hieuluat

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:05/2018/TT-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Tùng
  Ngày ban hành:15/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 15 tháng 05 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

  Theo đó, đáng chú ý là quy định về tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành được quy định như sau:

  1. Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;
  2. Nắm vững các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nắm vững các quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý liên ngành đến lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân;
  3. Có ít nhất 02 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;
  4. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp;
  5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.

 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  -------

  Số: 05/2018/TT-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2015/TT-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định s 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Nghị định s 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và Nghị định s 92/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định s 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

  Căn cứ Nghị định s 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

  Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ;

  Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bi dưng đi với công chức thanh tra chuyên ngành;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chánh Thanh tra Bộ;

  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

  “2. Công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công ngh (sau đây viết tắt là công chức thanh tra chuyên ngành) là công chức làm vic trong các cơ quan Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục, Cục, Chi cục) được Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục trưng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chi cục trưng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục trưng, Cục trưởng, Chi cục trưng) giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ và được công nhận theo quy định tại Thông tư này.”.

  2. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

  “Điều 3a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tng cục trưởng, Chi cục trưởng được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

  Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành khoa học và công nghệ, nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Trình cấp có thẩm quyền thành lập bộ phận tham mưu hoặc quyết định giao đầu mối kiêm nhiệm tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại đơn vị (sau đây gọi chung là bộ phận tham mưu). Việc thành lập bộ phận tham mưu thực hiện theo quy định của pháp luật;

  2. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phận tham mưu, người đứng đầu bộ phận tham mưu; mối quan hệ công tác giữa bộ phận tham mưu và các đơn vị thuộc Tổng cục, Chi cục về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;

  3. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phân công công chức thuộc quyền quản lý có đđiều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

  4. Đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.”.

  3. Bổ sung Điều 3b vào sau Điều 3a như sau:

  “Điều 3b. Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục và Chi cục

  1. Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Tng cục trưng, Chi cục trưởng tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Tổng cục, Chi cục.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu

  a) Tham mưu, giúp Tổng cục trưng, Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 10 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 ca Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành khoa học và công nghệ và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

  b) Chủ trì phi hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Tổng cục, Chi cục và định hướng thanh tra của ngành khoa học và công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  c) Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt; tổ chức thực hiện thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất khi được Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng giao.

  d) Giúp Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; tham mưu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

  đ) Tham mưu, giúp Tổng cục trưng, Chi cục trưởng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra.”.

  4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

  “Điều 6. Tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành

  Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Thông tư này. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, công chức thanh tra chuyên ngành phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

  1. Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương tr lên;

  2. Nắm vng các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục và của Chi cục), nắm vững các quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (đối với công chức thanh tra chuyên ngành của Cục);

  3. Có ít nhất 02 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kể thời gian tập sự);

  4. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp;

  5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.”.

  5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

  “Điều 7. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  1. Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng có thẩm quyền công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

  2. Trình tự, thủ tục công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  a) Vụ Pháp chế - Thanh tra của Tổng cục, Thanh tra Cục, bộ phận tham mưu về công tác thanh tra tại Chi cục (sau đây gọi chung là bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành) tiến hành rà soát, lựa chọn công chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư này lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này để trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng xem xét, lựa chọn và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

  b) Trường hợp công chức thanh tra chuyên ngành thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều này, bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành lập hồ sơ trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

  3. Hồ sơ đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành gồm:

  a) Tờ trình;

  b) Danh sách đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành;

  c) Sơ yếu lý lịch theo Mu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ quản lý cán bộ, công chức có xác nhận của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức;

  d) Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học;

  đ) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

  e) Bản sao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức.

  4. Quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành phải có các nội dung cơ bản sau đây:

  a) Căn cứ ban hành Quyết định;

  b) Thông tin về công chức được đề nghị công nhận, gồm: họ và tên, ngạch công chức, chức vụ đang gi, lĩnh vực được giao thanh tra, làm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

  5. Quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  a) Thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Công chức được điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ;

  - Có đơn tự nguyện xin thôi làm công chức thanh tra chuyên ngành;

  - Không hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong 02 năm liên tiếp;

  - Vi phạm kỷ luật công vụ và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên;

  - Lý do khác theo quy định của pháp luật.

  b) Quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành phải có các thông tin cơ bản sau:

  - Căn cứ ban hành quyết định;

  - Thông tin về công chức được đề nghị thôi công nhận, gồm: họ và tên, ngạch công chức, chức vụ đang giữ, lĩnh vực được giao thanh tra chuyên ngành, làm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

  - Thời điểm tính thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

  6. Quyết định công nhận hoặc thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Mu biểu BM 03 và BM 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Thanh tra Bộ 01 bản.”.

  6. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

  “Điều 7a. Bồi dưng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối vi công chức thanh tra chuyên ngành

  1. Công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Tổng cục, Cục chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ và cơ quan liên quan xây dựng chương trình, tài liệu và kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý.

  3. Công chức thanh tra chuyên ngành phải được đào tạo, đào tạo lại hoặc bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

  4. Kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tổng cục, Cục và ca Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Chi cục. Kinh phí cho công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan nào thì cơ quan đó chi trả.”.

  7. Bổ sung Điều 7b vào sau Điều 7a như sau:

  “Điều 7b. Điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra chuyên ngành

  1. Hoạt động thanh tra được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật. Khi đi công tác tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thanh tra được trang bị các phương tiện làm việc và thiết bị sau để phục vụ hoạt động thanh tra:

  a) Máy tính xách tay;

  b) Thiết bị chụp ảnh, ghi âm, ghi hình;

  c) Các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng;

  d) Các thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động thanh tra, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ thanh tra do thủ trưởng bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành đề nghị với người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra trang bị.

  2. Ngoài những phương tiện, thiết bị kỹ thuật quy định tại khoản 1 Điều này, khi cần thiết hoạt động thanh tra được trang bị bổ sung thiết bị kỹ thuật khác phục vụ công tác thanh tra theo quy định của pháp luật và các nội dung sau:

  a) Phương tiện đi lại; phương tiện thông tin, liên lạc báo cáo, trao đổi nghiệp vụ;

  b) Căn cứ nguồn kinh phí của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra được trang bị xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

  3. Kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại Điều này được bảo đm từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Tổng cục, Cục, Chi cục và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.”.

  8. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

  “Điều 15. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành

  1. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ do Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục, Cục, Chi cục để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

  Nghiêm cấm sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành vào mục đích khác.

  2. Thanh tra Bộ in ấn, quản lý phôi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ. Kinh phí làm phôi thẻ do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt cho Thanh tra Bộ.

  3. Niên hạn sử dụng thẻ là 05 năm kể từ ngày cấp.”.

  9. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 như sau:

  “7. Mã số Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành

  Mỗi công chức thanh tra chuyên ngành được cấp một mã số Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành.

  Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục, Cục thuộc Bộ có mã số cơ quan chung là A08, kèm theo ký hiệu viết tt tên đơn vị quản lý trực tiếp công chức thanh tra chuyên ngành và số thứ tự bắt đầu từ 001. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành của Chi cục có mã số của các cơ quan nhà nước ở địa phương, kèm theo ký hiệu viết tắt tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và số thứ tự bắt đầu từ 001. Mã số của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương theo quy định tại Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục mã số các cơ quan nhà nước và viết tắt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Mu biểu BM 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Mã số Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành được thể hiện như sau:

  a) Mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục: A08-TĐC-...;

  b) Mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Cục: A08-CATBXHN-...;

  c) Mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Chi cục: Mã số của các cơ quan nhà nước ở địa phương - ký hiệu viết tắt tên các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Mu biểu BM 05 - số thứ tự” (Ví dụ: theo quy định tại Mu biểu BM 01 đối với Tổng cục, Cục là s: A08-... thì của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội là T01-HN-...).”.

  10. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

  “Điều 17. Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành

  1. Tổng cục trưởng, Cục trưởng đề nghị Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành đối với công chức thuộc Tổng cục, Cục, Chi cục; Chi cục trưng có văn bản đề nghị Tổng cục trưởng tổng hợp, xem xét và đề nghị Chánh Thanh tra Bộ cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành cho công chức thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Cấp mới Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành trong trường hợp công chức được công nhận công chức thanh tra chuyên ngành lần đầu.

  3. Cấp đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành đã hết hạn sử dụng;

  b) Thay đổi mã số thẻ;

  c) Thay đổi tên cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

  d) Khi có quy định mới về mẫu thẻ;

  đ) Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành đang sử dụng bị hư hỏng.

