Quyết định 324/QĐ-UBDT nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ KHCN và Ủy ban Dân tộc bắt đầu từ năm 2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:324/QĐ-UBDTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
  Ngày ban hành:23/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------
  Số: 324/QĐ-UBDT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ỦY BAN DÂN TỘC BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2017
  ---------------------
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
   
  Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
  Căn cứ Chương trình phối hợp số 1894/CTr/BKHCN-UBDT ngày 10/7/2012 và Kế hoạch số 2586/KH-BKHCN-UBDT, ngày 12/9/2012 về việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2016;
  Căn cứ kết quả làm việc của Tổ thường trực Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện từ năm 2017;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Phê duyệt danh mục 03 nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc bắt đầu từ năm 2017 (Có phụ lục kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - BT, CN UBDT (để b/c);
  - Các Vụ thuộc Bộ KH&CN: KH -TH, KH&CN các ngành KT-KT;
  - Vụ KH-TC, UBDT;
  - Cổng TTĐT UBDT;
  - Lưu VT, KH-TC, TH (05 bản)
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Phan Văn Hùng

   
   
  KẾ HOẠCH
  KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ỦY BAN DÂN TỘC BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-UBDT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
   

  Số TT chung
  Số TT
  Tên nhiệm vụ
  Cơ quan chủ trì
  Thời gian thực hiện
  Tng kinh phí từ ngân sách nhà nước
  (Triệu đồng)
  Ghi chú
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
   
  I
  Nhóm các nhiệm vụ liên quan đến tăng cường, đẩy mạnh chuyển giao ng dụng tiến bộ khoa học
   
   
  500
   
  1
  1
  Tổng kết, đánh giá các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật phù hợp, hiệu quả trong vùng Tây Nguyên, đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo nhân rộng.
  Vụ Tổng hợp, UBDT; Vụ Địa phương II, UBDT
  12 tháng
  500
   
   
  II
  Nhóm các nhiệm vụ liên quan đến thông tin khoa học; tuyên truyền, phổ biến thông tin nâng cao nhận thức
   
   
  500
   
  2
  1
  Xây dựng các Video clip bằng tiếng dân tộc, giúp một số đồng bào DTTS tại chỗ (Ê Đê, Gia Rai, Mnông...) tiếp cận các thông tin khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và đời sống chạy trên cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc.
  Vụ Tổng hợp, UBDT; Trung tâm thông tin, UBDT
  12 tháng
  500
   
   
  III
  Nhóm nhiệm vụ liên quan đến chỉ đạo, kiểm tra sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp
   
   
  500
   
  3
  1
  Xây dựng đề án thành lập giải thưởng hàng năm cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có giá trị, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi.
  Vụ Tổng hợp, UBDT; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN
  12 tháng
  300
   
  4
  2
  Kiểm tra và tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương.
  Vụ Tổng hợp, UBDT; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN
  12 tháng
  200
   
   
   
  Tổng cộng (I+II+III)
   
   
  1.500
   

   
  Bng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới