra các sản phm mới, có khả năng tơng mại hóa cao hoặc có các phòng thí nghiệm bộ môn tăng cường nghiên cứu cơ bn phục vụ đào tạo sinh viên ngành sư phạm;

  c) Là cơ sở giáo dục đại học có ảnh hưng quan trọng đến phát triển vùng và địa phương, có đủ năng lực và điều kiện hạ tầng khoa học và công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng hoặc có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng;

  d) Là cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên hoặc có các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến sản phẩm quc gia.

  Điều 22. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học

  1. Cơ sở giáo dục đại học thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

  2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được hình thành từ các nguồn sau đây:

  a) Kinh phí trích từ nguồn thu học phí;

  b) Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến, tặng của cựu sinh viên hoặc của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  c) Các nguồn thu hợp pháp khác.

  3. Quphát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được chi cho các nội dung sau đây:

  a) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp không sdụng ngân sách nhà nước; đối ứng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp bộ và ơng đương tr lên có sử dụng ngân sách nhà nước;

  b) Hỗ trợ các loại hình nhóm nghiên cứu, giảng viên công bkết quả nghiên cứu, đăng ký shữu trí tuệ, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài, mua tài liệu khoa học; mua bản quyn, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ; mua quyền sở hữu và sử dụng công nghệ; mời chuyên gia tham dự hội nghị, hội tho; hỗ trợ thù lao hợp đồng thuê khoán chuyên môn được ký kết với chuyên gia; hỗ trợ hoạt động đào tạo, bi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ các nhóm khi nghiệp của người học và giảng viên;

  c) Chi khen thưng các giảng viên cơ hữu và người học có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đoạt giải thưng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế;

  d) Chi thưởng ít nhất bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp (sau đây gọi là mức lương bình quân) cho tác giả chính bài báo là ging viên cơ hu của sở giáo dục đại học được công btrên tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS; chi thưng ít nhất 05 lần mức lương bình quân cho tác giả 01 sáng chế và chi thưng ít nhất 03 lần mức lương bình quân cho tác giả 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 ging cây trng; chi thưng cho tác giả chính bài báo được công bố trên tạp chí trong danh mục Scopus với mức chi do cơ sở giáo dục đại học quyết định;

  đ) Trang bcơ sở vật chất - kỹ thuật, sa cha, mua sm và duy tu bo dưỡng trang thiết bị, phương tiện làm việc, tăng cường năng lực nghiên cứu đphát triển khoa học và công nghệ;

  e) Tài trhoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ; hỗ trợ học bng cho học viên và nghiên cứu sinh;

  g) Tài trợ kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này;

  h) Thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân tài trợ, đặt hàng theo thỏa thuận với nhà tài trợ;

  i) Thực hiện hoạt động đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho hoạt động khi nghiệp đổi mới sáng tạo;

  k) Thực hiện thuê tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đtư vấn, quản lý hoạt động đầu tư của quỹ phát triển khoa học và công nghệ ca cơ sở giáo dục đại học; thực hiện ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

  l) Thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo khác của cơ sở giáo dục đại học.

  4. Cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ và có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ theo đúng mục đích thành lập qu.

  Điều 23. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  1. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gm:

  a) Ngân sách nhà nước từ nguồn sự nghiệp khoa học và công ngh, nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và nguồn sự nghiệp khác theo quy định;

  b) Nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục đại học bao gồm nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, nguồn thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo, hoạt động kinh doanh, phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có) và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

  c) Tài trợ, viện trợ, hiến, tặng của cựu sinh vn hoặc của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động khoa học và công nghệ.

  2. Chi ngân sách nhà nước cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học công lập gồm các nội dung sau đây:

  a) Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, các chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học tại Điều 10 Nghị định này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hỗ trợ kinh phí công bbài báo trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa hc và phát triển công nghệ, ươm tạo và đổi mới công nghệ; hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng tạp chí khoa học đgia nhập hệ thống trích dn khu vực và quốc tế; chi cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án duy tu, bảo dưng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị; mua cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài; chi thưng bng mức lương thấp nhất bình quân cho công bkhoa học có giá trị, bng 03 lần mức lương bình quân cho 01 sáng chế, bng 02 ln mức lương bình quân cho 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 ging cây trồng; chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ và chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ khác theo quy định;

  b) Tnguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ: Chi cho dự án phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, phòng thí nghiệm chuyên ngành, liên ngành, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án shóa thư viện trong cơ sở giáo dục đại học và dự án đầu tư phát triển khoa học công nghệ khác;

  c) Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: cấp học bng, học phí, chi phí cho nghiên cứu sinh là giảng viên hoặc cam kết là giảng viên theo các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Nhà nước theo quy định;

  d) Từ nguồn sự nghiệp khác: Các nội dung đu tư cho khoa học và công nghệ có thể btrí phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

  Các nội dung tài trợ, hỗ trợ không được trùng lặp với các tài trợ, hỗ trợ khác từ nguồn ngân sách nhà nước.

