hieuluat

Quyết định 1665/QĐ-BKHCN mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KHCN phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1665/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
  Ngày ban hành:18/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Hành chính
 • BỘ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ
  -------

  Số: 1665/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Hội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

  Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

  Điều 2. Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể sẽ được hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc khai báo thay đổi thông tin của cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc cấp mới, điều chỉnh mã định danh.

  2. Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh đphù hợp với tình hình thực tế triển khai hệ thống văn bản quản lý và chỉ đạo điều hành của Bộ, trình Bộ trưởng ban hành.

  3. Các đơn vị cấp 2 (Mã cấp 2) có trách nhiệm gửi mã định danh quy định tại Quyết định này cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc đbiết, sử dụng.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  2. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để b/c)
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - C
  ng TTĐT của Bộ KH&CN;
  - Lưu: VT, TTCNTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Bùi Thế Duy

  PHỤ LỤC
  DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THAM GIA KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

  (Kèm theo Quyết định số   ngày   tháng   năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  Đơn vị cấp 1: Bộ Khoa học và Công nghệ, mã định danh: 000.00.00.G06

  TT

  Đơn vị cấp 2

  Đơn vị cấp 3

  Đơn vị cấp 4

  Mã định danh

  KHỐI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  1

  Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

  000.00.01.G06

  2

  Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

  000.00.02.G06

  3

  Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

  000.00.03.G06

  4

  Vụ Công nghệ cao

  000.00.04.G06

  5

  Vụ Kế hoạch -Tài chính

  000.00.05.G06

  6

  Vụ Pháp chế

  000.00.06.G06

  7

  Vụ Tổ chức cán bộ

  000.00.07.G06

  8

  Vụ Hợp tác quốc tế

  000.00.08.G06

  9

  Vụ Thi đua - Khen thưởng

  000.00.09.G06

  10

  Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương

  000.00.10.G06

  11

  Văn phòng Bộ

  000.00.11.G06

  12

  Thanh tra Bộ

  000.00.12.G06

  13

  Cục Công tác phía Nam

  000.00.13.G06

  14

  Cục ứng dụng và Phát trin công nghệ

  000.00.14.G06

  14.1

  Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm

  000.01.14.G06

  14.2

  Trung tâm Htrợ chuyển giao công nghệ

  000.02.14.G06

  14.3

  Trung tâm Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ

  000.03.14.G06

  14.4

  Trung tâm Đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ

  000.04.14.G06

  14.5

  Viện Nghiên cứu đổi mới công nghệ

  000.05.14.G06

  15

  Cục Năng lượng nguyên tử

  000.00.15.G06

  15.1

  Trung tâm Thông tin và tư vấn hạt nhân

  000.01.15.G06

  15.2

  Trung tâm Dịch vụ công nghệ hạt nhân

  000.02.15.G06

  16

  Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (KH&CN)