  4. Hồ sơ cp mới, cấp đổi Th công chức thanh tra chuyên ngành bao gồm:

  a) Văn bn đề nghị cp mới, cp đi Thcông chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng;

  b) Danh sách người được đề nghị cp Thcông chức thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Mẫu biểu BM 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Quyết định công nhn công chức thanh tra chuyên ngành (bản sao);

  d) 02 nh màu chân dung cá nhân, kiểu chứng minh thư khổ 23 mm x 30 mm, nh chụp trong khoảng thời gian không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, cơ quan, đơn vị phía sau nh và trên phong bì đựng ảnh của từng người;

  d) Th công chức thanh tra chuyên ngành cũ đối với trường hợp cấp đổi Thcông chức thanh tra chuyên ngành.

  5. Cấp li Thcông chức thanh tra chuyên ngành

  a) Công chức thanh tra chuyên ngành được xem xét cấp lại thẻ trong trường hợp bị mt do nguyên nhân khách quan, không thuộc trường hợp thu hồi theo quy định ti khoản 6 Điều này.

  b) Hồ sơ cấp li Thcông chức thanh tra chuyên ngành bao gồm:

  - Đơn đề nghị cp li thẻ, trong đó báo cáo, giải trình việc mất thcủa công chức thanh tra chuyên ngành có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp;

  - Văn bn đề nghị ca Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng;

  - Danh sách người được đề nghị cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định ti Mu biểu BM 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

  - 02 ảnh màu chân dung cá nhân, kiu chứng minh thư khổ 23 mm x 30 min, nh chụp trong khoảng thời gian không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, cơ quan, đơn vị phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh của từng người.

  6. Thu hồi Th công chức thanh tra chuyên ngành thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Công chức thanh tra chuyên ngành có quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành;

  b) Công chức thanh tra chuyên ngành có quyết định buộc thôi việc hoặc bị kỷ lut bng hình thức buộc thôi vic theo quy định của pháp luật;

  c) Công chức thanh tra chuyên ngành nghỉ hưu hoặc từ trần, mất tích khi đang công tác;

  d) Công chức thanh tra chuyên ngành bị tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

  đ) Trường hợp đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư này hoặc Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành cấp không đúng quy định;

  e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  7. Căn cquyết định ca cơ quan có thẩm quyền đối với các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, Tổng cục trưng, Cục trưởng đề nghị Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành. Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng tiến hành thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành, tiến hành cắt góc thẻ sau khi có quyết định thu hi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành của Chánh Thanh tra Bộ.”.

  11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau;

  Điều 18. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành

  1. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 ca Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước và được cấp mũ kêpi, cp hiệu, cầu vai, cấp hàm và quy định cụ thể như sau:

  a) Tổng cục trưởng, Cục trưng được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Chánh Thanh tra Bộ; Phó Tổng cục trưng, Phó Cục trưởng được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Phó Chánh Thanh tra Bộ; Chi cục trưởng được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Chánh Thanh tra Sở; Phó Chi cục trưởng được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Phó Chánh Thanh tra Sở;

  b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu thanh tra chun ngành của Tổng cục, Cục được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ;

  c) Công chức thanh tra chuyên ngành không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc giữ chức vụ cấp phòng của Chi cục được cấp trang phục tương đương theo ngạch công chức như với thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

  d) Chế độ quản lý, cấp phát trang phục được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đi với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.

  2. Kinh phí may, sắm trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan quản lý công chức thanh tra chuyên ngành.”.

  12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

  “Điều 20. Trách nhiệm qun lý đối vi công chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưng, Chi cục trưởng

  1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định ca pháp luật thanh tra.

  2. Bảo đảm điều kiện hoạt động, các chế độ và chính sách đối với công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định.

  3. Cử công chức thanh tra chuyên ngành tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo quy định.

  4. Đánh giá công chức thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý trực tiếp theo quy định.

  5. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng trang phục, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ thuộc phạm vi quản lý trực tiếp.

  6. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật công chức thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

  7. Tổng hợp, báo cáo số lượng và tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  8. Rà soát, tổng hợp danh sách công chức đang giữ các ngạch thanh tra của Tổng cục, Cục, Chi cục và báo cáo Hội đồng xét chuyển ngạch công chức của Bộ, địa phương để miễn nhiệm và chuyn sang ngạch công chức tương đương theo quy định của pháp luật.

  9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”.