  3. Chi ngân sách nhà nước cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại hc tư thục gồm các nội dung sau đây:

  a) Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do Nhà nước đặt hàng; htrợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ, khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ khác theo các chương trình hoặc đề án của Nhà nước;

  b) Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Cấp hc bổng, học phí, chi phí cho nghiên cứu sinh là giảng viên hoặc cam kết là giảng viên theo các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Nhà nước cho cơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định.

  Nội dung tài trợ, hỗ trợ được quy định tại điểm c khoản 2 và đim b khon 3 Điều này không được trùng lặp với các tài trợ, hỗ trợ đã hoặc đang thực hiện bng nguồn kinh phí snghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.

  4. Chi từ quphát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học cho các nội dung tại khoản 3 Điều 22 Nghị định này.

  5. Cơ sở giáo dc đại học ban hành quy định về tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học trong quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo phân cấp tự chủ đại học, bảo đm tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khoa học và công nghệ, đầu tư công, giáo dục, giáo dục đại học và được công b công khai.

  Điều 24. Qun lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong cơ sgiáo dục đại học

  1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, một phần từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

  2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

  a) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, việc lập dự toán ngân sách, quản lý tài chính, tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ và thủ tục thanh quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đng khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nnước, về khoa học công nghệ, về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định liên quan;

  b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo phương thc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc phương thức khoán chi từng phần theo quy định;

  c) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghcó sử dụng một phần kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục đại học cần xác định rõ nội dung sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước để áp dụng các quy định cho phù hợp.

  Quy trình lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí sdụng ngân sách nhà nước áp dụng theo quy định tại điểm a khoản này; quy trình lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngoài ngân sách nhà nước áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

  3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

  a) Cơ sở giáo dục đại học được đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ quphát triển khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị khi đáp ứng đy đủ tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đăng ký;

  b) Quy trình tập dự toán, thanh quyết toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng theo quy định về tài chính của cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ; trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi, cơ sở giáo dục đại học quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

  4. Việc quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện riêng biệt và báo cáo đầy đủ với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

   

  Chương VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

   

  Điều 25. Trách nhiệm của BGiáo dục và Đào to

  1. Hướng dẫn việc đề xuất, hình thành và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tư vấn cho khởi nghiệp sáng tạo, kết nối với Mạng lưới khi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

  2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học khai thác cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thử nghiệm, không gian sẵn có của các cơ sở giáo dục đại học phục vụ hoạt động của các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  3. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học theo thm quyn.

  Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

  1. Hưng dẫn ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học khi đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp quốc gia.

  2. Hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  3. Xây dựng và triển khai đề án thí điểm hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ để khai thác, hoàn thiện và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhvà vừa, cơ sở kỹ thuật htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

  Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

  Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền kế hoạch ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Tổng hợp, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư về khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

  Điều 29. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo quy định tại Nghị định này.

  2. Xem xét ưu tiên phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ cho tổ chức chủ trì là cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

  3. Ban hành theo thẩm quyền chính sách thu hút và trọng dụng giảng viên có thành tích nghiên cứu khoa học làm việc tại cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, chính sách huy động nguồn tài chính từ doanh nghiệp đhỗ trợ, tài trợ và thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học.

  Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương

  1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thc hiện hoạt động khoa học và công nghcủa các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo quy định tại Nghị định này.

  2. Xem xét ưu tiên phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tnh cho tổ chức chtrì là cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

  3. Trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền chính sách thu hút và trọng dụng giảng viên có thành tích nghiên cứu khoa học làm việc tại cơ sở giáo dục đại học trực thuộc; chính sách huy động ngun tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn đhỗ trợ, tài trợ và thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học.

  4. Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tnh, thành phtrực thuộc trung ương đề xuất, đặt hàng cơ sở giáo dục đại học thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học từ nguồn ngân sách địa phương.

