hieuluat

Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1511/BLĐTBXH-CATLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Văn Thanh
  Ngày ban hành:11/04/2024Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:11/04/2024Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  _____________

  Số: 1511/BLĐTBXH-CATLĐ

  V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

   

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

  Để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/4/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 gửi lấy ý kiến 15 bộ, cơ quan liên quan. Đến nay, có 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia1, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất (Bảng tổng hợp ý kiến kèm theo). Hầu hết các bộ, cơ quan đều cho rằng việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (qua lấy ý kiến người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tuyệt đại bộ phận người lao động ủng hộ đề xuất nêu trên).

  Về căn cứ pháp lý: theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động, hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh. Theo điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”.

  Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo với Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động) như sau:

  1. Đối với công chức, viên chức

  Hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024). Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Đối với người lao động

  Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 và giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện (dự thảo Thông báo kèm theo)./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Văn Thanh

  _________________

  1 Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

   

   

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  _____________

  Số:         /TB-BLĐTBXH

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024

  DỰ THẢO

   

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4

  và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức,

  viên chức và người lao động của các quan hành chính nhà nước,

  đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

  ___________

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số .....ngày .... tháng.... năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc như sau:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

  2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

  3. Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

  - Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

  Đào Ngọc Dung

   

   

  Phụ lục

  LỊCH NGHỈ VÀO DỊP LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC

  TẾ LAO ĐỘNG 01/5/ NĂM 2024

   

  LỊCH THÁNG 4-5 NĂM 2024

  THỨ HAI

  THỨ BA

  THỨ TƯ

  THỨ NĂM

  THỨ SÁU

  THỨ BẢY

  CHỦ NHẬT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  Nghỉ hằng tuần

  28

  Ngh hằng tuần

  29

  Nghỉ hoán đổi

  30/4

  Nghỉ ngày Chiến thắng

  01/5

  Nghỉ ngày quốc tế lao động

  02/5

  03/5

  04/5

  Làm bù ngày hoán đổi 29/4

   

   
   

  BNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý

  PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI NGÀY LÀM VIỆC SANG NGÀY KHÁC TRONG DỊP NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG VÀ

  QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  (Kèm theo Công văn số: 1511/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 11/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Số bộ, cơ quan gửi xin ý kiến: 151.

  Số bộ, cơ quan có ý kiến góp ý: 13/152 (Cập nhật đến ngày 11/4/2024); trong đó, 100% thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Một số ý kiến góp ý cụ thể như sau:

  STT

  Nội dung góp ý

  Đơn vị góp ý

  Quan điểm của cơ quan soạn thảo

  1

  Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Vì vậy, trong trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc hoán đổi ngày làm việc (không phải ngày nghỉ lễ) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì đề nghị theo hướng khuyến khích các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động hoán đổi ngày làm việc cho người lao động theo phương án nêu trên (nếu có thể).

  Bộ Tư pháp

  Tiếp thu

  2

  Đề nghị xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ Hai (29/4/2024) và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù, nếu ngày làm việc bù thực hiện vào ngày nghỉ hằng tuần, để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

  Tổng LĐLĐVN

  Phạm vi nội dung trình là phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường sang ngày làm việc khác cho cán bộ, công chức, viên chức (không bao hàm các nội dung khác). Nội dung về trả lương cho ngày làm việc bình thường hay ngày nghỉ hằng tuần... thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

   

  _____________________

  1 Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế

  2 Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  _____________

  Số: 1790/BTP-PLDSKT

  V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Trả lời Công văn số 1385/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, căn cứ theo thông tin được cung cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Bộ Tư pháp nhận thấy, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc, không phải là kéo dài hoặc tăng thêm, giảm đi ngày nghỉ lễ.

  Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết trong đó có: Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch), Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch). Khoản 3 Điều 112 Bộ luật này chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh.

  Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Vì vậy, trong trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc hoán đổi ngày làm việc (không phải ngày nghỉ lễ) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì đề nghị theo hướng khuyến khích các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động hoán đổi ngày làm việc cho người lao động theo phương án nêu trên (nếu có thể).

  Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, xin gửi Bộ Lao động - Thương binh hội để tham khảo./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TT Trần Tiến Dũng (để b/c);

  - PVT Cao Đăng Vinh (để biết);

  - Lưu: VT, vụ PLDSKT (LĐ&AXH (Tùng)).

  TL. BỘ TRƯỞNG

  VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ-KINH TẾ

   

   

   

  Nguyễn Thanh Tú

   
   
   

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  VĂN PHÒNG

  *

  Số: 2832-CV/VPTW/nb

  V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ
  ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2024

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

   

  Phúc đáp Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ, ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Văn phòng Trung ương Đảng nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các đồng chí.

  Nơi nhận:

  - Như trên.

  - Đồng chí Phó Chánh Văn phòng thường trực (để báo cáo),

  - Vụ Tổ chức - Cán bộ,

  - Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

  T/L CHÁNH VĂN PHÒNG

  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ

   

   

   

  Vũ Lam Sơn

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  _____________

  Số: 1457/BVHTTDL-VP

  V/v góp ý dự thảo đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

   

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1385/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

  1. Về nội dung:

  Cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

  “Hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục ”.

  2. Về hình thức:

  Một số nội dung và lỗi kỹ thuật đã sửa trực tiếp vào dự thảo (gửi kèm theo).

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Lưu: VT, VP(HC), NTT.03.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Tạ Quang Đông

   

   

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN TỔ CHỨC

  *

  Số: 6376-CV/BTCTW

  V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 năm 2024

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ________________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Phúc đáp Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cho ý kiến vào dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024; Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

  Đối chiếu với quy định về nghỉ lễ, tết (Tại Điều 112. Bộ Luật Lao động năm 2019); trên nguyên tắc không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc, đồng thời bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ được hài hòa, trọn vẹn và giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Ban Tổ chức Trung ương trao đổi cùng các đồng chí./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo);

  - Lưu: VP, Vụ CSCB

   

  K/T TRƯỞNG BAN

  PHÓ TRƯỞNG BAN

   

   

   

  Hoàng Đăng Quang

   

   

   

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

  _____________

  Số: 828/VPQH-TCCB

  V/v tham gia ý kiến dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2023

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

   

  Văn phòng Quốc hội nhận được văn bản số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04 4/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Về nội dung này, Văn phòng Quốc hội có ý kiến như sau:

  Văn phòng Quốc hội nhất trí với dự thảo văn bản của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

  Trên đây là ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Văn phòng Quốc hội xin gửi Bộ Lao động, Thương binh Xã hội để tổng hợp báo cáo.

  Xin trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - CNVPQH (để b/c);

  - Lãnh đạo VPQH;

  - Lưu: HC, TCCB.

  Số e-PAS: 28963

   

  KT. CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

  Phạm Đình Toản

   

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH

  _____________

  Số: 3702/BTC-TCCB

  V/v góp ý đối với Dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ để đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   

  Trả lời công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý đối với Dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 (dự thảo Công văn), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  Bộ Tài chính thống nhất đối với nội dung dự thảo Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  - Lưu: VT, TCCB (05 bản).

   

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Xuân Trường

   

   

  BỘ NỘI VỤ

  _____________

  Số: 1855/BNV-VP

  V/v góp ý văn bản đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Bộ Nội vụ nhận được Văn bản số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

  Về việc này, Bộ Nội Vụ nhất trí đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc (nghỉ ngày 29/4/2024, làm bù sang 01 ngày khác) và thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị.

  Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của Hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Lưu: VT, VP (THTK).HTT

   

  TL. BỘ TRƯỞNG

  CHÁNH VĂN PHÒNG

   

   

   

  Vũ Đăng Minh

   

   

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  _____________

  Số: 1262/BTTTT-TCCB

  V/v góp ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Phúc đáp công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về việc tham gia ý kiến vào dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông không có ý kiến gì khác với dự thảo công văn nêu trên.

  Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, tổng hợp theo quy định.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TT Bùi Hoàng Phương;

  - Lưu: VT, TCCB, TTNH (03).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Bùi Hoàng Phương

   

   

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

  VIỆT NAM

  _____________

  Số: 1032/TLĐ-CSPL

  V/v cho ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Phúc đáp Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến như sau:

  1. Tổng Liên đoàn đã tiến hành lấy ý kiến qua mạng xã hội đối với 3.590 cán bộ công đoàn và người lao động, có 3.129 lượt bình chọn hoán đổi (87%); 302 lượt bình chọn phương án không hoán đổi (8%); còn lại là các đề xuất khác.

  2. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, Tổng Liên đoàn bày tỏ nhất trí với dự thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Chính ph đề xuất về việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 04 đến 05 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn. Việc này cũng góp phần giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  3. Đề nghị xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ Hai (29/4/2024) và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù, nếu ngày làm việc bù thực hiện vào ngày nghỉ hằng tuần, để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đồng chí Chủ tịch (để b/c);

  - Lưu: VT, CSPL.

   

  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Ngọ Duy Hiểu

   

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  _____________

  Số: 3720/BGTVT-TCCB

  V/v góp ý dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Bộ giao thông vận tải nhận được Công văn số 1385/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải thống nhất đối với dự thảo Công văn nêu trên.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải đối với dự thảo Công văn, xin gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Lưu: VT, TCCB (P. Thanh).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Xuân Sang

   

   

  BỘ Y TẾ

  _____________

  Số: 1801/BYT-TCCB

  V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  Bộ Y tế nhận được Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến dự thảo Công văn đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2024.

  Bộ Y tế nhất trí với dự thảo Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục.

  Bộ Y tế gửi ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

  - Lưu: VT, TCCB.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

   
   
   

  LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI

  VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

  _____________

  Số: 0580/LĐTM-SDLĐ

  V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

   

   

   

  Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

   

  Trả lời Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, sau khi nghiên cứu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có ý kiến như sau:

  Về cơ bản, VCCI nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục.

  VCCI đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ và có thông tin kịp thời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điều chỉnh, bố trí kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

  Trên đây là ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, xin gửi để Quý Bộ tham khảo, tổng hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Chủ tịch (để b/c);

  - Lưu VT, VPGSDLĐ;

   

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Hoàng Quang Phòng

   

   

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI
  __________

  Số: 1385/BLĐTBXH-CATLĐ
  V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp
  nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày

  Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

   

   

   

  Kính gửi:……………………………………………..

   

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đi thời gian làm việc nêu trên (dự thảo công văn kèm theo).

  Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến vào dự thảo Công văn nêu trên và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 08/4/20241 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Trân trọng cảm ơn sự phối hp của quý Cơ quan./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Lê Văn Thanh

  _________________________

  1 Chi tiết liên hệ: đ/c Bùi Doãn Trung, PTP Chính sách BHLĐ, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điện thoại: 0243.9362954; 0983.980.333.

   

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI
  __________

  Số:     /BLĐTBXH-CATLĐ
  V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp
  nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày
  Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

  (DỰ THẢO)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày    tháng     năm 2024

   

   

  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

   

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:

  Năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 có ngày 29/4/2024 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục.

  Theo quy định khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh, không giao Thủ tướng Chính phủ quyết định các ngày nghỉ lễ, tết khác. Tuy nhiên, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục. Việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Văn Thanh

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14
  Ban hành: 20/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Công văn 1385/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
  Ban hành: 04/04/2024 Hiệu lực: 04/04/2024 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:1511/BLĐTBXH-CATLĐ
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:11/04/2024
  Hiệu lực:11/04/2024
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Văn Thanh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X