Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoa học và Công nghệ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14
  Ban hành: 15/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Luật Khoa học và công nghệ của Quốc hội, số 29/2013/QH13
  Ban hành: 18/06/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khoa học và Công nghệ

Văn bản liên quan

Văn bản mới