  Điều 31. Trách nhiệm và quyn của cơ sở giáo dục đại học

  1. Ban hành quy định chi tiết về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, gn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình; chịu trách nhiệm về phân cấp quản lý và hiệu quhoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  2. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ theo các quy định tự chủ; chủ động xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn và hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được phê duyệt.

  3. Xây dựng kế hoạch, huy động nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng dự án đầu tư cơ sở vật chất; thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, quphát triển khoa học và công nghệ. Căn cứ vào tiềm lực và chiến lược phát triển đhình thành các loại hình nhóm nghiên cứu và công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học.

  4. Tạo điều kiện làm việc, xây dựng năng lực và phát huy động lực, tôn trọng quyền tự do sáng tạo, tự chhọc thuật của giảng viên và người học; khen thưng giảng viên và người hực có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo.

  5. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học. Thúc đẩy, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  6. Bo đm sdụng đúng mục đích, đúng quy định, minh bạch, hiệu qunguồn vn đu tư và chịu trách nhiệm giải trình về đầu cho hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học.

  7. Ban hành quy định đphát triển các loại hình nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; có chế độ ưu đãi cho thành viên nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và được quy định trong quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo phân cấp tự chủ đại học, bảo đảm tuân thquy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khoa học và công nghệ, đầu tư công, giáo dục, giáo dục đại học và được công bố công khai.

  8. Ban hành quy định và tự chịu trách nhiệm về liêm chính học thuật đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ca cơ sở giáo dục đại học.

  9. Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học trích tối thiểu 5% từ nguồn thu hc phí; cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu trích tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kinh phí trích từ nguồn thu học phí chỉ được sử dụng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đi mới sáng tạo của người học, ging viên cơ hữu và phát triển tim lực khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học sdụng nguồn thu hợp pháp khác để trích lập cho quphát triển khoa học và công nghệ của đơn vị. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học phải được quy định trong quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành và được công b công khai.

  10. Được tự chủ quyết định ký kết hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

  11. Được tự ch quyết định sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị được đầu tư để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển hệ sinh thái khi nghiệp sáng tạo, chuyn giao công nghệ và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

  12. Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên được tự chủ sdụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước đđầu tư các dự án thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định.

  13. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưng và xlý vi phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  Điều 32. Trách nhiệm và quyền của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công ngh trong cơ sgiáo dục đại học

  1. Sử dụng kinh phí từ quỹ phát trin khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đặt hàng cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu phát triển công ngh, đi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung đặt tại cơ sở giáo dục đại học; đầu tư vào quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học và hoạt động khoa học và công nghệ khác.

  2. Đặt hàng cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng vkhoa học và công nghệ theo danh mục thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Nhà nước khuyến khích, ưu tiên.

  3. Được tru tiên quảng bá, giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, được khai thác tài sản đầu tư hình thành trong quá trình hợp tác và được hưởng tỷ lệ lợi nhuận theo thỏa thuận với cơ sở giáo dục đại học;

  4. Được hưởng ưu đãi từ việc kinh doanh các sản phẩm khoa học và công nghệ tạo ra trong quá trình hợp tác với cơ sở giáo dục đại học.

  5. Nhà nước công nhận và bo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  Điều 33. Chế độ báo cáo

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý định kỳ hng năm theo quy định hoặc đột xuất, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tng hợp.

   

  Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 34. Điều khon chuyển tiếp

  Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học trước khi Nghị định này có hiệu lực thì đưc tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành.

  Điều 35. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

  2. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học hết hiệu lực ktừ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 36. Trách nhiệm thi hành

  Bộ trưng, Th trưng cơ quan ngang bộ, Thtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KGVX (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Đức Đam

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 19/06/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Giáo dục đại học của Quốc hội, số 08/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Khoa học và công nghệ của Quốc hội, số 29/2013/QH13
  Ban hành: 18/06/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội, số 34/2018/QH14
  Ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 42/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/11/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15
  Ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: 01/01/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
  Ban hành: 25/10/2014 Hiệu lực: 15/12/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  11
  Luật Giáo dục đại học của Quốc hội, số 08/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  12
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội, số 34/2018/QH14
  Ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 109/2022/NĐ-CP hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:109/2022/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:30/12/2022
  Hiệu lực:01/03/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo:14/01/2023
  Số công báo:17&18-01/2023
  Người ký:Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X