  13. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

  “Điều 22. Trách nhiệm của Thủ trưởng quan có công chức, viên chức được trưng tập, đề nghị tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành

  1. Cử, bố trí công chức, viên chức được trưng tập, đề nghị tham gia đoàn thanh tra theo công văn trưng tập, đề nghị của cơ quan trưng tập cộng tác viên thanh tra, cơ quan đề nghị tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành.

  2. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trưng tập cộng tác viên thanh tra, cơ quan đề nghị tham gia đoàn thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra, tham gia đoàn thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý.

  3. Sử dụng ý kiến nhận xét của cơ quan trưng tập cộng tác viên thanh tra, cơ quan đề nghị tham gia đoàn thanh tra là một trong các ý kiến để thực hiện việc đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức được trưng tập, cử tham gia đoàn thanh tra.”.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

  2. Thay thế Mu biểu BM 02. Danh sách người được cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành, Mu biểu BM 03. Quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành, Mu biểu BM 04. Quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành bằng các Mu biểu tương ứng Mu biểu BM 02. Danh sách người được cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành, Mu biểu BM 03. Quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành, Mu biu BM 04. Quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng căn cứ vào lĩnh vực công tác chuyên ngành có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - UBND t
  nh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Ch
  tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - S
  KH&CN các tnh, TP trực thuộc TW;
  - Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
  - C
  ông báo VPCP;
  - C
  ng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
  - Lưu: VT, TĐC, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Tùng

   

  PHỤ LỤC

  CÁC MẪU BIỂU
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 ca Bộ tởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

   

  Mu biểu BM 02.

  Danh sách người được cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành

  Mu biểu BM 03.

  Quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  Mu biểu BM 04.

  Quyết định thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  Mu biểu BM 05.

  Quy ước viết tắt tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Mẫu biểu BM 02.

  05/2018/TT-BKHCN

  TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
  TRỰC TIẾP
  TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ………………………

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA

  (Cấp mi, đổi thẻ, cấp lại thẻ)

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Chức vụ/Cơ quan, đơn vị công tác

  Trình độ chuyên môn

  Các lp nghiệp vụ đã qua

  Lý do cấp mi/đổi/cấp lại thẻ công chức thanh tra

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người lập biểu

  ……, ngày……tháng…năm……..
  Thủ trưởng đơn vị đề nghị
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Mẫu biểu BM 03.

  05/2018/TT-BKHCN

  TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
  TRỰC TIẾP
  TÊN CƠ QUAN……………….1

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:       /QĐ-3

  ……, ngày….. tháng….. năm…….

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN……….1

  Căn cứ văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức ca cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

  Căn cứ............................................................................................................................. ;

  Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ và Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN;

  Xét đề nghị của ông/bà thủ trưởng bộ phận/tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành,

  QUYT ĐỊNH:

  Điều 1. Công nhận ông/bà……….2

  Mã ngạch công chức:

  Chức vụ (nếu có):

  Là công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) thuộc... (1) kể từ ngày ………

  Lĩnh vực được giao thanh tra: (3)

  Điều 2. Ông/bà………(2) được hưởng các chế độ, chính sách và có các nhiệm vụ, quyền hạn ca công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định ca pháp luật.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……..

  Thtrưng bộ phận tham mưu, các tổ chức, cá nhân liên quan và ông/bà...(2) có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thanh tra Bộ K
  H&CN (để báo cáo);
  - Lưu: V
  T, bộ phận tham mưu thanh tra chuyên ngành.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
  (Ký tên, đóng dấu)

  ________________

  1. Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cc An toàn bức xạ và hạt nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lưng.

  2. Họ tên người người được công nhn.

  3. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc lĩnh vực an toàn bức xạ, ht nhân.

   

  Mẫu biểu BM 04.

  05/2018/TT-BKHCN

  TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
  TRỰC TIẾP
  TÊN CƠ QUAN……………….1

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:       /QĐ-3

  ……, ngày….. tháng….. năm…….

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN……….1

  Căn cứ văn bn quy định về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của cơ quan được giao thực hin chức năng thanh tra chuyên ngành;

  Căn cứ................................................................................................. ;

  Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ và Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều ca Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN;

  Xét đề nghị ca ông/bà th trưng bộ phận/tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành,

  QUYT ĐỊNH:

  Điều 1. Thôi công nhận ông/bà…..2

  Mã ngạch công chức:

  Chức vụ (nếu có):

  Là công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) thuộc... (1) kể từ ngày……….