  000.00.16.G06

  16.1

  Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

  000.01.16.G06

  16.2

  Thư viện KH&CN quốc gia

  000.02.16.G06

  16.3

  Trung tâm Thống kê KH&CN

  000.03.16.G06

  16.4

  Trung tâm Giao dịch thông tin công nghệ Việt Nam

  000.04.16.G06

  16.5

  Trung tâm Mạng thông tin KH&CN tiên tiến

  000.05.16.G06

  16.6

  Trung tâm Phân tích thông tin

  000.06.16.G06

  17

  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  000.00.17.G06

  17.1

  Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN

  000.01.17.G06

  17.2

  Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ

  000.02.17.G06

  17.3

  Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

  000.03.17.G06

  18

  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

  000.00.18.G06

  18.1

  Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố

  000.01.18.G06

  18.2

  Trung tâm Thông tin và Đào tạo

  000.02.18.G06

  18.3

  Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân TP H Chí Minh

  000.03.18.G06

  19

  Cục Sở hữu trí tuệ

  000.00.19.G06

  19.1

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  000.01.19.G06

  19.2

  Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo

  000.02.19.G06

  19.3

  Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ

  000.03.19.G06

  20

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  000.00.20.G06

  20.1

  Văn phòng

  000.01.20.G06

  20.2

  Vụ Tiêu chuẩn

  000.02.20.G06

  20.3

  Vụ Đo lường

  000.03.20.G06

  20.4

  Vụ Đánh giá Hợp chuẩn - Hợp quy

  000.04.20.G06

  20.5

  Vụ Tổ chức cán bộ

  000.05.20.G06

  20.6

  Vụ Kế hoạch Tài chính

  000.06.20.G06

  20.7

  Vụ Hợp tác quốc tế

  000.07.20.G06

  20.8

  Vụ Pháp chế - Thanh tra

  000.08.20.G06

  20.9

  Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  000.09.20.G06

  20.9.1

  Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung

  001.09.20.G06

  20.9.2

  Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam

  002.09.20.G06

  20.10

  Trung tâm chứng nhận phù hợp

  000.10.20.G06

  20.11

  Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  000.11.20.G06

  20.12

  Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

  000.12.20.G06

  20.13

  Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

  000.13.20.G06

  20.14

  Viện Đo lường Việt Nam

  000.14.20.G06

  20.15

  Viện Năng suất Việt Nam

  000.15.20.G06

  20.16

  Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

  000.16.20.G06

  20.17

  Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

  000.17.20.G06

  20.18

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1

  000.18.20.G06

  20.19

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2

  000.19.20.G06

  20.20

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3

  000.20.20.G06

  20.21

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 4

  000.21.20.G06

  20.22

  Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Đức

  000.22.20.G06

  20.23

  Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

  000.23.20.G06

  20.24

  Tạp chí tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

  000.24.20.G06

  21

  Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

  000.00.21.G06

  21.1

  Trung tâm Đào tạo

  000.01.21.G06

  21.2

  Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao

  000.02.21.G06

  21.3

  Trung tâm dịch vụ tổng hợp

  000.03.21.G06

  21.4

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  000.04.21.G06

  KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

  32

  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

  000.00.32.G06

  32.1

  Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

  000.01.32.G06

  32.2

  Viện nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến

  000.02.32.G06

  32.3

  Trung tâm đào to, bồi dưỡng quản lý KH&CN

  000.03.32.G06

  32.4

  Trung tâm Dịch vụ KH&CN

  000.04.32.G06

  33

  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

  000.00.33.G06

  34

  Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

  000.00.34.G06

  35

  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

  000.00.35.G06

  35.1

  Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

  000.01.35.G06

  35.2

  Viện Công nghệ xạ hiếm

  000.02.35.G06

  35.3

  Viện Nghiên cứu Hạt nhân

  000.03.35.G06

  35.4

  Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

  000.04.35.G06

  35.5

  Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

  000.05.35.G06

  35.6

  Trung tâm ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

  000.06.35.G06

  35.7

  Trung tâm Đánh giá không phá hủy

  000.07.35.G06

  35.8

  Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

  000.08.35.G06

  35.9

  Trung tâm Đào tạo hạt nhân

  000.09.35.G06

  36

  Viện ứng dụng công nghệ

  000.00.36.G06

  36.1

  Ban quản lý đầu tư và phát triển dự án

  000.01.36.G06

  36.2

  Chi nhánh viện ứng dụng công nghệ tại thành phố HCM

  000.02.36.G06

  36.3

  Trung tâm công nghệ lazer

  000.03.36.G06

  36.4

  Trung tâm công nghệ vi điện tử và Tin học

  000.04.36.G06

  36.5

  Trung tâm Quang điện tử

  000.05.36.G06

  36.6

  Trung tâm Sinh học thực nghiệm

  000.06.36.G06

  36.7

  Trung tâm công nghệ vật liệu

  000.07.36.G06

  36.8

  Trung tâm tích hợp công nghệ

  000.08.36.G06

  36.9

  Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KH&CN

  000.09.36.G06

  37

  Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

  000.00.37.G06

  37.1

  Trung tâm Dữ liệu đánh giá khoa học và công nghệ

  000.01.37.G06

  37.2

  Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ

  000.02.37.G06

  37.3

  Trung tâm Đào tạo và dịch vụ đào tạo

  000.03.37.G06

  38

  Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

  000.00.38.G06

  39

  Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng

  000.00.39.G06

  40

  Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

  000.00.40.G06

  41

  Văn phòng Công nhận chất lượng

  000.00.41.G06

  42

  Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

  000.00.42.G06

  43

  Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

  000.00.43.G06

  44

  Báo Khoa học và Phát triển

  000.00.44.G06

  45

  Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress)

  000.00.45.G06

  46

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  000.00.46.G06

  47

  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

  000.00.47.G06

  47.1

  Trung tâm Phát hành sách và văn hóa phẩm

  000.01.47.G06

  48

  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

  000.00.48.G06

  49

  Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

  000.00.49.G06

  50

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  000.00.50.G06

  51

  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

  000.00.51.G06

  52

  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

  000.00.52.G06

  53

  Văn phòng Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

  000.00.53.G06

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1665/QĐ-BKHCN mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KHCN phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:1665/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:18/06/2018
  Hiệu lực:18/06/2018
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Bùi Thế Duy
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X