  Lĩnh vực được giao thanh tra: (3)

  Điều 2. Ông/bà (2) không hưởng chế độ, chính sách và các nhiệm vụ, quyền hạn của công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày………

  Thủ trưởng bộ phận tham mưu, các tổ chức, cá nhân liên quan và ông/bà trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thanh
  tra Bộ KH&CN (để báo cáo);
  - Lưu: V
  T, bộ phn tham mưu thanh tra chuyên ngành.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
  (Ký tên, đóng dấu)

  ________________

  1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  2. Họ tên người thôi công nhận.

  3. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân.

   

  Mẫu biểu BM 05.

  05/2018/TT-BKHCN

  QUY ƯỚC

  Viết tắt tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  STT

  Tên tỉnh, thành phố

  Ký hiệu

  STT

  Tên tỉnh, thành phố

  Ký hiệu

  1

  An Giang

  AG

  34

  Lai Châu

  LC

  2

  Bc Kạn

  BK

  35

  Lâm Đng

  3

  Bình Dương

  BD

  36

  Lạng Sơn

  LS

  4

  Bình Đnh

  37

  Lào Cai

  LCa

  5

  Bc Giang

  BG

  38

  Long An

  LA

  6

  Bạc Liêu

  BL

  39

  Nam Định

  7

  Bc Ninh

  BN

  40

  Nghệ An

  NA

  8

  Bình Phước

  BP

  41

  Ninh Bình

  NB

  9

  Bến Tre

  BT

  42

  Ninh Thuận

  NT

  10

  Bình Thuận

  BTh

  43

  Phú Thọ

  PT

  11

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  BV

  44

  Phú Yên

  PY

  12

  Cao Bng

  CB

  45

  Quảng Bình

  QB

  13

  Cà Mau

  CM

  46

  Quảng Nam

  QNa

  14

  Cn Thơ

  CT

  47

  Quảng Ngãi

  QNg

  15

  Đà Nng

  ĐNa

  48

  Quảng Ninh

  QN

  16

  Đk Lk

  ĐL

  49

  Quảng Trị

  QT

  17

  Đk Nông

  ĐNô

  50

  Tp. H Chí Minh

  HCM

  18

  Điện Biên

  ĐB

  51

  Sơn La

  SL

  19

  Đng Nai

  ĐN

  52

  Sóc Trăng

  ST

  20

  Đng Tháp

  ĐT

  53

  Tây Ninh

  TN

  21

  Gia Lai

  GL

  54

  Thái Bình

  TB

  22

  Hà Giang

  HG

  55

  Thái Nguyên

  TNg

  23

  Hà Nam

  HNa

  56

  Thanh Hoá

  TH

  24

  Hà Nội

  HN

  57

  Thừa Thiên Huế

  TTH

  25

  Hà Tĩnh

  HT

  58

  Tiền Giang

  TG

  26

  Hải Dương

  HD

  59

  Tuyên Quang

  TQ

  27

  Hải Phòng

  HP

  60

  Trà Vinh

  TV

  28

  Hậu Giang

  HGi

  61

  Vĩnh Long

  VL

  29

  Hòa Bình

  HB

  62

  Vĩnh Phúc

  VP

  30

  Hưng Yên

  HY

  63

  Yên Bái

  YB

  31

  Kiên Giang

  KG

   

   

   

  32

  Khánh Hòa

  KH

   

   

   

  33

  Kon Tum

  KT

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 97/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
  Ban hành: 21/10/2011 Hiệu lực: 15/12/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
  Ban hành: 09/02/2012 Hiệu lực: 05/04/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 213/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 20/12/2013 Hiệu lực: 10/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
  Ban hành: 08/10/2014 Hiệu lực: 01/12/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 15/03/2017 Hiệu lực: 15/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 213/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 20/12/2013 Hiệu lực: 10/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  09
  Nghị định 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 15/03/2017 Hiệu lực: 15/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  10
  Quyết định 02/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
  Ban hành: 06/10/2008 Hiệu lực: 21/10/2008 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 02/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước
  Ban hành: 16/03/2015 Hiệu lực: 04/05/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về việc Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước
  Ban hành: 12/05/2015 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Quyết định 186/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018
  Ban hành: 28/01/2019 Hiệu lực: 28/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư 24/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
  Ban hành: 16/11/2015 Hiệu lực: 15/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  15
  Thông tư 24/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
  Ban hành: 16/11/2015 Hiệu lực: 15/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:05/2018/TT-BKHCN
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:15/05/2018
  Hiệu lực:01/07/2018
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X